441

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. mája 2008 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku.

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 929 z 2. júla 2008 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 18. augusta 2008.

Zmluva nadobudla platnosť 27. septembra 2008 v súlade s článkom 10 ods. 1.

K oznámeniu č. 441/2008 Z. z.

ZMLUVA MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A UKRAJINOU O MALOM POHRANIČNOM STYKU

Slovenská republika a Ukrajina (ďalej len „zmluvné strany“)

v záujme rozvoja cezhraničnej spolupráce, dobrých susedských vzťahov a vzájomného porozumenia medzi oboma krajinami, v súlade so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci podpísanej 29. júna 1993 v Kyjeve,

s cieľom, aby sa štátna hranica medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou ako vonkajšia hranica Európskej únie nestala prekážkou obchodnej, sociálnej, kultúrnej a regionálnej spolupráce,

majúc na zreteli, že Európska únia uznáva zavedenie bezvízového styku pre štátnych občanov Ukrajiny ako dlhodobú perspektívu,

berúc do úvahy nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá malého pohraničného styku na vonkajších pozemných hraniciach členských štátov a ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia Schengenského dohovoru,

dohodli sa takto:

Článok 1

Predmet zmluvy

Táto zmluva upravuje vykonávanie režimu malého pohraničného styku medzi zmluvnými stranami.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Podľa tejto zmluvy:

a) malý pohraničný styk – časté prekračovanie spoločnej štátnej hranice zmluvných strán obyvateľmi pohraničnej oblasti s cieľom pobytu v pohraničnej oblasti najmä zo sociálnych, kultúrnych, opodstatnených hospodárskych alebo rodinných dôvodov na čas, ktorý nepresahuje čas ustanovený v tejto zmluve;

b) pohraničná oblasť – územie administratívnych jednotiek zmluvných strán, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti nepresahujúcej tridsať (30) km od spoločnej štátnej hranice; ak sa nachádza časť takejto administratívnej jednotky vo vzdialenosti viac ako tridsať (30) km, ale menej ako päťdesiat (50) km od hraničnej čiary, napriek tomu sa považuje za súčasť pohraničnej oblasti; zoznam obcí, ktoré sa nachádzajú v pohraničnej oblasti, je uvedený v prílohe č. 1;

c) povolenie na malý pohraničný styk – doklad, ktorý oprávňuje jeho držiteľa prekračovať spoločnú štátnu hranicu zmluvných strán v rámci režimu malého pohraničného styku za dodržania podmienok ustanovených v tejto zmluve;

d) obyvatelia pohraničnej oblasti – štátni občania zmluvných strán, osoby bez štátnej príslušnosti a štátni občania tretích krajín, ktorí majú trvalý pobyt v pohraničnej oblasti aspoň tri (3) roky, ako aj manžel/manželka, maloleté dieťa alebo plnoleté nezaopatrené dieťa do dvadsaťjeden (21) rokov (vrátane osvojeného dieťaťa alebo dieťaťa v opatrovateľskej starostlivosti) a maloleté dieťa alebo plnoleté nezaopatrené dieťa do dvadsaťjeden (21) rokov (vrátane osvojeného dieťaťa alebo dieťaťa v opatrovateľskej starostlivosti) manžela/manželky týchto osôb, ak ich trvalý pobyt v pohraničnej oblasti je kratší ako tri (3) roky;

e) osoby, ktoré požívajú právo Spoločenstva na voľný pohyb – občania Európskej únie v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a štátni občania tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občana Európskej únie a ktorí vykonávajú svoje právo na voľný pohyb a na ktorých sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS a 93/96/EHS, ako aj štátni občania tretích krajín a ich rodinní príslušníci bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, ktorí podľa dohôd uzatvorených medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a týmito tretími krajinami na druhej strane požívajú práva na voľný pohyb rovnocenné s právom občanov Európskej únie.

Článok 3

Podmienky vstupu

(1) Obyvatelia pohraničnej oblasti môžu prekračovať spoločnú štátnu hranicu zmluvných strán v rámci režimu malého pohraničného styku pod podmienkou, že:

a) predložia platné povolenie na malý pohraničný styk a platný cestovný doklad;

b) sa nepovažujú za hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť, verejné zdravie alebo medzinárodné vzťahy ktoréhokoľvek z členských štátov Európskej únie a Ukrajiny, a najmä o nich nebol vydaný zápis v národnej databáze zmluvných strán na účely odopretia vstupu z rovnakých dôvodov.

(2) Držiteľ povolenia je na účely režimu malého pohraničného styku oslobodený od vízovej povinnosti.

(3) Povolenie na malý pohraničný styk a cestovný doklad sa v rámci režimu malého pohraničného styku pri prekračovaní spoločnej štátnej hranice vstupnou ani výstupnou pečiatkou neoznačujú.

Článok 4

Maximálna dĺžka neprerušeného pobytu na základe režimu malého pohraničného styku v pohraničnej oblasti druhej zmluvnej strany je najviac deväťdesiat (90) dní v rámci stoosemdesiatich (180) dní.

Článok 5

Miesta na prekračovanie spoločnej štátnej hranice v rámci režimu malého pohraničného styku

Spoločnú štátnu hranicu zmluvných strán je možné v rámci režimu malého pohraničného styku prekračovať cez hraničné priechody uvedené:

a) v prílohe k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch cez spoločné štátne hranice podpísanej 15. júna 1995 v Kyjeve v znení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch cez spoločné štátne hranice uzavretej formou výmeny nót;

b) v ďalších dohodách medzi vládami štátov zmluvných strán, ktorými sa zriadia nové hraničné priechody na spoločnej štátnej hranici.

Článok 6

Povolenie na malý pohraničný styk

(1) Povolenie na malý pohraničný styk oprávňuje jeho držiteľa na prekračovanie spoločnej štátnej hranice zmluvných strán na účel vstupu na územie druhej zmluvnej strany, výstupu z jej územia a na pobyt v pohraničnej oblasti tejto zmluvnej strany na čas ustanovený v tejto zmluve najmä zo sociálnych, kultúrnych, opodstatnených hospodárskych alebo rodinných dôvodov.

(2) Žiadosť o udelenie povolenia na malý pohraničný styk podáva obyvateľ pohraničnej oblasti osobne na úradnom tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Za maloleté dieťa mladšie ako šestnásť (16) rokov koná v konaní o udelenie povolenia na malý pohraničný styk jeho zákonný zástupca. Za maloleté dieťa, ktoré nemá zákonného zástupcu, a za osobu, ktorá bola právoplatným rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony, koná v konaní o udelenie povolenia na malý pohraničný styk súdom ustanovený opatrovník.

(3) K žiadosti o udelenie povolenia na malý pohraničný styk je obyvateľ pohraničnej oblasti povinný priložiť:

a) cestovný doklad, ktorého platnosť sa skončí najmenej o pätnásť (15) mesiacov odo dňa prijatia žiadosti;

b) dve rovnaké fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu;

c) doklady preukazujúce existenciu oprávnených dôvodov na časté prekračovanie spoločnej štátnej hranice v rámci režimu malého pohraničného styku, pričom sa bude prihliadať na predchádzajúce časté prekračovanie spoločnej štátnej hranice;

d) doklady potvrdzujúce trvalý pobyt v pohraničnej oblasti, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 tejto zmluvy.

(4) Všetky doklady, ktoré obyvateľ pohraničnej oblasti prikladá k žiadosti, nesmú byť, okrem matričných dokladov a občianskeho preukazu, staršie ako deväťdesiat (90) dní. Orgán príslušný na prijímanie žiadostí môže vyžadovať, aby doklad potrebný v konaní na vydanie povolenia na malý pohraničný styk bol doplnený úradným prekladom do štátneho jazyka druhej zmluvnej strany. Žiadosť o udelenie povolenia na malý pohraničný styk, ku ktorej nie sú priložené všetky doklady podľa odseku 3, orgán príslušný na prijímanie žiadostí neprijme.

(5) Orgány príslušné na prijímanie žiadostí o udelenie povolenia na malý pohraničný styk a odovzdanie povolenia na malý pohraničný styk sú:

a) pre obyvateľov pohraničnej oblasti na území Slovenskej republiky – Generálny konzulát Ukrajiny v Prešove;

b) pre obyvateľov pohraničnej oblasti na území Ukrajiny – Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode.

(6) Povolenie na malý pohraničný styk vydávajú:

a) na slovenskej zmluvnej strane Úrad hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra Slovenskej republiky;

b) na ukrajinskej zmluvnej strane Generálny konzulát Ukrajiny v Prešove.

(7) Príslušné orgány zmluvných strán uvedené v odsekoch 5 a 6 vydajú povolenie na malý pohraničný styk žiadateľovi v najkratšom možnom čase, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa podania žiadosti; výnimočne v mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť na šesťdesiat (60) dní.

(8) Orgán vydávajúci povolenie na malý pohraničný styk povolenie nevydá, ak žiadateľ nepreukáže dôvody na jeho vydanie podľa článku 2 písm. a) tejto zmluvy alebo ak nespĺňa podmienky podľa článku 3 ods. 1 písm. b) tejto zmluvy.

(9) Povolenie na malý pohraničný styk obsahuje najmä:

a) názov v slovenskom jazyku a ukrajinskom jazyku;

b) číslo povolenia na malý pohraničný styk;

c) meno (mená), priezvisko (priezviská), dátum narodenia a pohlavie držiteľa;

d) fotografiu držiteľa povolenia na malý pohraničný styk;

e) štátnu príslušnosť a miesto trvalého pobytu držiteľa;

f) orgán, ktorý povolenie vydal, dátum vydania a čas platnosti;

g) pohraničnú oblasť, v ktorej je držiteľ oprávnený pohybovať sa;

h) číslo (čísla) platného cestovného dokladu, s ktorým platí povolenie na malý pohraničný styk;

i) podpis držiteľa;

j) poznámku, že držiteľ nie je oprávnený pohybovať sa mimo pohraničnej oblasti a že akékoľvek zneužitie povolenia podlieha sankciám podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvnej strany, ktorá povolenie na malý pohraničný styk vydala.

(10) Administratívne spracovanie žiadosti o povolenie na malý pohraničný styk je bezplatné a zmluvné strany vydajú povolenie na malý pohraničný styk bezplatne.

(11) Čas platnosti povolenia na malý pohraničný styk je najmenej jeden (1) rok a najviac päť (5) rokov. Čas platnosti povolenia na malý pohraničný styk určia orgány uvedené v odseku 6.

(12) Čas platnosti povolenia na malý pohraničný styk nemôže presahovať čas platnosti cestovného dokladu, na základe ktorého sa povolenie vydalo.

(13) Územná platnosť povolenia na malý pohraničný styk je obmedzená na pohraničnú oblasť zmluvnej strany, ktorá povolenie vydala.

(14) Zmluvné strany si vymenia vzory povolení na malý pohraničný styk bezodkladne po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy.

Článok 7

Sankcie

(1) V prípade porušenia režimu malého pohraničného styku príslušné orgány zmluvných strán sú oprávnené zrušiť a odňať povolenie na malý pohraničný styk a uložiť jeho držiteľovi sankcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

(2) O uložených sankciách podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ako aj o ich zmenách a doplneniach sa zmluvné strany informujú diplomatickou cestou.

Článok 8

Porovnateľnosť zaobchádzania

Zmluvné strany sa dohodli, že so štátnymi občanmi druhej zmluvnej strany, s osobami, ktoré požívajú právo Spoločenstva na voľný pohyb, so štátnymi občanmi tretích krajín a s osobami bez štátnej príslušnosti s oprávneným pobytom v príslušnej pohraničnej oblasti tejto zmluvnej strany zaobchádzajú aspoň tak, ako zaobchádzajú s obyvateľmi pohraničnej oblasti svojho štátu.

Článok 8a

Akýkoľvek rozdiel alebo spor vyplývajúci z interpretácie alebo vykonávania ustanovení tejto zmluvy riešia zmluvné strany diplomatickou cestou alebo rokovaniami medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.

Článok 9

Všeobecné ustanovenia

(1) Osoby oprávnené prekračovať spoločnú štátnu hranicu v rámci malého pohraničného styku sú na území druhej zmluvnej strany povinné dodržiavať vnútroštátne právne predpisy tejto zmluvnej strany.

(2) Táto zmluva nemá vplyv na ustanovenia práva Spoločenstva a vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na štátnych občanov tretích krajín a týkajú sa:

a) dlhodobých pobytov;

b) prístupu k hospodárskej činnosti a na jej vykonávanie;

c) cla a daní.

(3) Obyvatelia pohraničnej oblasti nemôžu v rámci režimu malého pohraničného styku na území druhej zmluvnej strany vykonávať zárobkovú činnosť.

Článok 10

Nadobudnutie platnosti

(1) Táto zmluva podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť tridsiaty (30) deň nasledujúci po vzájomnom písomnom oznámení oboch zmluvných strán, že sa splnili podmienky ustanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie platnosti tejto zmluvy.

(2) Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas.

(3) Túto zmluvu môžu zmluvné strany meniť a dopĺňať písomne po vzájomnej dohode, pričom zmeny a dodatky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

(4) Ktorákoľvek zmluvná strana môže dočasne pozastaviť vykonávanie tejto zmluvy úplne alebo sčasti, a to na základe vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán, právnych predpisov Európskej únie, alebo ak je porušená alebo ohrozená suverenita, vnútorná bezpečnosť a verejný poriadok. Prijatie alebo odvolanie takéhoto opatrenia si zmluvné strany bezodkladne oznámia diplomatickou cestou. Pozastavenie vykonávania tejto zmluvy a jeho odvolanie nadobúda platnosť v deň uvedený v oznámení.

(5) Ktorákoľvek zmluvná strana môže zmluvu kedykoľvek vypovedať písomne diplomatickou cestou. V takom prípade sa platnosť zmluvy skončí šesťdesiaty (60) deň odo dňa prijatia tohto oznámenia druhou zmluvnou stranou.

Dané v Bratislave 30. mája 2008 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku, ukrajinskom jazyku a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Ján Kubiš v. r.

Za Ukrajinu:

Vladimír Stanislavovič Ohryzko v. r.

Príloha č. 1

ZOZNAM OBCÍ PODĽA ČLÁNKU 2 PÍSM. B)

Na území Slovenskej republiky

okres Snina (34)

Belá nad CirochouPčoliné
BrezovecPichne
ČukalovcePríslop
Dlhé nad CirochouRunina
DúbravaRuská Volová
HostoviceRuský Potok
Hrabová RoztokaSnina
JalováStakčín
Kalná RoztokaStakčínska Roztoka
KlenováStrihovce
KolbasovŠmigovec
KolonicaTopoľa
LadomirovUbľa
MichajlovUlič
Nová SedlicaUličské Krivé
OsadnéZboj
Parihuzovce Zemplínske Hámre

okres Sobrance (47)

BaškovceOstrov
BeňatinaPetrovce
BežovcePinkovce
Blatná PoliankaPodhoroď
Blatné RemetyPorostov
Blatné RevištiaPorúbka
BunkovcePriekopa
FekišovceRemetské Hámre
HlivištiaRuská Bystrá
HorňaRuskovce
HusákRuský Hrabovec
ChoňkovceSejkov
InovceSobrance
JasenovSvätuš
JenkovceTašuľa
KolibabovceTibava
KoňušÚbrež
KoromľaVeľké Revištia
KrčavaVojnatina
KristyVyšná Rybnica
LekárovceVyšné Nemecké
Nižná RybnicaVyšné Remety
Nižné NemeckéZáhor
Orechová 

okres Michalovce (78)

BajanyOborín
Bánovce nad OndavouOreské
BešaPalín
BracovcePavlovce nad Uhom
BudincePetríkovce
BudkovcePetrovce nad Laborcom
ČečehovPoruba pod Vihorlatom
ČičarovcePozdišovce
Čierne PolePtrukša
DrahňovPusté Čemerné
DúbravkaRakovec nad Ondavou
FalkušovceRuská
HatalovSenné
HažínSlavkovce
HnojnéSliepkovce
HorovceStaré
IňačovceStrážske
IžkovceStretava
Jastrabie pri MichalovciachStretavka
JovsaSuché
KačanovŠamudovce
Kaluža Trhovište
Kapušianske KľačanyTrnava pri Laborci
KlokočovTušice
KrásnovceTušická Nová Ves
Krišovská LieskováVeľké Kapušany
KusínVeľké Raškovce
LastomírVeľké Slemence
LaškovceVinné
LesnéVojany
LožínVoľa
LúčkyVrbnica
MalčiceVysoká nad Uhom
Malé RaškovceZálužice
MarkovceZávadka
Maťovské VojkovceZbudza
MichalovceZemplínska Široká
MoravanyZemplínske Kopčany
Nacina VesŽbince

okres Humenné (58)

AbidovceMyslina
BaškovceNechválova Polianka
BrekovNižná Jablonka
BrestovNižná Sitnica
ČerninaNižné Ladičkovce
DedačovOhradzany
GruzovcePakostov
HankovcePapín
Hažín nad CirochouPorúbka
Hrabovec nad LaborcomPtičie
HrubovRokytov pri Humennom
HudcovceRovné
HumennéRuská Kajňa
ChlmecSlovenská Volová
JabloňSlovenské Krivé
JankovceSopkovce
JasenovTopoľovka
Kamenica nad CirochouTurcovce
KamienkaUdavské
KarnáValaškovce
KochanovceVeľopolie
KošarovceVíťazovce
KoškovceVyšná Jablonka
Lackovce Vyšná Sitnica
LieskovecVyšné Ladičkovce
ĽubišaVyšný Hrušov
LukačovceZávadka
MaškovceZbudské Dlhé
Modrá nad CirochouZubné

okres Trebišov (82)

BačkaNižný Žipov
BačkovNovosad
BaraNový Ruskov
BielParchovany
BoľPlechotice
BoršaPoľany
BoťanyPribeník
BrehovRad
BrezinaSečovce
ByštaSirník
CejkovSlivník
ČelovceSlovenské Nové Mesto
ČerhovSolnička
ČernochovSomotor
ČiernaStanča
Čierna nad TisouStankovce
DargovStrážne
DobráStreda nad Bodrogom
DvoriankySvätá Mária
EgrešSvätuše
HraňSvinice
HrčeľTrebišov
HriadkyTrnávka
KašovVeľaty
KazimírVeľká Tŕňa
Klin nad BodrogomVeľké Ozorovce
KožuchovVeľké Trakany
Kráľovský ChlmecVeľký Horeš
KravanyVeľký Kamenec
KuzmiceViničky
KystaVišňov
LadmovceVojčice
LastovceVojka
LelesZatín
LuhyňaZbehňov
Malá TŕňaZemplín
Malé OzorovceZemplínska Nová Ves
Malé TrakanyZemplínska Teplica
Malý HorešZemplínske Hradište
Malý KamenecZemplínske Jastrabie
MichaľanyZemplínsky Branč

Na území Ukrajiny

БереговеBerehove
ЗатишнеZatyshne
АстейAstei
БадаловоBadalovo
БатьовоBat’ovo
БатрадьBatraď
ГоронглабHoronhlab
БерегуйфалуBerehuifalu
БоржаваBorzhava
Велика БактаVelyka Bakta
Великі БерегиVelyki Berehy
Велика БийганьVelyka Byihaň
Мала БийганьMala Byihaň
ГатьHať
ГечаHecha
ГутHut
ДийдаDyida
ЗапсоньZapsoň
КідьошKid’osh
КосоньKosoň
ГунядіHuniadi
МочолаMochola
МужієвоMuzhiievo
ГетенHeten
Мале ПоповоMale Popovo
ПоповоPopovo
РафайновоRafainovo
БадівBadiv
БакошBakosh
ДанилівкаDanylivka
СвободаSvoboda
ЧомаChoma
КаштановоKashtanovo
ШомShom
БалажерBalazher
ЯношіYanoshi
БуківцьовоBukivts’ovo
Великий БерезнийVelykyi Bereznyi
Верховина-БистраVerkhovyna-Bystra
ВишкаVyshka
ВолосянкаVolosianka
ЛугLuh
ЗабрідьZabriď
ЖорнаваZhornava
ЗагорбZahorb
КостринаKostryna
Костринська РозтокаKostryns’ka Roztoka
ЛубняLubnia
ЛютаLiuta
ЗавосинаZavosyna
Малий БерезнийMalyi Bereznyi
МирчаMyrcha
Бегендяцька ПастільBehendiats’ka Pastiľ
Костева ПастільKosteva Pastiľ
Розтоцька ПастільRoztots’ka Pastiľ
Руський МочарRus’kyi Mochar
СмерековоSmerekovo
ДомашинDomashyn
СільSiľ
СтавнеStavne
КнягиняKniahynia
СтричаваStrychava
СтужицяStuzhytsia
ГуснийHusnyi
СухийSukhyi
ТихийTykhyi
УжокUzhok
ЧорноголоваChornoholova
АбранкаAbranka
БіласовицяBilasovytsia
ЛатіркаLatirka
БуковецьBukovets
Верб’яжVerbiazh
ЗавадкаZavadka
ЖденієвоZhdeniievo
ЗбиниZbyny
ЗадільськеZadil’s’ke
Нижні ВоротаNyzhni Vorota
Верхня ГрабівницяVerkhnia Hrabivnytsia
ПідполоззяPidpolozzia
ЯловеYalove
КічернийKichernyi
ПерехреснийPerekhresnyi
РозтокаRoztoka
КотельницяKotel’nytsia
ТишівTyshiv
ПашківціPashkivtsi
ЩербовецьScherbovets
МукачевеMukacheve
БабичіBabychi
ДілокDilok
БистрицяBystrytsia
ВільховицяVil’khovytsia
БобовищеBobovysche
ГрибівціHrybivtsi
ІльківціIl’kivtsi
БрестівBrestiv
ЛецовицяLetsovytsia
ПлоскановицяPloskanovytsia
Великі ЛучкиVelyki Luchky
Верхня ВизницяVerkhnia Vyznytsia
КлочкиKlochky
ЛісарняLisarnia
БуковинкаBukovynka
Верхній КоропецьVerkhnii Koropets
КучаваKuchava
КуштановицяKushtanovytsia
ГорондаHoronda
ДерценDertsen
ЖнятиноZhniatyno
ЖуковоZhukovo
РомочевицяRomochevytsia
ВінковеVinkove
ДрагиняDrahynia
ЗняцьовоZniats’ovo
КінлодьKinloď
ЧервеньовоCherven’ovo
ЗубівкаZubivka
СофіяSofiia
ІванівціIvanivtsi
КлячановоKliachanovo
Старе ДавидковоStare Davydkovo
КальникKal’nyk
КузьминоKuz’myno
МедведівціMedvedivtsi
Руська КучаваRus’ka Kuchava
ШкуратівціShkurativtsi
КлючаркиKliucharky
ЖборівціZhborivtsi
КленовецьKlenovets
КольчиноKol’chyno
КоноплівціKonoplivtsi
КопинівціKopynivtsi
МикулівціMykulivtsi
Ростов’ятицяRostoviatytsia
ЩасливеSchaslyve
ЛавкиLavky
БерезинкаBerezynka
ЛаловоLalovo
ЛоховоLokhovo
ЧереївціChereivtsi
БарбовоBarbovo
МакарьовоMakar’ovo
Нижній КоропецьNyzhnii Koropets
Нове ДавидковоNove Davydkovo
ДубиноDubyno
КосиноKosyno
ОбаваObava
ЧабинChabyn
ПавшиноPavshyno
ПістряловоPistrialovo
ГерцівціHertsivtsi
ГрабовоHrabovo
КритеKryte
ПузняківціPuzniakivtsi
ТростяницяTrostianytsia
БенедиківціBenedykivtsi
ДомбокиDomboky
КайдановоKaidanovo
РакошиноRakoshyno
РуськеRus’ke
ЧопівціChopivtsi
БаркасовоBarkasovo
СернеSerne
СтановоStanovo
СтрабичовоStrabychovo
ФорношFornosh
КарпатиKarpaty
СинякSyniak
ЧинадійовоChynadiiovo
ЧомонинChomonyn
ШенборнShenborn
ЯблунівYabluniv
ВільшинкиVil’shynky
ВорочовоVorochovo
ДубриничіDubrynychi
ПастілкиPastilky
ЗарічовоZarichovo
НовоселицяNovoselytsia
ПеречинPerechyn
МаюркиMaiurky
МокраMokra
ПорошковоPoroshkovo
СімеркиSimerky
СімерSimer
СвалявкаSvaliavka
Тур’я-БистраTuria-Bystra
ЗавбучZavbuch
РаковоRakovo
Тур’я ПасікаTuria Pasika
Полянська ГутаPolians’ka Huta
Тур’я ПолянаTuria Poliana
Тур’ї РеметиTuri Remety
ТурицяTurytsia
ЛиповецьLypovets
ЛікіцариLikitsary
ЛумшориLumshory
ТуричкиTurychky
ГолубинеHolubyne
ОленьовоOleniovo
ПавловоPavlovo
ПлоскеPloske
Плоский ПотікPloskyi Potik
ЯківськеYakivske
ПолянаPoliana
УклинUklyn
РодниківкаRodnykivka
Родникова ГутаRodnykova Huta
ДрачиноDrachyno
СваляваSvaliava
СолочинSolochyn
ПасікаPasika
СусковоSuskovo
УжгородUzhhorod
БаранинціBaranyntsi
БарвінокBarvinok
Довге ПолеDovhe Pole
ПідгорбPidhorb
Великі ГеївціVelyki Heivtsi
Малі ГеївціMali Heivtsi
Руські ГеївціRus’ki Heivtsi
Велика ДоброньVelyka Dobroň
Великі ЛазиVelyki Lazy
ЦиганівціTsyhanivtsi
БатфаBatfa
ГалочHaloch
ПаллоPallo
ДубрівкаDubrivka
ЕсеньEseň
АндріївкаAndriivka
ІрляваIrliava
ЧабанівкаChabanivka
ГутаHuta
Кам’яницяKamianytsia
ГайдошHaidosh
КибляриKybliary
ЛінціLintsi
КінчешKinchesh
КоритняниKorytniany
ДемечіDemechi
Мала ДоброньMala Dobroň
ТисаагтелекTysaahtelek
НевицькеNevyts’ke
ОноківціOnokivtsi
ОріховицяOrikhovytsia
Малі СелменціMali Selmentsi
Паладь-КомарівціPalad’-Komarivtsi
ПацканьовоPatskan’ovo
РатівціRativtsi
ГлибокеHlyboke
Нижнє СолотвиноNyzhnie Solotvyno
Руські КомарівціRus’ki Komarivtsi
ВовковеVovkove
СереднєSerednie
ПетрівкаPetrivka
СоловкаSolovka
СоломоновоSolomonovo
СторожницяStorozhnytsia
СюртеSiurte
БотфалваBotfalva
ТарнівціTarnivtsi
ШишлівціShyshlivtsi
ТийглашTyihlash
ТисаашваньTysaashvaň
ХолмецьKholmets
КонцовоKontsovo
МинайMynai
РозівкаRozivka
ХолмокKholmok
АнталовціAntalovtsi
Верхня СолотвинаVerkhnia Solotvyna
ЛяхівціLiakhivtsi
ХудльовоKhudl’ovo
ЧертежChertezh
ЧаслівціChaslivtsi
ТисауйфалуTysauifalu
ЧервонеChervone
СтрипаStrypa
ЯрокYarok
ЧопChop

Príloha č. 2

ŽIADOSŤ O UDELENIE POVOLENIA NA MALÝ POHRANIČNÝ STYK PODĽA ČLÁNKU 6 ODS. 2

Vzor 01

Príloha č. 3

DOKLADY POTVRDZUJÚCE TRVALÝ POBYT V POHRANIČNEJ OBLASTI PODĽA ČLÁNKU 6 ODS. 3 PÍSM. D)

Na slovenskej zmluvnej strane:

Potvrdenie o trvalom pobyte

Na ukrajinskej zmluvnej strane:

Preukaz občana Ukrajiny

alebo

Potvrdenie o trvalom pobyte