Oznámenie č. 439/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 160/2008
Platnosť od 12.11.2008

439

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 31. októbra 2008 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2008 – 2009 z 13. mája 2008 uzatvorená medzi OZ potravinárov Slovenskej republiky

a

Podnikateľským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov v SR.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2009 z 15. októbra 2008 uzavretá medzi štátom zastúpeným zástupcami poverenými vládou

a

Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Všeobecným slobodným odborovým zväzom.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2009 z 15. októbra 2008 uzavretá pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a

Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Všeobecným slobodným odborovým zväzom.

4. Dodatok č. 1 z 29. júla 2008 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 – 2011 z 3. marca 2008 uzatvorenej medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

5. Dodatok č.1 zo 17. septembra 2008 ku Kolektívnej zmluva vyššieho stupňa na roky 2008 – 2009 z 13. mája uzatvorenej medzi OZ potravinárov Slovenskej republiky

a

Podnikateľským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov v SR.