Oznámenie č. 43/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o liberalizácii vízového režimu uzavretej formou výmeny diplomatických nót z 30. januára 2001 a 21. februára 2001

Čiastka 16/2008
Platnosť od 07.02.2008

43

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. mája 2008 sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o liberalizácii vízového režimu uzavretej formou výmeny diplomatických nót z 30. januára 2001 a 21. februára 2001 (oznámenie č. 371/2002 Z. z.).

Vláda Slovenskej republiky schválila skončenie platnosti dohody svojím uznesením č. 20 z 9. januára 2008.