Zákon č. 429/2008 Z. z.Zákon o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(v znení č. 309/2009 Z. z., 117/2011 Z. z.)

Čiastka 159/2008
Platnosť od 08.11.2008
Účinnosť od 01.05.2011