Oznámenie č. 425/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2009/2010 pre študijné programy v externej forme štúdia

Čiastka 157/2008
Platnosť od 07.11.2008
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. novembra 2008.

425

OZNÁMENIE

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z. vydalo

opatrenie z 22. októbra 2008 č. CD-2008-7904/40782-14:071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2009/2010 pre študijné programy v externej forme štúdia.

Opatrenie upravuje sumy maximálneho ročného školného na akademický rok 2009/2010 pre študijné programy v externej forme štúdia.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. novembra 2008.

Opatrenie je uverejnené na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.