Vyhláška č. 424/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 764/2004 Z. z. o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 560/2005 Z. z.

Čiastka 157/2008
Platnosť od 07.11.2008
Účinnosť od 15.11.2008

OBSAH

424

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 24. októbra 2008,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 764/2004 Z. z. o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 560/2005 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 764/2004 Z. z. o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 560/2005 Z. z. sa mení takto:

V § 1 ods. 1 písm. a) piatom bode a v § 3 ods. 1 písm. d) sa slovo „odpis“ nahrádza slovom „výpis“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2008.


Richard Raši v. r.