Vyhláška č. 416/2008 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 až 2011

(v znení č. 540/2009 Z. z., 436/2010 Z. z.)

Čiastka 152/2008
Platnosť od 31.10.2008 do31.12.2012
Účinnosť od 01.01.2011 do31.12.2012
Zrušený 358/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem § 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

416

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 13. októbra 2008,

ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 až 2011

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Touto vyhláškou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 až 2011.

§ 2

(1) Program štátnych štatistických zisťovaní zostavený na roky 2009 až 2011 určuje spravodajským jednotkám,1) aké údaje budú poskytovať

a) Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa prílohy č. 1,

b) ministerstvám a štátnym organizáciám2) podľa prílohy č. 2.

(2) Rozsah a využívanie administratívnych zdrojov3) na účely štátnej štatistiky je uvedený v prílohe č. 3.

(3) Spravodajské jednotky môžu poskytovať údaje určené v Programe štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 až 2011 aj prostredníctvom elektronického zberu dát podľa usmernení uvedených na internetových stránkach Štatistického úradu Slovenskej republiky, ministerstiev a štátnych organizácií.

§ 3

Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 4

Peňažné údaje vzťahujúce sa na štátne štatistické zisťovania v Slovenskej republike sa predkladajú v celých číslach alebo v desatinných číslach podľa metodických vysvetliviek uvedených v prílohe príslušného štatistického tlačiva.


§ 5

Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 482/2005 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2006 až 2008 v znení vyhlášky č. 632/2006 Z. z. a vyhlášky č. 447/2007 Z. z.

§ 5a

Zrušuje sa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 316/1999 Z. z., ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 380/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1999.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem § 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Ľudmila Benkovičová v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 416/2008 Z. z.

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKOCH 2009 AŽ 2011

Prehľad štatistických zisťovaní

I. PODPORA PRE ŠTATISTICKÉ VÝSTUPY, TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Organizačná štatistika
1.Org 3-99Dotazník na registráciu organizácie
2.Org 4-99Dotazník na aktualizáciu registra organizácií
3.Org 5-99Hlásenie o základnej územnej jednotke
4.Org 6-99Hlásenie o územno-technickej jednotke
5.Org SP 1-01Ročný výkaz o skupinách podnikov
      
II. DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNA ŠTATISTIKAObyvateľstvo
6.Obyv 1-12Hlásenie o uzavretí manželstva
7.Obyv 2-12Hlásenie o narodení
8.Obyv 3-12List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
9.Obyv 4-12Hlásenie o rozvode
10.Obyv 5-12Hlásenie o sťahovaní
11.SILC 1-01Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach
Trh práce
12.VZPS 1-99Výberové zisťovanie pracovných síl – pre domácnosť
13.VZPS 2-99Výberové zisťovanie pracovných síl – pre členov domácnosti
14.Práca 2-04Štvrťročný výkaz o práci
15.Práca 5-99Výkaz o štrajku (výluke)
18.ÚNP 1-01Ročný výkaz o úplných nákladoch práce
Sociálna ochrana
19.Soc 1-01Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
20.Soc 4-99Výkaz o výdavkoch na sociálnu pomoc
Vzdelávanie
20a.CVTS 1-99 Zisťovanie o ďalšej odbornej príprave
20b.AES 1-99 Zisťovanie o vzdelávaní dospelých
III. A MAKROEKONOMICKÁ ŠTATISTIKA

Ceny
21.Ceny Les 1-04Štvrťročný výkaz o cenách v lesnom hospodárstve
22.Ceny NC Poľ 1-12Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov
24.Ceny VC 1-12Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov
25.Ceny VC 2-99Parametrické porovnanie úžitkových vlastností výrobkov
26.KPESC 1-12Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien
27.KPESC DO 2-52Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien – duálne oceňovanie, (rok zisťovania 2009)
28.Ceny VTS 1-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nehnuteľností
29.Ceny VTS 2-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti prenájmu strojov a prístrojov
30.Ceny VTS 3-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti spracovania dát
31.Ceny VTS 4-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb určených prevažne pre podniky
32.Ceny VTS 5-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti pôšt a telekomunikácií
33.Ceny VTS 6-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti finančného lízingu
34.Ceny VTS 7-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti poisťovníctva
35.Ceny VTS 8-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti bankovníctva
36.Ceny VTS 9-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti vnútroštátnej železničnej dopravy nákladov
37.Ceny VTS 10-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti vnútroštátnej cestnej dopravy nákladov
38.Ceny VTS 11-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy nákladov
39.Ceny VTS 12-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti vnútroštátnej leteckej dopravy nákladov
40.Ceny VTS 13-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti vnútroštátnej potrubnej dopravy nákladov
41.Ceny D Poľ 1-04Štvrťročný výkaz o cenách vybraných výrobkov a služieb v poľnohospodárstve
42.Ceny Stav 10-04Štvrťročný výkaz o cenách v stavebníctve
42a.Ceny VC 4-99Jednorazové zisťovanie k výber reprezentantov sledovania vývoja cien priemyselných výrobcov
42b.Ceny Stav 9-99Jednorazové zisťovanie k výberu reprezentantov sledovania vývoja cien v stavebníctve
III. B PODNIKATEĽSKÉ ŠTATISTIKY

Štatistika o ekonomickej činnosti podnikov
43.Prod 3-04Štvrťročný výkaz produkčných odvetví
44.P 13-04Štvrťročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch
45.Roč 1-01Ročný výkaz produkčných odvetví
46.Roč 2-01Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch
47.Roč 3-01Ročný výkaz o fyzických osobách nezapísaných v obchodnom registri
48. FM F 1-99Jednorazové zisťovanie o prístupe podnikateľských subjektov k financiám
Priemysel
49.Priem P 1-12Mesačný podnikový výkaz v priemysle
50.Priem P 6-01Ročný podnikový výkaz o výrobe priemyselných výrobkov a priemyselných službách

Stavebníctvo
53.Stav P 1-12Mesačný podnikový výkaz v stavebníctve
54.Inv 3-04Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch
Vnútorný obchod
55.OPU 1-12Mesačný výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní
Služby
56.VTS 1-12Mesačný výkaz vo vybraných trhových službách
Energetika
57.Energ 7-12Mesačný výkaz o výrobe elektriny a tepla
58.Energ 8-12Mesačný výkaz o tuhých palivách a vybraných plynných palivách
59.Energ 9-02Polročný výkaz o cenách elektriny pre konečných spotrebiteľov
60.Energ 10-02Polročný výkaz o cenách zemného plynu pre konečných spotrebiteľov
61.Energ 2-01Ročný výkaz o výrobe kvapalných palív z ropy
62.Energ 3-01Ročný výkaz o obnoviteľných zdrojoch palív a energie
63.Energ 4-01Ročný výkaz o výrobe elektriny a tepla
64.Energ 5-01Ročný výkaz o maloobchode s tuhými palivami
65.Energ 6-01Ročný výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie
Doprava
66.Dop 1-12Mesačný výkaz v doprave
67.Dop 4-12Mesačný výkaz o letiskách
68.Dop 5-04Štvrťročný výkaz o vnútrozemskej vodnej doprave
69.Dop VZCD 1-52Týždenný výkaz o prevádzke cestného motorového vozidla
70.Dop 2-01Ročný výkaz o preprave nebezpečného tovaru
71.Dop 6-01Ročný výkaz v doprave
72.Dop 9-01Ročný výkaz v leteckej doprave
73.Dop 10-01Ročný výkaz v potrubnej doprave
Informačná spoločnosť
74.IKT D 1-99Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v domácnostiach
75.IKT P 2-99Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v podnikoch
76.IKT PaP 3-99Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v odvetví peňažníctva a poisťovníctva
Pošty a telekomunikácie
77.IKaP 1-12Mesačný výkaz v informáciách a v komunikáciách
78.IKaP 2-01Ročný výkaz o doručovateľských službách
Cestovný ruch
79.CR 1-12Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia
80.CR 2-99Dotazník na aktualizáciu registra ubytovacích zariadení cestovného ruchu, (rok zisťovania 2011)
81.CR 3-04Zisťovanie o dovolenkových pobytoch a služobných cestách
82.CR 6-01Ročný výkaz o vybraných službách v cestovnom ruchu
Netrhové služby
83.NSNO 1-01Ročný výkaz nezárobkových organizácií
84.NSNO 2-01Ročný výkaz malých nezárobkových organizácií
85.NSPO 1-01Ročný výkaz príspevkových organizácií, (rok zisťovania 2011)
86.NSRO 1-01Ročný výkaz rozpočtových organizácií, (rok zisťovania 2011)
87.MO 1-01Ročný výkaz malých obcí, (rok zisťovania 2011)
III. C MENOVÁ, FINANČNÁ, OBCHODNÁ A PLATOBNÁ ŠTATISTIKA

Peniaze a financie
88.Pen P 3-04Štvrťročný podnikový výkaz v peňažníctve
89.Poi P 3-04Štvrťročný podnikový výkaz v poisťovníctve
90.Pin P 3-04Štvrťročný podnikový výkaz v nebankových finančných inštitúciách
91.Pen P 5-01Ročný podnikový výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách
92.Poi P 5-01Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve
Obchod s tovarmi
93.INTRASTAT 1-12Hlásenie o prijatí tovaru
94.INTRASTAT 2-12Hlásenie o odoslaní tovaru
95.INTRASTAT 3-12Zjednodušené hlásenie o prijatí tovaru
96.INTRASTAT 4-12Zjednodušené hlásenie o odoslaní tovaru
97.ZO 1-12Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom obchode
97a.ZO 2-99Jednorazové zisťovanie k výberu reprezentantov sledovania vývoja cien v zahraničnom obchode
IV.  POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV

Poľnohospodárstvo
98.Poľ 1-04Štvrťročný výkaz o živočíšnej výrobe a predaji živočíšnych výrobkov
99.Osev 3-99Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. máju
100.Poľ 6-99Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. júnu
101.Poľ 8-99Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. augustu
102.Poľ 9-99Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. septembru
103.Poľ 2-02Polročný výkaz o bilancii plodín 
104.Poľ 18-01Ročný výkaz o rastlinnej výrobe a stavoch hospodárskych zvierat
105.Poľ 19-99Štatistické zisťovanie o vinohradoch, (rok zisťovania 2009)
106.Poľ C 2010Poľnohospodársky cenzus fariem, (rok zisťovania 2010)
Rybolov
107.Ryb 1-01Ročný výkaz o výlove rýb
     
V.  ŠTATISTIKA TÝKAJÚCA SA VIACERÝCH OBLASTÍ

Environmentálna štatistika
108.ŽP 6-01Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce
 
Regionálna štatistika
109.MOŠ-MIS 1-01Ročný výkaz o vybraných ukazovateľoch regionálnej štatistiky
 
Veda a technika
110.VV P 6-01Ročný podnikový výkaz o výskume a vývoji
111.Inov 1-99Štatistické zisťovanie o inováciách, (rok zisťovania 2010)

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov štatistického zisťovania: Dotazník na registráciu organizácie

Značka štatistického zisťovania: Org 3-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o právnickej osobe a fyzickej osobe zapísanej v obchodnom registri potrebné na aktualizáciu registra organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.4)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obchodné meno, adresa sídla, poštová adresa, telefónne číslo, číslo faxu, e-mailová adresa, spôsob vzniku právneho subjektu, identifikačné číslo predchodcu, hlavná ekonomická činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom,5) vlastníctvo, podiel zahraničného kapitálu na základnom imaní, evidenčný počet zamestnancov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Novovzniknuté právnické osoby a fyzické osoby zapísané v obchodnom registri.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa odo dňa doručenia dotazníka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

2. Názov štatistického zisťovania: Dotazník na aktualizáciu registra organizácií

Značka štatistického zisťovania: Org 4-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o právnickej osobe a fyzickej osobe zapísanej v obchodnom registri potrebné na aktualizáciu registra organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.4)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obchodné meno, adresa sídla, poštová adresa, telefónne číslo, číslo faxu, e-mailová adresa, hlavná ekonomická činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom,5) evidenčný počet zamestnancov, stav ekonomickej aktivity, vlastníctvo a spôsob účtovania spravodajskej jednotky.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby zapísané v obchodnom registri.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa odo dňa doručenia dotazníka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

3. Názov štatistického zisťovania: Hlásenie o základnej územnej jednotke

Značka štatistického zisťovania: Org 5-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o základnej územnej jednotke na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dôvod vyplnenia hlásenia, názov základnej územnej jednotky, identifikačné číslo základnej územnej jednotky, identifikačné číslo základnej územnej jednotky, do ktorej sa základné územné jednotky zlučujú, identifikačné číslo základnej územnej jednotky a názvy obcí v prípade ich rozdelenia, počet katastrálnych území tvoriacich územný obvod základnej územnej jednotky, ich názvy a identifikačné čísla územno-technických jednotiek.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Správy katastra.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po vykonaní zmeny týkajúcej sa identifikácie základnej územnej jednotky.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

4. Názov štatistického zisťovania: Hlásenie o územno-technickej jednotke

Značka štatistického zisťovania: Org 6-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o územno-technickej jednotke na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúc e zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dôvod vyplnenia hlásenia, názov územno-technickej jednotky, identifikačné číslo územno-technickej jednotky, identifikačné číslo základnej územnej jednotky, názov územno-technickej jednotky, ktorý sa zmenou alebo zánikom územno-technickej jednotky mení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Správy katastra.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po vykonaní zmeny týkajúcej sa identifikácie základnej územnej jednotky.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

5. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o skupinách podnikov

Značka štatistického zisťovania: Org SP 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vzájomnej previazanosti jednotlivých podnikov na účely vyčlenenia nového typu štatistickej jednotky – skupiny podnikov, o koordinácii spoločenstva pri zriaďovaní registrov podnikov na štatistické účely. Výsledky zisťovania sa použijú pri tvorbe Európskeho registra skupín podnikov a pri zostavovaní štatistík súvisiacich s globalizáciou v rámci členských štátov Európskej únie.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.4)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné identifikačné údaje o hlavných akcionároch/spoločníkoch charakterizujúce vlastnícku štruktúru spoločností, údaje o dcérskych spoločnostiach a pridružených spoločnostiach na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí (rezidentoch a nerezidentoch).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa odo dňa doručenia dotazníka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

6. Názov štatistického zisťovania: Hlásenie o uzavretí manželstva

Značka štatistického zisťovania: Obyv 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov pre potreby demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky zisťovania poskytujú komplexné informácie pre potreby štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, medzinárodných inštitúcií, na využitie v spoločenských vedách a informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia snúbencov, dátum uzavretia manželstva, poradie manželstva, u rozvedených a ovdovených dátum rozvodu alebo ovdovenia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Matričné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trnave.

7. Názov štatistického zisťovania: Hlásenie o narodení

Značka štatistického zisťovania: Obyv 2-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov pre potreby demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky zisťovania poskytujú komplexné informácie pre potreby štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, medzinárodných inštitúcií, na využitie v spoločenských vedách a informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, štátne občianstvo a pohlavie, údaje o pôrode a údaje rodičov (identifikácia, rodinný stav, dátum uzavretia manželstva, vzdelanie, národnosť a trvalý pobyt).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Matričné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trnave.

8. Názov štatistického zisťovania: List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí

Značka štatistického zisťovania: Obyv 3-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov pre potreby demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému.

Výsledky zisťovania poskytujú komplexné informácie pre potreby štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, medzinárodných inštitúcií, na využitie v spoločenských vedách a informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia zomretého, dátum úmrtia, identifikácia pozostalého manžela, údaje o deťoch zomretých do jedného roka, o vykonaní pitvy, o príčine smrti, o národnosti a trvalom pobyte zomretého.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Matričné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trnave.

9. Názov štatistického zisťovania: Hlásenie o rozvode

Značka štatistického zisťovania: Obyv 4-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov pre potreby demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky zisťovania poskytujú komplexné informácie pre potreby štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, medzinárodných inštitúcií, na využitie v spoločenských vedách a informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o priebehu a výsledku rozvodového konania, údaje o manželoch (dátum uzavretia manželstva, počet detí z manželstiev, trvalý pobyt, vzdelanie, štátne občianstvo a národnosť), poradie rozvodu a príčiny rozvratu manželstva.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Okresné súdy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: posledný kalendárny deň v mesiaci.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trnave.

10. Názov štatistického zisťovania: Hlásenie o sťahovaní

Značka štatistického zisťovania: Obyv 5-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov pre potreby demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky zisťovania poskytujú komplexné informácie pre potreby štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, medzinárodných inštitúcií, na využitie v spoločenských vedách a informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje sťahujúceho sa (dátum narodenia, pohlavie, rodinný stav, štátne občianstvo, vzdelanie a národnosť), dátum zmeny trvalého pobytu, dôvod sťahovania, miesto predchádzajúceho trvalého pobytu a miesto nového trvalého pobytu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obecné a mestské úrady, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Úrad hraničnej a cudzineckej polície.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: prvý pracovný deň po skončení mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trnave.

11. Názov štatistického zisťovania: Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach

Značka štatistického zisťovania: SILC 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať porovnateľné a včasné prierezové údaje a dlhodobé údaje o rozdelení príjmov a o úrovni a zložení chudoby a sociálneho vylúčenia (sociálnej exklúzie) na národnej a európskej úrovni. Výsledky zisťovania sa využijú na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej politiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.6)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: životné podmienky, príjmy, sociálne vylúčenie, informácie o práci, bývanie, demografické údaje, vzdelanie, zdravie, spoločenská účasť a neprimeranosť bývania, zadlženosť domácností, materiálna deprivácia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Domácnosti a členovia domácnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

12. Názov štatistického zisťovania: Výberové zisťovanie pracovných síl – pre domácnosť

Značka štatistického zisťovania: VZPS 1-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na hodnotenie štruktúry zamestnanosti a nezamestnanosti v Slovenskej republike a v jednotlivých regiónoch. Výsledky zisťovania sa v kombinácii s výsledkami výberového zisťovania pracovných síl pre členov domácnosti využijú na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej politiky a politiky zamestnanosti, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.7)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sociálne vzťahy medzi členmi domácnosti, demografické ukazovatele (pohlavie, štátna príslušnosť, dátum narodenia, rodinný stav, najvyššie dosiahnuté vzdelanie a podobne.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Domácnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

13. Názov štatistického zisťovania: Výberové zisťovanie pracovných síl – pre členov domácnosti

Značka štatistického zisťovania: VZPS 2-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre a charaktere zamestnanosti a nezamestnanosti v Slovenskej republike a v jednotlivých regiónoch. Výsledky zisťovania sa využijú na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej politiky a politiky zamestnanosti, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.7)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet osôb zamestnaných aj nezamestnaných v podrobnej štruktúre; u zamestnaných hlavné a ďalšie zamestnanie, stála práca alebo dočasná práca, plný alebo kratší pracovný čas, odpracované hodiny, atypické formy práce, zamestnanie v odvetví hospodárstva podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom,5) postavenia v zamestnaní podľa Klasifikácie zamestnaní ustanovenej osobitným predpisom,8) u nezamestnaných dôvod skončenia pracovného pomeru a charakteristika posledného zamestnania, dĺžka trvania nezamestnanosti, spôsoby hľadania zamestnania a podobne; u osôb od 15 rokov ekonomické postavenie, formálne a neformálne vzdelávanie, mzda zamestnancov, prechod zo školy do pracovného života, zosúladenie práce a rodinného života a zamestnanosť osôb s dlhodobým zdravotným problémom.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Členovia domácnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

14. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci

Značka štatistického zisťovania: Práca 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte zamestnancov, odpracovaných hodinách, voľných pracovných miestach a o mzdách. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja zamestnanosti, miezd a voľných pracovných miest v Slovenskej republike.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.9)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný evidenčný počet zamestnancov, z toho zamestnanci pracujúci v zahraničí, zamestnanci so zdravotným postihnutím I a II, evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka, z toho ženy, zamestnanci na kratší pracovný čas, zamestnanci prijatí na určitú dobu; odpracované hodiny; osoby pracujúce na dohodu a nimi odpracované hodiny; priemerný počet obsadených pracovných miest, priemerný počet voľných (neobsadených) pracovných miest; mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, z toho náhrady mzdy, nepravidelné odmeny; náhrady za pracovnú pohotovosť; peňažné plnenia zo zisku po zdanení vlastným zamestnancom a iným osobám; odstupné; ostatné peňažné plnenia z nákladov; náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, povinné príspevky na zákonné poistenie platené zamestnávateľom.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Príspevkové organizácie, samosprávne kraje, miestne orgány štátnej správy, obce, nadácie, neinvestičné fondy, rozpočtové organizácie, neziskové fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, verejnoprávne neziskové inštitúcie, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, združenia, politické strany a politické hnutia, cirkvi, náboženské spoločnosti, občianske združenia, stavovské organizácie – profesné komory, komory, záujmové združenia právnických osôb, organizácie a združenia s medzinárodným prvkom, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Košiciach.

15. Názov štatistického zisťovania: Výkaz o štrajku (výluke)

Značka štatistického zisťovania: Práca 5-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozsahu a výsledkoch štrajku (výluky). Výsledky zisťovania sa využijú na vyhodnocovanie vplyvu štrajku (výluky) na ekonomiku, na poskytovanie medzinárodným organizáciám a na informovanie verejnosti.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.10)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum začatia a skončenia štrajku (výluky), dôvod zastavenia práce, počet dní a hodín, počas ktorých trval štrajk (výluka), hlavný dôvod štrajku (výluky), celkový počet zamestnancov organizácie, z toho počet nepracujúcich v čase štrajku (výluky), objem mzdových prostriedkov, ktoré neboli zamestnancom vyplatené z dôvodu štrajku (výluky), charakteristika výsledkov štrajku (výluky).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa v prípade uskutočnenia štrajku (výluky).

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Košiciach.

18. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o úplných nákladoch práce

Značka štatistického zisťovania: ÚNP 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o úrovni a štruktúre miezd a ďalších nákladov, ktoré zamestnávateľ vynakladá na pracovnú silu. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja miezd a ostatných nákladov práce.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.11)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov, odpracované hodiny a platené hodiny, úroveň a štruktúra miezd a ostatných nákladov vynakladaných na pracovnú silu (povinné a nepovinné príspevky zamestnávateľa na zákonné poistenie, sociálne dávky, sociálne výhody, náklady na školenie, poplatky a sankcie súvisiace so mzdami a podobne).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, obchodné spoločnosti, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a iné neziskové organizácie, fyzické osoby nezapísané do obchodného registra bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, prostredníctvom Trexima Bratislava.

19. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Značka štatistického zisťovania: Soc 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte, kapacite a obyvateľoch zariadení, o územnej vybavenosti podľa jednotlivých druhov zariadení a o príjmoch, výdavkoch a zamestnancoch zariadení. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely a publikačné účely Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.12)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zariadení, miest a obyvateľov v štruktúre podľa pohlavia, veku obyvateľov, povinnosti platiť úhradu za starostlivosť, veku obyvateľov, zdravotného stavu obyvateľov, využívania zariadení podľa územných celkov, druhu, zriaďovateľa, formy poskytovanej starostlivosti, príjmov a výdavkov zariadení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zariadenia sociálnych služieb, zariadenia na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, poskytujúce celoročnú starostlivosť, týždennú, dennú starostlivosť alebo prechodne na určitý čas.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

20. Názov štatistického zisťovania: Výkaz o výdavkoch na sociálnu pomoc

Značka štatistického zisťovania: Soc 4-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o bežných a kapitálových výdavkoch na jednotlivé formy sociálnej pomoci pre potreby štatistiky sociálneho zabezpečenia a sociálnej štatistiky. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, pre publikačný systém Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.13)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výdavky na jednotlivé druhy služieb a dávok sociálnej pomoci v požadovanej štruktúre.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Samosprávne kraje, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: polročne a ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. augusta sledovaného roka a do 7. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

20a. Názov štatistického zisťovania: Zisťovanie o ďalšej odbornej príprave

Značka štatistického zisťovania: CVTS 1-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ďalšej odbornej príprave z hľadiska vzdelávacej politiky podniku, vstupnej odbornej príprave, účastníkoch odbornej prípravy a o nákladoch na odbornú prípravu v podnikoch. Výsledky zisťovania sa využijú na tvorbu a monitorovanie politiky trhu práce z hľadiska konkurencieschopnosti pracovnej sily na štátnej úrovni a úrovni Európskej únie.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.13a)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov, náklady práce, účasť zamestnancov v jednotlivých druhoch odbornej prípravy, platený pracovný čas strávený na odbornej príprave, spôsob financovania odbornej prípravy v podnikoch, vzdelávacia politika podniku, organizácia a finančné náklady odbornej prípravy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, samosprávne kraje, miestne orgány štátnej správy, obce, nadácie, neinvestičné fondy, rozpočtové organizácie, neziskové fondy, neziskové organizácie, verejnoprávne neziskové inštitúcie, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, združenia, politické strany a politické hnutia s počtom zamestnancov 10 a viac, ktoré sú zapísané v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

05 až 09Ťažba a dobývanie,
10 až 33Priemyselná výroba,
35Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,
36 až 39Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,
41 až 43Stavebníctvo,
45 až 47Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,
49 až 53Doprava a skladovanie,
55 a 56Ubytovacie a stravovacie služby,
58 až 63Informácie a komunikácia,
64 až 66Finančné a poisťovacie činnosti,
68Činnosti v oblasti nehnuteľností,
69 až 75Odborné, vedecké a technické činnosti,
77 až 82Administratívne a podporné služby,
84Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie,
85Vzdelávanie,
86 až 88Zdravotníctvo a sociálna pomoc,
90 až 93Umenie, zábava a rekreácia a
94 až 96Ostatné činnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. júna 2011.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.“.

20b. Názov štatistického zisťovania: Zisťovanie o vzdelávaní dospelých

Značka štatistického zisťovania: AES 1-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať medzinárodne porovnateľné údaje o vzdelávaní dospelých, prekážkach súvisiacich so vzdelávaním, počítačových zručnostiach, znalostiach jazykov a o účasti na kultúrnom a spoločenskom živote. Výsledky zisťovania sa využijú na koncipovanie a usmerňovanie politiky celoživotného vzdelávania, kultúrnej politiky a na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.13b)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: demografické údaje, ekonomická aktivita, dosiahnuté vzdelanie, účasť na formálnom a neformálnom vzdelávaní a neformálnom učení sa, prekážky vo vzdelávaní, počítačové zručnosti, znalosť jazykov a účasť na kultúrnom a spoločenskom živote.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Fyzická osoba vo veku 18 až 64 rokov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. novembra 2011.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

21. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách v lesnom hospodárstve

Značka štatistického zisťovania: Ceny Les 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných výrobkov sortimentov ihličnatého surového dreva a listnatého surového dreva. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet cenových indexov, ktoré slúžia na hodnotenie vývoja cenovej úrovne výrobcov a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných výrobkov zo sortimentov ihličnatého surového dreva a listnatého surového dreva v sledovanom mesiaci pre tuzemsko.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

02.20 – Ťažba dreva.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

22. Názov štatistického zisťovania: Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov

Značka štatistického zisťovania: Ceny NC Poľ 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných druhov poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú platené výrobcovi. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet priemerných cien a cenových indexov poľnohospodárskych výrobkov na hodnotenie vývoja cenovej úrovne výrobcov poľnohospodárskej produkcie, na prepočty hodnotových ukazovateľov do stálych cien (odvetvová štatistika a národné účty) a pre medzinárodné štatistiky.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných poľnohospodárskych výrobkov, predané množstvo výrobkov vo fyzických jednotkách, hodnota predaja vo finančnom vyjadrení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

01 – Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace a

03 – Rybolov a akvakultúra.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

24. Názov štatistického zisťovania: Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov

Značka štatistického zisťovania: Ceny VC 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných výrobkov na výpočet indexov cien výrobcov v priemysle pre potreby analytického hodnotenia vývoja cenovej hladiny v priemysle a rýchlej informácie o vývoji hospodárskeho cyklu. Výsledky zisťovania sa využijú na prepočty hodnotových ukazovateľov priemyslu a národných účtov do stálych cien a pre medzinárodné štatistiky.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných výrobkov priemyselných výrobcov určených pre tuzemsko a priamy vývoz a tržby z realizácie za predchádzajúci rok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

10 až 33 – Priemyselná výroba,

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu a

36 – Zber, úprava a dodávka vody.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

25. Názov štatistického zisťovania: Parametrické porovnanie úžitkových vlastností výrobkov

Značka štatistického zisťovania: Ceny VC 2-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na kvantifikáciu rozdielov úžitkových vlastností výrobkov v prípadoch, keď sa doteraz sledovaný výrobok prestal vyrábať a bol nahradený iným, slúžiacim na ten istý účel, ale s odchylnými parametrami. Porovnanie indexu úžitkových vlastností, vyjadrujúceho súhrnne tieto rozdiely, s reláciou cien starého výrobku a nového výrobku umožňuje pri náhradách (zámenách) výrobkov vylúčiť mimocenové vplyvy z vypočítaných cenových indexov a zabezpečiť ich kvalitu.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: označenie výrobkov, cena a skutočné náklady na mernú jednotku výrobku, tržby z predaja výrobku a ukazovatele charakterizujúce kvalitu doteraz sledovaného a náhradného (nového) výrobku.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

10 až 33 – Priemyselná výroba,

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu a

36 – Zber, úprava a dodávka vody.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne – v prípade návrhu zámeny reprezentantov.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po predložení návrhu zámeny reprezentanta.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

26. Názov štatistického zisťovania: Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien

Značka štatistického zisťovania: KPESC 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o spotrebiteľských cenách reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb celoplošne za Slovenskú republiku. Vypočítané indexy spotrebiteľských cien a životných nákladov sú podkladom na valorizáciu dôchodkov a miezd, na posudzovanie vplyvu vývoja cien na životné minimum, na analytické účely hodnotenia vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spotrebiteľská cena reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Predajne a prevádzky služieb.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

27. Názov štatistického zisťovania: Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien – duálne oceňovanie

Značka štatistického zisťovania: KPESC DO 2-52

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je monitorovať cenový vývoj reprezentantov spotrebného koša v eurách a zároveň v slovenských korunách na zúženej vzorke najčastejšie kupovaných tovarov a služieb, a tým zabezpečiť štatistiku obsahujúcu rozdiel vo vývoji cien v uvedených menách a možnosť identifikovať, ktoré faktory sú príčinou rozdielneho vývoja cien v uvedených menách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spotrebiteľská cena reprezentantov spotrebného koša vybraných tovarov a služieb v eurách a v slovenských korunách.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Predajne a prevádzky služieb.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: dekádne, (rok zisťovania 2009).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

28. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nehnuteľností

Značka štatistického zisťovania: Ceny VTS 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti nehnuteľností na výpočet indexov cien. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti nehnuteľností a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v oblasti nehnuteľností v sledovanom mesiaci.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

29. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti prenájmu strojov a prístrojov

Značka štatistického zisťovania: Ceny VTS 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti prenájmu strojov a prístrojov na výpočet indexov cien. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti prenájmu strojov a prístrojov a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v oblasti prenájmu strojov a prístrojov v sledovanom mesiaci.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

77 – Prenájom a lízing.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

30. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti spracovania dát

Značka štatistického zisťovania: Ceny VTS 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti spracovania dát na výpočet indexov cien. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti spracovania dát a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v oblasti spracovania dát v sledovanom mesiaci.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

62 – Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby,

63 – Informačné služby a

95.1 – Oprava počítačov a komunikačných zariadení.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

31. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách služieb určených prevažne pre podniky

Značka štatistického zisťovania: Ceny VTS 4-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb určených prevažne pre podniky na výpočet indexov cien. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb určených prevažne pre podniky a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb určených prevažne pre podniky v sledovanom mesiaci.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

52 – Skladové a pomocné činnosti v doprave,

69 – Právne a účtovnícke činnosti,

71 – Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy,

73 – Reklama a prieskum trhu,

74 – Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti,

80 – Bezpečnostné a pátracie služby,

81 – Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou a

82 – Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

32. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti pôšt a telekomunikácií

Značka štatistického zisťovania: Ceny VTS 5-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti pôšt a telekomunikácií na výpočet indexov cien. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti pôšt a telekomunikácií a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v oblasti pôšt a telekomunikácií v sledovanom mesiaci.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

53 – Poštové služby a služby kuriérov,

60 – Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie a

61 – Telekomunikácie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

33. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti finančného lízingu

Značka štatistického zisťovania: Ceny VTS 6-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti finančného lízingu na výpočet indexov cien. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti finančného lízingu a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v oblasti finančného lízingu v sledovanom mesiaci.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

64.9 – Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

34. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti poisťovníctva

Značka štatistického zisťovania: Ceny VTS 7-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti poisťovníctva na výpočet indexov cien. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti poisťovníctva a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v oblasti poisťovníctva v sledovanom mesiaci.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

65.12 – Neživotné poistenie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

35. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti bankovníctva

Značka štatistického zisťovania: Ceny VTS 8-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti bankovníctva na výpočet indexov cien. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti bankovníctva a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v oblasti bankovníctva v sledovanom mesiaci.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

64.1 – Peňažné sprostredkovanie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

36. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti vnútroštátnej železničnej dopravy nákladov

Značka štatistického zisťovania: Ceny VTS 9-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti vnútroštátnej železničnej dopravy nákladov na výpočet indexov cien. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti vnútroštátnej železničnej dopravy nákladov a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb medzi podnikateľskými subjektmi v tuzemsku v oblasti vnútroštátnej železničnej dopravy nákladov v sledovanom mesiaci.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

49.20.0 – Nákladná železničná doprava.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

37. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti vnútroštátnej cestnej dopravy nákladov

Značka štatistického zisťovania: Ceny VTS 10-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti vnútroštátnej cestnej dopravy nákladov na výpočet indexov cien. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti vnútroštátnej cestnej dopravy nákladov a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb medzi podnikateľskými subjektmi v tuzemsku v oblasti vnútroštátnej cestnej dopravy nákladov v sledovanom mesiaci.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

49.41.0 – Nákladná cestná doprava.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

38. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy nákladov

Značka štatistického zisťovania: Ceny VTS 11-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy nákladov na výpočet indexov cien. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy nákladov a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb medzi podnikateľskými subjektmi v tuzemsku v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy nákladov v sledovanom mesiaci.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

50.40.0 – Vnútrozemská nákladná vodná doprava.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

39. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti vnútroštátnej leteckej dopravy nákladov

Značka štatistického zisťovania: Ceny VTS 12-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti vnútroštátnej leteckej dopravy nákladov na výpočet indexov cien. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti vnútroštátnej leteckej dopravy nákladov a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb medzi podnikateľskými subjektmi v tuzemsku v oblasti vnútroštátnej leteckej dopravy nákladov v sledovanom mesiaci.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

51.21.0 – Nákladná letecká doprava.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

40. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti vnútroštátnej potrubnej dopravy nákladov

Značka štatistického zisťovania: Ceny VTS 13-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti vnútroštátnej potrubnej dopravy nákladov na výpočet indexov cien. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti vnútroštátnej potrubnej dopravy nákladov a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb medzi podnikateľskými subjektmi v tuzemsku cena vybraných služieb v oblasti vnútroštátnej potrubnej dopravy nákladov v sledovanom mesiaci.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

49.50.1 – Potrubná doprava plynu a

49.50.2 – Potrubná doprava ropy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

41. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách vybraných výrobkov a služieb v poľnohospodárstve

Značka štatistického zisťovania – Ceny D Poľ 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pohybe cien vybraných výrobkov a služieb, za ktoré ich výrobca zabezpečujúci poľnohospodársku výrobu nakupuje na využitie vo výrobnom procese. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet indexov cien vstupov a slúžia na analytické hodnotenie vývoja ekonomiky poľnohospodárstva a pre medzinárodné štatistiky.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných výrobkov a služieb nakupovaných poľnohospodárskymi výrobcami v sledovanom štvrťroku, nákup vybraných výrobkov a služieb v predchádzajúcom štvrťroku v hodnotovom vyjadrení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

01 – Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

42. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách v stavebníctve

Značka štatistického zisťovania – Ceny Stav 10-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác a o nákupných cenách rozhodujúcich spotrebovaných stavebných materiálov. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet indexov cien stavebných prác a materiálov, na analytické hodnotenie vývoja úrovne cien v stavebníctve a na rýchlu informáciu o vývoji hospodárskeho cyklu, na prepočty hodnotových ukazovateľov stavebníctva a národných účtov do stálych cien a pre medzinárodné štatistiky.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných stavebných prác a materiálov v členení podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) ustanovenej osobitným predpisom.15)

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

41 až 43 – Stavebníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

42a. Názov štatistického zisťovania: Jednorazové zisťovanie k výberu reprezentantov sledovania vývoja cien priemyselných výrobcov

Značka štatistického zisťovania: Ceny VC 4-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je aktualizácia súboru cenových reprezentantov, vytvorenie novej váhovej schémy podľa štruktúry tržieb v roku 2010 a zvýšenie vypovedacej schopnosti publikovaného indexu cien priemyselných výrobcov. Pre jednorazové zisťovanie budú vybraté priemyselné podniky z pohľadu dosiahnutia najlepšieho pokrytia štruktúry priemyselnej výroby vybranými reprezentantmi. Cieľom štatistického zisťovania je výpočet indexov cien výrobcov v priemysle pre potreby analytického hodnotenia vývoja cenovej hladiny v priemysle a rýchlej informácie o vývoji hospodárskeho cyklu. Výsledky zisťovania sa využijú na prepočty hodnotových ukazovateľov priemyslu a národných účtov do stálych cien a pre medzinárodné štatistiky.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ceny vybraných výrobkov priemyselných výrobcov určených pre tuzemsko a priamy vývoz, tržby za výrobok v členení podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) ustanovenej osobitným predpisom.15)

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)
05 až 09Ťažba a dobývanie,
10 až 33Priemyselná výroba,
35Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu a
36 až 39Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája 2011.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

42b. Názov štatistického zisťovania: Jednorazové zisťovanie k výberu reprezentantov sledovania vývoja cien v stavebníctve

Značka štatistického zisťovania: Ceny Stav 9-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je aktualizácia súboru reprezentantov a vytvorenie novej váhovej schémy podľa štruktúry tržieb v stavebníctve v roku 2010. Týmto opatrením sa dosiahne zvýšenie vypovedacej schopnosti v súčasnej dobe publikovaného indexu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebúvaných v stavebníctve Slovenskej republiky.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných stavebných prác a materiálov v členení podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) ustanovenej osobitným predpisom.15)

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

41 až 43 – Stavebníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. júna 2011.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

43. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz produkčných odvetví

Značka štatistického zisťovania: Prod 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť podniku a jeho závodov v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie ekonomickej činnosti. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendov vývoja makroekonomických údajov v systéme národných účtov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, vybrané aktíva a pasíva v sektorovej štruktúre, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, zamestnanci a mzdy, vybrané ukazovatele na úrovni jednotlivých závodov a údaje o novovzniknutých závodných jednotkách.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

01 až 03 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

10 až 33 – Priemyselná výroba,

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

41 až 43 – Stavebníctvo,

45 až 47 – Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,

49 až 53 – Doprava a skladovanie,

55 a 56 – Ubytovacie a stravovacie služby,

58 až 63 – Informácie a komunikácie,

68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností,

69 až 75 – Odborné, vedecké a technické činnosti,

77 až 82 – Administratívne a podporné činnosti,

85 – Vzdelávanie,

86 až 88 – Zdravotníctvo a sociálna pomoc,

90 až 93 – Umenie, zábava a rekreácia,

95 – Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a

96 – Ostatné osobné služby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

44. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch

Značka štatistického zisťovania: P 13-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie ekonomickej činnosti. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého trendu vývoja makroekonomických údajov v systéme národných účtov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, základné ukazovatele o práci.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

01 až 03 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

10 až 33 – Priemyselná výroba,

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

41 až 43 – Stavebníctvo,

45 až 47 – Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,

49 až 53 – Doprava a skladovanie,

55 a 56 – Ubytovacie a stravovacie služby,

58 až 63 – Informácie a komunikácie,

68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností,

69 až 75 – Odborné, vedecké a technické činnosti,

77 až 82 – Administratívne a podporné činnosti,

85 – Vzdelávanie,

86 až 88 – Zdravotníctvo a sociálna pomoc,

90 až 93 – Umenie, zábava a rekreácia,

95 – Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a

96 – Ostatné osobné služby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trnave.

45. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz produkčných odvetví

Značka štatistického zisťovania: Roč 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť podniku a jeho závodov v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti, o špecifikácii ekonomických činností pre potreby prepočtu časových radov. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, pre potreby koncepčných prác a analytických prác a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.16)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele – finančný lízing, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, dlhodobý majetok podľa druhového členenia, vybrané aktíva a pasíva v sektorovej štruktúre, časť medzispotreby, kapitálová účasť v podniku v zahraničí, vyradenie dlhodobého majetku, informácia o zahraničnom kapitále; prierezové ukazovatele – vybrané vodohospodárske ukazovatele, dopravné ukazovatele, ochrana životného prostredia – finančné ukazovatele a základné ukazovatele miestnej jednotky; závodné ukazovatele – hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane, poplatky a subvencie, špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, špecifikácia spotreby služieb, špecifikácia spotreby a zásob materiálu a energie, špecifikácia tovaru vo veľkoobchode a v maloobchode, špecifikácia dlhodobého majetku, špecifikácia naturálnych príjmov zamestnancov, zušľachťovací styk, zamestnanci a mzdy; v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – výrobkové členenie ukazovateľa hrubého obratu; odvetvové ukazovatele – v poľnohospodárstve – zamestnanci a mzdy podľa hlavných profesií v poľnohospodárstve; v priemysle – vybrané ukazovatele v priemysle; v stavebníctve – stavebná produkcia, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku – podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek podľa Klasifikácie stavieb ustanovenej osobitným predpisom,17) zamestnanci a robotníci na stavebných prácach a ich mzdové prostriedky, stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami v tuzemsku podľa miesta realizácie; v obchode, pohostinstve a ubytovaní – sieť maloobchodu a sieť pohostinstva (verejného stravovania); vo vybraných trhových službách – štruktúra tržieb podľa sídla odberateľa.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

01 až 03 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

10 až 33 – Priemyselná výroba,

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

41 až 43 – Stavebníctvo,

45 až 47 – Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,

49 až 53 – Doprava a skladovanie,

55 a 56 – Ubytovacie a stravovacie služby,

58 až 63 – Informácie a komunikácie,

68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností,

69 až 75 – Odborné, vedecké a technické činnosti,

77 až 82 – Administratívne a podporné činnosti,

85 – Vzdelávanie,

86 až 88 – Zdravotníctvo a sociálna pomoc,

90 až 93 – Umenie, zábava a rekreácia,

95 – Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a

96 – Ostatné osobné služby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

46. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch

Značka štatistického zisťovania: Roč 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a o špecifikácii ekonomických činností pre potreby prepočtu časových radov. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov a pre potreby koncepčných a analytických prác a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.16)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele – finančný lízing, finančné ukazovatele, vybrané finančné ukazovatele, cenné papiere, aktíva a pasíva, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, dlhodobý majetok, časť medzispotreby, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane a poplatky, špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, špecifikácia spotreby služieb, špecifikácia spotreby materiálu a energie, špecifikácia tovaru vo veľkoobchode a v maloobchode, zamestnanci a mzdy, prierezové ukazovatele – dopravné ukazovatele, odvetvové ukazovatele v lesnom hospodárstve – výkony a pôda; v stavebníctve – stavebná produkcia, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku – podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek podľa Klasifikácie stavieb ustanovenej osobitným predpisom,17) zamestnanci a robotníci na stavebných prácach a ich mzdové prostriedky; v obchode, pohostinstve a ubytovaní – sieť maloobchodu a sieť pohostinstva (verejného stravovania); vo vybraných trhových službách – štruktúra tržieb podľa sídla odberateľa.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

01 až 03 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

10 až 33 – Priemyselná výroba,

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

41 až 43 – Stavebníctvo,

45 až 47 – Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,

49 až 53 – Doprava a skladovanie,

55 a 56 – Ubytovacie a stravovacie služby,

58 až 63 – Informácie a komunikácie,

68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností,

69 až 75 – Odborné, vedecké a technické činnosti,

77 až 82 – Administratívne a podporné činnosti,

85 – Vzdelávanie,

86 až 88 – Zdravotníctvo a sociálna pomoc,

90 až 93 – Umenie, zábava a rekreácia,

95 – Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a

96 – Ostatné osobné služby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trnave.

47. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o fyzických osobách nezapísaných v obchodnom registri

Značka štatistického zisťovania: Roč 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť fyzických osôb nezapísaných v obchodnom registri, v oblasti finančného hospodárenia, zamestnanosti a o špecifikácii ekonomických činností pre potreby prepočtu časových radov. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov a pre potreby koncepčných a analytických prác.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.16)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele, zamestnanci a mzdy, špecifikácia príjmov; v odvetví obchodu, pohostinstva a ubytovania – sieť maloobchodu a pohostinstva (verejného stravovania).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

48. Názov štatistického zisťovania: Jednorazové zisťovanie o prístupe podnikateľských subjektov k financiám

Značka štatistického zisťovania: FM F 1-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o podmienkach prístupu nefinančných podnikov k financiám pri rozbiehaní svojich podnikateľských aktivít. Štatistické zisťovanie sa vykonáva na základe požiadaviek európskych užívateľov v rámci ustanovení týkajúcich sa štrukturálnej štatistiky podnikov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.16)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: kvalitatívne otázky týkajúce sa významu vlastníckych vzťahov pri vzniku podnikateľských aktivít, miery úspešnosti pokusov o získanie financií, výšky garancií pri podnikateľských pôžičkách, faktorov výberu finančnej inštitúcie, vnímania nákladov a bremena pri získaní pôžičiek, podielu dlhu k tržbám, resp. vzájomných vzťahov finančných ukazovateľov v podnikových účtoch, vnímania potreby budúceho financovania aj vo vzťahu k perspektívam vývoja zamestnanosti a vnímania celkovej administratívnej zaťaženosti.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Nefinančné podniky zapísané v obchodnom registri, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa odo dňa doručenia dotazníka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

49. Názov štatistického zisťovania: Mesačný podnikový výkaz v priemysle

Značka štatistického zisťovania: Priem P 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti priemyselných organizácií vyrábajúcich priemyselné výrobky (priemyselné služby). Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet indexu priemyselnej produkcie, na hodnotenie trendov vývoja ďalších indikátorov v rozsahu zisťovaných ukazovateľov pre Eurostat a iné medzinárodné organizácie.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.18)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, odpracované hodiny, zákazky priemyselných výrobkov a prác, výroba a predaj priemyselných výrobkov a priemyselné služby podľa jednotlivých vyrábaných priemyselných komodít v naturálnom a v hodnotovom vyjadrení podľa Zoznamu priemyselných výrobkov PRODSLOV, tržby a zamestnanci podľa závodov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, verejnoprávne inštitúcie, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

10 až 33 – Priemyselná výroba,

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

a vybrané organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, v ktorých je významný objem výroby priemyselných výrobkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Banskej Bystrici.

50. Názov štatistického zisťovania: Ročný podnikový výkaz o výrobe priemyselných výrobkov a priemyselných službách

Značka štatistického zisťovania: Priem P 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti priemyselných organizácií vyrábajúcich priemyselné výrobky alebo poskytujúcich priemyselné služby. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie úrovne produkcie výrobkov, na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.19)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba, predaj, podľa jednotlivých priemyselných komodít v naturálnom a v hodnotovom vyjadrení podľa Zoznamu priemyselných výrobkov PRODSLOV.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, ziskovo orientované príspevkové organizácie a verejnoprávne inštitúcie, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

10 až 33 – Priemyselná výroba,

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

a vybrané organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, v ktorých je významný objem výroby priemyselných výrobkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Banskej Bystrici.

53. Názov štatistického zisťovania: Mesačný podnikový výkaz v stavebníctve

Značka štatistického zisťovania: Stav P 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zamestnancoch, stavebnej produkcii, tržbách a zákazkách stavebnej produkcie v odvetví stavebníctva. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja a na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný evidenčný počet zamestnancov, odpracované hodiny zamestnancov spolu a na stavebných prácach podľa druhu realizovaných prác a smerov výstavby a stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami spolu a podľa druhu realizovaných prác a smerov výstavby podľa Klasifikácie stavieb ustanovenej osobitným predpisom14), mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv spolu a v zahraničí, poddodávky stavebnej produkcie prijaté od iných organizácií, poddodávky stavebnej produkcie vykonané pre iné organizácie, tržby za vlastné výkony a tovar, zákazky stavebnej produkcie (štvrťročne).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, verejnoprávne inštitúcie, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac a vybrané podniky s počtom zamestnancov od 0 do 19, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

41 až 43 – Stavebníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Košiciach.

54. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch

Značka štatistického zisťovania: Inv 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva a na rozhodovanie o prijímaní opatrení v oblasti bývania. Výsledky zisťovania budú podkladom pre publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre medzinárodné organizácie.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné údaje o bytoch, veľkosť dokončených bytov, stavebné povolenia na výstavbu nových budov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Stavebné úrady a špeciálne stavebné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Košiciach.

55. Názov štatistického zisťovania: Mesačný výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní

Značka štatistického zisťovania: OPU 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií v obchode, pohostinstve a ubytovaní. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja a na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vlastné výkony a tovar, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov a daň z pridanej hodnoty.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami s počtom zamestnancov 20 a viac; organizácie s počtom zamestnancov od 0 do 19 a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac; vybrané podniky s počtom zamestnancov od 0 do 19 a vybrané fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona bez ohľadu na počet zamestnancov s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

45 až 47 – Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov a

55 a 56 – Ubytovacie a stravovacie služby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

56. Názov štatistického zisťovania: Mesačný výkaz vo vybraných trhových službách

Značka štatistického zisťovania: VTS 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tržbách, počte zamestnancov a mzdách z odvetvia vybraných trhových služieb. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja a na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vlastné výkony a tovar (bez dane z pridanej hodnoty), daň z pridanej hodnoty (účtovanej odberateľom, odpočítanej na vstupoch), priemerný evidenčný počet zamestnancov a mzdy a náhrady mzdy zamestnancov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami s počtom zamestnancov 20 a viac; organizácie s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac; vybrané podniky s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur a vybrané fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností,

69 až 74 (okrem 72) – Odborné, vedecké a technické činnosti,

77 až 82 – Administratívne a podporné služby,

85.5 – Ostatné vzdelávanie,

85.6 – Pomocné vzdelávacie činnosti,

90 až 93 – Umenie, zábava a rekreácia,

95 – Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a

96 – Ostatné osobné služby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

57. Názov štatistického zisťovania: Mesačný výkaz o výrobe elektriny a tepla

Značka štatistického zisťovania: Energ 7-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe elektriny a tepla ako podklad na zostavenie predbežnej energetickej bilancie. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.20a)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba elektriny a tepla, spotreba palív na výrobu elektriny a tepla podľa druhov, dovoz, vývoz a vlastná spotreba elektriny a tepla.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia tepla, ak prevádzkujú aspoň jeden zdroj s inštalovaným výkonom 0,35 MW a vyšším, výrobcovia elektriny a jednotky, ktoré sa zaoberajú rozvodom elektriny a tepla.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

58. Názov štatistického zisťovania: Mesačný výkaz o tuhých palivách a vybraných plynných palivách

Značka štatistického zisťovania: Energ 8-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch a dodávkach tuhých palív a vybraných plynných palív ako podklad na zostavenie predbežnej energetickej bilancie. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.20a)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ťažba – výroba, zásoby, nákup, dovoz, vývoz, spotreba a predaj palív.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

24 (okrem 24.4) – Výroba a spracovanie kovov

a organizácie, bez ohľadu na počet zamestnancov s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

05 a 08.92 – Ťažba uhlia a lignitu a ťažba rašeliny,

46.71 – Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi

a všetci výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia a skladovatelia sledovaných produktov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

59. Názov štatistického zisťovania: Polročný výkaz o cenách elektriny pre konečných spotrebiteľov

Značka štatistického zisťovania: Energ 9-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách elektriny pre konečných spotrebiteľov, spotrebe elektriny, počte spotrebiteľov a ukazovateľoch zaťaženia podľa kategórií. Výsledky zisťovania sa využijú v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky, pre potreby Eurostatu a medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerná cena elektriny, počet spotrebiteľov, ročná spotreba a ukazovatele zaťaženia v jednotlivých kategóriách spotrebiteľov.

Ceny elektrickej energie účtované koncovým priemyselným odberateľom sa zisťujú a spracúvajú takto:

a) ceny, ktoré sa majú vykazovať, sú ceny platené koncovými priemyselnými odberateľmi, ktorí nakupujú elektrickú energiu pre vlastnú potrebu,

b) do úvahy sa berú všetky spôsoby priemyselného využitia elektrickej energie,

c) zaznamenané ceny sú založené na systéme štandardných spotrebiteľských pásiem vymedzených rozsahom ročnej spotreby elektrickej energie,

d) ceny sa budú zisťovať dvakrát ročne, na začiatku každého šesťmesačného obdobia (január a júl), a budú sa vzťahovať na priemerné ceny platené koncovými priemyselnými odberateľmi za elektrickú energiu odobratú v predchádzajúcich šiestich mesiacoch; prvé oznámenie údajov o cenách Eurostatu sa bude týkať stavu k 1. januáru 2008,

e) ceny sa vyjadria v eurách za kWh,

f) ceny budú zahŕňať všetky splatné poplatky: sieťové poplatky a poplatky za spotrebovanú energiu po odpočítaní všetkých rabatov alebo prémií a iné poplatky (kapacitné poplatky, uvádzanie na trh, prenájom merača a ostatné s tým súvisiace); poplatky za počiatočné zapojenie sa nezapočítavajú,

g) ceny sa zaznamenávajú ako priemerné ceny,

h) vypracujú a zavedú sa nákladovo efektívne postupy s cieľom zaistiť reprezentatívny systém zostavovania údajov, ktorý je založený na týchto pravidlách:

1. ceny budú predstavovať vážený priemer cien, pričom ako váhové faktory sa použijú trhové podiely štatisticky skúmaných podnikov dodávajúcich elektrickú energiu; aritmetický priemer cien sa použije iba vtedy, keď nemožno vypočítať vážené hodnoty, aby sa štatistické zisťovanie vzťahovalo na reprezentatívny podiel vnútroštátneho trhu,

2. trhové podiely by sa mali zakladať na množstve elektrickej energie, ktoré dodávajúce podniky fakturujú koncovým priemyselným odberateľom; trhové podiely sa vypočítajú podľa možnosti oddelene pre každé pásmo a informácie používané na výpočet váženého priemeru budú podliehať správe, pričom sa budú dodržiavať pravidlá dôvernosti údajov,

3. v záujme zachovania dôvernosti ochrany údajov sa údaje týkajúce sa cien budú môcť oznamovať len vtedy, ak budú aspoň traja koncoví odberatelia v každej z kategórií, ktoré sú uvedené v písmene j),

i) ustanovia sa tri cenové úrovne:

1. ceny bez daní a odvodov,

2. ceny bez DPH a iných daní s nárokom na odpočet,

3. ceny vrátane všetkých daní, odvodov a DPH,

j) štatistické zisťovanie cien elektrickej energie sa uskutoční pre tieto kategórie koncových priemyselných odberateľov:

1. koncový priemyselný odberateľ (ročná spotreba elektriny v MWh),

2. najnižšia (najvyššia)

pásmo IA (do 20)
pásmo IB (od 20 do 500)
pásmo IC (od 500 do 2 000)
pásmo ID (od 2 000 do 20 000)
pásmo IE (od 20 000 do 70 000)
pásmo IF (od 70 000 do 150 000),

k) raz za dva roky sa Eurostatu oznámia spoločne s januárovou správou o cenách aj informácie o používanom systéme zostavovania údajov, najmä opis štatistického zisťovania a jeho rozsah (počet štatisticky skúmaných dodávateľských podnikov, súhrnný percentuálny podiel týkajúci sa zastúpeného trhu a podobne), a kritériá používané na výpočet váženého priemeru cien, ako aj súhrnné údaje o objeme spotreby pre každé pásmo; prvé oznámenie zostavovania údajov sa bude týkať stavu k 1. januáru 2008,

l) raz ročne sa Eurostatu oznámia spoločne s januárovou správou o cenách aj informácie o hlavných priemerných charakteristikách a faktoroch ovplyvňujúcich oznamované ceny pre každé spotrebiteľské pásmo; informácie budú zahŕňať:

1. priemerné faktory zaťaženia pri koncových priemyselných odberateľoch pre každé spotrebiteľské pásmo, ktoré sa vypočítajú na základe celkového množstva dodanej energie a priemerného maximálneho dopytu,

2. tabuľku s uvedením rozmedzia napätia,

3. opis stálych poplatkov, poplatkov za prenájom merača a ostatných poplatkov,

m) raz ročne sa spolu s januárovou správou budú vykazovať aj informácie o sadzbách a metódach výpočtu, ako aj opis daní z predaja elektriny koncovým priemyselným odberateľom; opis bude zahŕňať všetky odvody nedaňovej povahy vzťahujúce sa na systémové poplatky a záväzky služby vo verejnom záujme,

n) opis daní bude obsahovať tri časti:

1. dane, odvody a poplatky neuvedené vo faktúrach, ktoré dostávajú koncoví priemyselní odberatelia; položky opísané v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny bez daní a odvodov,

2. dane a odvody uvedené vo faktúrach, ktoré dostávajú koncoví priemyselní odberatelia a považujú sa za dane a odvody bez nároku na odpočet; položky opísané v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny bez DPH a ostatných daní s nárokom na odpočet,

3. daň z pridanej hodnoty a ostatné dane s nárokom na odpočet uvedené vo faktúrach, ktoré dostávajú koncoví priemyselní odberatelia; položky opísané v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny vrátane všetkých daní, odvodov a DPH,

o) medzi dane, odvody a poplatky, ktoré možno uplatniť, patrí:

1. daň z pridanej hodnoty,

2. koncesné poplatky vzťahujúce sa na licencie a poplatky za využívanie pôdy a verejného alebo súkromného majetku a na účely sietí alebo iných zariadení,

3. environmentálne dane alebo odvody vzťahujúce sa na podporu obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby elektriny a tepla alebo na poplatky za CO2, SO2 alebo emisie iných látok v súvislosti so zmenou klímy,

4. dane za jadrovú energiu a iné dane za inšpekciu, ako sú poplatky za vyradenie jadrových zariadení z prevádzky, poplatky za inšpekciu a poplatky za jadrové zariadenia a podobne,

5. ostatné dane alebo odvody súvisiace s odvetvím energetiky, ako sú záväzky a poplatky za služby vo verejnom záujme, odvody na financovanie energetických regulačných orgánov a podobne,

6. ostatné dane alebo odvody nesúvisiace s odvetvím energetiky, ako sú vnútroštátne, miestne alebo regionálne dane za spotrebovanú energiu, dane za distribúciu elektriny a podobne,

p) dane z príjmu, dane týkajúce sa majetku, spotrebné dane za ropné produkty a palivá na iné účely, ako je výroba elektriny, dane z pohonných látok do motorových vozidiel, cestné dane, dane za telekomunikačné, rozhlasové a reklamné licencie, poplatky za licencie, dane z odpadu a podobne sa nebudú zohľadňovať,

r) raz ročne sa Eurostatu oznámi spoločne s januárovou správou o cenách aj rozpis cien za elektrinu s uvedením ich hlavných prvkov; rozpis cien elektriny na hlavné prvky sa bude vykonávať takto:

1. plnou cenou za elektrinu v spotrebiteľskom pásme je celková suma sieťových cien a cien za energiu a dodávku (od výroby po uvedenie na trh s výnimkou sietí) a všetkých daní a odvodov:

1a. sieťová cena predstavuje pomer medzi výnosom súvisiacim so sadzbami za prenos a rozvod, zodpovedajúci objemom v kWh v spotrebiteľskom pásme; ak nie sú dostupné údaje o individuálnych objemoch v kWh v pásme, budú poskytnuté odhady,

1b. cena za energiu a dodávku je celková cena po odpočítaní sieťovej ceny a všetkých daní a odvodov,

1c. dane a odvody pri sieťových cenách,

1d. dane a odvody pri cenách za energiu a dodávku,

1e. DPH a iné dane s nárokom na odpočet,

2. ak sú doplnkové služby označené oddelene, možno ich pripojiť k jednému z dvoch hlavných prvkov takto:

2a. sieťová cena bude zahŕňať náklady, sadzby za prenos a rozvod, straty pri prenose a rozvode, sieťové náklady, služby po predaji, náklady na systémové služby a prenájom merača,

2b. cena za energiu a dodávku bude zahŕňať náklady, výrobu, akumuláciu, vyrovnávajúcu energiu, náklady na dodanú energiu, služby zákazníkom, riadenie služieb po predaji, meranie a iné náklady na dodávku,

2c. iné špecifické náklady, ako sú náklady, ktoré nie sú ani sieťovými nákladmi, ani nákladmi na energiu a dodávku, ani daňami, sa budú vykazovať oddelene,

s) ak priemyselné predaje pokrýva jedna spoločnosť, môže informácie oznamovať táto spoločnosť; ak tieto predaje pokrýva viac ako jedna spoločnosť, tieto informácie oznamuje Štatistický úrad Slovenskej republiky,

t) medzi koncových priemyselných odberateľov môžu patriť aj iní nerezidentní odberatelia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybraní dodávatelia elektriny pre konečnú spotrebu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára a 31. júla po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

60. Názov štatistického zisťovania: Polročný výkaz o cenách zemného plynu pre konečných spotrebiteľov

Značka štatistického zisťovania: Energ 10-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách zemného plynu pre konečných spotrebiteľov, spotrebe, počte spotrebiteľov a zaťažení podľa kategórií. Výsledky zisťovania sa využijú v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky, pre potreby Eurostatu a medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerná cena zemného plynu, počet spotrebiteľov, ročná spotreba a zaťaženie v jednotlivých kategóriách spotrebiteľov.

Ceny plynu pre koncových priemyselných odberateľov sa zisťujú a spracúvajú takto:

a) ceny, ktoré treba oznámiť, sú ceny platené priemyselnými koncovými odberateľmi, ktorí nakupujú zemný plyn distribuovaný prostredníctvom sietí na vlastnú potrebu,

b) do úvahy sa berú všetky spôsoby priemyselného využitia plynu; z tohto systému sú vyňatí spotrebitelia, ktorí používajú plyn:

1. na výrobu elektriny v elektrárňach alebo v kogeneračných zariadeniach,

2. na neenergetické účely, napríklad v chemickom priemysle,

3. v množstve vyššom ako 4 000 000 gigajoulov ročne,

c) zaznamenané ceny budú vychádzať zo systému štandardných spotrebiteľských pásiem vymedzených rozsahom ročnej spotreby plynu,

d) ceny sa budú zisťovať dvakrát ročne, na začiatku každého šesťmesačného obdobia (január a júl), a budú sa vzťahovať na priemerné ceny platené koncovými priemyselnými odberateľmi za plyn odobratý v predchádzajúcich šiestich mesiacoch; prvé oznámenie údajov o cenách Eurostatu sa bude týkať stavu k 1. januáru 2008,

e) ceny sa musia vyjadriť v eurách za gigajoul; jednotka spotrebovanej energie sa meria na základe spaľovacieho tepla,

f) ceny musia zahŕňať všetky splatné poplatky: sieťové poplatky a poplatky za spotrebovanú energiu po odpočítaní všetkých rabatov alebo prémií a iné poplatky (prenájom merača, stále poplatky a ostatné s tým súvisiace); poplatky za počiatočné zapojenie sa nezapočítavajú,

g) ceny sa zaznamenávajú ako vnútroštátne priemerné ceny,

h) členské štáty vypracujú a zavedú nákladovo efektívne postupy s cieľom zaistiť reprezentatívny systém zostavovania údajov, ktorý je založený na týchto pravidlách:

1. ceny budú predstavovať vážený priemer cien, pričom ako váhové faktory sa použijú trhové podiely štatisticky skúmaných podnikov dodávajúcich plyn; aritmetický priemer cien sa použije iba vtedy, keď nemožno vypočítať vážené hodnoty, aby sa štatistické zisťovanie vzťahovalo na reprezentatívny podiel vnútroštátneho trhu,

2. trhové podiely sa zakladajú na množstve plynu, ktoré dodávajúce podniky fakturujú koncovým priemyselným odberateľom a budú sa vypočítavať oddelene pre každé pásmo; na informácie používané na výpočet váženého priemeru sa vzťahujú pravidlá o dôvernosti údajov,

3. v záujme zachovania dôvernosti sa údaje o cenách oznámia len vtedy, ak budú aspoň traja koncoví odberatelia v každej z kategórií, ktoré sú uvedené v písmene j),

i) ustanovia sa tri cenové úrovne:

1. ceny bez daní a odvodov,

2. ceny bez DPH a iných daní s nárokom na odpočet,

3. ceny vrátane všetkých daní, odvodov a DPH,

j) štatistické zisťovanie cien plynu sa uskutoční pre tieto kategórie koncových priemyselných odberateľov:

1. koncový priemyselný odberateľ (ročná spotreba plynu v gigajouloch),

2. najnižšia (najvyššia)

pásmo I1 (do 1 000)
pásmo I2 (od 1 000 do 10 000)
pásmo I3 (od 10 000 do 100 000)
pásmo I4 (od 100 000 do 1 000 000)
pásmo I5 (od 1 000 000 do 4 000 000),

k) raz za dva roky sa Eurostatu oznámia spoločne s januárovou správou o cenách aj informácie o používanom systéme zostavovania údajov, najmä opis štatistického zisťovania a jeho rozsah (počet štatisticky skúmaných dodávateľských podnikov, súhrnný percentuálny podiel týkajúci sa zastúpeného trhu a podobne) a kritériá používané na výpočet váženého priemeru cien, ako aj súhrnné údaje o objeme spotreby pre každé pásmo; prvé oznámenie zostavovania údajov sa bude týkať stavu k 1. januáru 2008,

l) raz ročne sa Eurostatu oznámia spoločne s januárovou správou o cenách aj informácie o hlavných priemerných charakteristikách a faktoroch ovplyvňujúcich oznamované ceny pre každé spotrebiteľské pásmo; informácie budú zahŕňať:

1. priemerné faktory zaťaženia koncových priemyselných odberateľov pre každé spotrebiteľské pásmo, ktoré sa vypočítajú na základe celkového množstva dodanej energie a priemerného maximálneho dopytu,

2. opis zliav poskytovaných, ak ide o prerušiteľné dodávky,

3. opis stálych poplatkov, poplatkov za prenájom merača alebo všetkých ostatných poplatkov s významom na vnútroštátnej úrovni,

m) raz ročne sa spolu s januárovou správou o cenách budú oznamovať aj informácie o sadzbách a metódach výpočtu, ako aj opis daní z predaja plynu koncovým priemyselným odberateľom; opis zahŕňa všetky odvody nedaňovej povahy vzťahujúce sa na systémové poplatky a služby vo verejnom záujme; opis daní bude obsahovať tri časti:

1. dane, odvody, odvody nedaňovej povahy, poplatky a všetky ostatné fiškálne poplatky, ktoré nie sú uvedené vo faktúrach predložených koncovým priemyselným odberateľom; položky uvedené v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny bez daní a odvodov,

2. dane a odvody uvedené vo faktúrach predložených koncovým priemyselným odberateľom a považované za dane a odvody bez nároku na odpočet; položky opísané v tomto bode budú preto zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny bez DPH a ostatných daní s nárokom na odpočet,

3. DPH a ostatné dane s nárokom na odpočet uvedené vo faktúrach predložených koncovým priemyselným odberateľom; položky opísané v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny vrátane všetkých daní, odvodov a DPH,

n) medzi dane, odvody a poplatky patrí:

1. daň z pridanej hodnoty,

2. koncesné poplatky vzťahujúce sa na licencie a poplatky za využívanie pôdy a verejného alebo súkromného majetku a na účely sietí či iných zariadení,

3. environmentálne dane alebo odvody vzťahujúce sa na podporu obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby elektriny a tepla alebo ak ide o poplatky za CO2, SO2 alebo emisie iných látok v súvislosti so zmenou klímy,

4. ostatné dane alebo odvody súvisiace s odvetvím energetiky sú služby vo verejnom záujme a poplatky za ne, odvody na financovanie energetických regulačných orgánov a podobne,

5. ostatné dane alebo odvody nesúvisiace s odvetvím energetiky sú miestne alebo regionálne dane za spotrebovanú energiu, dane za distribúciu plynu a podobne,

o) dane z príjmu, majetku, dane z pohonných látok do motorových vozidiel, cestné dane, dane za telekomunikačné, rozhlasové a reklamné licencie, poplatky za licencie, dane z odpadu a podobne sú z tohto opisu vyňaté, pretože sú súčasťou prevádzkových nákladov a vzťahujú sa aj na iné odvetvia alebo činnosti,

p) ak priemyselné predaje pokrýva jedna spoločnosť, môže informácie oznamovať táto spoločnosť; ak pokrýva tieto predaje viac ako jedna spoločnosť, tieto informácie oznamuje Štatistický úrad Slovenskej republiky,

r) medzi koncových priemyselných odberateľov môžu patriť aj iní nerezidentní odberatelia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybraní dodávatelia zemného plynu pre konečnú spotrebu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára a 31. júla po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

61. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o výrobe kvapalných palív z ropy

Značka štatistického zisťovania: Energ 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o procesoch výroby kvapalných palív z ropy pre energetickú bilanciu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.20a)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vsádzka, prevádzková spotreba, výťažky, reklasifikácia a toky.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia kvapalných palív z ropy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

62. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o obnoviteľných zdrojoch palív a energie

Značka štatistického zisťovania: Energ 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe a spotrebe obnoviteľných druhov palív a o výrobe elektriny a tepla z týchto zdrojov. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na energetickú bilanciu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.20a)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba a spotreba obnoviteľných druhov palív, výroba tepla a elektriny.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Producenti a používatelia obnoviteľných zdrojov energie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

63. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o výrobe elektriny a tepla

Značka štatistického zisťovania: Energ 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe elektriny a tepla, o počte a druhoch agregátov vrátane ich inštalovaného výkonu a o počte kotlov vrátane ich výkonov ako podklad na zabezpečenie energetickej bilancie Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.20a)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba elektriny a tepla, spotreba palív na výrobu elektriny a tepla podľa druhov, dovoz, vývoz, straty a vlastná spotreba pri výrobe elektriny a tepla.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia tepla, ak prevádzkujú aspoň jeden zdroj s inštalovaným výkonom 0,35 MW a vyšším, výrobcovia kombinovanej výroby tepla a elektriny, ak prevádzkujú aspoň jedno kogeneračné zariadenie s inštalovaným elektrickým výkonom 0,10 MW a vyšším, výrobcovia elektriny, predajcovia elektriny a tepla a prevádzkovatelia rozvodných a prenosových sietí elektriny a tepla.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

64. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o maloobchode s tuhými palivami

Značka štatistického zisťovania: Energ 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o predaji a zásobách tuhých palív v maloobchodnej sieti ako podklad na energetickú bilanciu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.20a)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: predaj a zásoby základných druhov tuhých palív.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

47.78 – Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

65. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie

Značka štatistického zisťovania: Energ 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch, potrebách a rozdelení palív a energie. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.20a)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ťažba – výroba, zásoby, nákup, dovoz, vývoz, spotreba a predaj palív a energie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

01 až 03 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

10 až 33 – Priemyselná výroba,

36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

41 až 43 – Stavebníctvo,

45 až 47 – Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,

49 až 52 – Doprava a skladovanie,

a organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

46.12 – Sprostredkovanie obchodu s palivami, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami,

46.71 – Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi

a všetci výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia a skladovatelia sledovaných produktov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

66. Názov štatistického zisťovania: Mesačný výkaz v doprave

Značka štatistického zisťovania: Dop 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií s hlavnou dopravnou činnosťou. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja a na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.22)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hmotnosť prepraveného tovaru, z toho medzinárodná preprava, tonokilometre, z toho medzinárodná preprava, počet prepravených osôb, z toho medzinárodná preprava, osobokilometre, z toho medzinárodná preprava, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, tržby za vlastné výkony a tovar.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac; vybrané podniky s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami do 5 miliónov eur, vybrané fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

49 až 52 – Doprava a skladovanie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Žiline.

67. Názov štatistického zisťovania: Mesačný výkaz o letiskách

Značka štatistického zisťovania: Dop 4-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie charakterizujúce činnosť letísk. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja a na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.23)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: uskutočnené lety podľa úsekov letov – prepravené osoby, náklad a pošta, uskutočnené lety podľa východiskového letiska a cieľového letiska – prepravené osoby, náklad a pošta, údaje za letisko – prepravené osoby, tovar a pošta, pohyby lietadiel.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Letiská.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

68. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o vnútrozemskej vodnej doprave

Značka štatistického zisťovania: Dop 5 – 04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o preprave tovarov uskutočnenej plavidlami vnútrozemskej vodnej dopravy bez ohľadu na krajinu registrácie alebo licencie plavidla. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja a na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.24)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: druh dopravy, prístav a krajina naloženia/vyloženia tovaru, prepravený tovar – tony, druh tovaru, druh nebezpečného tovaru a spôsob balenia tovaru, kilometre/tkm – spolu, z toho na území Slovenskej republiky, druh plavidla, krajina registrácie plavidla, preprava tovaru v kontajneroch – balenie kontajnera, typ kontajnera, tony a počet kontajnerov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri, ktoré majú platnú licenciu na vykonávanie dopravy na vnútrozemských vodných cestách, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

69. Názov štatistického zisťovania: Týždenný výkaz o prevádzke cestného motorového vozidla

Značka štatistického zisťovania: Dop VZCD 1-52

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie charakterizujúce činnosť všetkých organizácií v cestnej doprave vykonávajúcich prepravu tovaru pre cudzie potreby za úplatu a pre vlastné potreby na zabezpečenie vlastnej činnosti. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja a na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.25)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné údaje o dopravnom prostriedku, miesto naloženia a vyloženia tovaru, množstvo prepraveného tovaru podľa tovarových skupín, preprava nebezpečného tovaru, spôsob balenia tovaru, najazdené kilometre, počet jázd, typ jazdy, krajiny tranzitu, počet náprav vozidla.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v obchodnom registri a živnostenskom registri podľa typu dopravného prostriedku bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: týždenne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Žiline.

70. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o preprave nebezpečného tovaru

Značka štatistického zisťovania: Dop 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o preprave nebezpečného tovaru v nedopravných organizáciách. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby európskeho štatistického systému, medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.26)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: preprava nebezpečného tovaru členená na vnútroštátnu dopravu a medzinárodnú dopravu a z toho pre cudzie potreby.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ak vykonávajú prepravu nebezpečného tovaru.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. júla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Žiline.

71. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz v doprave

Značka štatistického zisťovania: Dop 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o doprave. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby európskeho štatistického systému, medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.27)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: nákladná doprava všetkých druhov dopráv podľa tovarových skupín, z toho dovoz, vývoz, tranzit, výkony a tržby za prepravu tovaru; preprava osôb podľa cestovného; cestná osobná doprava vykonávaná autobusmi; mestská hromadná doprava – počet prepravených osôb; mestská hromadná doprava podľa miest; cestná verejná a neverejná nákladná doprava v členení vnútroštátna, medzinárodná, najazdené kilometre, spotreba pohonných látok; preprava nebezpečného tovaru; zamestnanci v doprave, z toho ženy; informácia o vykonávaní kombinovanej dopravy; medzinárodná preprava osôb a tovaru podľa krajín určenia; dopravné prostriedky v osobnej doprave – počet, obsaditeľnosť. Železničná doprava – rušne, motorové vozne, nákladné vozne a osobné vozne v triedení podľa druhov; nakládka tovarov podľa tovarových skupín v tonách a vo vozových jednotkách; prevádzkové ukazovatele; preprava tovaru podľa druhu zásielky; vnútroštátna preprava tovaru a výkony v tkm podľa regiónov; bezpečnosť prevádzky v železničnej doprave. Vodná doprava – základné informácie o podniku, plavidlá podľa registrovanej tonáže, podľa veku, podľa roku výroby, podľa výkonu, osobná doprava.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

49 až 52 – Doprava a skladovanie a organizácie vykonávajúce železničnú dopravu a vnútrozemskú vodnú dopravu bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Žiline.

72. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz v leteckej doprave

Značka štatistického zisťovania: Dop 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o leteckom parku a výkonoch leteckej dopravy. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby európskeho štatistického systému, medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: letecký park, prírastok, úbytok, stav lietadiel k 31. decembru sledovaného roka. Výkonové ukazovatele leteckej dopravy – pravidelné a nepravidelné obchodné lety, neobchodné lety, tržby za pravidelné lety a nepravidelné lety. Letecká doprava, letecké práce a výkony všeobecného letectva – počet letov, nalietané hodiny. Všeobecné letectvo, letecká doprava, letecké práce – podľa druhov lietadiel.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky a ktoré vykonávali leteckú dopravu, letecké práce a všeobecné letectvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

73. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz v potrubnej doprave

Značka štatistického zisťovania: Dop 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o potrubnej preprave ropy a zemného plynu. Zisťovanie sa vykonáva podľa požiadaviek medzinárodných organizácií. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby európskeho štatistického systému, medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: preprava ropy, preprava zemného plynu v členení zásoby, stav k 1. januáru, predaj, dovoz, vývoz, stav k 31. decembru, prepravený objem spolu, ukazovatele dopravnej infraštruktúry.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky a vykonávali prepravu ropy a zemného plynu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

74. Názov štatistického zisťovania: Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v domácnostiach

Značka štatistického zisťovania: IKT D 1-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o informačných technológiách a komunikačných technológiách v domácnostiach. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby európskeho štatistického systému, medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.28)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: prístup k vybraným informačným a komunikačným technológiám v domácnostiach (telefóny, osobné počítače, internet), využívanie osobných počítačov, používanie internetu, nákup a predaj tovaru cez internet, bezpečnostné problémy pri využívaní internetu, dôvody, pre ktoré nebol realizovaný nákup a predaj tovaru cez internet, bariéry, schopnosť pracovať s osobným počítačom, používanie moderných rozvinutých služieb.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Domácnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

75. Názov štatistického zisťovania: Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v podnikoch

Značka štatistického zisťovania: IKT P 2-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o informačných technológiách a komunikačných technológiách v podnikoch. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby európskeho štatistického systému, medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.28)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: informačné technológie a komunikačné technológie v podnikoch – využívanie osobných počítačov, používanie internetu – prístup na internet, komunikácia s úradmi, využitie webovej stránky podniku, bezpečnostné opatrenia, elektronický obchod cez internet a cez EDI alebo iné siete ako internet (nákup a predaj tovaru v percentovom a finančnom vyjadrení), spôsoby budujúce dôveru k internetovému obchodu a prekážky pri predaji cez internet.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

10 až 33 – Priemyselná výroba,

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

36 až 39 – Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

41 až 43 – Stavebníctvo,

45 až 47 – Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,

49 až 53 – Doprava a skladovanie,

55 a 56 – Ubytovacie a stravovacie služby,

58 až 63 – Informácie a komunikácie,

68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností a

69 až 74 – Odborné, vedecké a technické činnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Žiline.

76. Názov štatistického zisťovania: Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v odvetví peňažníctva a poisťovníctva

Značka štatistického zisťovania: IKT PaP 3-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o informačných technológiách a komunikačných technológiách v odvetví peňažníctva a poisťovníctva. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby európskeho štatistického systému, medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.28)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: informačné technológie a komunikačné technológie v odvetví peňažníctva a poisťovníctva – využívanie osobných počítačov, používanie internetu – prístup na internet, komunikácia s úradmi, využitie webovej stránky podniku, bezpečnostné opatrenia, produkty/služby poskytované cez internet alebo iné počítačové siete ako EDI alebo iné uzatvorené/vlastné siete, aktivity uskutočnené cez internet, cez EDI alebo iné uzatvorené/vlastné siete, styk so zákazníkom a prekážky pri predaji cez internet.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

64 až 66 – Finančné a poisťovacie činnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Žiline.

77. Názov štatistického zisťovania: Mesačný výkaz v informáciách a v komunikáciách

Značka štatistického zisťovania: IKaP 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o organizáciách s hlavnou činnosťou v odvetví informácií, komunikácií a pôšt. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja a na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vlastné výkony a tovar, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

53 – Poštové služby a služby kuriérov,

61 – Telekomunikácie

a podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami s počtom zamestnancov 20 a viac; organizácie s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac; vybrané podniky s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur a vybrané fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

58 – Nakladateľské činnosti,

59 – Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov,

60 – Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie,

62 – Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby a

63 – Informačné služby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Žiline.

78. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o doručovateľských službách

Značka štatistického zisťovania: IKaP 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o podnikateľských subjektoch vykonávajúcich doručovateľské kuriérske služby zásielok a balíkov. Zisťovanie sa vykonáva na základe požiadaviek medzinárodných organizácií a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky, pre potreby Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: doručovateľské služby – zásielky, balíky (podané zásielky a balíky v Slovenskej republike pre tuzemsko a zahraničie a dodané zásielky a balíky pre Slovenskú republiku zo zahraničia), colné deklarácie, servisné strediská, tržby za doručovateľské služby.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky a vykonávali doručovateľskú službu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. júla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

79. Názov štatistického zisťovania: Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia

Značka štatistického zisťovania: CR 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kapacite a výkonoch ubytovacieho zariadenia. Výsledky zisťovania sa využijú na publikačné a analytické práce, na tvorbu informačného systému členských krajín Európskej únie a pre medzinárodné organizácie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania požadovaných ukazovateľov sa vykonávajú za oblasť cestovného ruchu podľa časti A a B tohto dodatku:

Dodatok k štatistickým informáciám v oblasti cestovného ruchu

Poznámka: Pre informácie požadované pod B.1.3, C.1.1.2 a C.1.1.4 svetový geografický rozpis je uvedený na konci tohto dodatku.

A. Kapacita kolektívneho turistického ubytovania: miestne jednotky na území štátu

A.1. Informácie, ktoré sa majú odovzdávať v ročnej periodicite

ČísloŠpecifikácia
ubytovania
PremennéGeografický
rozpis
(Pozn. č. 1)
A.1.1.Hotely
a podobné
zariadenia
Počet
zariadení
Počet
izieb
Počet
lôžok
Národná
a regionálna
NUTS III
A.1.2.Iné
kolektívne ubytovacie zariadenia:
– turistické
– kempingy
– prázdninové
   obydlia
– iné
   kolektívne
   ubytovanie
Počet
zariadení
Počet
lôžok
(Pozn. č. 2)
Národná
a regionálna
NUTS III

Poznámky:

1. Údaje o izbách a lôžkach na úrovni NUTS III môžu obsahovať odhady; odhady musia byť jasne označené.

2. Pre kempingy, kde členský štát nemá svoj vlastný štandard, jedno kempingové stanovište sa môže považovať za rovnajúce sa štyrom lôžkam.

B. Obsadenosť kolektívnych ubytovacích zariadení: domáci a aktívny cestovný ruch

B.1. Informácie, ktoré sa majú odovzdávať v ročnej periodicite

ČísloŠpecifikácia
ubytovania
PremennéGeografický
rozpis
B.1.1.Hotely
a podobné
zariadenia
Príchody
rezidentov
Noci strávené
rezidentmi
Príchody
nerezidentov
Noci strávené
nerezidentmi
Národná a regionálna
NUTS II
B.1.2.Iné
kolektívne ubytovacie
zariadenia:
– turistické
   kempingy
– prázdninové
   obydlia
– iné kolektívne
   ubytovanie
Príchody
rezidentov
Noci strávené
rezidentmi
Príchody
nerezidentov
Noci strávené
nerezidentmi
Národná
a regionálna
NUTS II
B.1.3.Hotely a podobné zariadenia
Iné kolektívne ubytovacie
zariadenia
Podľa krajiny bydliska
(rozpis podľa
kalendárneho
mesiaca):
– príchody
   nerezidentov
– noci strávené
   nerezidentmi
Národná

B.2. Informácie, ktoré sa majú odovzdávať v mesačnej periodicite

ČísloŠpecifikácia
ubytovania
PremennéGeografický
rozpis
B.2.1.Hotely
a podobné
zariadenia
Iné kolektívne ubytovacie
zariadenia
Príchody
rezidentov
Noci strávené rezidentmi
Príchody
nerezidentov
Noci strávené nerezidentmi
Národná
B.2.2.Hotely
a podobné
zariadenia
Obsadenosť
lôžok:
– hrubé
– čisté
Národná

Členenie podľa geografických oblastí

1. Štatistika ponuky

Celý svet

Celý Európsky hospodársky priestor

Celá Európska únia (27)

Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Rakúsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

Celé EZVO

Island, Nórsko, Švajčiarsko (vrátane Lichtenštajnska)

Všetky ostatné európske krajiny

z nich: Rusko, Turecko, Ukrajina

Celá Afrika

z nej: Juhoafrická republika

Celá Severná Amerika

z nej: Spojené štáty americké, Kanada

Celá Južná a Stredná Amerika

z nej: Brazília

Celá Ázia

z nej: Čínska ľudová republika, Japonsko, Kórejská republika

Celá Austrália, Oceánia a ostatné územia

z nich: Austrália

Bližšie neurčené

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri ubytovacích zariadení Štatistického úradu Slovenskej republiky a poskytovali prechodné ubytovanie návštevníkom v ubytovacích zariadeniach.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

80. Názov štatistického zisťovania: Dotazník na aktualizáciu registra ubytovacích zariadení cestovného ruchu

Značka štatistického zisťovania: CR 2-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na aktualizáciu registra ubytovacích zariadení cestovného ruchu. Výsledky zisťovania sa využijú pri zabezpečovaní kapacitných ukazovateľov a výkonných ukazovateľov ubytovacích zariadení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikačné číslo organizácie, názov (meno) prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, adresa sídla prevádzkovateľa (ulica, súpisné a orientačné číslo, názov obce, poštové smerové číslo), názov ubytovacieho zariadenia, adresa sídla ubytovacieho zariadenia (ulica, súpisné a orientačné číslo, názov obce, poštové smerové číslo), kategória, trieda a zóna ubytovacieho zariadenia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obce.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za päť rokov (rok zisťovania 2011).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

81. Názov štatistického zisťovania: Zisťovanie o dovolenkových pobytoch a služobných cestách

Značka štatistického zisťovania: CR 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dovolenkových pobytoch a služobných cestách občanov Slovenskej republiky doma i v zahraničí. Výsledky zisťovania sa využijú na publikačné a analytické práce, na tvorbu informačného systému členských krajín Európskej únie a pre medzinárodné organizácie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania požadovaných ukazovateľov sa vykonávajú za oblasť cestovného ruchu podľa časti C tohto dodatku:

Dodatok k štatistickým informáciám v oblasti cestovného ruchu

Poznámka:

Pre informácie požadované pod B.1.3, C.1.1.2 a C.1.1.4 svetový geografický rozpis je uvedený na konci tohto dodatku.

C. Dopyt v oblasti cestovného ruchu: domáci a pasívny cestovný ruch (okrem 1-dňových ciest)

C1. Informácie, ktoré sa majú odovzdávať na národnej úrovni

ČísloPremennéŠpecifikáciaRočné údaje

Štvrťročné údaje
   Pobyty na
štyri noci
alebo viac
(Pozn. č. 1)
Dovolenky
(Pozn. č. 2)
Služobné cesty
(Pozn. č. 3)

C.1.1.Údaje o objeme
cestovného  ruchu

    
C.1.1.1.Počet turistov (osoby
zapojené do cestovného ruchu)
Celkovo
– domáci
– pasívny
– domáci a pasívny
   
C.1.1.2.Počet ciest cestovného ruchuCelkovo
– domáci
– pasívny
svetový geografický
rozpis (podľa štátov)

 ADAD
C.1.1.3.Počet ciest cestovného ruchu (podľa mesiaca
odchodu)
Počas každého
kalendárneho mesiaca
– celkovo
– domáci
– pasívny
   
C.1.1.4.Počet prenocovaní
turistov
Celkovo
– domáci
– pasívny
svetový geografický rozpis (podľa štátov)
   
C.1.2.Údaje
o charakteristikách
ciest

    
C.1.2.1.Dĺžka pobytuNoci:
– od 1 do 3
– 4 alebo viac po sebe nasledujúcich
– od 4 do 7
– od 8 do 14
– od 15 do 28
– od 29 do 91
– od 92 do 365

NR
NRNR
NR
NR
NR
NRNR
NR
NR
NR
NR
C.1.2.2.Zabezpečenie pobytovPriama rezervácia
u prevádzkovateľa
dopravy/ubytovacieho zariadenia
Využitie cestovných
kancelárii
– vrátane zájazdov
 NR


NR

NR
NR


NR

NR
C.1.2.3.Hlavný  spôsob použitej dopravyLetecká
Námorná
Pozemná:
– železničná
– autobusová,
   autokarová
    (pravidelná, turistická)
– súkromné a prenajaté
   vozidlá
– iná
 NR
NR
NR
NR
NR


NR

NR
NR
NR
NR
NR
NR


NR

NR
      
C.1.3.Údaje o  profile turistov    
C.1.3.1.Počet turistovPodľa pohlavia:
– muži
– ženy
   
C.1.3.2.Počet turistovPodľa veku:
– 0 – 14 rokov (voliteľné)
– 15 – 24 rokov
– 25 – 44 rokov
– 45 – 64 rokov
– 95 rokov a viac
 
NR
NR
NR
NR
NR

NR
NR
NR
NR
NR
      
C.1.4.Údaje o turistických
výdajoch
    
C.1.4.1.Výdaje (národná mena) za turistické cesty:
– domáce
– turistické výlety
Celkovo vrátane:
– ciest, dovoleniek a zájazdov
 NRNR

Poznámky:

1. Tento stĺpec zahŕňa pobyty (t. j. štyri alebo viac po sebe nasledujúcich nocí strávených mimo zvyčajného miesta bydliska, ktorých hlavným dôvodom sú dovolenky, rekreácia alebo chvíle odpočinku).

2. Tento stĺpec zahŕňa informácie o všetkých turistických dovolenkách (t. j. cesty aspoň na jednu alebo viac po sebe nasledujúcich nocí strávených mimo zvyčajného miesta bydliska, ktorých hlavným účelom je dovolenka, rekreácia alebo chvíle odpočinku).

3. Tento stĺpec obsahuje informácie o služobných cestách (t. j. cesty na jeden alebo viac po sebe nasledujúcich dní strávených mimo zvyčajného miesta bydliska, ktorých hlavné dôvody sú pracovné a profesionálne).

Iniciály AD znamenajú, že tieto údaje by sa mali odovzdávať ROČNE a nie štvrťročne.

Informácie, ktoré nie sú požadované za rôzne oblasti turistického ruchu, sú označené iniciálami NR.

Členenie podľa geografických oblastí

2. Štatistika dopytu

Celý svet

Celý Európsky hospodársky priestor

Celá Európska únia (27)

Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Rakúsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

Celé EZVO

Island, Nórsko, Švajčiarsko (vrátane Lichtenštajnska)

Všetky ostatné európske krajiny

z nich: Rusko, Turecko

Celá Afrika

z nej: Juhoafrická republika, Krajiny Maghrebu

Celá Severná Amerika

z nej: Spojené štáty americké

Celá Južná a Stredná Amerika

z nej: Argentína, Brazília

Celá Ázia

z nej: Čínska ľudová republika, Japonsko, Kórejská republika

Celá Austrália, Oceánia a ostatné územia

z nich: Austrália

Bližšie neurčené

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Reprezentatívny výber z populácie obyvateľstva nad pätnásť rokov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

82. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o vybraných službách v cestovnom ruchu

Značka štatistického zisťovania: CR 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o účastníkoch a tržbách cestovného ruchu, ktorý sa realizuje prostredníctvom cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky a pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: pricestovania zahraničných návštevníkov a vycestovania slovenských občanov do zahraničia, tržby z aktívneho, pasívneho a domáceho cestovného ruchu (tržby zo zájazdov, provízie z predaja zájazdov, ostatné tržby, tržby za vlastné dopravné služby), informácie o poskytovaných službách, evidenčný počet zamestnancov a údaje o mzdách.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Cestovné kancelárie a cestovné agentúry zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

79 – Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

83. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz nezárobkových organizácií

Značka štatistického zisťovania: NSNO 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch neziskových organizácií zaradených medzi ostatných netrhových výrobcov, ktorých prevažná časť produkcie sa poskytuje členom bezplatne alebo za ceny ekonomicky nevýznamné. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby a tržieb podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) ustanovenej osobitným predpisom,14) základné finančné ukazovatele, obstaranie a špecifikácia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, počet zamestnancov a dobrovoľníkov, počet odpracovaných hodín dobrovoľníkmi, dane a informačné technológie; moduly so štruktúrami raz za 3 roky.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Nadácie, združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, spoločenstvá vlastníkov bytov, zväzy, politické strany a politické hnutia, cirkvi, náboženské spoločnosti a ich organizácie, občianske združenia, stavovské organizácie – profesné komory a záujmové združenia právnických osôb.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

84. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz malých nezárobkových organizácií

Značka štatistického zisťovania: NSNO 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch neziskových organizácií zaradených medzi ostatných netrhových výrobcov, ktorých prevažná časť produkcie sa poskytuje členom bezplatne alebo za ceny ekonomicky nevýznamné. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby a tržieb podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) ustanovenej osobitným predpisom,14) základné finančné ukazovatele, počet zamestnancov a dobrovoľníkov, počet odpracovaných hodín dobrovoľníkmi, informačné technológie; moduly so štruktúrami raz za 3 roky.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov, zväzy, politické strany a politické hnutia, cirkvi, náboženské spoločnosti a ich organizácie, občianske združenia, stavovské organizácie – profesné komory a záujmové združenia právnických osôb.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

85. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz príspevkových organizácií

Značka štatistického zisťovania: NSPO 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch príspevkových organizácií. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby a tržieb podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) ustanovenej osobitným predpisom,14) vybrané finančné ukazovatele, aktíva a pasíva – vybrané ukazovatele, dane, počet zamestnancov a mzdy, obstaranie, špecifikácia a stav dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a informačné technológie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Príspevkové organizácie, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, patriace do sektora štátnej správy a do sektora nezárobkových organizácií slúžiacich domácnostiam.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky (rok zisťovania 2011).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

86. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz rozpočtových organizácií

Značka štatistického zisťovania: NSRO 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vybraných finančných ukazovateľoch v rozpočtových organizáciách. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.30)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba, štruktúra medzispotreby a štruktúra príjmov z činnosti organizácie podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) ustanovenej osobitným predpisom,14) vybrané finančné ukazovatele, aktíva a pasíva – vybrané ukazovatele, počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy, obstaranie, špecifikácia a stav dlhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku a informačné technológie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Rozpočtové organizácie patriace do sektora štátnej správy, mestské úrady (vrátane mestských častí), obecné úrady (obce nad 3 000 obyvateľov) a úrady samosprávneho kraja.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky (rok zisťovania 2011).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

87. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz malých obcí

Značka štatistického zisťovania: MO 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických ukazovateľoch a finančných ukazovateľoch malých obcí. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.30)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výdavky, príjmy, obstaranie a stav dlhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku, počet zamestnancov, mzdy a informačné technológie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obce do 3 000 obyvateľov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky (rok zisťovania 2011).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

88. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v peňažníctve

Značka štatistického zisťovania: Pen P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby finančnej štatistiky, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.13)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele v peňažníctve, aktíva a pasíva, zamestnanci a mzdy, obstaranie a predaj dlhodobého majetku.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

64.1 – Peňažné sprostredkovanie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

89. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v poisťovníctve

Značka štatistického zisťovania: Poi P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby finančnej štatistiky, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.13)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele v poisťovníctve, aktíva a pasíva, zamestnanci a mzdy, obstaranie a predaj dlhodobého majetku.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

65 – Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia a

66.2 – Pomocné činnosti v poisťovníctve a v dôchodkovom zabezpečení.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

90. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v nebankových finančných inštitúciách

Značka štatistického zisťovania: Pin P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby finančnej štatistiky, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.13)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele v nebankových finančných inštitúciách, aktíva a pasíva, zamestnanci a mzdy, obstaranie a predaj dlhodobého majetku.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

64.2 – Činnosti holdingových spoločností,

64.3 – Trusty, fondy a podobné finančné subjekty,

64.9 – Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia,

66.1 – Pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia a

66.3 – Činnosti investičných manažérov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

91. Názov štatistického zisťovania: Ročný podnikový výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách

Značka štatistického zisťovania: Pen P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva, potreby štrukturálnej podnikovej štatistiky, finančnej štatistiky a pre potreby medzinárodných organizácií. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: informácie o spravodajskej jednotke, kapitálová účasť v zahraničí, finančné ukazovatele, finančný lízing, bankomaty, aktíva a pasíva, zamestnanci a mzdy, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, dlhodobý majetok, základné ukazovatele peňažníctva v regionálnom členení a špecifikácia vybraných položiek produkcie, medzispotreby, obstarania dlhodobého majetku a zásob.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

64 – Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia,

66.1 – Pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia a

66.3 – Činnosti investičných manažérov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

92. Názov štatistického zisťovania: Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve

Značka štatistického zisťovania: Poi P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva, potreby štrukturálnej podnikovej štatistiky, finančnej štatistiky a pre potreby medzinárodných organizácií. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: informácie o spravodajskej jednotke, finančné ukazovatele, kapitálová účasť v zahraničí, finančný lízing, aktíva a pasíva, predpísané poistné a náklady na poistné plnenie v sektorovej štruktúre, zamestnanci a mzdy, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, dlhodobý majetok, základné ukazovatele poisťovníctva v regionálnom členení a špecifikácia vybraných položiek medzispotreby, obstarania dlhodobého majetku a zásob.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

65 – Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia a

66.2 – Pomocné činnosti v poisťovníctve a v dôchodkovom zabezpečení.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

93. Názov štatistického zisťovania: Hlásenie o prijatí tovaru

Značka štatistického zisťovania: INTRASTAT 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tovaroch Spoločenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky. Výsledky zisťovania sa využijú na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi a štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.31)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: fakturovaná suma, čistá hmotnosť a množstvo v dodatkových merných jednotkách prijatého tovaru Spoločenstva okrem tovarov, ktoré sú v jednoduchom obehu medzi členskými štátmi, v členení podľa podpoložky kombinovanej nomenklatúry, členského štátu zaslania, regiónu určenia, krajiny pôvodu, druhu obchodu, druhu dopravy a dodacích podmienok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby registrované ako platitelia dane z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, ktoré za predchádzajúci kalendárny rok prijali tovary Spoločenstva v súhrnnej hodnote vyššej ako 600 000 eur.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a príslušných colných úradov.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

94. Názov štatistického zisťovania: Hlásenie o odoslaní tovaru

Značka štatistického zisťovania: INTRASTAT 2-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tovaroch Spoločenstva opúšťajúcich územie Slovenskej republiky. Výsledky zisťovania sa využijú na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi a štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.31)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: fakturovaná suma, čistá hmotnosť a množstvo v dodatkových merných jednotkách odoslaného tovaru Spoločenstva okrem tovarov, ktoré sú v jednoduchom obehu medzi členskými štátmi, v členení podľa podpoložky kombinovanej nomenklatúry, členského štátu určenia, regiónu pôvodu, druhu obchodu, druhu dopravy a dodacích podmienok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby registrované ako platitelia dane z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, ktoré za predchádzajúci kalendárny rok odoslali tovary Spoločenstva v súhrnnej hodnote vyššej ako 1 700 000 eur.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a príslušných colných úradov.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

95. Názov štatistického zisťovania: Zjednodušené hlásenie o prijatí tovaru

Značka štatistického zisťovania: INTRASTAT 3-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tovaroch Spoločenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky. Výsledky zisťovania sa využijú na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi a štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.31)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: fakturovaná suma prijatého tovaru Spoločenstva okrem tovarov, ktoré sú v jednoduchom obehu medzi členskými štátmi v členení podľa podpoložky kombinovanej nomenklatúry a členského štátu zaslania.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby registrované ako platitelia dane z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, ktoré za predchádzajúci kalendárny rok alebo od začiatku sledovaného roka prijali tovary Spoločenstva v súhrnnej hodnote vyššej ako 200 000 eur a rovnajúcej sa alebo nižšej ako 600 000 eur.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a príslušných colných úradov.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

96. Názov štatistického zisťovania: Zjednodušené hlásenie o odoslaní tovaru

Značka štatistického zisťovania: INTRASTAT 4-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tovaroch Spoločenstva opúšťajúcich územie Slovenskej republiky. Výsledky zisťovania sa využijú na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi a štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.31)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: fakturovaná suma odoslaného tovaru Spoločenstva okrem tovarov, ktoré sú v jednoduchom obehu medzi členskými štátmi, v členení podľa podpoložky kombinovanej nomenklatúry a členského štátu určenia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby registrované ako platitelia dane z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, ktoré za predchádzajúci kalendárny rok alebo od začiatku sledovaného roka odoslali tovary Spoločenstva v súhrnnej hodnote vyššej ako 400 000 eur a rovnajúcej sa alebo nižšej ako 1 700 000 eur.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a príslušných colných úradov.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

97. Názov štatistického zisťovania: Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom obchode

Značka štatistického zisťovania: ZO 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dovozných cenách a vývozných cenách vybraných tovarov na výpočet indexov cien v zahraničnom obchode, pre potreby analytického hodnotenia vývoja cenovej hladiny pri dovoze/prijatí a vývoze/odoslaní. Výsledky zisťovania sa využijú na prepočty dovozu/prijatí a vývozu/odoslaní tovaru do stálych cien a pre medzinárodné štatistiky.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dovozná cena a vývozná cena vybraných tovarov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

97a. Názov štatistického zisťovania: Jednorazové zisťovanie k výberu reprezentantov sledovania vývoja cien v zahraničnom obchode

Značka štatistického zisťovania: ZO 2-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na aktualizáciu súboru reprezentantov a vytvorenie novej váhovej schémy podľa štruktúry dovozu alebo prijatia a vývozu alebo odoslania v roku 2010, vytvorenie základne pre následné pravidelné mesačné štatistické zisťovanie, získať informácie o dovozných cenách a vývozných cenách vybraných tovarov na výpočet indexov cien v zahraničnom obchode pre potreby analytického hodnotenia vývoja cenovej hladiny pri dovoze alebo prijatí a vývoze alebo odoslaní. Výsledky zisťovania sa využijú na prepočty dovozu alebo prijatí a vývozu alebo odoslaní tovaru do stálych cien a pre medzinárodné štatistiky.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dovozná cena a vývozná cena vybraných tovarov za rok 2010, hodnota dovozu alebo prijatia a vývozu alebo odoslania za rok 2010.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri subjektov zahraničného obchodu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája 2011.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

98. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o živočíšnej výrobe a predaji živočíšnych výrobkov

Značka štatistického zisťovania: Poľ 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stavoch hospodárskych zvierat, o ich reprodukcii a úžitkovosti, o výrobe a predaji živočíšnych výrobkov, počte zabitých zvierat z vlastného chovu a o zdrojoch a využití mlieka. Výsledky zisťovania sa využijú na posúdenie stavu a vývoja poľnohospodárskej prvovýroby, ako podklad publikácií Štatistického úradu Slovenskej republiky a Eurostatu na úrovni Slovenskej republiky a na regionálnej úrovni (územná jednotka NUTS 2), na tvorbu časových radov a na informovanie verejnosti a medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavy hospodárskych zvierat, reprodukčné ukazovatele, úžitkovosť, výroba a predaj živočíšnych výrobkov, počet zabitých zvierat z vlastného chovu, produkcia mlieka a jeho využitie na poľnohospodárskych farmách, špecifikácia predaja kravského mlieka podľa nákupcov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.4 – Chov zvierat a

01.5 – Zmiešané hospodárstvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

1. Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

2. Termíny predkladania orgánom Európskej únie Štatistickým úradom Slovenskej republiky v septembri roka, ktorý nasleduje po referenčnom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre.

99. Názov štatistického zisťovania: Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. máju

Značka štatistického zisťovania: Osev 3-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o oseve jednotlivých druhov poľnohospodárskych plodín k 20. máju. Výsledky zisťovania sa využijú pre časové rady ukazovateľov, publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky, medzinárodné štatistiky, pre správy o vývoji národného hospodárstva, na spracovanie odhadov úrod a na informovanie verejnosti.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.31a)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: osiate plochy podľa druhov plodín v hektároch, výmera poľnohospodárskej pôdy podľa druhov pozemkov v hektároch.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.1 – Pestovanie netrvácnych plodín,

01.2 – Pestovanie trvácnych plodín,

01.3 – Rozmnožovanie rastlín a

01.5 – Zmiešané hospodárstvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. mája sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre.

100. Názov štatistického zisťovania: Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. júnu

Značka štatistického zisťovania: Poľ 6-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o odhadoch hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. júnu. Výsledky zisťovania sa využijú na organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, pre publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky, pre potreby Eurostatu a na informovanie verejnosti.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.31a)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: očakávaná hektárová úroda vybraných poľnohospodárskych plodín.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.1 – Pestovanie netrvácnych plodín,

01.2 – Pestovanie trvácnych plodín,

01.3 – Rozmnožovanie rastlín a

01.5 – Zmiešané hospodárstvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 23. júna sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre.

101. Názov štatistického zisťovania: Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. augustu

Značka štatistického zisťovania: Poľ 8-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o odhadoch hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. augustu. Výsledky zisťovania sa využijú na organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, pre publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky, pre potreby Eurostatu a na informovanie verejnosti.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.31a)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: očakávaná hektárová úroda vybraných poľnohospodárskych plodín.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.1 – Pestovanie netrvácnych plodín,

01.2 – Pestovanie trvácnych plodín,

01.3 – Rozmnožovanie rastlín a

01.5 – Zmiešané hospodárstvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. augusta sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre.

102. Názov štatistického zisťovania: Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. septembru

Značka štatistického zisťovania: Poľ 9-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o odhadoch hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. septembru. Výsledky zisťovania sa využijú na organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, pre publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky, pre potreby Eurostatu a na informovanie verejnosti.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.31a)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: očakávaná hektárová úroda vybraných poľnohospodárskych plodín.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.1 – Pestovanie netrvácnych plodín,

01.2 – Pestovanie trvácnych plodín,

01.3 – Rozmnožovanie rastlín a

01.5 – Zmiešané hospodárstvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre.

103. Názov štatistického zisťovania: Polročný výkaz o bilancii plodín

Značka štatistického zisťovania: Poľ 2-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o bilancii plodín v poľnohospodárskych podnikoch s podrobným rozpisom úbytkov plodín vrátane osív a sadív a informácie o tržbách za vlastné výrobky. Výsledky zisťovania sa využijú pri tvorbe celoštátnej bilancie vybraných plodín, na prognózovanie zásobovania, vedenie dlhodobých časových radov, v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby Eurostatu.

Štatistické zisťovanie sa vykonáva podľa Dohody členských štátov Európskej únie a kandidátskych krajín a na základe dokumentu Doc.E/V/002EN rev.1.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stav počiatočných a konečných zásob, stav prírastkov a úbytkov plodín a tržby za vlastné výrobky spolu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.1 – Pestovanie netrvácnych plodín,

01.2 – Pestovanie trvácnych plodín,

01.3 – Rozmnožovanie rastlín,

01.4 – Chov zvierat a

01.5 – Zmiešané hospodárstvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. júla sledovaného roka a 12. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre.

104. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o rastlinnej výrobe a stavoch hospodárskych zvierat

Značka štatistického formulára: Poľ 18-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o úrode jednotlivých plodín podľa definitívneho zúčtovania, o plochách vinohradov, spotrebe hnojív, oseve ozimín a o stavoch hospodárskych zvierat. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby analytických prác, prognózovania, vedenia dlhodobých časových radov, v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky, pre potreby Eurostatu a medzinárodných ročeniek.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.32)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postup realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zberové plochy a úroda jednotlivých druhov plodín, plocha a vek vinohradov, spotreba hnojív podľa druhov, výmera plôch osiatych oziminami, zámer jarného osevu vybraných plodín, využitie pôdy, počet strojov a zariadení a počet a kapacita ustajňovacích a skladovacích objektov k 31. decembru 2010. Stavy hospodárskych zvierat k 31. decembru podľa druhov (ošípané, hovädzí dobytok, ovce, kozy, hydina a kone), pohlavia, veku a hmotnosti na regionálnej úrovni.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.1 – Pestovanie netrvácnych plodín,

01.2 – Pestovanie trvácnych plodín,

01.3 – Rozmnožovanie rastlín,

01.4 – Chov zvierat a

01.5 – Zmiešané hospodárstvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre.

105. Názov štatistického zisťovania: Štatistické zisťovanie o vinohradoch

Značka štatistického formulára: Poľ 19-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vinohradníckych plochách. Výsledky zisťovania sa využijú ako údajová základňa na uplatnenie ekonomických nástrojov súvisiacich s vinohradníctvom, na informovanie verejnosti a medzinárodných inštitúcií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.33)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výmera obrábaných vinohradov podľa produkčného využitia, odrodového a vekového zloženia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, a domácnosti, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.2 – Pestovanie trvácnych plodín a

01.3 – Rozmnožovanie rastlín.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov:

Periodicita štatistického zisťovania: raz za desať rokov (rok zisťovania 2009).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: 10. septembra 2009.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre.

106. Názov štatistického zisťovania: Poľnohospodársky cenzus fariem

Značka štatistického zisťovania: Poľ C 2010

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre poľnohospodárskych fariem z hľadiska personálneho, vekového a produkčného. Výsledky zisťovania sa využijú na upresnenie poľnohospodárskeho registra, na uplatnenie ekonomických nástrojov súvisiacich s rozvojom poľnohospodárstva, na typológiu fariem, na informovanie verejnosti a medzinárodných inštitúcií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.34)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: organizačná štruktúra podnikov, osôb podnikajúcich v poľnohospodárstve a zamestnaných v poľnohospodárstve, ich vekové a vzdelanostné zloženie, počet odpracovaných hodín, výmera obhospodarovanej pôdy, výmera jednotlivých druhov pestovaných plodín, počet chovaných hospodárskych zvierat, počet strojov a zariadení, ekologické hospodárenie, výroba obnoviteľných zdrojov energie a iné zárobkové činnosti, metódy poľnohospodárskej výroby ako ochrana pôdy, pasenie, použitie hnojív, skladovanie exkrementov, zavlažovanie podľa druhov plodín a metódy a zdroje vody na zavlažovanie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a fyzické osoby zapísané a nezapísané v obchodnom registri s hlavnou a vedľajšou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.1 – Pestovanie netrvácnych plodín,

01.2 – Pestovanie trvácnych plodín,

01.3 – Rozmnožovanie rastlín,

01.4 – Chov zvierat a

01.5 – Zmiešané hospodárstvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za desať rokov (rok zisťovania 2010).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára 2011 spravodajské jednotky oslovené poštou, do 28. februára 2011 spravodajské jednotky navštívené opytovateľom.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

107. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o výlove rýb

Značka štatistického zisťovania: Ryb 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výlove rýb určených na trhové účely a samozásobenie, o produkcii násad a zarybnení. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.35)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výlov rýb podľa druhov a spôsobu výlovu, predaj rýb, produkcia násad a zarybnenie vlastných revírov podľa druhu rýb a násad, počet a výmera rybárskych revírov a rybochovných zariadení, tržby za predaj rýb na trhové účely podľa druhov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

03 – Rybolov a akvakultúra a Slovenský rybársky zväz – RADA.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trnave.

108. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce

Značka štatistického zisťovania: ŽP 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o komunálnom odpade a finančných prostriedkoch vynaložených na ochranu životného prostredia z obcí v Slovenskej republike. Výsledky zisťovania sa využijú na publikačné a analytické účely.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: množstvo komunálneho odpadu podľa druhov a vybrané finančné ukazovatele vynaložené na ochranu životného prostredia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obce.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trnave.

109. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o vybraných ukazovateľoch regionálnej štatistiky

Značka štatistického zisťovania: MOŠ-MIS 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na aktualizáciu a doplnenie údajov o mestskej a obecnej štatistike do regionálneho štatistického informačného systému. Výsledky zisťovania o občiansko-technickej vybavenosti sídiel sa využijú ako základné charakteristiky sídelných jednotiek regiónov na informačno-publikačné účely.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.36)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výber ukazovateľov z oblasti dopravy, bytového fondu, športu, zdravotníctva, obchodu a pohostinstva, kultúry, sociálnej oblasti, životného prostredia a technickej vybavenosti.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obce, v Bratislave a v Košiciach mestské časti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.

110. Názov štatistického zisťovania: Ročný podnikový výkaz o výskume a vývoji

Značka štatistického zisťovania: VV P 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výskume a vývoji v Slovenskej republike. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja stavu a štruktúry zamestnancov a výdavkov na výskum a vývoj.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.37)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zamestnanci výskumu a vývoja vo fyzických osobách a v prepočte na ekvivalent plného pracovného času, štruktúra činností právnických osôb výskumu a vývoja a fyzických osôb výskumu a vývoja, výdavky na výskum a vývoj, ich štruktúra a zdroje financovania, financovanie úloh výskumu a vývoja.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, neziskové organizácie, neziskové fondy, verejnoprávne neziskové inštitúcie, finančné inštitúcie, neinvestičné fondy, podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ak majú zamestnancov výskumu a vývoja.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Žiline.

111. Názov štatistického zisťovania: Štatistické zisťovanie o inováciách

Značka štatistického zisťovania: Inov 1-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o inovačných aktivitách podnikov, t. z. o nových alebo významne zdokonalených produktoch a výrobných procesoch, organizačných inováciách a marketingových inováciách. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, na medzinárodné porovnanie a pre potreby inštitúcií v Slovenskej republike a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.38)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: všeobecné informácie o podniku a inovačných aktivitách podniku, výdavky na inovácie, financovanie inovácií z verejných zdrojov, zdroje informácií a spolupráca pri inovačných aktivitách, vplyvy inovácií, faktory obmedzujúce inovačné aktivity, organizačné a marketingové inovácie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, neziskové organizácie, neziskové fondy, verejnoprávne neziskové inštitúcie, neinvestičné fondy, podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov 10 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

05 až 09 – Ťažba a dobývanie,

10 až 33 – Priemyselná výroba,

35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

41 až 43 – Stavebníctvo,

46 – Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov,

49 až 53 – Doprava a skladovanie,

58 až 63 – Informácie a komunikácie,

64 až 66 – Finančné a poisťovacie činnosti,

69 až 75 – Odborné, vedecké a technické činnosti a

77 až 82 – Administratívne a podporné činnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za dva roky (rok zisťovania 2010).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Žiline.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 416/2008 Z. z.

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA VYKONÁVANÉ MINISTERSTVAMI A ŠTÁTNYMI ORGANIZÁCIAMI V ROKOCH 2009 AŽ 2011

Prehľad štatistických zisťovaní

I. Štatistická infraštruktúra

II. Demografická a sociálna štatistika

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1.ISCP (MPSVR SR) 1-04Štvrťročný výkaz o cene práce
2.PM (MPSVR SR) 1-04Štvrťročný výkaz opracovných miestach u samostatne zárobkovo činných osôb
3. Platy (MPSVR SR) 1-02Polročný výkaz o platoch zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme
4. V (MPSVR SR) 5-01Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detskom domove a v detskom domove pre maloletých bez sprievodu
5.V (MPSVR SR) 6-01Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku
6.V (MPSVR SR) 7-01Ročný výkaz o neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne služby
7.V (MPSVR SR) 10-01Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb
8.V (MPSVR SR) 11-01Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb pre obce
9.V (MPSVR SR) 13-01Ročný výkaz o vykonávaní vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
10.Škol (MŠVVŠ SR) 1-01Výkaz o materskej škole
11.Škol (MŠVVŠ SR) 2-01Výkaz o strednej škole
12.Škol (MŠVVŠ SR) 3-01Výkaz o základnej škole
13.Škol (MŠVVŠ SR) 4-01Výkaz o materskej škole pre deti so zdravotným znevýhodnením, o základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
14.Škol (MŠVVŠ SR) 5-01Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie
15.Škol (MŠVVŠ SR) 10-01Výkaz o školskej a akademickej knižnici
16.Škol (MŠVVŠ SR) 11-01Výkaz o vysokej škole
17.Škol (MŠVVŠ SR) 12-01Výkaz o absolventoch vysokých škôl
18.Škol (MŠVVŠ SR) 14-01Výkaz o špeciálnych výchovných zariadeniach
19.Škol (MŠVVŠ SR) 15-01Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí
20.Škol (MŠVVŠ SR) 18-01Výkaz o jazykovej škole
21.Škol (MŠVVŠ SR) 19-01Výkaz o školskom internáte
22.Škol (MŠVVŠ SR) 20-01Výkaz o vysokoškolskom internáte
23.Škol (MŠVVŠ SR) 24-01Výkaz o základnej umeleckej škole
24.Škol (MŠVVŠ SR) 26-01Výkaz o športovej škole a športovej triede
25.Škol (MŠVVŠ SR) 30-01Výkaz o športe pri škole a školskom zariadení
26.Škol (MŠVVŠ SR) 31-01Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou (rok zisťovania 2010)
27.Sport (MŠVVŠ SR) 1-01Výkaz o centrách talentovanej mládeže
28.Dalv (MŠVVŠ SR) 1-01Výkaz o ďalšom vzdelávaní
29.IKT (MŠVVŠ SR) 1-01Ročný výkaz o informačných technológiách v škole
30.Škol (MŠVVŠ SR) 5-99Zisťovanie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania (rok zisťovania 2009)
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
31.A (MZ SR) 1-01Ročný výkaz o činnosti ambulancie
32.A (MZ SR) 2-01Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie
33.A (MZ SR) 3-01Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie
34.A (MZ SR) 4-01Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie
35.A (MZ SR) 5-01Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast
36.A (MZ SR) 6-01Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky
37.A (MZ SR) 7-01Ročný výkaz o činnosti gynekologickej ambulancie
38.A (MZ SR) 8-01Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekára
39.A (MZ SR) 9-01Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie
40.A (MZ SR) 11-01Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva
41.A (MZ SR) 12-01Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie
42.A (MZ SR) 13-01Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie
43.A (MZ SR) 15-01Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie
44.A (MZ SR) 17-01Ročný výkaz o činnosti kardiologickej a internej ambulancie
45.A (MZ SR) 18-01Ročný výkaz o činnosti neurologickej ambulancie
46.A (MZ SR) 20-01Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
47.A (MZ SR) 21-01Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej biochémie
48.A (MZ SR) 22-01Ročný výkaz o činnosti hematologickej ambulancie
49.A (MZ SR) 25-01Ročný výkaz o činnosti fyziatricko-rehabilitačnej (rehabilitačnej) ambulancie
50.A (MZ SR) 26-01Ročný výkaz o činnosti ambulancie ortopedickej protetiky
51.A (MZ SR) 27-01Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergológie
52.C (MZ SR) 1-01Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny
53.C (MZ SR) 2-01Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny
54.C (MZ SR) 3-01Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie
55.C (MZ SR) 4-01Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie
56.J (MZ SR) 1-01Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti
57.K (MZ SR) 1-01Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie
58.K (MZ SR) 2-01Ročný výkaz o činnosti spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek – hematológia a transfúziológia
59.K (MZ SR) 4-01Ročný výkaz o činnosti rádiológie
60.K (MZ SR) 5-01Ročný výkaz o činnosti spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek – fyziatria a rehabilitácia
61.K (MZ SR) 6-01Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko-protetických pomôcok
62.K (MZ SR) 7-01Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergológie
63.K (MZ SR) 8-01Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie
64.P (MZ SR) 1-01Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia
65.P (MZ SR) 2-01Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach
66.P (MZ SR) 3-01Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch
67.T (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o činnosti stacionára
68.T (MZ SR) 2-01Ročný výkaz o činnosti dialyzačného stacionára
MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
69.Kult (MK SR) 1-01Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu
70.Kult (MK SR) 2-01Ročný výkaz o kultúre národnostných menšín a kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva
71.Kult (MK SR) 3-01Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti
72.Kult (MK SR) 4-01Ročný výkaz o neperiodických publikáciách
73.Kult (MK SR) 5-01Ročný výkaz o hudobnom telese a umeleckom súbore
74.Kult (MK SR) 6-01Ročný výkaz o galérii
75.Kult (MK SR) 7-01Ročný výkaz o vysielaní rozhlasovej programovej služby
76.Kult (MK SR) 8-01Ročný výkaz o vysielaní televíznej programovej služby
77.Kult (MK SR) 9-01Ročný výkaz o múzeu
78.Kult (MK SR) 10-01Ročný výkaz o knižnici
79.Kult (MK SR) 11-01Ročný výkaz o audiovízii
80.Kult (MK SR) 12-01Ročný výkaz o profesionálnom divadle
81.Kult (MK SR) 14-01Ročný výkaz o astronomickom zariadení a pracovisku
82.Kult (MK SR) 15-01Ročný výkaz o cirkvi a náboženskej spoločnosti
83.Kult (MK SR) 16-01Ročný výkaz o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry
84.Kult (MK SR) 17-01Ročný výkaz o divadelných festivaloch a prehliadkach
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
86.PO (MV SR) 1-01Ročný výkaz o hasičskej jednotke

III. Ekonomické štatistiky

SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
88.PPH (SŠHR SR) 1-52Týždenný výkaz predajcov pohonných látok a palív
89.Ropa (SŠHR SR) 1-12Mesačný výkaz o rope, ropných výrobkoch a zemnom plyne
MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
90.V (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na diaľniciach a na cestách
91.ZF (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi na diaľniciach a na cestách
92.CI (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o cestách a ich objektoch
93.CI (MDVRR SR) 2-01Ročný výkaz o diaľniciach a rýchlostných cestách a ich objektoch
94.CI (MDVRR SR) 3-01Ročný výkaz o financovaní cestnej infraštruktúry
95.KD (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o technických a prevádzkových parametroch terminálu kombinovanej dopravy
96.KD (MDVRR SR) 2-01Ročný výkaz o preprave tovaru kombinovanou dopravou
97.VD (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru vo vodnej doprave
98.ŽD (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru v železničnej doprave
99.INVD (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru leteckej dopravy, potrubnej dopravy a mestskej alebo prímestskej osobnej pozemnej dopravy
100.MPO (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o medzinárodnej preprave osôb cez územie Slovenskej republiky
101.MK (MDVRR SR) 1-01 Ročný výkaz o miestnych komunikáciách (rok zisťovania 2009)
102.FET (MDVRR SR) 1-01Ročný výkaz o ekonomických ukazovateľoch
103.EKSS (MDVRR SR) 1-02Polročný výkaz o elektronických komunikačných sieťach a službách
POŠTOVÝ REGULAČNÝ ÚRAD
104.PO (PRÚ) 1-01Ročný výkaz o poštovej sieti
105.PO (PRÚ) 2-02Polročný výkaz o poštových službách, ich kvalite a o poštovom platobnom styku
106.PO (PRÚ) 3-02Polročný výkaz o finančných ukazovateľoch poštových podnikov

IV. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
107.BM (MPRV SR) 1-12Mesačný výkaz o zabití jatočných zvierat a hodnote ich nákupu podľa akostných tried
108.RM (MPRV SR) 2-12Mesačný výkaz o bilancii mäsa na kosti a výrobkov z mäsa
109.CM (MPRV SR) 3-12Mesačný výkaz o odbytových cenách vybraných druhov výsekového mäsa a výrobkov
110.ML (MPRV SR) 6-12Mesačný výkaz o nákupe mlieka a smotany a výrobe mliečnych výrobkov
111.OB (MPRV SR) 9-12Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín
112.FCMIZ (MPRV SR) 1-12Mesačný výkaz o fondoch cukru, melasy a izoglukózy
113.LIAH (MPRV SR) 1-12Mesačný výkaz o liahnutí, násadových vajciach a jednodňovej hydine
114.VOH (MPRV SR) 7-12Mesačný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec
115.FCMIZ (MPRV SR) 3-04Štvrťročný výkaz o bilancii výroby, nákupu a predaja výrobkov s obsahom cukru
116.Sklad (MPRV SR) 1-04Štvrťročný výkaz o bilancii tovarov uskladnených vo verejnom sklade
117.LB (MPRV SR) 1-04Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu
118.LB (MPRV SR) 2-04Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu
119.LB (MPRV SR) 3-04Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín
120.LB (MPRV SR) 4-04Štvrťročný výkaz o bilancii destilátov
121.KRMZ (MPRV SR) 1-04Štvrťročný výkaz o výrobe kompletných kŕmnych zmesí a spotrebe surovín pri ich výrobe
122.Les (MPRV SR) 2-04Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve
123.Ryby (MPRV SR) 1-04Štvrťročný výkaz o spracovaní produktov rybolovu a akvakultúry
124.ODV (MPRV SR) 7-02Polročný výkaz o pohybe výrobkov
125.ML (MPRV SR) 6-01Ročný výkaz o produkcii a využití mlieka v mliekarniach
126.Les (MPRV SR) 5-01Ročný výkaz o stave vybraných ukazovateľov obhospodarovania lesa
130.Sad (MPRV SR) 11-01Ročný výkaz o dodávkach sejbového a sadbového materiálu lesných drevín
131.Poľov (MPRV SR) 12-01Ročný výkaz o jarnom kmeňovom stave zveri a o revíri, stave a love zveri
132.Včelár (MPRV SR) 1-01Ročný výkaz o včelárstve
133.Odh (MPRV SR) 1-99Odhad úrody ovocia a produkcia ovocia
134.Usk (MPRV SR) 3-99Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek
135.ENERG (MPRV SR) 1-01Ročný výkaz o spotrebe palív, energie a ich cene (rok zisťovania 2011)
135a.Drevo (MPRV SR) 1-01Ročný výkaz o spracovaní dreva
V. Štatistika týkajúca sa viacerých oblastí
 
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
136.Geo (MŽP SR) 3-01Výkaz o stave a zmenách zásob výhradných ložísk
137.Geo (MŽP SR) 3a-01Výkaz o stave a zmenách zásob ložísk nevyhradených nerastov

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cene práce

Značka štatistického zisťovania: ISCP (MPSVR SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o priemerných hodinových zárobkoch zamestnancov, o cene práce a diferenciácii miezd zamestnancov v jednotlivých triedeniach podľa tarifných tried, pohlavia, veku a vzdelania zamestnancov. Výsledky zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v zmysle požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií. Údaje o štruktúre a diferenciácii pracovných príjmov budú podkladom pre OECD na zhodnotenie mzdového a hospodárskeho vývoja v členských štátoch v súvislosti s jednotnou európskou menovou politikou.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.39)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vyplatené mzdy podľa jednotlivých zložiek, základné tarifné mzdy, mzdové zvýhodnenie, príplatky, doplatky, náhrady mzdy, prémie a odmeny, poskytnuté plnenia zo zisku, náhrady za pracovnú pohotovosť, pohlavie a vek zamestnanca, kódy zamestnania podľa Klasifikácie zamestnaní ustanovenej osobitným predpisom,8) tarifné triedy, dosiahnuté vzdelanie, týždenný fond pracovného času, odpracovaný čas, pracovný úväzok, priemerný hodinový zárobok, pracovisko.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, samosprávne kraje, obce a neziskové organizácie bez ohľadu na hlavnú činnosť do 100 zamestnancov výberovo, nad 100 zamestnancov vyčerpávajúco.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky prostredníctvom TREXIMA Bratislava.

2. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o pracovných miestach u samostatne zárobkovo činných osôb

Značka štatistického zisťovania: PM (MPSVR SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vzniknutých, zaniknutých, voľných a obsadených pracovných miestach. Výsledky zisťovania sa využijú pri tvorbe politiky v oblasti trhu práce a pre potreby štátnej štatistiky v zmysle požiadaviek európskeho štatistického systému.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vzniknutých a zaniknutých pracovných miest v sledovanom štvrťroku, počet voľných a obsadených pracovných miest k poslednému dňu sledovaného štvrťroka podľa Klasifikácie zamestnaní ustanovenej osobitným predpisom,8) a charakteristika voľného pracovného miesta.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podnikatelia – fyzické osoby podnikajúce podľa živnostenského zákona a podnikajúce na základe iného ako živnostenského zákona a samostatne hospodáriaci roľníci.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom TREXIMA Bratislava.

3. Názov štatistického zisťovania: Polročný výkaz o platoch zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme

Značka štatistického zisťovania: Platy (MPSVR SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyplatených platoch zamestnancom v štátnej službe a výkone prác vo verejnom záujme, o ich podrobnej štruktúre a diferenciácii v jednotlivých triedeniach podľa Klasifikácie zamestnaní ustanovenej osobitným predpisom,8) platových taríf, pohlavia, veku a vzdelania zamestnancov. Výsledky zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v zmysle požiadaviek európskeho štatistického systému a iných medzinárodných organizácií. Údaje o štruktúre a diferenciácii pracovných príjmov budú podkladom pre OECD na zhodnotenie mzdového vývoja a hospodárskeho vývoja v členských štátoch v súvislosti s jednotnou európskou menovou politikou.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.40)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vyplatené platy podľa jednotlivých zložiek – celkový plat, funkčný (osobný) plat, tarifný plat, príplatky, odmeny, náhrada za pracovnú pohotovosť, číselný kód druhu funkcie, pohlavie a vek zamestnanca, kód zamestnania podľa Klasifikácie zamestnaní ustanovenej osobitným predpisom,8) platová tarifa, dosiahnuté vzdelanie a miesto bydliska.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy, ktoré vykonávajú štátne záležitosti, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, štátne a verejné vysoké školy, obce, samosprávne kraje a zariadenia sociálnych služieb.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky prostredníctvom TREXIMA Bratislava.

4. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detskom domove a v detskom domove pre maloletých bez sprievodu

Značka štatistického zisťovania: V (MPSVR SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu, o počte a štruktúre zamestnancov, vzdelanostnej úrovni zamestnancov detských domovov a detských domovov pre maloletých bez sprievodu. Výsledky zisťovania sa využijú na analytickú a legislatívnu činnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerná dĺžka pobytu dieťaťa, počet detí podľa veku, pohlavia a diagnostiky, výchovná činnosť, počet detí do zahájenia základnej školskej dochádzky, počet detí v stredných školách, počet detí v nadstavbových a vysokých školách, štruktúra zamestnancov podľa profesií a vzdelania, ukončenie poskytovania starostlivosti.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Detské domovy a detské domovy pre maloletých bez sprievodu podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

87.9 – Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

5. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku

Značka štatistického zisťovania: V (MPSVR SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pracovných a mzdových podmienkach zamestnancov a informácie nevyhnutné na sledovanie nákladov vynaložených na podnikovú sociálnu politiku. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie životných a pracovných podmienok v Slovenskej republike pre Európske služby zamestnanosti (EURES).

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.41)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zamestnávateľ, evidenčný počet zamestnancov, zmluvné vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami, ich spolupráca, mzdové nároky, minimálne mzdy, mzdové tarify, mzdové príplatky, zvýhodnenia a odmeny, doplnkové dôchodkové poistenie, pracovný čas, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, sociálny fond, stravovanie a ďalšie formy podnikovej sociálnej politiky.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a iné neziskové organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. júla sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom TREXIMA Bratislava.

6. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne služby

Značka štatistického zisťovania: V (MPSVR SR) 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní sociálnych služieb neštátnymi subjektmi. Výsledky zisťovania sa využívajú ako podklad na koncepčnú, riadiacu, kontrolnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet poskytovateľov a poberateľov sociálnych služieb, štruktúra príjmov a výdavkov a štruktúra zamestnancov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby, samosprávne kraje, obce, poskytujúce sociálne služby podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

87. 3 – Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach a

87.9 – Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

7. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb

Značka štatistického zisťovania: V (MPSVR SR) 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vybraných druhoch sociálnych služieb a o poskytovaní starostlivosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb, ktoré zriadila obec alebo samosprávny kraj. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vybraných zariadení sociálnych služieb, počet občanov podľa pohlavia, ktorým sa poskytli vybrané sociálne služby, počet poskytnutých sociálnych pôžičiek, počet útulkov a počet občanov, ktorým sa poskytlo ubytovanie v útulku, počet občanov zaradených do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zariadenia sociálnych služieb zriadené ako rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce alebo samosprávneho kraja podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

87. 3 – Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach,

87. 9 – Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach a

88. 99 – Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

8. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb pre obce

Značka štatistického zisťovania: V (MPSVR SR) 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní opatrovateľskej služby občanom s nepriaznivým zdravotným stavom a o prepravnej službe poskytovanej orgánmi miestnej samosprávy. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú, riadiacu a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet občanov, ktorým sa poskytla opatrovateľská služba, štruktúra a počet zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu, bežné výdavky na opatrovateľskú službu, príjmy z úhrad za opatrovateľskú službu, počet automobilov používaných na účely poskytovania sociálnych služieb, počet občanov, ktorým sa poskytla prepravná služba, bežné výdavky na prepravnú službu a príjmy z úhrad za prepravnú službu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obce, ktoré vykonávajú činnosti podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

88.99 – Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

9. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o vykonávaní vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Značka štatistického zisťovania: V (MPSVR SR) 13-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Výsledky zisťovania sa využijú na koncepčnú, legislatívnu a analytickú činnosť v oblasti ochrany detí a v oblasti prevencie sociálno-patologických javov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet prípadov, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, dôvody vykonávania týchto opatrení, metódy, techniky a postupy práce, personálne zabezpečenie a náklady na vykonávanie opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, počet prípadov a spôsoby realizácie vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Krízové strediská, resocializačné strediská, obce, ktoré zriadili zariadenia ako organizačné jednotky obce, samosprávne kraje, akreditované subjekty podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

87.20. – Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach,

87. 90 – Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach a

88.99. – Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

10. Názov štatistického zisťovania: Výkaz o materskej škole

Značka štatistického zisťovania: Škol (MŠVVŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o materských školách podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet tried a detí, druh starostlivosti, národnosť detí, veková štruktúra a individuálna integrácia detí, evidenčný počet zamestnancov v materských školách a školách v prírode.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Materské školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

11. Názov štatistického zisťovania: Výkaz o strednej škole

Značka štatistického zisťovania: Škol (MŠVVŠ SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informáciu o gymnáziách, stredných odborných školách a konzervatóriách podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: evidenčný počet zamestnancov, počet žiakov podľa vekovej štruktúry a národnosti, počet tried podľa ročníkov, počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk, počet žiakov študujúcich v študijných a učebných odboroch a zameraniach, individuálna integrácia žiakov, kapacita školy, štipendiá za predchádzajúci školský rok; prospech a dochádzka žiakov podľa jednotlivých ročníkov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

12. Názov štatistického zisťovania: Výkaz o základnej škole

Značka štatistického zisťovania: Škol (MŠVVŠ SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o základnej škole podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: triedy a žiaci podľa ročníkov, odchody žiakov zo základných škôl, organizácia vyučovania, školské kluby, žiaci podľa národnosti, individuálne integrovaní žiaci podľa druhu postihnutia, žiaci učiaci sa cudzí jazyk, veková štruktúra žiakov, počet pedagogických zamestnancov; prospech žiakov v jednotlivých ročníkoch za predchádzajúci školský rok, neklasifikovanosť a počet žiakov opakujúcich ročník.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Základné školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

13. Názov štatistického zisťovania: Výkaz o materskej škole pre deti so zdravotným znevýhodnením, o základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Značka štatistického zisťovania: Škol (MŠVVŠ SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o materských školách pre deti so zdravotným znevýhodnením a základných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet jednotlivých druhov škôl, detí a žiakov podľa druhu zdravotného znevýhodnenia, vekovej štruktúry, počet žiakov za predchádzajúci rok, ktorí skončili školskú dochádzku, za sledované obdobie triedy a počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk podľa ročníkov a národnosti, evidenčný počet zamestnancov; prospech žiakov v jednotlivých ročníkoch za predchádzajúci školský rok, neklasifikovanosť a počet žiakov opakujúcich ročník.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Materské školy pre deti so zdravotným znevýhodnením a základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

14. Názov štatistického zisťovania: Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie

Značka štatistického zisťovania: Škol (MŠVVŠ SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov, počet klientov podľa druhu školy, podľa veku, druhu postihnutia a narušenia a spôsobu výchovy a vzdelávania, výkony centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centra špeciálno- pedagogického poradenstva.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrá špeciálno-pedagogického poradenstva.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

15. Názov štatistického zisťovania: Výkaz o školskej a akademickej knižnici

Značka štatistického zisťovania: Škol (MŠVVŠ SR) 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o školských a akademických knižniciach potrebné na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: knižničný fond, používatelia, výpožičky a služby, aktivity knižníc, informačné technológie, počet zamestnancov, finančné náklady a sieť knižníc.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Základné školy a stredné školy, v ktorých pôsobnosti sú zriadené školské knižnice, akademické knižnice a vysoké školy, ktorých sú knižnice súčasťou.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

16. Názov štatistického zisťovania: Výkaz o vysokej škole

Značka štatistického zisťovania: Škol (MŠVVŠ SR) 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vysokých školách a o vekovej štruktúre študentov vysokých škôl podľa stavu k 31. októbru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zapísaných študentov podľa študijných odborov, ročníkov, foriem štúdia a národnosti, počet učiteľov, veková štruktúra študentov, doktorandov a učiteľov, počet štipendistov a vyplatená suma na štipendiá.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vysoké školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. novembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

17. Názov štatistického zisťovania: Výkaz o absolventoch vysokých škôl

Značka štatistického zisťovania: Škol (MŠVVŠ SR) 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o absolventoch vysokých škôl a ich vekovej štruktúre podľa stavu k 31. decembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: absolventi vysokých škôl členení podľa študijných odborov Štatistickej klasifikácie odborov vzdelania42) ustanovenej osobitným predpisom a podľa druhu štúdia, veková štruktúra absolventov I. a II. stupňa štúdia a absolventov doktorandského štúdia podľa druhu štúdia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vysoké školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

18. Názov štatistického zisťovania: Výkaz o špeciálnych výchovných zariadeniach

Značka štatistického zisťovania: Škol (MŠVVŠ SR) 14-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o špeciálnych výchovných zariadeniach podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet detí podľa veku, umiestnenia, druhu navštevovanej školy, lôžková kapacita zariadení a počet zamestnancov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Reedukačné centrá, diagnostické centrá, liečebno-výchovné sanatóriá.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

19. Názov štatistického zisťovania: Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí

Značka štatistického zisťovania: Škol (MŠVVŠ SR) 15-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie slúžiace o využívaní voľného času a záujmovej činnosti detí k 15. septembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: záujmová činnosť vo vybraných oblastiach, počet podujatí vo vybraných záujmových oblastiach, vzdelávacia a poradenská činnosť, letné tábory, počet účastníkov a zamestnancov v nich.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Centrá voľného času a školské strediská záujmovej činnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

20. Názov štatistického zisťovania: Výkaz o jazykovej škole

Značka štatistického zisťovania: Škol (MŠVVŠ SR) 18-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o jazykových školách podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet kurzov a poslucháčov podľa vyučovacieho jazyka a stupňa vyučovania jednotlivých druhov škôl a počet vyučujúcich.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Jazykové školy, stredné školy a základné školy, ktorých sú súčasťou.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

21. Názov štatistického zisťovania: Výkaz o školskom internáte

Značka štatistického zisťovania: Škol (MŠVVŠ SR) 19-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o školskom internáte podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet ubytovaných žiakov, lôžková kapacita školského internátu, evidenčný počet zamestnancov a záujmová činnosť organizovaná pri školskom internáte.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Školské internáty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

22. Názov štatistického zisťovania: Výkaz o vysokoškolskom internáte

Značka štatistického zisťovania: Škol (MŠVVŠ SR) 20-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vysokoškolských internátoch podľa stavu k 31. decembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet ubytovaných študentov v internáte, lôžková kapacita a zamestnanci internátu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vysoké školy, v ktorých pôsobnosti je správa vysokoškolských internátov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

23. Názov štatistického zisťovania: Výkaz o základnej umeleckej škole

Značka štatistického zisťovania: Škol (MŠVVŠ SR) 24-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o základných umeleckých školách podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet žiakov a absolventov študujúcich na umeleckých školách podľa ročníkov, stupňa štúdia a hudobného odboru a počet učiteľov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Základné umelecké školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

24. Názov štatistického zisťovania: Výkaz o športovej škole a športovej triede

Značka štatistického zisťovania: Škol (MŠVVŠ SR) 26-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o športových školách a športových triedach a o kvalifikovanosti trénerov v športových školách a športových triedach na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet žiakov v športových školách a v športových triedach podľa druhu športu, počet trénerov podľa druhu športu, kvalifikovanosti a druhu vykonávania pracovnej činnosti.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Športové školy a školy, ktorých súčasťou sú športové triedy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

25. Názov štatistického zisťovania: Výkaz o športe pri škole a školskom zariadení

Značka štatistického zisťovania: Škol (MŠVVŠ SR) 30-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o navštevovaných druhoch športu v športových krúžkoch a športových oddieloch pri škole a školskom zariadení a o kvalifikovanosti trénerov v športových strediskách pri školách na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet žiakov v športových krúžkoch a v športových oddieloch pri školách a školských zariadeniach podľa druhu športu a počet trénerov podľa druhu športu, kvalifikovanosti a druhu vykonávania pracovnej činnosti.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Základné školy a stredné školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

26. Názov štatistického zisťovania: Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou

Značka štatistického zisťovania: Škol (MŠVVŠ SR) 31-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o telovýchovných zariadeniach využívaných školou pre potreby štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: telovýchovné zariadenia využívané školou, ako sú telocvične, ihriská, bazény, haly, štadióny a iné.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Základné školy, stredné školy a vysoké školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za dva roky (rok zisťovania 2010).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

27. Názov štatistického zisťovania: Výkaz o centrách talentovanej mládeže

Značka štatistického zisťovania: Sport (MŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zabezpečovaní športovej prípravy mládeže s predpokladmi výkonnostného rastu na vrcholovú úroveň vo vekovej kategórii žiactva a dorastu (kadeti, juniori) pre potreby štátnej štatistiky a medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov, odborná úroveň a vzdelanie zamestnancov, počet športovcov podľa vekových kategórií, dôvody príchodu a odchodu športovcov a ekonomické ukazovatele.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Centrá talentovanej mládeže.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

28. Názov štatistického zisťovania: Výkaz o ďalšom vzdelávaní

Značka štatistického zisťovania: Dalv (MŠVVŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vzdelávacích subjektoch, účastníkoch, absolventoch, zdrojoch financovania, realizovaných vzdelávacích aktivitách v oblasti ďalšieho vzdelávania obyvateľstva na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia vzdelávacej inštitúcie, evidenčný počet zamestnancov, zdroje financovania, vzdelávacia činnosť, veková a vzdelanostná štruktúra účastníkov vzdelávania.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Školy, školské zariadenia, vzdelávacie inštitúcie fyzických osôb a právnických osôb, ktoré uskutočňujú ďalšie vzdelávanie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

29. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o informačných technológiách v škole

Značka štatistického zisťovania: IKT (MŠVVŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o informačných technológiách v školách podľa stavu k 31. decembru sledovaného roka pre potreby štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybavenosť škôl osobnými počítačmi a zdroje ich získavania, sieťové prvky, počet pedagógov informatiky a počet pedagógov a žiakov využívajúcich osobné počítače.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Základné, stredné a vysoké školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

30. Názov štatistického zisťovania: Zisťovanie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania

Značka štatistického zisťovania: Škol (MŠVVŠ SR) 5-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania, ktoré budú slúžiť pre potreby štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné údaje o škole a školskom zariadení, základné údaje o pedagogických zamestnancoch, o ich vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovni, jazykových znalostiach, o vekovej štruktúre a odbornosti vyučovania podľa jednotlivých vyučovacích predmetov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Materské školy a základné školy, základné umelecké školy, jazykové školy, gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, strediská praktického vyučovania, pracoviská praktického vyučovania a špeciálne školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za štyri roky (rok zisťovania 2009).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. septembra 2009.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

31. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti ambulancie

Značka štatistického zisťovania: A (MZ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte návštev pacienta v ambulancii podľa pohlavia a o počte návštev lekára a zdravotnej sestry u pacienta na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii podľa pohlavia a počet návštev lekára a zdravotnej sestry u pacienta.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

32. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie

Značka štatistického zisťovania: A (MZ SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte návštev pacienta v ambulancii podľa pohlavia a o počte návštev lekára a zdravotnej sestry u pacienta na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii podľa pohlavia a počet návštev lekára a zdravotnej sestry u pacienta.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

33. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie

Značka štatistického zisťovania: A (MZ SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o chorobnosti na tuberkulózu a respiračné choroby na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie, výskyt tuberkulózy a respiračných chorôb, očkovanie proti tuberkulóze.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

34. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie

Značka štatistického zisťovania: A (MZ SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o psychiatrických pacientoch podľa diagnóz na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: činnosť psychiatrických ambulancií, počet vyšetrených osôb podľa veku, pohlavia a psychiatrických diagnóz a počet vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

35. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast

Značka štatistického zisťovania: A (MZ SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o starostlivosti o deti a dorast a o ich zdravotnom stave na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet detí a dorastu podľa diagnózy, veku a pohlavia, choroby podľa diagnóz, druhy vyšetrení, plne dojčené deti, počet návštev pacientov v ambulancii a návštevná služba vykonaná lekármi.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

36. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky

Značka štatistického zisťovania: A (MZ SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na hodnotenie geneticky ohrozených rodín na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: činnosť lekárskej genetiky, chromozómové vyšetrenia a analýzy DNA, počet návštev pacienta a počet vyšetrených rodín.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

37. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti gynekologickej ambulancie

Značka štatistického zisťovania: A (MZ SR) 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti gynekologických ambulancií a o zdravotnom stave žien na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: používanie antikoncepcie, evidencia tehotných, počet a štruktúra gynekologických vyšetrení a počet vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

38. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekára

Značka štatistického zisťovania: A (MZ SR) 8-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti ambulancie zubného lekára na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet preventívnych komplexných zubnolekárskych prehliadok, zubnolekárska starostlivosť o deti, dorast a dospelých, index orálneho zdravia a výkony zubného lekára.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

39. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie

Značka štatistického zisťovania: A (MZ SR) 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti dermatovenerologickej ambulancie, o kožných ochoreniach a chorobách prenosných prevažne sexuálnym stykom na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii a vyšetrených osôb podľa diagnózy, veku a pohlavia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

40. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva

Značka štatistického zisťovania: A (MZ SR) 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti telovýchovného lekárstva na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet preventívnych odborných vyšetrení (výkonov), počet návštev pacienta v ambulancii a vyšetrenia podľa druhu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

41. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie

Značka štatistického zisťovania: A (MZ SR) 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vybraných výkonoch ambulantných chirurgických odborov na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané chirurgické výkony v ambulanciách, počet návštev pacienta v ambulancii podľa veku.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

42. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie

Značka štatistického zisťovania: A (MZ SR) 13-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti nefrologických ambulancií a ich prístrojovom vybavení na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacientov v ambulancii podľa veku a pohlavia, činnosť nefrologických ambulancií, počet sledovaných osôb podľa veku a pohlavia, podľa vybraných diagnóz, prístrojové vybavenie ambulancií a starostlivosť o pacientov pred zaradením do pravidelnej dialyzačnej liečby s chronickou obličkovou chorobou.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

43. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie

Značka štatistického zisťovania: A (MZ SR) 15-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti oftalmologických ambulancií na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: činnosť oftalmologických ambulancií a počet sledovaných osôb podľa veku a pohlavia a podľa vybraných diagnóz.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

44. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti kardiologickej a internej ambulancie

Značka štatistického zisťovania: A (MZ SR) 17-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti kardiologických a interných ambulancií na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: činnosť kardiologických a interných ambulancií, počet sledovaných osôb podľa veku, pohlavia a podľa diagnóz.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

45. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti neurologickej ambulancie

Značka štatistického zisťovania: A (MZ SR) 18-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti neurologických ambulancií na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: činnosť neurologických ambulancií, počet dispenzarizovaných osôb a počet evidovaných a vyšetrených osôb podľa veku, pohlavia a diagnózy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

46. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Značka štatistického zisťovania: A (MZ SR) 20-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet ošetrených osôb podľa veku a diagnózy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

47. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej biochémie

Značka štatistického zisťovania: A (MZ SR) 21-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti ambulancie klinickej biochémie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii a počet sledovaných osôb podľa vekových skupín.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

48. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti hematologickej ambulancie

Značka štatistického zisťovania: A (MZ SR) 22-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti hematologických ambulancií na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii, počet dispenzarizovaných a evidovaných osôb podľa veku a pohlavia a počet výkonov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

49. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti fyziatricko-rehabilitačnej (rehabilitačnej) ambulancie

Značka štatistického zisťovania: A (MZ SR) 25-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti fyziatricko-rehabilitačných (rehabilitačných) ambulancií na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii, počet vstupných, kontrolných a terapeutických vyšetrení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

50. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti ambulancie ortopedickej protetiky

Značka štatistického zisťovania: A (MZ SR) 26-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti ambulancií ortopedickej protetiky na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii, počet vyšetrení vykonaných lekármi a rehabilitačnými zamestnancami a počet evidovaných osôb.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

51. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergológie

Značka štatistického zisťovania: A (MZ SR) 27-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti ambulancií klinickej imunológie a alergológie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii, počet evidovaných osôb podľa diagnózy, veku a pohlavia a počet pacientov so špecifickou imunoterapiou.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

52. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny

Značka štatistického zisťovania: C (MZ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti nukleárnej medicíny na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacientov podľa veku, terapeutické aplikácie, počet rádionuklidových vyšetrení a prístrojové vybavenie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

53. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny

Značka štatistického zisťovania: C (MZ SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny na preventívne, diagnostické a liečebné účely na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev a vyšetrení pacientov podľa veku, podľa Klasifikácie Americkej spoločnosti anestéziológov a anestéziologická starostlivosť podľa vekových skupín.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

54. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie

Značka štatistického zisťovania: C (MZ SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti a prístrojovom vybavení radiačnej onkológie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta podľa veku, počet vyšetrení, terapeutických výkonov, počet pacientov podľa charakteru poskytnutej liečby a prístrojové vybavenie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

55. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie

Značka štatistického zisťovania: C (MZ SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti a prístrojovom vybavení klinickej onkológie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Zisťovanie slúži na štatistické účely.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii podľa veku, počet pacientov, cyklov a podaní podľa charakteru liečby, prístrojové vybavenie a náklady na liečivá.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

56. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti

Značka štatistického zisťovania: J (MZ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o jednodňovej zdravotnej starostlivosti na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet denných miest pre pacientov, počet operovaných osôb v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

57. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie

Značka štatistického zisťovania: K (MZ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti laboratórií klinickej biochémie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet biochemických, kontrolných a ostatných vyšetrení materiálu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

58. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek – hematológia a transfúziológia

Značka štatistického zisťovania: K (MZ SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti pracoviska hematológie a transfúziológie, o darcoch krvi a o krvných prípravkoch pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia a na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet darcov krvi, vyšetrení osôb súvisiacich s odberom krvi, odbery krvi podľa typu odberov, diagnostické a liečebné výkony, výroba krvných a špeciálnych krvných prípravkov a laboratórne vyšetrenia pre hematológiu a transfúziológiu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

59. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti rádiológie

Značka štatistického zisťovania: K (MZ SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti a o prístrojovom vybavení rádiológie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet rádiologických vyšetrení, počet ambulantných a hospitalizovaných pacientov podľa vekových skupín a prístrojové vybavenie, spotreba filmového materiálu a chemikálií.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

60. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek – fyziatria a rehabilitácia

Značka štatistického zisťovania: K (MZ SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti pracoviska fyziatrie a rehabilitácie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet liečených pacientov, výkony a evidované osoby podľa jednotlivých diagnóz.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

61. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko-protetických pomôcok

Značka štatistického zisťovania: K (MZ SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti výdajní ortopedicko-protetických pomôcok na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet výdajní a počet poskytnutých ortopedicko-protetických pomôcok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

62. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergológie

Značka štatistického zisťovania: K (MZ SR) 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergológie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vyšetrených osôb a počet vyšetrených vzoriek biologického materiálu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

63. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie

Značka štatistického zisťovania: K (MZ SR) 8-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti patologickej anatómie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Zisťovanie slúži na štatistické účely.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vyšetrení bioptického, cytologického, elektrónmikroskopického, histochemického a imunohistochemického a iného materiálu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

64. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia

Značka štatistického zisťovania: P (MZ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie umožňujúce kvantitatívne a kvalitatívne hodnotiť využitie posteľovej kapacity jednotlivých posteľových oddelení na štatistické účely.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: posteľový fond a jeho využitie v odborných útvaroch.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

65. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach

Značka štatistického zisťovania: P (MZ SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o chirurgických výkonoch vykonaných v posteľových oddeleniach podľa jednotlivých chirurgických odborov na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vybraných chirurgických výkonov v ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa jednotlivých chirurgických odborov, počet neodkladnej chirurgickej pomoci pri vybraných ochoreniach.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

66. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch

Značka štatistického zisťovania: P (MZ SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o sieti kúpeľných liečební na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: posteľový fond a jeho využitie v jednotlivých kúpeľných liečebniach a poskytovanie kúpeľnej starostlivosti.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

67. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti stacionára

Značka štatistického zisťovania: T (MZ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o sieti stacionárov na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet denných miest pre pacientov a počet odliečených osôb podľa veku a pohlavia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

68. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o činnosti dialyzačného stacionára

Značka štatistického zisťovania: T (MZ SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o sieti dialyzačných stacionárov na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: kapacita dialyzačného stacionára, počet transplantácií z vlastného dialyzačného stacionára, počet a pohyb pacientov v pravidelnej dialyzačnej liečbe, akútne otravy a spôsoby liečby v dialyzačnom stacionári, počet pacientov liečených peritoneálnou dialýzou.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

86 – Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.

69. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu

Značka štatistického zisťovania: Kult (MK SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ochrane pamiatkového fondu, ktoré sa využijú na riešenie vecných problémov a na medzinárodné porovnania vo výbore pre kultúrne dedičstvo Rady Európy.

Štatistické zisťovanie sa vykonáva podľa Dohovoru o ochrane architektonického dedičstva Európy z 3. 10. 1985 prijatého v Grenade a Európskeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva (revidovaného 16. 1. 1992) prijatého vo Vallete.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet pracovísk a zamestnancov subjektov ochrany pamiatkového fondu podľa odborností, príjmy a výdavky na hlavnú činnosť, počet národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových objektov, pamiatkových predmetov a pamiatkových území, financovanie obnovy národných kultúrnych pamiatok z verejných zdrojov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Orgány verejnej moci (ústredné orgány štátnej správy, iné úrady, samosprávne kraje, obce) a organizácie rezortu kultúry, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

84.11 – Všeobecná verejná správa a

91.03 – Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

70. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o kultúre národnostných menšín a kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva

Značka štatistického zisťovania: Kult (MK SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kultúre národnostných menšín a kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva. Podklady a prehľady sa periodicky vykazujú pri monitorovaní plnenia záväzkov, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov č. 148 prijatej Radou Európy 5. 11. 1992 v Štrasburgu, z Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín č. 157 prijatého Radou Európy 1. 2. 1995 v Štrasburgu, ako aj z Memoranda o sociálnej inklúzii podpísaného 18. 12. 2003 v Bruseli.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: subjekty, aktivity a financovanie kultúry národnostných menšín a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva zo štátnych aj neštátnych zdrojov, počet subjektov kultúrnych aktivít podľa zamerania, počet a druh usporiadaných kultúrnych podujatí, vydavateľské subjekty podľa národností a ich financovanie z verejných zdrojov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Organizácie národnostných menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva, občianske združenia, nadácie, právnické osoby, fyzické osoby, ktoré zabezpečujú aktivity a vykonávajú vydavateľskú činnosť vo vzťahu ku kultúre národnostných menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva v Slovenskej republike, podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

58.11 – Vydávanie kníh,

58.13 – Vydávanie novín,

58.14 – Vydávanie časopisov a periodík a

94.99 – Činnosti ostatných členských organizácií i. n.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra.

71. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti

Značka štatistického zisťovania: Kult (MK SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o verejných kultúrno-osvetových aktivitách a o finančnom a personálnom zabezpečení miestnej kultúry na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet subjektov, zariadení a zamestnancov kultúrno-osvetovej činnosti, uskutočňované aktivity podľa subjektov a druhu aktivity, financovanie kultúrno-osvetovej činnosti z verejných zdrojov, záujmová vzdelávacia činnosť podľa druhu a formy, počty kolektívov, členov a realizovaných aktivít záujmovej umeleckej činnosti podľa jej druhov, počty kolektívov, členov a realizovaných aktivít mimo umeleckej činnosti podľa druhov, počty aktivít, účastníkov a návštevníkov súťaží, prehliadok a festivalov podľa druhov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obce, regionálne osvetové strediská, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Matica slovenská vykonávajúce činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

84.12 – Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúrne a iné sociálne služby okrem sociálneho zabezpečenia,

85.59 – Ostatné vzdelávanie i. n.,

90.03 – Umelecká tvorba,

93.29 – Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity a

99.00 – Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra.

72. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách

Značka štatistického zisťovania: Kult (MK SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vydaných neperiodických publikáciách a výtlačkoch podľa tematických skupín a jazyka vydania. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet titulov a výtlačkov neperiodických publikácií podľa tematických skupín a podľa jazyka vydania.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vydavatelia neperiodických publikácií, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

58.11 – Vydávanie kníh a

58.19 – Ostatné vydavateľské činnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice.

73. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o hudobnom telese a umeleckom súbore

Značka štatistického zisťovania: Kult (MK SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti hudobných telies a umeleckých súborov na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počty a aktivity hudobných telies a umeleckých súborov na Slovensku i v zahraničí, ponúkané miesta a návštevníci podujatí, priemerný evidenčný počet zamestnancov a financovanie činnosti profesionálnych hudobných telies a umeleckých súborov z verejných zdrojov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Hudobné telesá a umelecké súbory, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, a iné právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

90.03 – Umelecká tvorba.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Hudobného centra.

74. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o galérii

Značka štatistického zisťovania: Kult (MK SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti galérií na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania. Výsledky zisťovania sa využijú v medzinárodnom meradle pre UNESCO a na zabezpečovanie spolupráce múzeí a galérií v rámci Medzinárodnej rady múzeí – ICOM.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť galérií a ich expozícií, aktivity a návštevnosť galérií, vybavenosť prostriedkami informačných technológií, priemerný evidenčný počet zamestnancov, financovanie galérií z verejných zdrojov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Galérie zaregistrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

91.02 – Činnosti múzeí a

91.03 – Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej národnej galérie.

75. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o vysielaní rozhlasovej programovej služby

Značka štatistického zisťovania: Kult (MK SR) 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozhlasovej programovej službe pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho, kultúrneho a politického života a v medzinárodných organizáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: časový rozsah vysielania podľa typov programu, územného pokrytia a jazyka vysielania, personálne zabezpečenie vysielania, typy prenosu a formy vysielania obsahu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Držitelia licencie na rozhlasové vysielanie, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

59.20 – Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok a

60.10 – Rozhlasové vysielanie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

76. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o vysielaní televíznej programovej služby

Značka štatistického zisťovania: Kult (MK SR) 8-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o televíznej programovej službe pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho, kultúrneho a politického života a v medzinárodných organizáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: časový rozsah vysielania podľa typov programu, územného pokrytia a jazyka vysielania, personálne zabezpečenie vysielania, typy prenosu a formy vysielania obsahu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Držitelia licencie na televízne vysielanie, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

60.20 – Vysielanie televízie a predplatené programy televízie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

77. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o múzeu

Značka štatistického zisťovania: Kult (MK SR) 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti múzeí na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania. Výsledky zisťovania sa využijú v medzinárodnom meradle pre UNESCO a na zabezpečovanie spolupráce múzeí a galérií v rámci Medzinárodnej rady múzeí – ICOM.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť múzeí a ich expozícií, aktivity a návštevnosť múzeí, vybavenosť prostriedkami informačných technológií, priemerný evidenčný počet zamestnancov, financovanie múzeí z verejných zdrojov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Múzeá zaregistrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

91.02 – Činnosti múzeí a

91.03 – Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenského národného múzea.

78. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o knižnici

Značka štatistického zisťovania: Kult (MK SR) 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti verejných knižníc, vedeckých knižníc a špeciálnych knižníc. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a ako podklady na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť knižníc, knižničný fond, výpožičky a služby, používatelia, informačné technológie, zamestnanci a financovanie knižničných činností z verejných zdrojov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Knižnice, ktoré poskytujú knižnično-informačné služby verejnosti, a vlastníci alebo správcovia historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

91.01 – Činnosti knižníc a archívov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice.

79. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o audiovízii

Značka štatistického zisťovania: Kult (MK SR) 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pôvodnej audiovizuálnej tvorbe, nákladoch na koprodukciu kinematografických diel, distribúcii audiovizuálnych diel v sieti kín, videopožičovní a filmových klubov, technickom vybavení a výkonoch kín. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výrobcovia slovenských audiovizuálnych diel, náklady na pôvodnú audiovizuálnu tvorbu, náklady na kinematografické diela vyrobené v koprodukcii, distributéri audiovizuálnych diel, distribúcia kinematografických diel podľa štátov, požičovne video a DVD, filmové kluby, sieť, vybavenie a výkony kín.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Únia filmových distributérov, Združenie prevádzkovateľov a zamestnancov kín Slovenskej republiky, Asociácia slovenských filmových klubov a iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

18.20 – Reprodukcia záznamových médií,

59.11 – Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov,

59.13 – Distribúcia filmov, videozáznamov a televíznych programov,

59.14 – Premietanie filmov,

77.22 – Prenájom videopások a diskov a

94.99 – Činnosti ostatných členských organizácií i. n.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenského filmového ústavu.

80. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o profesionálnom divadle

Značka štatistického zisťovania: Kult (MK SR) 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti profesionálnych štátnych i neštátnych divadiel na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet divadelných subjektov, scén a súborov, výkony divadelných súborov na domácich aj zahraničných scénach, počty ponúkaných miest a návštevníkov, personálne obsadenie a financovanie divadelných aktivít z verejných zdrojov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Profesionálne divadlá, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, samosprávnych krajov, obcí a iných právnických osôb a ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

90.01 – Scénické umenie a

90.04 – Prevádzka kultúrnych zariadení.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Divadelného ústavu.

81. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o astronomickom zariadení a pracovisku

Značka štatistického zisťovania: Kult (MK SR) 14-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti hvezdární, planetárií, astronomických pozorovateľní a kabinetov na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet astronomických zariadení, kultúrno-výchovné aktivity a ich návštevníci, vybavenosť informačnými technológiami, personálne zabezpečenie a financovanie astronomických zariadení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Hvezdárne, planetáriá, astronomické pozorovateľne a kabinety, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, a iné právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

72.19 – Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied a

85.59 – Ostatné vzdelávanie i. n.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

82. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o cirkvi a náboženskej spoločnosti

Značka štatistického zisťovania: Kult (MK SR) 15-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti cirkví, materiálno-technickej základni a aktivitách registrovaných cirkví a náboženských spoločností na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: personálne zabezpečenie, počty evidovaných veriacich, druh a počty cirkevných činností, materiálno-technická základňa registrovaných cirkví a náboženských spoločností.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Ústredia cirkví a náboženských spoločností registrovaných v Slovenskej republike, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

94.91 – Činnosti cirkevných organizácií.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu pre vzťahy štátu a cirkvi.

83. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry

Značka štatistického zisťovania: Kult (MK SR) 16-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o aktivitách organizátorov verejných podujatí v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet podujatí, ponúknutých miest a návštevníkov verejných podujatí v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry podľa druhu, regiónu, periodicity a typu, financovanie podujatí z verejných zdrojov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Hudobné agentúry, nadácie, neziskové organizácie, občianske združenia, mestské kultúrne strediská, obce, ktoré v rámci svojej činnosti usporadúvajú verejné hudobné podujatia profesionálnych hudobných telies a umelcov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

90.02 – Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením a

90. 04 – Prevádzka kultúrnych zariadení.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Hudobného centra.

84. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o divadelných festivaloch a prehliadkach

Značka štatistického zisťovania: Kult (MK SR) 17-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať prehľad o organizovaní divadelných festivalov, prehliadok, pracovných a tvorivých dielní, v oblasti profesionálneho divadelníctva v Slovenskej republike. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: podujatia podľa periodicity a územného členenia, účinkujúci, program a návštevníci podľa typu podujatí, ponúknuté miesta a návštevnosť podľa miesta konania podujatí, financovanie podujatí z verejných zdrojov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Občianske združenia, profesionálne divadlá a ďalšie subjekty, ktoré organizujú profesionálne divadelné podujatia, orgány štátnej správy, samosprávneho kraja a miestnej samosprávy, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

90.01 – Scénické umenie,

90.02 – Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením,

90.04 – Prevádzka kultúrnych zariadení,

93.29 – Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity,

94.11 – Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií a

94.12 – Činnosti profesijných členských organizácií.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Divadelného ústavu.

86. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o hasičskej jednotke

Značka štatistického zisťovania: PO (MV SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o materiálno-technickom vybavení hasičskej jednotky hasičskou technikou, o zásahovej činnosti a výdavkoch vynaložených na činnosť. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov a členov hasičskej jednotky, výdavky vynaložené na činnosť, prostriedky strojnej, protiplynovej a spojovacej služby, zásahová činnosť, penidlá a iné hasiace látky.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obce (obecné, mestské úrady), právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré majú zriadenú hasičskú jednotku.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom okresných a krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru.

88. Názov štatistického zisťovania: Týždenný výkaz predajcov pohonných látok a palív

Značka štatistického zisťovania: PPH (SŠHR SR) 1-52

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na zostavenie medzinárodného dotazníka o spotrebiteľských cenách vybraných ropných výrobkov pre Európsku komisiu.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný zákon.43)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: predaj a priemerná cena pohonných látok a palív.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

47.30.0 – Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: týždenne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: prvý pracovný deň po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

89. Názov štatistického zisťovania: Mesačný výkaz o rope, ropných výrobkoch a zemnom plyne

Značka štatistického zisťovania: Ropa (SŠHR SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na zostavenie medzinárodného dotazníka o rope, ropných výrobkoch a zemnom plyne pre Medzinárodnú energetickú agentúru a pre Európsku komisiu.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný zákon.43)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ťažba, výroba, nákup a predaj z domácich a zahraničných zdrojov a zásoby ropy, ropných výrobkov a zemného plynu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

19.20.0 – Výroba rafinovaných ropných produktov,

06.10.0 – Ťažba ropy,

06.20.0 – Ťažba zemného plynu,

46.71.0 – Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi,

49.50.1 – Potrubná doprava plynu,

49.50.2 – Potrubná doprava ropy a

52.10.0 – Skladovanie a uskladňovanie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

90. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na diaľniciach a na cestách

Značka štatistického zisťovania: V (MDVRR SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výkonoch a nákladoch na prevádzku, správu a údržbu komunikácií. Výsledky zisťovania sa využijú na analýzu činnosti správcov komunikácií na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výkony a náklady získané z analytickej účtovej evidencie správcov komunikácií v členení na výkony a náklady na prevádzku a správu, údržbu a opravy komunikácií v technologicko-predmetnej štruktúre.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest, samosprávne kraje, hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Správa komunikácií Košice.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

91. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi na diaľniciach a na cestách

Značka štatistického zisťovania: ZF (MDVRR SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stave vybavení diaľnic a ciest základnými fondmi. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: prevádzkové zariadenia, spotreba vybraných materiálov a výrobkov, príjmy, kapitálové aktíva, počet strojov a ich obstarávacia cena.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť, samosprávne kraje, hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Správa komunikácií Košice.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

92. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o cestách a ich objektoch

Značka štatistického zisťovania: CI (MDVRR SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dĺžke a stave ciest I. – III. triedy a ich objektov podľa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky a správcov cestných komunikácií. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka ciest I. – III. triedy v členení podľa jednotlivých krajov, trás a kategórií ciest, povrchu, počtu jazdných pruhov s prihliadnutím na stav vozovky, cestné objekty v členení na mosty, podcestia a železničné priecestia a dĺžky a druhy cestných komunikácií podľa krajov a správcov cestných komunikácií.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Slovenská správa ciest.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

93. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o diaľniciach a rýchlostných cestách a ich objektoch

Značka štatistického zisťovania: CI (MDVRR SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o dĺžke a stave diaľničnej siete, rýchlostných cestách a ich objektoch podľa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka diaľnic, dĺžka diaľničných privádzačov, dĺžka rýchlostných ciest v členení podľa povrchu, počtu jazdných pruhov s prihliadnutím na stav vozovky a podľa krajov, dĺžky úsekov zaradené do vybraných kategórií a cestné objekty v členení na mosty, podcestia a železničné priecestia podľa stredísk správy a údržby na diaľniciach a rýchlostných cestách a podľa krajov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Slovenská správa ciest.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

94. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o financovaní cestnej infraštruktúry

Značka štatistického zisťovania: CI (MDVRR SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch príjmov na financovanie cestnej infraštruktúry, o obstaraní dlhodobého hmotného majetku na dopravnú cestu a o zúčtovaní nákladov vynakladaných na cestnú infraštruktúru. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.44)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: príjmy a výdavky cestnej infraštruktúry podľa jednotlivých zdrojov a rozdeľovanie prostriedkov podľa účelu použitia, obstaranie dlhodobého hmotného majetku podľa účelu, dlhodobý majetok dopravnej cesty v cestnej infraštruktúre, zúčtovanie nákladov vynakladaných na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu na diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. – III. triedy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest, samosprávne kraje, hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Správa komunikácií Košice.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

95. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o technických a prevádzkových parametroch terminálu kombinovanej dopravy

Značka štatistického zisťovania: KD (MDVRR SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o technických a prevádzkových parametroch, o obstaraní dlhodobého majetku a o zdrojoch financovania terminálu kombinovanej dopravy. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: technické a prevádzkové parametre, manipulačné prostriedky, obstarávanie dlhodobého majetku podľa zdrojov financovania a štruktúry nákladov v termináli kombinovanej dopravy a ich zúčtovaní.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vlastníci a užívatelia terminálov kombinovanej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

49.20 – Nákladná železničná doprava,

50.40 – Vnútrozemská nákladná vodná doprava,

52.21 – Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave,

52.22 – Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave a

52.24 – Manipulácia s nákladom.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

96. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o preprave tovaru kombinovanou dopravou

Značka štatistického zisťovania: KD (MDVRR SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o preprave tovaru kombinovanou dopravou. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.45)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: preprava intermodálnych nákladových jednotiek kombinovanej dopravy železničnými vozňami, ucelenými vlakmi a plavidlami v členení na vnútroštátnu prepravu a medzinárodnú prepravu a kombinovaná doprava zvozu a rozvozu z terminálov do terminálov cesta – železnica a cesta – voda.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Prevádzkovatelia železničnej, vodnej a cestnej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

49.20 – Nákladná železničná doprava,

49.41 – Nákladná cestná doprava a

50.40 – Vnútrozemská nákladná vodná doprava.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka prevádzkovatelia železničnej dopravy a vodnej dopravy a do 30. júna nasledujúceho roka prevádzkovatelia cestnej dopravy.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

97. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru vo vodnej doprave

Značka štatistického zisťovania: VD (MDVRR SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dĺžke splavných tokov na území Slovenskej republiky v členení podľa samosprávnych krajov, o obstarávaní dlhodobého hmotného majetku vodnej cesty a prístavov podľa účelu a zdrojov financovania a o nákladoch vynakladaných na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu vodnej infraštruktúry. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.44)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka splavných tokov na území Slovenskej republiky v členení podľa krajov, obstarávanie dlhodobého hmotného majetku vodnej cesty a prístavov podľa účelu a zdrojov financovania a zúčtovanie nákladov vynakladaných na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu vodnej infraštruktúry.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Slovenský vodohospodársky podnik – Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Bodrogu, Štátna plavebná správa a prevádzkovatelia vodnej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

50.4 – Vnútrozemská nákladná vodná doprava.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

98. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru v železničnej doprave

Značka štatistického zisťovania: ŽD (MDVRR SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o železničnej infraštruktúre v Slovenskej republike. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.46)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka železničných tratí podľa tried a rozchodu koľají, dĺžka elektrifikovaných železničných tratí podľa tried a prúdovej sústavy v členení podľa krajov, objekty na železničných tratiach, obstaranie dlhodobého hmotného majetku podľa účelu a podľa zdrojov financovania a nákladov na dopravnú cestu a ich zúčtovaní a vybrané ukazovatele podľa vlakových úsekov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Železnice Slovenskej republiky, Železničná polícia Slovenskej republiky, Úrad pre reguláciu železničnej dopravy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

99. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru leteckej dopravy, potrubnej dopravy a mestskej alebo prímestskej osobnej pozemnej dopravy

Značka štatistického zisťovania: INVD (MDVRR SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nákladoch na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu infraštruktúry dopravnej cesty v leteckej a potrubnej doprave a mestskej alebo prímestskej osobnej pozemnej doprave. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnávania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet verejných a neverejných letísk vnútroštátneho a medzinárodného významu na území Slovenskej republiky v členení podľa krajov, dlhodobý majetok a obstaranie dlhodobého majetku podľa zdrojov financovania a nákladov na infraštruktúru dopravnej cesty v leteckej a potrubnej doprave a v mestskej alebo prímestskej osobnej pozemnej doprave.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Prevádzkovatelia leteckej, pozemnej a potrubnej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

49.31 – Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava,

49.39 – Ostatná osobná pozemná doprava i. n.,

49.50 – Potrubná doprava a

52.23 – Vedľajšie činnosti v leteckej doprave.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

100. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o medzinárodnej preprave osôb cez územie Slovenskej republiky

Značka štatistického zisťovania: MPO (MDVRR SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na vypracovanie podkladov pre výpočet kompenzácie k Výkazu DPH za domáci úsek v medzinárodnej osobnej doprave. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.47)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet prepravených osôb, osobokilometre, ubehnuté kilometre a tržby bez DPH za Slovenskú republiku spolu a podľa jednotlivých liniek v pravidelnej a nepravidelnej vnútroštátnej a medzinárodnej preprave osôb, autobusy podľa veku, pravidelné a nepravidelné vnútroštátne a medzinárodné linky.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Prevádzkovatelia verejnej a neverejnej autobusovej dopravy, ktorí sú držiteľmi dopravnej licencie a licencie Spoločenstva, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.

Prevádzkovatelia verejnej železničnej a vodnej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

49.1 – Osobná železničná doprava, medzimestská a

50.3 – Vnútrozemská osobná vodná doprava.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

101. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o miestnych komunikáciách

Značka štatistického zisťovania: MK (MDVRR SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o miestnych komunikáciách pre potreby dopravnej štatistiky, operatívneho a koncepčného riadenia. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely a v publikačnom systéme ministerstva a Štatistického úradu Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka a plocha miestnych komunikácií podľa tried a druhu krytu, chodníky, námestia, parkoviská, detské dopravné ihriská, stav mostov, lávok, priepusty, priecestia so svetelnými zariadeniami, svetelne riadené križovatky, múry a protihlukové steny k 31. decembru, výdavky na miestne komunikácie a ich objekty.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obce, v Bratislave hlavné mesto a mestské časti, v Košiciach mestské časti a samosprávne kraje.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky (rok zisťovania 2009).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

102. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o ekonomických ukazovateľoch

Značka štatistického zisťovania: FET (MDVRR SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických ukazovateľoch v oblasti elektronických komunikácií. Výsledky zisťovania sa využijú pre štátnu štatistiku, na zostavovanie štatistických prehľadov pre potreby medzinárodných inštitúcií, pre subjekty pôsobiace na elektronickom komunikačnom trhu, výskumné pracoviská a verejnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby z poskytovania elektronických komunikačných služieb a sietí, zamestnanci a obstarávania dlhodobého majetku.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky poskytujúce elektronické komunikačné služby na základe povolenia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

103. Názov štatistického zisťovania: Polročný výkaz o elektronických komunikačných sieťach a službách

Značka štatistického zisťovania: EKSS (MDVRR SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o prístupe k elektronickým komunikačným službám a sieťam, infraštruktúre, prevádzke a kvalite univerzálnej služby. Výsledky zisťovania sa využijú pre štátnu štatistiku a na zostavovanie štatistických prehľadov pre potreby medzinárodných inštitúcií, pre subjekty pôsobiace na elektronickom komunikačnom trhu, výskumné pracoviská a verejnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet účastníckych prípojok a zákazníkov v pevnej a mobilnej sieti, infraštruktúra pevných a mobilných sietí, kvalita univerzálnej služby, prevádzky v pevných a mobilných sieťach a vybraných elektronických komunikačných službách, ako sú prenájom okruhov, balíky služieb a prístup na internet.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky poskytujúce elektronické komunikačné služby na základe povolenia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla a 31. januára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

104. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o poštovej sieti

Značka štatistického zisťovania: PO (PRÚ) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o poštovej sieti a zamestnancoch poskytujúcich poštové služby. Výsledky zisťovania sa využijú pre štátnu poštovú politiku a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: prevádzkarne poštovej siete v členení na poštovú sieť držiteľa poštovej licencie, poštovú sieť ostatných registrovaných poštových podnikov a zamestnanci poskytujúci poštové služby.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

53 – Poštové služby a služby kuriérov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Poštový regulačný úrad.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Poštový regulačný úrad.

105. Názov štatistického zisťovania: Polročný výkaz o poštových službách, ich kvalite a o poštovom platobnom styku

Značka štatistického zisťovania: PO (PRÚ) 2-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaných poštových službách a poštovom platobnom styku z hľadiska ich štruktúry a rozsahu. Výsledky zisťovania sa využijú na štatistické a analytické účely a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vybraných a dodaných poštových zásielok, vklady a výplaty v rámci poštového platobného styku, zásielky stratené, poškodené, s úbytkom obsahu, počet reklamácií, v členení na vnútroštátny styk a medzinárodný styk.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

53 – Poštové služby a služby kuriérov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. augusta a do 28. februára po sledovanom období

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Poštový regulačný úrad.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Poštový regulačný úrad.

106. Názov štatistického zisťovania: Polročný výkaz o finančných ukazovateľoch poštových podnikov

Značka štatistického zisťovania: PO (PRÚ) 3-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vybraných finančných ukazovateľoch poštových služieb a poštového platobného styku. Výsledky zisťovania sa využijú na štátnu poštovú politiku, štatistické a analytické účely a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: náklady, výnosy, hospodársky výsledok v členení na vnútroštátny styk a medzinárodný styk a investície do poštových služieb.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

53 – Poštové služby a služby kuriérov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. augusta a do 30. apríla po sledovanom období

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Poštový regulačný úrad.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Poštový regulačný úrad.

107. Názov štatistického zisťovania: Mesačný výkaz o zabití jatočných zvierat a hodnote ich nákupu podľa akostných tried

Značka štatistického zisťovania: BM (MPRV SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na vypracovanie prognóz ponuky ošípaných, teliat, jalovíc, kráv, býkov, volov, oviec a kôz na sledovanie porážok a hodnoty nákupu jatočných zvierat podľa akostných tried na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.47a)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zabitie vrátane osobitne naliehavého zabitia zvierat v tonách jatočnej a živej hmotnosti, v kusoch zabitia, v hodnote nákupu, podľa akostných tried a jednotlivých druhov jatočných zvierat.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

10.1 – Spracovanie a konzervovanie mäsa a mäsových produktov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY Bratislava.

108. Názov štatistického zisťovania: Mesačný výkaz o bilancii mäsa na kosti a výrobkov z mäsa

Značka štatistického zisťovania: RM (MPRV SR) 2-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na vypracovanie bilancie mäsa na kosti a bilancie mäsových výrobkov pre potreby trhovej regulácie v poľnohospodárstve a potravinárstve a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba mäsa, nákup a predaj mäsa, ostatné zdroje a ostatné použitie, zdroje a rozdelenie výrobkov z mäsa.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

10.1 – Spracovanie a konzervovanie mäsa a mäsových produktov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY Bratislava.

109. Názov štatistického zisťovania: Mesačný výkaz o odbytových cenách vybraných druhov výsekového mäsa a výrobkov

Značka štatistického zisťovania: CM (MPRV SR) 3-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie vývoja odbytových cien vybraných druhov výsekového mäsa a mäsových výrobkov a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: odbytové ceny vybraných druhov výsekového mäsa a výrobkov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

10.1 – Spracovanie a konzervovanie mäsa a mäsových produktov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY Bratislava.

110. Názov štatistického zisťovania: Mesačný výkaz o nákupe mlieka a smotany a výrobe mliečnych výrobkov

Značka štatistického zisťovania: ML (MPRV SR) 6-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyrobenom, nakúpenom a predanom množstve mlieka a vybraných mliekarenských výrobkoch na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba a predaj mlieka a vybraných mliečnych výrobkov, nákup a predaj surového kravského mlieka a smotany, výroba, predaj, konečná zásoba a tržby z predaja mlieka a mliečnych výrobkov, množstvo a obsah tuku v nakúpenom mlieku a smotane, ako aj obsah tuku v nakúpenom kravskom mlieku, tepelne upravené a ošetrené mlieko.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

10.5 – Výroba mliečnych výrobkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY Bratislava.

111. Názov štatistického zisťovania: Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín

Značka štatistického zisťovania: OB (MPRV SR) 9-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch, predajoch a použití obilnín vo sfére poľnohospodárskeho nákupu, priemyselnej výroby krmív, spracovateľského priemyslu a obchodu s obilím a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zdroje a použitie potravinárskych obilnín a obilnín na priemyselné účely a kŕmne účely, bilancia múky a sladu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

10.6 – Výroba mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov,

46.11 – Sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi surovinami, živými zvieratami, textilnými surovinami a polotovarmi a

46.21 – Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY Bratislava.

112. Názov štatistického zisťovania: Mesačný výkaz o fondoch cukru, melasy a izoglukózy

Značka štatistického zisťovania: FCMIZ (MPRV SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov cukru, melasy a izoglukózy v Slovenskej republike a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tvorba zdrojov cukru, melasy a izoglukózy a ich zásoby, výroba, nákup v tuzemsku, dovoz z nečlenských krajín, prijatie z členských krajín Európskej únie, rozdelenie fondov na vlastnú spotrebu, dodávky pre obyvateľstvo a na výrobu nealkoholických nápojov, vlastná spotreba, vývoz do nečlenských krajín, odoslanie do členských krajín Európskej únie, iné dodávky a nákup a dodávky pre intervencie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

10.62 – Výroba škrobu a škrobových výrobkov a

10.81 – Výroba cukru.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY Bratislava.

113. Názov štatistického zisťovania: Mesačný výkaz o liahnutí, násadových vajciach a jednodňovej hydine

Značka štatistického zisťovania: LIAH (MPRV SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o liahnutí, násadových vajciach a o jednodňovej hydine. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.48)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný stav nosníc, výroba, ponuka, nákup a odbyt násadových vajec, odbyt jednodňovej hydiny a liahnutie jednotlivých druhov hydiny a obchodovanie s jednodňovou hydinou.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Členské organizácie Únie hydinárov Slovenska a ostatné organizácie, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.47 – Chov hydiny.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY Bratislava.

114. Názov štatistického zisťovania: Mesačný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec

Značka štatistického zisťovania: VOH (MPRV SR) 7-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe, spracovaní a odbyte hydinového mäsa a konzumných vajec. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.49)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba, ponuka, nákup a odbyt jatočnej hydiny, konzumných vajec a vaječných hmôt.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Členské organizácie Únie hydinárov Slovenska a ostatné organizácie, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

10.12 – Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY Bratislava.

115. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii výroby, nákupu a predaja výrobkov s obsahom cukru

Značka štatistického zisťovania: FCMIZ (MPRV SR) 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o bilancii hotových výrobkov a surovín s obsahom cukru na ich výrobu. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stav zásob suroviny a nedokončenej výroby, nákup suroviny v tuzemsku, dovoz, predaj, vývoz a použitie suroviny, stav zásob spracovaných výrobkov, nákup, dovoz, predaj a vývoz spracovaných výrobkov za výrobné organizácie a povinné nevýrobné organizácie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

10 – Výroba potravín,

11 – Výroba nápojov,

46.3 – Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom,

47.2 – Maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach a

52.10 – Skladovanie a uskladňovanie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY Bratislava.

116. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii tovarov uskladnených vo verejnom sklade

Značka štatistického zisťovania: SKLAD (MPRV SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o príjme, výdaji a zásobách obilnín, olejnín a strukovín uložených vo verejnom sklade ako základ pre prípravu ročných bilancií a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: príjem, výdaj a zásoby obilnín, olejnín a strukovín na potravinárske, priemyselné a kŕmne účely.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby vlastniace osvedčenie o oprávnení na prevádzkovanie verejného skladu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY Bratislava.

117. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu

Značka štatistického zisťovania: LB (MPRV SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení zdrojov surového liehu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.50)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zdroje surového liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, jeho výroba, nákup v tuzemsku, prijatie z členských krajín Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín, rozdelenie zdrojov na vlastnú spotrebu surového liehu, predaj liehu v tuzemsku, odoslanie do členských krajín Európske únie, vývoz do nečlenských krajín a ostatné zdroje a straty.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia surového liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, ako aj právnické osoby a fyzické osoby, ktoré obchodujú so surovým liehom alebo ho používajú na vlastnú spotrebu, a rafinérie liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

11.01 – Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu,

20.14 – Výroba ostatných základných organických chemikálií a

46.34 – Veľkoobchod s nápojmi.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY Bratislava.

118. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu

Značka štatistického zisťovania: LB (MPRV SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení zdrojov rafinovaného liehu v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.50)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zdroje rafinovaného liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, výroba, nákup v tuzemsku, prijatie z členských krajín Európskej únie, odoslanie do členských krajín Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín a vývoz do nečlenských krajín, vlastná spotreba, predaj v tuzemsku a ostatné zdroje a straty.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia rafinovaného liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, ako aj právnické osoby a fyzické osoby, ktoré obchodujú s rafinovaným liehom alebo ho použijú na vlastnú spotrebu, a výrobcovia liehovín bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

11.01 – Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu,

20.14 – Výroba ostatných základných organických chemikálií a

46.34 – Veľkoobchod s nápojmi.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY Bratislava.

119. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín

Značka štatistického zisťovania: LB (MPRV SR) 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe a predaji liehovín v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.50)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba a predaj liehovín, nákup v tuzemsku, prijatie z členských krajín Európskej únie a odoslanie do členských krajín Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín a vývoz do nečlenských krajín a ostatné zdroje a použitie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia liehovín a vybrané právnické osoby a fyzické osoby, ktoré s liehovinami obchodujú (spotrebiteľské balenie) alebo ich použijú na vlastnú spotrebu, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

11.01 – Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu a

46.34 – Veľkoobchod s nápojmi.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY Bratislava.

120. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii destilátov

Značka štatistického zisťovania: LB (MPRV SR) 4-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o výrobe a predaji destilátov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.50)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba destilátov, nákup a predaj v tuzemsku, prijatie z členských krajín Európskej únie, odoslanie do členských krajín Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín a vývoz do nečlenských krajín.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia destilátov a vybrané právnické osoby a fyzické osoby, ktoré s destilátmi obchodujú (okrem spotrebiteľského balenia) alebo ich použijú na vlastnú spotrebu, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

11.01 – Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu a

46.34 – Veľkoobchod s nápojmi.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY Bratislava.

121. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe kompletných kŕmnych zmesí a spotrebe surovín pri ich výrobe

Značka štatistického zisťovania: KRMZ (MPRV SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe kŕmnych zmesí, o spotrebe jednotlivých kŕmnych surovín pri ich výrobe, o stave zásob kŕmnych zmesí u registrovaných výrobcov kŕmnych zmesí a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba, zloženia, použitie a ceny kompletných kŕmnych zmesí podľa jednotlivých druhov zvierat a spotreba kŕmnych surovín pri ich výrobe.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Registrovaní výrobcovia a samovýrobcovia kŕmnych zmesí bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.5 – Zmiešané hospodárstvo a

10.9 – Výroba a príprava krmív pre zvieratá.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY Bratislava.

122. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve

Značka štatistického zisťovania: Les (MPRV SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dodávkach surového dreva, lesnej štiepky a reziva na domáci trh a na celkový vývoz realizovaný organizáciami lesného hospodárstva a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dodávky na domáci trh a na vývoz, vlastná spotreba a zásoby surového dreva podľa sortimentov a jednotlivých druhov drevín, lesnej štiepky a reziva.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Lesy Slovenskej republiky Banská Bystrica, Štátne lesy Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, Pliešovce, štátne organizácie obhospodarujúce školské lesy a vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

02 – Lesníctvo a ťažba dreva.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného lesníckeho centra Zvolen.

123. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o spracovaní produktov rybolovu a akvakultúry

Značka štatistického zisťovania: Ryby (MPRV SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vnútornom trhu pre potreby vývoja obchodu s rybími výrobkami a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vlastná produkcia, nákup v Slovenskej republike, prijatie z členských štátov Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín, predaj v Slovenskej republike, odoslanie do členských štátov Európskej únie, vývoz do nečlenských krajín, straty, výdavky spolu, stav zásob ku koncu sledovaného obdobia, celkové tržby a počty zamestnancov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

10.2 – Spracovanie a konzervovanie rýb, kôrovcov a mäkkýšov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY Bratislava.

124. Názov štatistického zisťovania: Polročný výkaz o pohybe výrobkov

Značka štatistického zisťovania: ODV (MPRV SR) 7-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vnútornom a zahraničnom trhu. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na tvorbu analýz, koncepcií a pri príprave a realizácii potravinárskej politiky, pri tvorbe pravidiel podpornej politiky štátu v oblasti potravinárskej výroby.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba, nákup v tuzemsku, celkový dovoz, z toho dovoz z nečlenských krajín, ostatné zdroje, zdroje spolu, vlastná spotreba, dodávky pre obyvateľstvo, celkový vývoz, z toho vývoz do nečlenských krajín, ostatné dodávky a dodávky spolu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

10.4 – Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov,

10.52 – Výroba zmrzliny a

11.05 – Výroba piva.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY Bratislava.

125. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o produkcii a využití mlieka v mliekarniach

Značka štatistického zisťovania: ML (MPRV SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nakúpenom a vyrobenom množstve mlieka a vybraných mliekarenských výrobkoch. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na tvorbu analýz, koncepcií a pri príprave a realizácii potravinárskej politiky, pri tvorbe pravidiel podpornej politiky štátu v oblasti potravinárskej výroby.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: nákup mlieka, obsah mliečneho tuku a bielkovín v hlavných mliečnych výrobkoch, výroba mlieka a vybraných mliečnych výrobkov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

10.5 – Výroba mliečnych výrobkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY Bratislava.

126. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o stave vybraných ukazovateľov obhospodarovania lesa

Značka štatistického zisťovania: Les (MPRV SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o stave vybraných ukazovateľov obhospodarovania lesa v štátnych organizáciách a neštátnych subjektoch lesného hospodárstva na účely štátnej štatistiky. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti zameranej na odvetvie lesného hospodárstva, na zostavenie súhrnného lesníckeho ekonomického účtu a pre potreby medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: objem, náklady a výnosy vybraných výkonov v lesníckej a nelesníckej činnosti, druh a hodnota realizovaných investícií, priemerný počet zamestnancov, mzdy zamestnancov, stav a výkon vlastných mechanizačných prostriedkov, doplnkové ekonomické a finančné ukazovatele.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Lesy Slovenskej republiky, Banská Bystrica, Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič a vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

02 – Lesníctvo a ťažba dreva.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného lesníckeho centra Zvolen.

130. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o dodávkach sejbového a sadbového materiálu lesných drevín

Značka štatistického zisťovania: Sad (MPRV SR) 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dodávkach sejbového a sadbového materiálu lesných drevín na domáci trh a na celkový vývoz. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti zameranej na odvetvie lesného hospodárstva a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vlastná spotreba a dodávky semien, semenáčikov a sadeníc ihličnatých a listnatých lesných drevín v hmotnostnom vyjadrení a tržby za realizované dodávky. Údaje o dodávkach sa sledujú v členení na tuzemský trh a na celkový vývoz.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Lesy Slovenskej republiky Banská Bystrica, Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky Pliešovce, štátne organizácie obhospodarujúce školské lesy a vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

02 – Lesníctvo a ťažba dreva.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného lesníckeho centra Zvolen.

131. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o jarnom kmeňovom stave zveri a o revíri, stave a love zveri

Značka štatistického zisťovania: Poľov (MPRV SR) 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o jarnom kmeňovom stave zveri, love zveri, výmere poľovnej plochy, výsledkoch poľovného hospodárenia a o škodách spôsobených vybranými druhmi zveri. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti zameranej na oblasť poľovníctva a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výmera revíru, normované kmeňové stavy zveri, výmera poľovnej plochy podľa akostných tried, výsledky poľovného hospodárenia, lov zveri, zazverovanie a škody spôsobené zverou.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Užívatelia poľovných revírov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.7 – Lov, odchyt a súvisiace služby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného lesníckeho centra Zvolen.

132. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o včelárstve

Značka štatistického zisťovania: Včelár (MPRV SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie vývoja počtu včelárov a stavov včelstiev, produkcie hlavných produktov včiel – medu a vosku a vývoja koncentrácie včiel v jednotlivých lokalitách. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet včelárov a včelstiev, produkcia jednotlivých druhov medu a vosku, ich predaj, náklady na prevádzku a ochranu včelstiev.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Včelári organizovaní v Slovenskom zväze včelárov a Spolku včelárov Slovenska a včelári, ktorí nie sú organizovaní v uvedených občianskych združeniach vykonávajúci činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.49.1 – Chov hospodárskych zvierat.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenského zväzu včelárov, Spolku včelárov Slovenska a RADELY Bratislava.

133. Názov štatistického zisťovania: Odhad úrody ovocia a produkcia ovocia

Značka štatistického zisťovania: Odh (MPRV SR) 1-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o odhade celkovej úrody jabĺk, hrušiek, broskýň a marhúľ a o produkcii ovocia podľa ovocných druhov a odrôd jabĺk, hrušiek, broskýň a marhúľ v tonách a produkčnej plochy v hektároch. Výsledky zisťovania sa využívajú na účely štátnej štatistiky, pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výmera produkčnej plochy a odhad úrody jabĺk, hrušiek, broskýň a marhúľ podľa jednotlivých odrôd a produkcia ovocia podľa druhov a odrôd jabĺk, hrušiek, broskýň a marhúľ.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby, fyzické osoby a samostatne hospodáriaci roľníci, ktorí sa zaoberajú ovocinárskou výrobou a produkujú ovocie v sadoch s výmerou 0,15 hektára a viac, z ktorých sa očakáva úroda pre trh bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom: 5)

01.24 – Pestovanie jadrového a kôstkového ovocia a

01.25 – Pestovanie ostatného stromového a kríkového ovocia a orechov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave.

134. Názov štatistického zisťovania: Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek

Značka štatistického zisťovania: Usk (MPRV SR) 3-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie množstva uskladnených druhov jabĺk a hrušiek. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zásoby uskladnených jabĺk a hrušiek podľa jednotlivých odrôd v jednotlivých typoch skladov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sa zaoberajú skladovaním jabĺk a hrušiek z domácej produkcie určených pre trh, s kapacitou skladu minimálne 1 tony bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

52.1 – Skladovanie a uskladňovanie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.

135. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o spotrebe palív, energie a ich cene

Značka štatistického zisťovania: ENERG (MPRV SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o spotrebe palív a energie vrátane pohonných látok v malých podnikoch na účely štátnej štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spotreba palív a energie v merných jednotkách a vo finančnom vyjadrení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

01 – Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace,

02 – Lesníctvo a ťažba dreva,

03 – Rybolov a akvakultúra,

10 – Výroba potravín a

11 – Výroba nápojov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za päť rokov (rok zisťovania 2011).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. februára po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY Bratislava.

135a. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o spracovaní dreva

Značka štatistického formulára: Drevo (MPRV SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o spotrebe drevnej suroviny na priemyselné spracovanie. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti za odvetvie spracovania dreva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spotreba surového dreva na priemyselné spracovanie podľa kvalitatívnych tried v členení na ihličnaté a listnaté sortimenty.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri s ročnou spotrebou surového dreva 100 m3 a viac s činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

16.1 – Pilovanie a hobľovanie dreva,

16.2 – Výroba výrobkov z dreva, korku, slamy a prúteného materiálu a

17.11 – Výroba celulózy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného lesníckeho centra Zvolen.

136. Názov štatistického zisťovania: Výkaz o stave a zmenách zásob výhradných ložísk

Značka štatistického zisťovania: Geo (MŽP SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné údaje pre bilanciu zásob výhradných ložísk Slovenskej republiky, ktoré sú v súlade so surovinovou politikou štátu základom pre rozhodovanie vo sfére banského podnikania a geologického výskumu a prieskumu. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zásoby nerastov v členení na zásoby bilančné a nebilančné v závislosti od stupňa ich preskúmanosti podľa klasifikácie a výpočtu zásob výhradných ložísk ustanovenej osobitným predpisom,51) zmeny stavu zásob nerastov jednotlivých výhradných ložísk, údaje o príčinách zmien (ťažba, odpisy a pod.) a o ich kvalitatívnych charakteristikách.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

05 – Ťažba uhlia a lignitu,

06 – Ťažba ropy a zemného plynu,

07.1 – Dobývanie železných rúd,

07.21 – Dobývanie uránových a tóriových rúd,

08 – Iná ťažba a dobývanie,

09.1 – Pomocné činnosti pri ťažbe ropy a zemného plynu a

09.9 – Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave.

137. Názov štatistického zisťovania: Výkaz o stave a zmenách zásob ložísk nevyhradených nerastov

Značka štatistického zisťovania: Geo (MŽP SR) 3a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné údaje o zásobách ložísk nevyhradených nerastov Slovenskej republiky, ktoré sú základom pre získanie prehľadu o využívaní surovinového potenciálu štátu v oblasti nevyhradených nerastov. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zásoby a objemy ťažby nerastov ložísk, nevyhradených nerastov Slovenskej republiky za uplynulý rok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

08 – Iná ťažba a dobývanie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 416/2008 Z. z.

ROZSAH A VYUŽÍVANIE ADMINISTRATÍVNYCH ZDROJOV NA ÚČELY ŠTÁTNEJ ŠTATISTIKY

Prehľad využívaných administratívnych zdrojov

I.Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
I.A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
1.Súvaha Úč POD 1-01Súvaha
2.Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát
3.Úč FO 1-01Výkaz o príjmoch a výdavkoch
4.Úč FO 2-01Výkaz o majetku a záväzkoch
5.Súvaha Úč EB 1-01Súvaha
6.Výsledovka Úč EB 2-01Výkaz ziskov a strát
7.Súvaha Úč NUJ 1-01Súvaha
8.Výsledovka Úč NUJ 2-01Výkaz ziskov a strát
9.Súvaha
Úč ROPO SFOV 1-01
Súvaha
10.Výkaz ziskov a strát
Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát
11.Súvaha Úč FNM SR 1-01Súvaha Fondu národného majetku Slovenskej republiky
12.Úč FNM SR 1-01Výkaz o tvorbe a použití majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky
13.Úč FNM SR 2-01Výkaz o nákladoch na správnu činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky
14.Súvaha Úč SP 1-01Súvaha
15.Výsledovka Úč SP 2-01Výkaz ziskov a strát
16.Súvaha Úč POI 3-01Súvaha
17. Výsledovka Úč POI 4-01Výkaz ziskov a strát
18.Výkaz NO Úč 1-01Výkaz o príjmoch a výdavkoch
19.Výkaz NO Úč 2-01Výkaz o majetku a záväzkoch
20.Fin 1-04 Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy
21.Fin 2-04Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy
22.Fin 3-04Finančný výkaz o prírastku/úbytku finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov
23.Fin 4-01Finančný výkaz o členení finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov
24.Fin 5-04Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy podľa rezidentov a meny
25.Fin 6-01Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy podľa splatnosti
25a.Fin 7-04 Finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy
26.PODaňové priznanie k dani z nehnuteľností
27.FODaňové priznanie k dani z nehnuteľností
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
28.FO typ: ADaňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
29.FO typ: BDaňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
30.DzMV-PODaňové priznanie k dani z motorových vozidiel – právnické osoby
31.DzMV-FODaňové priznanie k dani z motorových vozidiel – fyzické osoby
32.DPPN-PODaňové priznanie k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností – právnické osoby
33.DPPN-FODaňové priznanie k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností – fyzické osoby
34.PODaňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
35.DPHDaňové priznanie – daň z pridanej hodnoty
36.SV DPHSúhrnný výkaz – daň z pridanej hodnoty
37.PrehľadPrehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, dani vyberanej podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z vyplatených príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny štvrťrok
38.HlásenieHlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti znížených o sumy podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, o zrazených preddavkoch na daň a o daňovom bonuse
39.RegisterPrihláška k registrácii fyzických osôb a právnických osôb
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky
40. Jednotný colný doklad
41. Daňové priznanie – Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu
42. Daňové priznanie – Spotrebná daň z liehu
43. Daňové priznanie – Spotrebná daň z minerálneho oleja
44. Daňové priznanie – Spotrebná daň z piva
45. Daňové priznanie – Spotrebná daň z tabakových výrobkov
46. Daňové priznanie – Spotrebná daň z vína
47. Sociálne zabezpečenie colníkov
I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Národná banka Slovenska
1.Bil (NBS) 1-12Bilancia aktív a pasív
2.Bil (NBS) 2-12Výkaz ziskov a strát
3.V (NBS) 5-12Mesačný výkaz o úplnom sektorovom členení vkladov, prijatých úverov a vydaných cenných papierov
4.V (NBS) 7-12Mesačný výkaz o stave úverov v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier
5.V (NBS) 8-12Mesačný výkaz o úplnom sektorovom členení cenných papierov v majetku bánk a finančných derivátov
6.V (NBS) 11-12Mesačný výkaz o stave vkladov v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier
7.V (NBS) 12-12Mesačný výkaz o úverových a vkladových medzibankových obchodoch
8.V (NBS) 13-04Štvrťročný výkaz o úrokových nákladoch a výnosoch
9.V (NBS) 31-12Mesačný výkaz o úveroch podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností
10.V (NBS) 32-01Ročný výkaz o úveroch podľa krajov
11.V (NBS) 33-12Mesačný výkaz o úplnom sektorovom členení úverov
12.V (NBS) 41-04Štvrťročný výkaz o úveroch poskytnutých nefinančným spoločnostiam podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností
13.V (NBS) 51-12Mesačný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností
14.V (NBS) 52-01Ročný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa krajov
15.M (NBS) 1-12Mesačná štatistická bilancia za Národnú banku Slovenska
16.M (NBS) 2-12Mesačný výkaz o preceneniach súvahových položiek
17.M (NBS) 3-12Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek
18.M (NBS) 4-12Mesačný výkaz o menovej štruktúre súvahových a podsúvahových položiek
19.M (NBS) 5-04Štvrťročný rozpis súvahových položiek podľa štátov
20.M (NBS) 6-12Mesačný výkaz o sekuritizovaných úveroch
21.M (NBS) 10-12Mesačný výkaz o nových úveroch poskytnutých v aktuálnom mesiaci
v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier
22.M (NBS) 11-12Mesačný výkaz o nových vkladoch prijatých v aktuálnom mesiaci v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier
23.M (NBS) 61-12Mesačná štatistická bilancia podielových fondov peňažného trhu
24.M (NBS) 71-12Mesačná štatistická bilancia podielových fondov iných ako podielové fondy peňažného trhu
25.M (NBS) 81-04Štvrťročná štatistická bilancia
26.Pb (NBS) 1-12Mesačný výkaz o inkasách a platbách medzi rezidentami a nerezidentami
27.Pb (NBS) 2-12Mesačný výkaz o transakciách a stavoch na účtoch nerezidentov
28.Pb (NBS) 3-12Mesačný výkaz o tuzemských cenných papieroch vo vlastníctve nerezidentov
29.Pb (NBS) 4-01Ročný výkaz o vlastnom imaní a rozdelení výsledku hospodárenia
30.Pb (NBS) 5-12Mesačný výkaz o stave portfólia majetkových cenných papierov
31.Pb (NBS) 6-12Mesačný výkaz o stave portfólia dlhových cenných papierov
32.Pb (NBS) 7-04Štvrťročný výkaz o inkasách a platbách podľa geografického členenia
33.Ep (NBS) 1-04Hlásenie o kmeňovom liste banky a pobočky zahraničnej banky
34.PS (NBS) 01-01Ročný výkaz o účtoch bánk a pobočiek zahraničných bánk
35.PS (NBS) 02-01Ročný výkaz o vydaných bankových platobných kartách a termináloch
36.PS (NBS) 03-01Ročný výkaz o ukazovateľoch využitia platobných prostriedkov a terminálov
37.Kis (PF) 15-04Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu
38.Kis (PF) 16-04Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu
39.Kis (PF) 18-04Výkaz o aktívach a pasívach špeciálneho podielového fondu nehnuteľností
40.Kis (PF) 19-04Výkaz o výnosoch a nákladoch špeciálneho podielového fondu nehnuteľností
41.Cd (NBS) 54-12Zoznam emitentov a emisií cenných papierov
41a. U (NBS) 30-04 Výkaz o aktívach a pasívach
42.Ppn (BIL) 01-04Bilancia aktív a pasív
43.Ppn (VZS) 02-04 Výkaz ziskov a strát
44.Ppn (PTZ) 03-04Výkaz o poistnom trhu životného poistenia
45.Ppn (PTN) 04-04Výkaz o poistnom trhu neživotného poistenia
46.Ppn (TAP) 08-01Výkaz o technických aspektoch poistenia
47.F (NBS) 24-04Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív – stavy
48.F (NBS) 25-04Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív – transakcie
49.Skp (BIL) 01-04Bilancia aktív a pasív
50.Skp (VZS) 02-04Výkaz ziskov a strát
51.Skp (VCI) 03-04Výkaz o činnosti Slovenskej kancelárie poisťovateľov
52.Skp (SAP) 06-04Výkaz o aktuálnej a odhadovanej splatnosti aktív a pasív
53.Skp (PUN) 07-01Výkaz o poistných udalostiach v neživotnom poistení
54.Za (BIL) 01-04Bilancia aktív a pasív
55.Za (VZS) 02-04Výkaz ziskov a strát
58.Dof (HMF) 03-02Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde
62.Dfo (HMF) 11-02Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
64. Platobná bilancia
65. Medzinárodná investičná pozícia
66.Dss (SUV) 15-02Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti
67.Dds (SUV) 38-02Výkaz aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
68.Dss (VZS) 16-02Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti
69.Dds (VZS) 39-02Výkaz výnosov a nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
70.Dss (KL) 18-02Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti
71.Dds (KL) 34-02Kmeňový list doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
72.Dof (SP) 17-02Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov
73.Dfo (PU) 47-02Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok
74.Dof (PAS) 31-02Výkaz pasív dôchodkového fondu
75.Dfo (PAS) 42-02Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu
76.Dof (VVN) 32-02Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu
77.Dfo (VVN) 43-02Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu
I.CInštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Železničná polícia
1. Sociálne zabezpečenie príslušníkov Železničnej polície
2.Dotazník o výdavkoch na vojenské zariadenia
I.DInštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
1. Register cirkví a náboženských spoločností
2. Register múzeí a galérií
3. Zoznam knižníc Slovenskej republiky
4. Zoznam registrovaných titulov periodickej tlače
I.EInštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
1. Sociálne zabezpečenie vojakov
I.FInštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
1.c 03aMesačný výkaz o vzniku a skončení pracovnoprávneho vzťahu občana EÚ/EHP a jeho rodinného príslušníka na území Slovenskej republiky na základe informačnej karty
2.c 03bMesačný výkaz o vyslaní na výkon zamestnania a skončení vyslania na výkon zamestnania občana EÚ/EHP a jeho rodinného príslušníka na území Slovenskej republiky na základe informačnej karty
3.c 03cMesačný výkaz o vzniku a skončení pracovnoprávneho vzťahu cudzinca na území Slovenskej republiky na základe informačnej karty
4.c 09aMesačný výkaz o zamestnaní cudzincov na území Slovenskej republiky na základe povolenia na zamestnanie pre cudzincov
5.m 01aMesačný výkaz evidovanej nezamestnanosti
6.m 01bMesačný výkaz evidovanej nezamestnanosti
7. Dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
8. Dávky štátnej sociálnej podpory
9. Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
10. Náhradné výživné
11. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
12. Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
13. Aktívna politika trhu práce
14. Hospodárenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradov práce
Národný inšpektorát práce
15. Registrácia pracovných úrazov
I.GInštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
1.V (MS SR) 5-12Mesačný výkaz o väzbách a iných agendách
2.V (MS SR) 8-12Mesačný výkaz o pohybe agendy obchodného registra
3.V (MS SR) 1-02Polročný výkaz o pohybe trestnej agendy na okresnom súde
4.V (MS SR) 2-02Polročný výkaz o pohybe občianskoprávnej agendy na okresnom súde
5.V (MS SR) 3-02/C Polročný výkaz o pohybe agendy na občianskoprávnom úseku na krajskom súde
6.V (MS SR) 3-02/TPolročný výkaz o pohybe agendy na trestnoprávnom úseku na krajskom súde
7.V (MS SR) 4-02Polročný výkaz o pohybe agendy na Najvyššom súde Slovenskej republiky
8.V (MS SR) 7-02/CPolročný výkaz o ústavnej starostlivosti
9.V (MS SR) 7-02/TPolročný výkaz o ochrannej výchove
10.Štatistický list „C“Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania
11.Štatistický list „I“Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania
12.Štatistický list „K“Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania
13.Štatistický list „O“Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania
14.Štatistický list „Od“Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania
15.Štatistický list „R“Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania
16.Štatistický list „S“Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania
17.Štatistický list „T“Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania
Zbor väzenskej a justičnej stráže
18. Sociálne zabezpečenie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
I.HInštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
1.Škol (MŠ SR) 1-04Štvrťročný výkaz o práci v školstve
2.Škol (MŠ SR) 2-04Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
3.Škol (MŠ SR) 40-01Výkaz o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce
4.Úr (MŠ SR) 1-01Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov
I.CHInštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1. Register obyvateľov Slovenskej republiky
2. Centrálna evidencia nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky
3. Sociálne zabezpečenie policajtov
4. Evidencia cudzincov
Migračný úrad
5. Utečenec
Prezídium Policajného zboru
6. Evidenčno-štatistický systém kriminality
I.IInštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.R (MZ SR) 1-99Hlásenie pre aktualizáciu údajov v Národnom registri poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pre potreby zdravotníckej štatistiky, predkladateľ – právnická osoba
2.R (MZ SR) 2-99Hlásenie pre aktualizáciu údajov v Národnom registri poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pre potreby zdravotníckej štatistiky, predkladateľ – fyzická osoba
3.Z (MZ SR) 7-12Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
4. Výkaz o kvalite vody v rekreačných jazerách a vodných nádržiach
5. Výkaz o zaťažení obyvateľstva hlukom
6. Automatizovaný systém triedenia rizík
7. Prenosné choroby
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
8. Dohľad nad verejným zdravotným poistením
9. Register poistencov
10. Zoznam platiteľov poistného
11. Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
I.JInštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1. Výkaz o prevádzke vodných tokov vo vodnom hospodárstve
2. Výkaz o emisiách
3. Výkaz o kvalite ovzdušia
4. Výkaz o kvalite vody
Slovenská inšpekcia životného prostredia
5.