Nariadenie vlády č. 413/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sumách vianočného príspevku v roku 2008

Čiastka 150/2008
Platnosť od 30.10.2008
Účinnosť od 31.10.2008

OBSAH

413

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 22. októbra 2008

o sumách vianočného príspevku v roku 2008

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 8 zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Percento priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2007 na určenie sumy dôchodku na účely poskytnutia vianočného príspevku v roku 2008 je

a) 20 %,

b) 40 %,

c) 60 %.

(2) Suma dôchodku určená percentom priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2007 je

a) podľa odseku 1 písm. a) 4 030 Sk,

b) podľa odseku 1 písm. b) 8 059 Sk,

c) podľa odseku 1 písm. c) 12 088 Sk.

(3) Suma vianočného príspevku v roku 2008 je

a) 2 000 Sk, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je do 4 030 Sk,

b) 1 750 Sk, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 4 031 Sk do 8 059 Sk,

c) 1 500 Sk, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 8 060 Sk do 12 088 Sk.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. októbra 2008.


Robert Fico v. r.