Oznámenie č. 410/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

(v znení č. r1/c7/2009 Z. z.)

Čiastka 149/2008
Platnosť od 25.10.2008
Účinnosť od 25.10.2008
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2008.