Oznámenie č. 41/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hospodárskej, priemyselnej a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 16/2008
Platnosť od 07.02.2008
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. apríla 2007 v súlade s článkom 9.

41

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. novembra 2005 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hospodárskej, priemyselnej a vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 1. apríla 2007 v súlade s článkom 9.

K oznámeniu č. 41/2008 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny
o hospodárskej, priemyselnej a vedecko-technickej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ukrajiny (ďalej len „zmluvné strany“),

berúc do úvahy tradičné dlhodobé hospodárske vzťahy,

želajúc si udržať a posilniť hospodársku, priemyselnú a vedecko-technickú spoluprácu,

riadiac sa princípmi rovnosti, spoločných záujmov a medzinárodného práva,

vzhľadom na skutočnosť, že Slovenská republika sa 1. mája 2004 stala plnoprávnym členom Európskej únie a že platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci podpísanej 26. augusta 1993 sa skončila 30. apríla 2004,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať, posilňovať a rozširovať hospodársku, priemyselnú a vedecko-technickú spoluprácu na obojstranne prospešnej báze a vo všetkých oblastiach spoločných záujmov.

Článok 2

Vzhľadom na dosiahnutú úroveň hospodárskej, priemyselnej a vedecko-technickej spolupráce sa zmluvné strany dohodli, že existuje vhodná príležitosť na dlhodobú spoluprácu, a to najmä v nasledujúcich oblastiach:

– ľahký priemysel,

– doprava vrátane dopravných prostriedkov,

– energetika,

– ťažobný priemysel,

– odvetvia elektrickej energie vrátane modernizácie a prestavby elektrární a systému dodávok elektriny a cezhraničných prepojení,

– ropný a plynárenský priemysel vrátane rozvoja a prestavby ropovodov a plynovodov, spolupráce v oblasti prieskumu a dodávania zariadení pre nové náleziská,

– poľnohospodárstvo,

– komunikácie,

– verejné zdravotníctvo a farmaceutický priemysel,

– chemický a petrochemický priemysel,

– drevospracujúci priemysel vrátane celulózovo-papiernického priemyslu,

– elektronický a elektrotechnický priemysel,

– metalurgia vrátane kovospracujúceho priemyslu,

– strojárstvo vrátane zariadení pre potravinársky a spracovateľský priemysel,

– poľnohospodárske a lesnícke zariadenia,

– ochrana životného prostredia vrátane zabezpečenia environmentálne vhodnej priemyselnej výroby,

– výroba stavebných materiálov a zariadení,

– priemyselná a občianska výstavba,

– výmena informácií o zamestnanosti a podnikateľskom prostredí,

– vzdelávanie a odborné školenia v rôznych priemyselných odvetviach,

– štatistika.

Článok 3

S cieľom splniť úlohy stanovené v článku 2 tejto dohody bude vytvorená Medzivládna komisia pre hospodársku, priemyselnú a vedecko-technickú spoluprácu (ďalej len „komisia“), ktorú budú tvoriť zástupcovia zodpovedajúcich vládnych orgánov, organizácií a podnikateľských subjektov.

Článok 4

Komisia sa bude stretávať podľa potreby, najmenej jedenkrát ročne, striedavo v Slovenskej republike a na Ukrajine. Komisia schváli svoj štatút s pracovným a finančným poriadkom.

Článok 5

Hlavné úlohy komisie sú:

a) posudzovať programy hospodárskej, priemyselnej a vedecko-technickej spolupráce v oblastiach spoločného záujmu,

b) podporovať vytváranie vhodných podmienok na poskytovanie úverov a finančné zabezpečenie hospodárskej, priemyselnej a vedecko-technickej spolupráce,

c) vypracúvať návrhy a realizovať schválené programy na podporu malých a stredných podnikov,

d) podporovať vytváranie vhodných podmienok na účasť ekonomicky aktívnych subjektov z obidvoch krajín na medzinárodných výstavách a obchodných veľtrhoch organizovaných na území jednej zo zmluvných strán, ako aj na spoluprácu medzi obchodnými a priemyselnými komorami štátov obidvoch zmluvných strán,

e) spolupracovať v environmentálne neškodných infraštruktúrnych systémoch v týchto oblastiach:

– energetika,

– cestná a železničná sieť,

– siete lodnej a riečnej dopravy,

– letecká doprava,

– telekomunikácie,

– zber a likvidácia priemyselného a komunálneho odpadu,

– zlepšenie úpravy vody,

f) spolupracovať v oblasti ochrany a bezpečnosti životného prostredia; v tejto súvislosti sa zohľadní aj racionálne využívanie prírodných zdrojov a rozširovanie výrob, ktoré nepoškodzujú životné prostredie, podľa platných, prípadne pripravovaných svetových a regionálnych programov priemyselného rozvoja,

g) vypracúvať návrhy a prijímať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a udržateľnosti dodávok elektrickej energie, ropy a zemného plynu, ako aj príťažlivosti pre potenciálnych investorov so špeciálnym dôrazom na využívanie a rozvod elektrickej energie, prepravu produktov zo zemného plynu a ropy,

h) vypracúvať návrhy a prijímať opatrenia zamerané na zvýšenie bezpečnosti jadrových elektrární podľa medzinárodne platných noriem jadrovej bezpečnosti,

i) porovnávať štatistiky štátov zmluvných strán,

j) analyzovať výsledky implementácie medzivládnych zmlúv medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou.

Komisia bude podporovať rozvoj spoločných vzťahov a iných foriem spolupráce.

Článok 6

Táto dohoda sa netýka záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Na ustanovenia tejto dohody nie je možné sa odvolávať alebo ich interpretovať takým spôsobom, ktorý by anuloval alebo inak ovplyvnil záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Ukrajinou zo 14. júna 1994.

Článok 7

Ustanovenia tejto dohody môžu byť zmenené alebo doplnené na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Také zmeny a doplnenia budú mať podobu doplňujúceho protokolu, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

Článok 8

Akékoľvek sporné otázky vyplývajúce z výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa budú riešiť prostredníctvom konzultácií alebo rokovaní medzi zmluvnými stranami.

Článok 9

Táto dohoda nadobudne platnosť v prvý deň nasledujúceho mesiaca po vzájomnej výmene nót o ukončení nevyhnutných vnútroštátnych právnych postupov.

Dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu. Každá zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie dohodu vypovedať. Platnosť tejto dohody sa skončí po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa prijatia písomného oznámenia o vypovedaní dohody druhou zmluvnou stranou.

Dané v Bratislave 24. novembra 2005 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v slovenskom, ukrajinskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade sporných otázok o výklade dohody je rozhodujúci anglický text.

Za vládu Slovenskej republiky:

Jirko Malchárek v. r.

Za vládu Ukrajiny:

Arsenij Jaceniuk v. r.