Nariadenie vlády č. 403/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Čiastka 147/2008
Platnosť od 22.10.2008
Účinnosť od 01.01.2009 do31.10.2017
Zrušený 577/2004 Z. z.

OBSAH

403

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. októbra 2008,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 10 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/2005 Z. z, nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2006 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 539/2006 Z. z. sa mení takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. a) sa slová „0 Sk“ nahrádzajú slovami „0 eur“.

2. V § 1 ods. 1 písm. b) sa slová „50 Sk“ nahrádzajú slovami „1,66 eura“.

3. V § 1 ods. 1 písm. c) sa slová „150 Sk“ nahrádzajú slovami „4,98 eura“.

4. V § 1 ods. 1 písm. d) sa slová „220 Sk“ nahrádzajú slovami „7,30 eura“.

5. V § 1 ods. 3 sa slová „0 Sk“ nahrádzajú slovami „0 eur“.

6. V § 1 ods. 4 sa slová „60 Sk“ nahrádzajú slovami „1,99 eura“.

7. V § 1 ods. 5 sa slová „5 Sk“ nahrádzajú slovami „0,17 eura“.

8. V § 1 ods. 6 sa slová „5 Sk“ nahrádzajú slovami „0,17 eura“.

9. V § 1 ods. 8 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3,32 eura“.

10. V § 1 ods. 9 sa slová „2 Sk“ nahrádzajú slovami „0,07 eura“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Robert Fico v. r.