Nariadenie vlády č. 375/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 524/2004 Z. z. o požiadavkách na schvaľovanie elektromedicínskych veterinárnych zdravotníckych pomôcok

Čiastka 140/2008
Platnosť od 08.10.2008
Účinnosť od 31.12.2008

375

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. septembra 2008,

ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 524/2004 Z. z. o požiadavkách na schvaľovanie elektromedicínskych veterinárnych zdravotníckych pomôcok

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 524/2004 Z. z. o požiadavkách na schvaľovanie elektromedicínskych veterinárnych zdravotníckych pomôcok.


§ 2

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. decembra 2008.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 375/2008 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/13/ES z 11. marca 2008, ktorou sa zrušuje smernica Rady 1984/539/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromedicínskeho zariadenia používaného vo veterinárnom lekárstve (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008).