Zákon č. 354/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde

Čiastka 133/2008
Platnosť od 19.09.2008
Účinnosť od 19.09.2008

OBSAH

354

ZÁKON

z 11. septembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 odsek 3 znie:

(3) Ak sociálni partneri nepredložia dohodu o sume mesačnej minimálnej mzdy ministerstvu do 15. júla, bezodkladne predložia ministerstvu svoje návrhy na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy. Ministerstvo predloží návrh na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy na rokovanie rady do 31. júla.“.

2. V § 7 ods. 4 sa slová „15. septembra“ nahrádzajú slovami „30. septembra“.

3. V § 7 ods. 5 sa slovo „vypočítaná“ nahrádza slovom „určená“ a slová „15. septembra“ sa nahrádzajú slovami „30. septembra“.

4. Nadpis pod § 8 znie: „Určenie sumy minimálnej mzdy“.

5. V § 8 ods. 2 sa slová „ako súčin“ nahrádzajú slovami „najmenej vo výške súčinu“.

6. § 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) O sume minimálnej mzdy rozhodne vláda najneskôr do 20. októbra s prihliadnutím na stanoviská sociálnych partnerov, vývoj kritérií na úpravu sumy minimálnej mzdy podľa § 6, vývoj podielu čistej minimálnej mzdy z čistej priemernej mzdy najmenej za predchádzajúce dva kalendárne roky a s prihliadnutím na vývoj produktivity práce.“.

7. V § 9 ods. 2 sa slová „1. októbra“ nahrádzajú slovami „1. novembra“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.