Vyhláška č. 349/2008 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií

Čiastka 131/2008
Platnosť od 05.09.2008 do31.08.2012
Účinnosť od 10.09.2008 do31.08.2012
Zrušený 250/2012 Z. z.

349

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 27. augusta 2008

o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 5 ods. 7 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 283/2008 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) vyhlasovateľom výrobca elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny, dodávateľ elektriny alebo obchodník s elektrinou, ktorý vyhlási aukciu na predaj elektriny,

b) produktom dodávka elektriny so špecifikovaným výkonom,

c) záujemcom osoba, ktorá prejaví vôľu splniť podmienky v ponukovom kole,

d) účastníkom záujemca, ktorý splní podmienky na registráciu v ponukovom kole,

e) listinou zoznam zapísaných a zoradených ponúk,

f) ponukou návrh ceny predložený účastníkom určeným spôsobom a v platobnej mene určenej vyhlasovateľom za megawatt príslušného bloku,

g) blokom konštantná hodnota výkonu v megawattoch, pričom jednotlivé bloky majú rovnakú hodnotu a ich súčtom je celkový výkon v megawattoch ponúkaný v aukcii,

h) depozitom finančná zábezpeka zložená záujemcom.

§ 2

(1) Aukcia na predaj elektriny prebieha v ponukovom kole a vyhodnocovacom kole.

(2) V ponukovom kole sa predkladajú ponuky a podklady k ponuke na kúpu jednotlivých blokov a prebieha registrácia záujemcov o účasť v aukcii. Ponukové kolo trvá najviac dva dni.

(3) Vo vyhodnocovacom kole sa ponuky zaregistrovaných účastníkov vyhodnocujú. Vyhodnocovacie kolo sa začína po skončení ponukového kola a trvá najviac dva dni.

(4) Aukcia je vedená trojčlennou komisiou zriaďovanou vyhlasovateľom pred vyhlásením aukcie; jedným členom komisie je zástupca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

§ 3

(1) Aukcia sa vyhlasuje zverejnením oznámenia o aukcii na internetovej stránke vyhlasovateľa, a to najmenej desať dní pred začatím ponukového kola.

(2) Oznámenie o aukcii obsahuje najmä

a) identifikačné údaje vyhlasovateľa

1. meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa,

2. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby,

b) dátum a hodinu začatia a skončenia ponukového kola,

c) dátum a hodinu začatia a skončenia vyhodnocovacieho kola,

d) podmienky na úhradu a vrátenie depozitu,

e) špecifikáciu produktu,

f) počet ponúkaných blokov a ich špecifikáciu,

g) celkové množstvo elektriny v megawatthodinách ponúkané v aukcii,

h) miesto dodávky elektriny,

i) platobné podmienky na úspešné ponuky,

j) vzor registračného formulára,

k) vzor formulára ponuky.

§ 4

(1) Podmienkou účasti v aukcii je

a) predloženie ponuky v ponukovom kole na formulári ponuky v zapečatenej obálke,

b) predloženie ponuky najmenej vo výške najnižšieho podania,

c) písomné doručenie ponuky a podkladov k ponuke v súlade so schválenými pravidlami pre predaj elektriny formou aukcie,

d) predloženie ponuky do ponukového kola na najviac 5 % z celkového počtu ponúkaných blokov.

(2) Aukcie sa môže zúčastniť len záujemca, ktorý nemá majetkovú účasť na podnikaní vyhlasovateľa ani s ním nepodniká vo vlastnom mene, alebo ako tichý spoločník, alebo prostredníctvom združenia osôb.

(3) Vzor formulára ponuky obsahuje najmä

a) identifikačné údaje záujemcu

1. meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa,

2. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby,

b) ponúkanú cenu za blok.

(4) Podkladmi k ponuke sú najmä

a) vyplnený registračný formulár,

b) výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace,

c) kópia zmluvy o zúčtovaní odchýlky s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo vyhlásenie záujemcu o uzatvorení zmluvy o zúčtovaní odchýlky s prevádzkovateľom prenosovej sústavy,

d) doklad preukazujúci zloženie depozitu,

e) vyhlásenie záujemcu, že nemá majetkovú účasť na podnikaní vyhlasovateľa ani s ním nepodniká vo vlastnom mene, alebo ako tichý spoločník, alebo prostredníctvom združenia osôb.

§ 5

(1) Najnižšie podanie za jeden megawatt ponúkaného bloku sa určuje tak, že sa vyhlasovateľom predloží transparentný a nediskriminačný postup určenia minimálnej ceny za jeden megawatt ponúkaného bloku spolu s podkladmi.

(2) Podklady na určenie najnižšieho podania podľa odseku 1 sa predkladajú na schválenie s návrhom pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií.

(3) Najnižšie podanie sa zverejňuje vyhlasovateľom pred začatím ponukového kola na jeho internetovej stránke.

§ 6

Ponuky sa vyhodnocujú komisiou tak, že

a) zapečatené obálky s ponukami sa otvoria a vylúčia sa ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky podľa schválených pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií,

b) ponuky sa zoradia zostupne od ponuky s najvyššou ponúkanou cenou po ponuku s najnižšou ponúkanou cenou; ak bolo predložených viac ponúk s rovnakou cenou, skôr sa zapíše ponuka, ktorá bola skôr zaregistrovaná,

c) zoradené ponuky sa označia poradovým číslom od čísla jeden a zapíšu sa v tomto poradí na listinu,

d) určí sa celkový počet ponúk zoradených podľa písmena c); ak je počet ponúk nižší, ako je počet ponúkaných blokov, aukcia sa skončí ako neúspešná,

e) v listine sa označí ponuka s poradovým číslom rovnajúcim sa počtu blokov ponúkaných v aukcii,

f) cena označenej ponuky podľa písmena e) je výslednou cenou aukcie,

g) skončenie vyhodnocovacieho kola nastane okamihom posúdenia úspešných ponúk; úspešnými ponukami sú ponuky označené číslom jeden až číslom rovnajúcim sa počtu blokov vrátane; ostatné ponuky sú vyhodnotené ako neúspešné,

h) výsledná cena aukcie platí pre všetky úspešné ponuky,

i) o priebehu vyhodnocovacieho kola sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpisujú všetci členovia komisie.

§ 7

(1) Výsledná cena aukcie sa zverejní vyhlasovateľom na jeho internetovej stránke do 24 hodín od skončenia vyhodnocovacieho kola.

(2) Oznámenie o výsledku aukcie sa odošle vyhlasovateľom písomne do dvoch pracovných dní od skončenia vyhodnocovacieho kola tým účastníkom, ktorých ponuky boli vo vyhodnocovacom kole úspešné, spolu s výzvou na uzavretie zmluvy o dodávke elektriny.


§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. septembra 2008.


Jozef Holjenčík v. r.