Oznámenie č. 329/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnych zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 122/2008
Platnosť od 23.08.2008

329

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 12. augusta 2008 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 1 z 9. júla 2008 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 – 2010 z 5. októbra 2007 uzavretej medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

2. Dodatok č. 1 z 9. júla 2008 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 – 2010 z 3. decembra 2007 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

3. Dodatok č. 1 zo 6. augusta 2008 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 – 2009 z 31. januára 2008 uzatvorenej medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom elektrotechnického priemyslu SR.