Vyhláška č. 325/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie

Čiastka 121/2008
Platnosť od 23.08.2008
Účinnosť od 01.09.2008