Vyhláška č. 325/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie

Čiastka 121/2008
Platnosť od 23.08.2008
Účinnosť od 01.09.2008

325

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

zo 6. augusta 2008

o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 136 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje spôsob organizácie zariadení výchovného, psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie (ďalej len „poradenské zariadenie“), personálneho a materiálno-technického zabezpečenia a vytvárania ďalších pracovísk.

Spôsob organizácie poradenských zariadení

§ 2

(1) Poradenské zariadenie zriadené orgánom štátnej správy v školstve sa organizuje tak, aby sa v územnej pôsobnosti orgánu miestnej štátnej správy v školstve, ktorý je zriaďovateľom poradenského zariadenia (ďalej len „príslušný orgán štátnej správy v školstve“), poskytovali činnosti podľa § 132 a 133 zákona

a) deťom od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelávanie s adresou bydliska v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve,

b) deťom od prijatia na predprimárne vzdelávanie a žiakom do ukončenia prípravy na povolanie v školách, ktoré sa nachádzajú v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve,

c) zákonným zástupcom detí a žiakov podľa písmen a) a b),

d) pedagogickým zamestnancom škôl v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve.

(2) Ak v zriaďovateľskej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve žiadne poradenské zariadenie nevykonáva činnosť nevyhnutnú na zabezpečenie osobitnej starostlivosti dieťaťu so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, osobitnú starostlivosť poskytne iné poradenské zariadenie s príslušnou špecializáciou mimo územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve, ktoré požiada plnoleté dieťa alebo rodič neplnoletého dieťaťa, alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má neplnoleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody.

(3) V poradenských zariadeniach, ktoré sú poverené metodickým usmerňovaním poradenských zariadení podľa § 130 ods. 10 zákona, sú na jeho vykonávanie zamerané spravidla všetky oddelenia v nich vytvorené.

§ 3

(1) Ak sa centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie člení na oddelenia, oddelenie musí mať najmenej troch odborných zamestnancov.

(2) Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie metodicky usmerňuje činnosti

a) koordinátorov prevencie a školských psychológov v školách a školských zariadeniach podľa § 130 ods. 5 zákona,

b) výchovných poradcov, liečebných pedagógov a sociálnych pedagógov v základných školách, stredných školách a v školách pre žiakov s nadaním.

§ 4

(1) Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva vykonáva odborné činnosti a súbor špeciálnopedagogických intervencií podľa § 133 zákona najmä

a) ambulantne v centre špeciálno-pedagogického poradenstva,

b) ambulantne v rodine, v škole alebo v školskom zariadení, ktoré dieťa navštevuje, alebo

c) formou krátkodobého pobytu v centre špeciálno-pedagogického poradenstva, ktorého dĺžka spravidla nepresiahne päť pracovných dní.

(2) Terénny špeciálny pedagóg vykonáva poradenskú, preventívnu, výchovno-vzdelávaciu a metodickú činnosť spravidla v škole, v školskom zariadení a v rodine; ďalšie činnosti vykonáva spravidla v centre špeciálno-pedagogického poradenstva.

(3) Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva sa môže špecializovať len na jeden druh zdravotného postihnutia alebo vývinovej poruchy.

(4) Žiadosť o vydanie súhlasu Ministerstva školstva Slovenskej republiky, aby centrum špeciálno-pedagogického poradenstva mohlo pôsobiť ako zdrojové centrum podľa § 133 ods. 6 zákona, podáva zriaďovateľ a musí byť odôvodnená.

(5) Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva sa môže členiť na úseky podľa hlavného zamerania ich činnosti, napríklad úsek raného poradenstva, úsek psychologickej činnosti, úsek sociálnej činnosti, alebo na úseky podľa druhu zdravotného postihnutia alebo vývinových porúch.

(6) Zdrojové centrum sa člení na úseky podľa hlavného zamerania ich činnosti, napríklad na úsek diagnostiky, úsek metodiky, úsek rehabilitácie, úsek raného poradenstva, úsek psychologického poradenstva.

(7) Úseky podľa odsekov 5 a 6 sa môžu spájať.

(8) V zdrojovom centre sa utvárajú aj personálne a materiálno-technické podmienky na poskytovanie odborno-metodickej a materiálno-technickej pomoci odborným zamestnancom centier špeciálno-pedagogického poradenstva a školským špeciálnym pedagógom.

(9) Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva metodicky usmerňuje činnosti

a) školských špeciálnych pedagógov pôsobiacich v materských školách, základných školách, gymnáziách, stredných odborných školách a v konzervatóriách,

b) výchovných poradcov, liečebných pedagógov a sociálnych pedagógov v špeciálnych školách.

(10) Ak je centrum špeciálno-pedagogického poradenstva zdrojovým centrom, metodicky usmerňuje aj činnosť školských psychológov v školách a školských zariadeniach, v ktorých sa vzdelávajú deti a žiaci so zdravotným postihnutím, na ktoré je zdrojové centrum zamerané.

Spôsob personálneho a materiálno-technického zabezpečenia poradenských zariadení

§ 5

(1) Psychologickú činnosť1) vykonávajú v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie najmenej dvaja psychológovia.

(2) Špeciálnopedagogickú činnosť vykonávajú v centre špeciálno-pedagogického poradenstva najmenej dvaja špeciálni pedagógovia.

(3) V zdrojovom centre je najmenej jeden terénny špeciálny pedagóg a najmenej jeden psychológ.

(4) Poradenské zariadenie, ktoré je poverené metodickým usmerňovaním poradenských zariadení, môže na vykonávanie metodicko-odborných činností podľa § 130 ods. 7 zákona zamestnávať v pracovnoprávnom vzťahu aj zamestnancov, ktorí patria k ďalším zložkám systému výchovného poradenstva a prevencie.

(5) Na zabezpečovaní činností poradenského zariadenia sa môžu podieľať aj ďalší odborníci.

§ 6

(1) Materiálno-technické zabezpečenie poradenského zariadenia musí byť v súlade s jeho zameraním. Súčasťou materiálno-technického zabezpečenia poradenského zariadenia je aj vybavenie počítačovou technikou s pripojením na internet a technické prostriedky potrebné na vytváranie alebo rozmnožovanie písomných alebo obrazových materiálov pre prácu s dieťaťom, jeho zákonným zástupcom alebo zamestnancom škôl a školských zariadení a na metodickú činnosť, ako aj primerané materiálne vybavenie v priestoroch s bezbariérovými stavebnými úpravami, účelne zariadených na vykonávanie individuálnej a skupinovej odbornej činnosti s deťmi.

(2) Súčasťou materiálno-technického zabezpečenia v centre špeciálno-pedagogického poradenstva sú kompenzačné pomôcky a reedukačné a špeciálne učebné pomôcky určené na poskytovanie deťom a školám, v zdrojovom centre aj kompenzačné a reedukačné pomôcky a špeciálne učebné pomôcky určené na zapožičiavanie iným centrám špeciálno-pedagogického poradenstva a školským špeciálnym pedagógom.

(3) Materiálno-technické zabezpečenie terénneho špeciálneho pedagóga tvoria najmä prenosné špeciálne učebné pomôcky, kompenzačné pomôcky, pomôcky a prostriedky na stimuláciu rozvíjaných funkcií dieťaťa a prostriedky na orientačnú a priebežnú špeciálnopedagogickú diagnostiku.

(4) Zdrojové centrum, ktoré je zriadené v priestoroch školy pre žiakov so zdravotným postihnutím, môže pri vykonávaní svojej činnosti využívať aj materiálno-technické zabezpečenie tejto školy.

(5) Zdrojové centrum je vybavené aj na vyškolenie a zácvik zamestnancov poradenských zariadení, ďalších zložiek systému výchovného poradenstva a prevencie, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré sú zamerané na účelné používanie kompenzačných pomôcok a reedukačných a špeciálnych učebných pomôcok.

§ 7

Vytváranie ďalších pracovísk poradenských zariadení

Na zabezpečenie plnenia svojich úloh môže poradenské zariadenie vytvoriť mimo svojho sídla pracovisko, v ktorom bude vykonávať niektoré činnosti, v záujme priblíženia starostlivosti deťom podľa ich potrieb.


§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.


Ján Mikolaj v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení zákona č. 578/2004 Z. z.