314

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 23. júla 2008

o stredných školách a o zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 1 a § 62 ods. 14 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o typoch stredných odborných škôl, typoch konzervatórií, organizácii vzdelávania v nich, rozsahu, podmienkach, dĺžke a priebehu štúdia, ustanovuje sústavu odborov vzdelávania pre stredné odborné školy, konzervatóriá a gymnáziá a zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

§ 2

Stredné odborné školy

Ustanovujú sa tieto typy stredných odborných škôl:

a) stredná odborná škola,

b) stredná odborná škola hutnícka,

c) stredná odborná škola strojnícka,

d) stredná odborná škola technická,

e) stredná odborná škola polytechnická,

f) stredná odborná škola elektrotechnická,

g) stredná odborná škola chemická,

h) stredná odborná škola potravinárska,

i) stredná odborná škola textilná,

j) stredná odborná škola odevná,

k) stredná odborná škola drevárska,

l) stredná odborná škola polygrafická,

m) stredná odborná škola geodetická,

n) stredná odborná škola stavebná,

o) stredná odborná škola dopravná,

p) stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií,

q) stredná odborná škola rozvoja vidieka,

r) stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku,

s) stredná odborná škola chovu koní a jazdectva,

t) stredná odborná škola lesnícka,

u) stredná odborná škola záhradnícka,

v) stredná odborná škola vinársko-ovocinárska,

w) stredná odborná škola rybárska,

x) stredná odborná škola veterinárna,

y) stredná odborná škola ekonomická,

z) stredná odborná škola podnikania,

aa) stredná odborná škola obchodu a služieb,

ab) stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií,

ac) stredná odborná škola umeleckopriemyselná,

ad) stredná odborná škola umeleckoremeselná,

ae) stredná odborná škola sklárska,

af) stredná odborná škola zdravotnícka,

ag) stredná odborná škola letecko-technická,

ah) stredná odborná škola železničná,

ai) stredná odborná škola automobilová,

aj) stredná odborná škola sociálnoprávna,

ak) stredná priemyselná škola,

al) stredná pedagogická škola,

am) dopravná akadémia,

an) hotelová akadémia,

ao) obchodná akadémia,

ap) pedagogická a kultúrna akadémia,

aq) pedagogická a sociálna akadémia,

ar) škola úžitkového výtvarníctva,

as) stredná umelecká škola.

§ 3

Konzervatóriá

(1) Konzervatórium je druh strednej školy, ktorý sa člení na tieto typy:

a) hudobné a dramatické konzervatórium,

b) tanečné konzervatórium.

(2) Hudobné a dramatické konzervatórium je typ strednej školy, ktorá žiakom poskytuje výchovu a vzdelávanie v odbore spev, hudba, scénický tanec a hudobno-dramatické umenie v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe.

(3) Tanečné konzervatórium je typ strednej školy, ktorá žiakom poskytuje výchovu a vzdelávanie v odbore tanec v osemročnom súvislom vzdelávacom programe.

§ 4

Organizácia štúdia na konzervatóriu

(1) Na konzervatóriu sa vzdelávanie poskytuje dennou formou štúdia. Na hudobnom a dramatickom konzervatóriu sa vzdelávanie môže mimoriadne poskytovať talentovaným žiakom základnej školy na základe komisionálnej skúšky, písomnej žiadosti a súhlasu zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia,1) žiakom bez ohľadu na vek a ukončený stupeň vzdelania. Žiak alebo absolvent hudobného a dramatického konzervatória si môže rozšíriť kvalifikáciu vzdelávaním sa v ďalšom hlavnom odbore štúdia. V jednom ročníku možno študovať len v jednom hlavnom odbore štúdia.

(2) Vzdelávanie na konzervatóriu sa organizuje celodennou formou päť dní v týždni. Na účely samostatnej umeleckej prípravy môže konzervatórium poskytovať priestory, materiálno-technologické a nástrojové vybavenie školy aj v sobotu.

(3) Hlavný odbor štúdia alebo hlavné odbory štúdia sa vyučujú individuálne alebo skupinovo. Jednotlivé odborné, umelecké, umelecko-pedagogické a všeobecno-vzdelávacie predmety sa vyučujú individuálne, skupinovo alebo kolektívne. Počet žiakov v skupinách určujú učebné plány.

(4) Konzervatórium organizuje ako súčasť vzdelávania interné a verejné divadelné, muzikálové, operné, operetné, tanečné a baletné predstavenia, súťaže, domáce i medzinárodné výmenné prezentácie a umelecké projekty.

(5) Súčasťou umeleckého vzdelávania na hudobnom a dramatickom konzervatóriu je aj každodenná umelecká príprava, počas ktorej žiaci samostatne pripravujú umelecký výkon na základe zadaných úloh a pokynov pedagóga. Na tanečnom konzervatóriu sa umelecká príprava vykonáva za prítomnosti pedagóga.

(6) Na samostatnú umeleckú prípravu žiakov poskytuje škola priestory, materiálno-technologické a nástrojové vybavenie.

(7) Mimoriadne úspešným žiakom hudobného a dramatického konzervatória môže riaditeľ školy povoliť spájanie ročníkov raz v priebehu šesťročného štúdia. Na tanečnom konzervatóriu sa spájanie ročníkov nepovoľuje.

§ 5

Komisionálne skúšky na konzervatóriu

(1) Podkladom pre hodnotenie študijných výsledkov žiakov v hlavnom odbore štúdia alebo hlavných odboroch štúdia a v ostatných praktických odborných predmetoch sú komisionálne skúšky a všetky umelecké produkcie, ktoré sa konajú pred skúšobnými komisiami vymenovanými riaditeľom školy. Komisionálne skúšky sa konajú na konci každého polroka a na konci školského roka v rozsahu určenom učebnými osnovami.

(2) Rozdielová skúška na konzervatóriu slúži na overenie stupňa rozvoja umeleckých schopností a odbornej teoretickej pripravenosti. Rozdielovou skúškou sa zisťuje stupeň rozvoja umeleckých schopností a odbornej teoretickej pripravenosti pri návrate na štúdium, po prerušení štúdia, pri prestupe z inej školy alebo pri zmene študijného odboru. Na tanečnom konzervatóriu sa skúška z odbornej teoretickej pripravenosti nevykonáva.

(3) Žiak konzervatória sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky v týchto prípadoch:

a) pri skúškach z hlavného odboru štúdia a pri ostatných praktických skúškach,

b) keď koná rozdielovú skúšku,

c) keď je skúšaný v náhradnom termíne,

d) keď žiak alebo jeho zákonný zástupca, alebo zástupca zariadenia požiada o preskúšanie žiaka alebo keď sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa konzervatória,

e) keď žiak študuje podľa individuálneho študijného plánu,

f) keď žiak koná opravné skúšky.

(4) Ak sa v priebehu štúdia na tanečnom konzervatóriu ukáže, že žiak nie je schopný plniť požiadavky ustanovené učebnými osnovami, možno ho v prvom ročníku až štvrtom ročníku tanečného konzervatória preradiť na druhý stupeň základnej školy na základe

a) písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia,

b) návrhu učiteľa pre nesplnenie požiadaviek odbornej prípravy,

c) návrhu lekára zo zdravotných dôvodov.

(5) Opravná skúška sa nepovoľuje z hlavného odboru štúdia alebo hlavných odborov štúdia.

§ 6

Sústava odborov vzdelávania

(1) Sústava odborov vzdelávania na stredných odborných školách, konzervatóriách a gymnáziách je uvedená v prílohe.

(2) Sústava odborov vzdelávania určuje kód študijného odboru a učebného odboru a odborných zameraní, názov, nadväznosť odborov vzdelávania na predchádzajúce odbory vzdelávania podľa doterajších právnych predpisov, nadväznosť na prijímanie na nadstavbové štúdium, stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania a najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy.

(3) Sústava odborov vzdelávania sa člení na skupiny študijných odborov a skupiny učebných odborov označené číselným kódom a názvom skupiny. Skupina študijných odborov a skupina učebných odborov obsahuje príbuzné študijné odbory a príbuzné učebné odbory. Študijný odbor a učebný odbor možno členiť na odborné zamerania.

(4) Súčasťou sústavy odborov na stredných školách je aj experimentálne overovanie riadenia, organizácie, obsahu a výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu v nových študijných odboroch a učebných odboroch, ktoré sa každý rok zverejňujú.

§ 7

Praktické vyučovanie v čase školských prázdnin

Ak sa odborný vyučovací predmet praktického vyučovania, ktorým je odborná prax alebo umelecká prax podľa schválených vzdelávacích programov, vykonáva v čase hlavných školských prázdnin, obdobie školského vyučovania sa končí v skoršom termíne ako 30. júna. Obdobie školského vyučovania sa skráti o počet vyučovacích dní, ktorý zodpovedá počtu dní odbornej praxe alebo umeleckej praxe vykonávanej v čase hlavných školských prázdnin.

§ 8

Vyučovacia hodina a vyučovacia jednotka

(1) Vyučovacia hodina teoretických predmetov a foriem praktického vyučovania trvá v školách a školských zariadeniach 45 minút. Ak sa formy praktického vyučovania uskutočňujú v iných ako školských zariadeniach s výnimkou cvičení v zdravotníckych zariadeniach, trvá vyučovacia hodina 60 minút.

(2) Spravidla po tretej vyučovacej hodine je dvadsaťminútová prestávka. Medzi ostatnými vyučovacími hodinami sú desaťminútové prestávky. Ak vyučovanie žiakov tej istej triedy pokračuje aj popoludní, medzi dopoludňajším a popoludňajším vyučovaním je prestávka najmenej 45 minút. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ strednej školy výnimočne zaviesť maximálne dve päťminútové prestávky pri zachovaní jednej desaťminútovej prestávky.

(3) Dopoludňajšie vyučovanie začína najskôr o 7.00 hodine, spravidla však o 8.00 hodine. Popoludňajšie vyučovanie žiakov mladších ako osemnásťročných sa končí spravidla do 18. hodiny, najneskôr do 20. hodiny. Teoretické vyučovanie v stredných odborných školách a v gymnáziách s dvojzmenným vyučovaním, v externej forme štúdia a v kombinovanom štúdiu sa končí najneskôr do 20. hodiny.

(4) Žiak môže mať v jednom dni vrátane nepovinných predmetov, okrem športovej a umeleckej prípravy, najviac osem vyučovacích hodín; bez poludňajšej prestávky môže mať šesť, výnimočne sedem vyučovacích hodín. V diaľkovom štúdiu môže mať žiak v jednom dni najviac osem konzultačných hodín.

(5) V praktickom vyučovaní učebných odborov a študijných odborov stredných odborných škôl je vyučovacou jednotkou vyučovací deň. Vyučovací deň v prvom a druhom ročníku trvá najviac šesť hodín, v treťom ročníku študijných odborov trvá najviac sedem hodín, v posledných ročníkoch študijných a učebných odborov s dĺžkou štúdia najmenej tri roky trvá najviac sedem hodín.

(6) Vyučovací deň odborného výcviku a odbornej praxe je upravený v rozvrhu vyučovacích hodín strednej odbornej školy tak, aby medzi jednotlivými vyučovacími dňami mali žiaci odpočinok aspoň 12 hodín.

(7) Po dvoch hodinách odborného výcviku a odbornej praxe je najmenej desaťminútová prestávka, po troch hodinách pätnásťminútová až tridsaťminútová prestávka. Žiaci, ktorí vykonávajú odborný výcvik a odbornú prax v prevádzkach organizácií, majú prestávky zhodné s prestávkami zamestnancov organizácie. Dĺžka prestávok sa započítava do vyučovacieho dňa.

(8) Praktické vyučovanie sa podľa povahy a časovej náročnosti vyučovania môže spájať v strednej odbornej škole až do sedemhodinových jednotiek.

§ 9

Exkurzie a školské výlety

Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v stredných školách sú aj exkurzie a školské výlety, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu.

§ 10

Uvoľňovanie žiakov z vyučovania

(1) Žiak strednej školy dochádza na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňuje sa na vyučovaní všetkých povinných vyučovacích predmetov, voliteľných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil, a nepovinných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil.

(2) Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia triedneho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy o uvoľnenie z vyučovania.

(3) Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia oznámi najneskôr do dvoch dní triednemu učiteľovi alebo majstrovi odbornej výchovy dôvod neprítomnosti.

(4) Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa uznáva ako dôvod ospravedlnenej neprítomnosti.

(5) Triedny učiteľ alebo majster odbornej výchovy ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom, zástupcom zariadenia alebo lekárom, u plnoletého žiaka na základe vlastného písomného ospravedlnenia.

(6) Riaditeľ strednej školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára a ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením, na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia.

(7) Ak to dovoľuje charakter učiva, umožní riaditeľ strednej školy na žiadosť plnoletého žiaka alebo na žiadosť zákonného zástupcu, zástupcu zariadenia a po odporúčaní príslušného lekára zdravotne znevýhodnenému alebo dlhodobo chorému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok.

(8) Riaditeľ strednej školy umožní na žiadosť plnoletého žiaka alebo na žiadosť zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia mimoriadne nadanému, talentovanému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok podľa individuálneho študijného plánu. Praktickú časť odbornej zložky vzdelávania na stredných zdravotníckych školách nemožno vykonávať podľa individuálneho študijného plánu.

§ 11

Externé štúdium na stredných odborných školách a gymnáziách

(1) Na stredných odborných školách a gymnáziách sa organizuje externé štúdium

a) pre uchádzačov so vzdelaním, ktoré poskytovala základná škola, a pre uchádzačov so základným vzdelaním v dĺžke štúdia rovnakej ako dĺžka denného štúdia príslušného študijného odboru alebo učebného odboru,

b) pre uchádzačov, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie v dĺžke štúdia, ktorú určí riaditeľ strednej odbornej školy podľa ich zaradenia do príslušného ročníka študijného odboru alebo učebného odboru.

(2) Uchádzači o štúdium v učebných odboroch, ktorí vykonali záverečnú skúšku v inom učebnom alebo študijnom odbore, a uchádzači o štúdium v študijných odboroch, ktorí vykonali maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študujú len odborné predmety. Štúdium trvá najmenej jeden rok.

(3) Kombinované štúdium na stredných odborných školách a gymnáziách sa vykonáva spojením dennej formy a externej formy štúdia. Denné štúdium môže trvať v jednom školskom roku najmenej jeden mesiac a najviac päť mesiacov.

(4) Žiaci v externej forme štúdia sú klasifikovaní na základe vykonania komisionálnych skúšok z jednotlivých predmetov.

(5) Žiaci v externej forme štúdia sa zo správania neklasifikujú.

§ 12

Organizácia nadstavbového štúdia a pomaturitného štúdia

(1) Nadstavbové štúdium organizujú stredné odborné školy v študijných odboroch podľa oddielu D prílohy. Štúdium je spravidla dvojročné.

(2) Pomaturitné štúdium

a) zdokonaľovacie alebo inovačné organizujú stredné odborné školy v študijných odboroch podľa oddielu D prílohy; štúdium trvá najmenej šesť mesiacov,

b) kvalifikačné organizujú stredné odborné školy v študijných odboroch podľa oddielu D prílohy; štúdium trvá najmenej dva roky,

c) špecializačné organizujú stredné odborné školy v študijných odboroch podľa oddielu E prílohy; štúdium trvá najmenej dva roky,

d) vyššie odborné organizujú stredné odborné školy v študijných odboroch podľa oddielu E prílohy; štúdium trvá najmenej dva roky a najviac tri roky.

§ 13

Zriaďovanie a zrušovanie tried

(1) Na stredných odborných školách možno zriadiť spoločné triedy denného štúdia pre niekoľko príbuzných študijných odborov alebo učebných odborov, ak na vyučovanie odlišných odborných predmetov možno zriadiť skupinu ôsmich žiakov toho istého študijného odboru alebo učebného odboru.

(2) Pri početne málo zastúpených študijných odboroch a učebných odboroch a v odboroch, kde sa nezíska dostatočný počet žiakov, môže zriaďovateľ strednej školy povoliť zriadenie skupiny s menej ako desiatimi žiakmi alebo takúto skupinu ponechať pri dodržaní celkového počtu žiakov v triede podľa odseku 1, ak nemožno vyučovanie zabezpečiť iným vhodným spôsobom.

(3) Vo večernom štúdiu alebo diaľkovom štúdiu sa zriaďujú triedy s počtom najmenej desať žiakov a najviac 30 žiakov. Ak klesne počet žiakov pod osem, trieda sa na konci školského roku zruší a žiaci sa preradia do inej triedy večerného štúdia alebo diaľkového štúdia alebo do inej strednej školy, prípadne sa im umožní dokončiť štúdium dištančnou formou; ak počet študujúcich neklesne pod osem, môže sa trieda ponechať po celý čas štúdia. Zmeny v počte tried sa uskutočňujú k začiatku školského roka.

(4) Na stredných odborných školách možno zriaďovať spoločné triedy externého štúdia aj pre dva až tri rozdielne študijné odbory alebo učebné odbory, ak na vyučovanie odborných predmetov možno zriadiť dve až tri oddelenia s najmenej ôsmimi žiakmi v každom oddelení, pri dodržaní celkového počtu žiakov v triede podľa odseku 3. Vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov je spoločné.

§ 14

Delenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín

(1) V stredných školách sa so súhlasom riaditeľa školy môžu triedy deliť pri vyučovaní povinných a voliteľných predmetov na dve skupiny a viac skupín.

(2) V stredných školách sa so súhlasom riaditeľa školy môžu zriaďovať skupiny žiakov.

(3) Pri delení žiakov na skupiny a pri zriaďovaní skupín žiakov treba dodržať najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy určený v prílohe.

(4) Na stredných zdravotníckych školách pri delení žiakov na skupiny v praktickej časti odbornej zložky vzdelávania je najvyšší počet na jedného odborného učiteľa v škole najviac desať žiakov a na praktických cvičeniach v zdravotníckom zariadení najviac šesť žiakov.

(5) Na vyučovanie nepovinných predmetov možno zriaďovať skupiny žiakov zložené zo žiakov rôznych ročníkov.

§ 15

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

Študijné odbory a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu, sú:

a) 5370 6 masér,

b) 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,

c) 82 – umenie a umeleckoremeselná výroba,

d) 85 – umenie a umeleckoremeselná výroba,

e) 7902 5 01 gymnázium – matematika,

f) 7902 5 76 gymnázium – telesná výchova,

g) 7902 5 74 gymnázium – bilingválne štúdium,

h) 7902 5 81 gymnázium – umelecká výchova,

i) triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním,

j) triedy športových škôl,

k) športové triedy v stredných školách.


§ 16

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.


Ján Mikolaj v. r.


Príloha k vyhláške č. 314/2008 Z. z.

ODDIEL A

Sústava skupín učebných odborov a učebných odborov, ktorých absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROVStupeň najvyššieho
dosiahnutého vzdelania
podľa ISCED1)
Nadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov
Najvyšší počet žiakov
na jedného majstra
odbornej výchovy
učebný odbor1. roč.2. roč.
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA    
2477 0obrábanie kovov2C2477 01212
2478 0strojárska výroba2C2478 01212
        
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV    
2752 0výroba úžitkového skla2C2752 077
        
29POTRAVINÁRSTVO    
2982 0 potravinárska výroba2C2982 01212
        
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO    
3178 0výroba konfekcie 2C3178 01512
3179 0textilná výroba2C3179 01212
        
32SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI    
3282 0výroba obuvi2C3282 01212
3283 0výroba koženej galantérie 2C3283 01212
3284 0kožušnícka výroba 2C3284 01212
        
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV    
3383 0spracovanie dreva2C3383 01212
        
36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA    
3686 0stavebná výroba 2C3686 01212
        
45POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA    
4572 0poľnohospodárska výroba2C4572 01212
4579 0lesná výroba2C4579 01512
        
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY       
6449 0technické služby v autoservise2C6449 01010

ODDIEL B

Sústava skupín učebných odborov, učebných odborov a zameraní učebných odborov, ktorých absolvovaním žiaci získajú stredné odborné vzdelanie

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROVStupeň najvyššieho
dosiahnutého
vzdelania
podľa ISCED1)
Nadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov
Kód študijného odboru
pre absolventov učebných
odborov uvedených
v tomto
oddiele8)
Najvyšší počet žiakov
na jedného majstra
odbornej výchovy
učebný odbor
učebný odbor – zameranie1. roč.2. až 4. roč.
21BANÍCTVO A BANÍCKA GEOLÓGIA       
2176 2mechanik banských prevádzok 3C  2153 495
       2414 4 01  
       2417 4  
           
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA       
2401 2zlievač3C2401 22414 4 031212
       2414 4 04  
2423 2nástrojár3C2423 22414 4 011212
       2414 4 02  
       2414 4 04  
       2414 4 06  
2431 2operátor v kovoobrábaní a službách3C  2414 4 021212
       2414 4 04  
2432 2puškár3C  2414 4 011212
       2414 4 02  
       2414 4 04  
2433 2obrábač kovov 3C2433 2 2414 4 011212
        2414 4 02   
        2414 4 04   
       2414 4 06  
2435 2 klampiar       
2435 2 01klampiar – strojárska výroba3C2435 2 012414 4 011212
       2414 4 03  
       2414 4 04  
2435 2 02klampiar – stavebná výroba3C2435 2 022414 4 01121215)
       2414 4 03  
       3659 4 01  
       3659 4 05  
2436 2modelár3C2436 22414 4 021212
       2414 4 03  
       2414 4 04  
       2414 4 06  
       3347 4 01  
2439 2lakovník3C2439 22414 4 011212
       6403 4   
2463 2hodinár3C2463 22414 4 01127
       2414 4 04  
       2675 4 03  
2464 2strojný mechanik 3C2464 22414 4 011212
       2414 4 04  
       2417 4  
2466 2mechanik opravár       
2466 2 01mechanik opravár – plynárenské zariadenia3C2466 2 012414 4 011212
       2414 4 04  
       2415 4  
       2417 4  
2466 2 02mechanik opravár – stroje a zariadenia3C2466 2 022414 4 011212
       2414 4 04  
       2417 4  
       3454 4  
2466 2 03mechanik opravár – požiarna technika3C2466 2 032414 4 011210
       2414 4 04  
       2417 4  
2466 2 04mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia3C2466 2 042414 4 011210
       2414 4 04  
       2417 4  
       4526 4  
2466 2 10mechanik opravár – koľajové vozidlá3C2466 2 10  1212
           
           
2466 2 14mechanik opravár – stroje a zariadenia v poľnohospodárstve3C2466 2 052414 4 011212
     2466 2 062414 4 04  
     2466 2 082417 4  
       4526 4  
2466 2 15mechanik opravár – stroje a zariadenia na výrobu papiera3C2465 2 142417 41212
       2890 4  
2468 2nastavovač textilných strojov       
2468 2 03nastavovač textilných strojov – pletiarne3C2468 2 033139 4 011212
2485 2rytec kovov        
2485 2 02rytec kovov – nástroje a znaky 3C2485 2 022414 4 01127
       2414 4 02  
       2414 4 04  
2487 2autoopravár       
2487 2 01autoopravár – mechanik3C2487 2 012414 4 011210
       2414 4 04  
       2417 4  
       2675 4 03  
       3757 4 01  
2487 2 02autoopravár – elektrikár3C2487 2 022675 4 031210
       3757 4 01  
2487 2 03autoopravár – karosár3C2487 2 032414 4 011212
       2414 4 03  
       2414 4 04   
2487 2 04autoopravár – lakovník3C2487 2 042414 4 011212
       2414 4 04  
2488 2mechanik špecialista automobilovej výroby3C  2414 4 011212
       2414 4 04  
       2417 4  
           
26ELEKTROTECHNIKA       
2683 2elektromechanik       
2683 2 11elektromechanik – silnoprúdová technika3C2680 2 042675 4 011210
     2680 2 052675 4 02  
     2683 2 012675 4 03  
     2683 2 03    
     2683 2 04    
2683 2 12elektromechanik – automatizačná technika3C  2675 4 031210
2683 2 13elektromechanik – telekomunikačná technika3C  2675 4 031210
2683 2 14elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika3C2683 2 022675 4 031210
       2676 4  
2683 2 15elektromechanik – úžitková technika3C2680 2 032675 4 011210
     2680 2 062675 4 02  
     2680 2 072675 4 03  
     2686 2    
           
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV       
2738 2operátor sklárskej výroby       
2738 2 01operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla3C2756 2 012737 41210
2738 2 02operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov3C2756 2 042737 41210
2738 2 03operátor sklárskej výroby – úprava a zošľachťovanie plochého skla3C  2737 41210
2738 2 04operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky3C2755 2 012737 41210
2738 2 05operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov3C  2737 41210
2738 2 06operátor sklárskej výroby – brúsenie skla3C2783 2 022737 41210
2738 2 07operátor sklárskej výroby – výroba vianočných ozdôb3C2759 2 032737 41210
           
28APLIKOVANÁ CHÉMIA       
2866 2gumár plastikár       
2866 2 01gumár plastikár – spracúvanie kaučuku3C2866 2 012887 4 01121214)
2866 2 02gumár plastikár – spracúvanie plastov 3C2866 2 022887 4 011212
2873 2textilný chemik       
2873 2 02textilný chemik – farbenie textílií3C2873 2 023139 4 031212
2877 2chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby3C2877 22890 41212
2878 2biochemik        
2878 2 01biochemik – mliekarská výroba3C2878 2 012982 4 041210
2878 2 02biochemik – výroba piva a sladu 3C2878 2 022982 4 081210
2878 2 03biochemik – liehovarnícka výroba a výroba vína3C2878 2 032982 4 091210
2889 2chemik         
2889 2 01chemik – chemicko-technologické procesy3C2889 2 012890 41212
2889 2 02chemik – farmaceutická výroba3C2889 2 022890 41212
2889 2 03chemik – výroba a spracúvanie papiera 3C2889 2 032890 41212
2889 2 04chemik – spracúvanie kaučuku a plastov3C2889 2 042890 41212
2889 2 05chemik – ochrana a tvorba životného prostredia3C2889 2 052890 41212
             
29POTRAVINÁRSTVO       
2954 2mäsiar3C  2982 4 01 10 10 
2955 2mäsiar, lahôdkár3C  2982 4 011010
2962 2pekár3C2962 22982 4 051010
2963 2mlynár a cestovinár3C  2982 4 061010
2964 2cukrár3C2964 22982 4 021010
       2982 4 07  
        6421 4  
2965 2cukrovinkár pečivár    2982 4 03   
2965 2 01cukrovinkár pečivár – výroba cukroviniek3C2965 2 012982 4 031510
2965 2 02cukrovinkár pečivár – výroba trvanlivého pečiva3C2965 2 022982 4 031510
       2982 4 02  
           
2978 2cukrár pekár 3C  2982 4 021010
           
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO       
3143 2pradiar       
3143 2 01pradiar – spracúvanie textilných vlákien3C3143 2 013139 4 021212
             
             
3143 2 02pradiar – výroba netkaných textílií3C 3143 2 023139 4 021212
3146 2tkáč       
3146 2 01tkáč – plošné textílie3C3146 2 013139 4 021212
       6403 4  
3148 2gubár3C  3139 4 021212
       6403 4  
3151 2pletiar3C3151 23139 4 021212
       6403 4  
3152 2krajčír       
3152 2 01krajčír – pánske odevy3C3152 2 013125 41212
       6403 4  
3152 2 02krajčír – dámske odevy3C3152 2 023125 41212
       6403 4  
3152 2 03krajčír – univerzálne šitie odevov3C3152 2 033125 41212
       6403 4  
3178 2výroba konfekcie9)3C3178 2  1512
3185 2krajčírka       
3185 2 01krajčírka – odevná konfekcia a bielizeň 3C3185 2 013125 41212
3185 2 03krajčírka – textilné hračky 3C3185 2 033125 41215
           
           
32SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI       
3250 2remenár sedlár 3C3250 23248 41212
       6403 4  
3251 2kožušník3C      
3251 2 02kožušník – šitie a oprava kožušinových výrobkov 3C3251 2 023125 412 10
       6403 4  
3272 2zvrškár 3C3272 23248 412 10
3274 2obuvník3C      
3274 2 07obuvník – výroba zvrškov a spodkov 3C3274 2 013248 412 10
     3274 2 026403 4  
3274 2 08obuvník – výroba spodkov 3C3274 2 013248 412 10
     3274 2 026403 4   
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA       
  HUDOBNÝCH NÁSTROJOV       
3355 2stolár3C3355 2 3347 41212
       3659 4   
       6403 4  
3356 2spracovateľ prírodných pletív3C 3356 23347 4  
       6403 4 1210
3370 2čalúnnik3C3370 23347 4 1212 
        6403 4   
34POLYGRAFIA A MÉDIÁ       
3473 2polygraf       
3473 2 01polygraf – sadzba3C3473 2 013454 477
3473 2 02polygraf – reprodukčná grafika 3C3473 2 023454 477
3473 2 03polygraf – polygrafická montáž3C3473 2 033454 477
3473 2 04polygraf – tlač na polygrafických strojoch3C3473 2 043454 477
3473 2 05polygraf – dokončovacie spracúvanie3C3473 2 053454 477
           
36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA         
           
3661 2murár3C3661 23659 41212
       6403 4   
3663 2tesár3C3663 23659 41212
       6403 4  
3664 2železobetonár3C3664 23659 41212
       6403 4   
3665 2štukatér3C3665 23659 4127
       6403 4   
3668 2montér suchých stavieb 3C3668 23659 41212
       6403 4   
3672 2kamenár3C3672 23659 41210
       6403 4  
3673 2kachliar 3C3673 23659 41212
       6403 4   
3675 2maliar3C3675 23659 41210
       6403 4   
3676 2izolatér3C3676 23659 4127
       6403 4   
3678 2inštalatér3C3678 23659 4127
       6403 4   
       2414 4 01  
3679 2sklenár 3C3679 23659 4 1210
       6403 4   
3680 2podlahár3C3680 23659 4127
       6403 4   
3684 2strechár3C3684 23659 412715)
       6403 4  
3688 2kominár3C3688 23659 4121015)
        6403 4   
             
37DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE        
3762 2železničiar         
3762 2 01železničiar – dopravná cesta3C3762 23757 4 061212
3762 2 02železničiar – obchodná činnosť3C3762 23757 4 051212
3763 2manipulant poštovej prevádzky a prepravy3C3763 23756 41210
3766 2lodník3C  3757 4 081212
  45  POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA       
4524 2agromechanizátor, opravár3C4576 24512 41210  
4529 2pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby3C      
4561 2poľnohospodár       
4561 2 01poľnohospodár – mechanizácia3C4561 2 014526 41210
4561 2 02poľnohospodár – farmárstvo3C4561 2 024501 41212
       4512 4  
4561 2 03  poľnohospodár – služby  3C4561 2 03nie je určený1212
4562 2 lesokrajinár3C4565 24521 41210
4567 2 poľnohospodárka pre služby na vidieku 3C  nie je určený1210
4569 2viazač – aranžér kvetín3C  4511 41212
4571 2záhradník 3C 4571 24511 41212
4572 2poľnohospodárska výroba9)3C4572 2nie je určený1212
4574 2opravár poľnohospodárskych strojov3C  4526 41212
4575 2mechanizátor lesnej výroby 4575 24521 41510
4578 2 rybár   2982 4 01127
     4578 24502 4 02  
4580 2chovateľ       
4580 2 02chovateľ – chov koní a jazdectvo   4512 4127
4580 2 03chovateľ – chov oviec   4580 2 024512 41210
      4580 2 03     
53ZDRAVOTNÍCTVO         
5371 3sanitár3C5371 3     
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY         
6424 2manikér-pedikér3C  6423 4128
       6403 4  
6444 2čašník, servírka3C6490 2 026421 4128
       6403 4  
6445 2kuchár3C6490 2 016421 4128
       6403 4  
6451 2aranžér3C6451 26411 4 021210
       6403 4  
6452 2fotograf3C6452 26403 4 1512
       6411 4 02  
6453 2knihár3C6453 2 013454 4127
      6453 2 026403 4  
6456 2kaderník3C6456 26426 41510
       6403 4  
6460 2predavač3C6460 2 016411 4 011210
     6460 2 026443 4  
     6460 2 036403 4  
     6460 2 04    
     6460 2 05    
     6460 2 06    
     6460 2 07    
     6460 2 08    
     6460 2 09    
     6460 2 10    
     6460 2 11    
     6460 2 12    
6475 2technicko-administratívny pracovník3C  6476 41212
       6403 4  
6489 2hostinský, hostinská3C  6421 4128
        6403 4    
85UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA        
8541 2umelecký kováč a zámočník 3C 8541 28501 488
       6403 4  
8545 2zlatník a klenotník3C8545 2 6403 4 1210
       8501 4  
8551 2umelecký štukatér3C  6403 41210
       8501 4  
8555 2umelecký rezbár3C8555 26403 488
       8501 4  
8557 2umelecký stolár3C8557 26403 488
       8501 4  
8559 2umelecký čalúnnik a dekoratér3C8559 2 6403 488
      8501 4  
8564 2umelecký smaltér3C  8501 41210
       6403 4   
8571 2umelecká vyšívačka3C8571 28501 488
       6403 4   
8572 2umelecká čipkárka3C8572 28501 488
       8501 4  
8573 2umelecký keramik3C  6403 41210
       8501 4  
8576 2umelecký parochniar a maskér3C  8501 41210
8582 2umelecký krajčír3C8582 26403 488

ODDIEL C

Sústava študijných odborov a zameraní študijných odborov, ktorých absolvovaním žiaci získajú úplné stredné všeobecné vzdelanie

KódŠTUDIJNÝ ODBORStupeň najvyššieho
dosiahnutého vzdelania
podľa ISCED
Nadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov
Študijný odbor – zameranie
7902 5gymnázium3A7902 5
7902 5 01gymnázium – matematika3A7902 5 01
7902 5 02gymnázium – matematika a fyzika3A7902 5 02
7902 5 05gymnázium – informatika3A 
7902 5 10gymnázium – biológia a chémia3A7902 5 10
7902 5 16gymnázium – ekológia a cudzie jazyky3A7902 5 16
7902 5 38gymnázium – programovanie3A7902 5 38
7902 5 70gymnázium – spoločenskovedné3A 
7902 5 71gymnázium – kultúrno-výchovná činnosť3A7902 5 71
7902 5 73gymnázium – cudzie jazyky3A7902 5 73
7902 5 74gymnázium – bilingválne štúdium3A7902 5 74
7902 5 76gymnázium – telesná výchova3A7902 5 76
7902 5 78gymnázium – slovenský jazyk a literatúra3A 
7902 5 81gymnázium – umelecká výchova3A7902 5 81

ODDIEL D

Sústava skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní študijných odborov, ktorých absolvovaním žiaci získajú úplné stredné odborné vzdelanie

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROVStupeň najvyššieho
dosiahnutého vzdelania
podľa ISCED1)
Nadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov
Najvyšší počet žiakov
na jedného majstra
odbornej výchovy
študijný odbor
študijný odbor – zameranie1. roč.2. až 4. roč.
11FYZIKÁLNO-MATEMATICKÉ VEDY     
1140 6astronómia3)4A1140 6  
         
21BANÍCTVO A BANÍCKA GEOLÓGIA     
2141 6geológia a baníctvo     
2141 6 01geológia a baníctvo – inžinierska geológia a hydrogeológia3A2)2141 6 01  
2141 6 02geológia a baníctvo – geochémia životného prostredia3A2)2141 6 02  
2141 6 03geológia a baníctvo – meračstvo a geodézia3A2)2141 6 03  
2141 6 05geológia a baníctvo – dobývanie ložísk3A2)2141 6 05  
2141 6 06geológia a baníctvo – podzemné staviteľstvo3A2)2141 6 06  
2147 6kamenárstvo     
2147 6 02kamenárstvo – hrubá a ušľachtilá kamenárska výroba3A2)2147 6 02  
2153 4baníctvo10)3A2153 4  
2157 6geológia, geotechnika a environmentalistika3A2)    
         
22HUTNÍCTVO      
2234 6zlievačstvo3A2)2234 6  
2235 6hutníctvo 3A2)2235 6  
2241 6polytechnika3A2)2241 6  
2262 4 hutník operátor11)3A2)2262 4 1212
           
23STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA      
2381 6strojárstvo3A2)2381 6   
2387 6mechatronika3A2)2387 6   
          
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA      
2411 4mechanik nastavovač11)3A2) 2411 41212
2412 4mechanik číslicovo riadených strojov11)3A2)2412 4128
2413 4mechanik strojov a zariadení11)3A2)2413 41212
2414 4strojárstvo10)      
2414 4 01strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení10)3A2414 4 01   
2414 4 02strojárstvo – obrábanie materiálov10)3A2414 4 02   
2414 4 03strojárstvo – tvárnenie, odlievanie a úprava kovov10)3A2414 4 03   
2414 4 04strojárstvo – podnikanie a služby10)3A     
2414 4 06strojárstvo – dizajn10)3A     
2415 4plynárenstvo10)3A2415 4   
2417 4prevádzka strojov a zariadení10)3A2417 4   
2418 4mechanik požiarnej techniky11)3A2)  1212
2419 4operátor ekologických zariadení11)3A2)  1212
2426 4programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení11)3A2)  1212
         
26ELEKTROTECHNIKA     
2675 4elektrotechnika10)       
2675 4 01elektrotechnika – energetika10)3A2675 4 01   
2675 4 02elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení10)3A2675 4 02   
2675 4 03elektrotechnika – elektronické zariadenia10)3A2675 4 03   
2675 6elektrotechnika 3A2)2675 6   
2676 4zariadenia oznamovacej techniky10)3A2676 4   
2679 4mechanik – mechatronik11)3A2)2679 41210
2682 4mechanik počítačových sietí11)3A2)  1210
2697 4mechanik elektrotechnik11)3A2)2697 41210
           
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV      
2720 6chémia silikátov      
2720 6 02chémia silikátov – chémia keramiky3A2)2720 6 02  
2720 6 04chémia silikátov – chémia skla3A2)2720 6 04  
2737 4sklársky a keramický priemysel10)3A2733 4 01   
     2733 4 02   
          
28APLIKOVANÁ CHÉMIA      
2840 6biotechnológia a farmakológia3A2)2840 6  
2841 6technológia ochrany a tvorby životného prostredia3A2)2841 6  
2848 6chemická informatika3A2)    
2849 6kontrolné analytické metódy3A2)2849 6  
2859 4operátor gumárskej a plastikárskej výroby11)3A2)2859 41512
2860 4chemik operátor     
2860 4 01chemik operátor – priemyselná chémia11)3A2)2860 4 011212
2860 4 02chemik operátor – výroba celulózy a papiera11)3A2)2860 4 021212
2860 4 03chemik operátor – farmaceutická výroba11)3A2)2860 4 031212
2860 4 04chemik operátor – ochrana a tvorba životného prostredia11)3A2)2860 4 041212
2880 4chémia a životné prostredie11)3A2)  1212
2885 6chemická výroba3A2)2885 6   
2888 4operátor farmaceutickej výroby11)3A2)  1212
2890 4chemický a farmaceutický priemysel10)3A2890 4  
           
29POTRAVINÁRSTVO      
2960 4operátor potravinárskej výroby3A2)2960 41212
2982 4potravinárska výroba     
2982 4 01potravinárska výroba – mäsová a údenárska výroba3A    
2982 4 02potravinárska výroba – pekárenská a cukrárska výroba3A    
2982 4 04potravinárska výroba – mliekarenská výroba3A    
2982 4 05potravinárska výroba – konzervárenská výroba3A    
2982 4 06potravinárska výroba – mlynárská a cestovinárska výroba3A    
2982 4 07potravinárska výroba – spracovanie cukru a perníka – špeciálne techniky3A    
2982 4 08potravinárska výroba – výroba piva, sladu, nealkoholických nápojov a spracovanie minerálnych vôd3A    
2982 4 09potravinárska výroba – liehovarnícka výroba, výroba vína a nealkoholických nápojov3A    
2940 6potravinárstvo      
2940 6 01potravinárstvo – výroba cukru a cukroviniek3A2)2940 6 01  
2940 6 03potravinárstvo – spracúvanie múky3A2)2940 6 03  
2940 6 04potravinárstvo – kvasná technológia3A2)2940 6 04  
2940 6 05potravinárstvo – spracúvanie mlieka3A2)2940 6 05  
2940 6 06potravinárstvo – spracúvanie mäsa 3A2)2940 6 06  
2940 6 07potravinárstvo – konzervárstvo3A2)2940 6 07  
2940 6 08potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve3A2)2940 6 08  
2940 6 09potravinárstvo – potravinár – kvalitár3A2)2940 6 09  
2940 6 10potravinárstvo – syrárstvo a fermentované výrobky3A2)    
2949 6 výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín3A2)2949 6  
         
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO      
3125 4odevníctvo3A3125 4   
3139 4textilný priemysel     
3139 4 01textilný priemysel – prevádzka textilných strojov3A3139 4 01  
3139 4 02textilný priemysel – textilná technológia3A3139 4 02  
3139 4 03textilný priemysel – zošľachťovanie textílií 3139 4 03  
3137 4operátor odevnej výroby     
3137 4 01operátor odevnej výroby – odevná výroba3A2) 3137 4 011212
3137 4 02operátor odevnej výroby – odevné stroje a zariadenia 3A2)3137 4 021212
3138 4operátor textilnej výroby     
3138 4 03operátor textilnej výroby – pletiarne3A2)3138 4 031212
3138 4 04operátor textilnej výroby – zošľachťovanie textílií 3A2)3138 4 041212
3125 6odevníctvo     
3125 6 01odevníctvo – technológia odevov3A2)3125 6 01  
3126 6textilná technológia     
3126 6 01textilná technológia – pradiarstvo3A2)3126 6 01  
3126 6 02textilná technológia – tkáčstvo3A2)3126 6 02  
3126 6 03textilná technológia – pletiarstvo3A2)3126 6 03  
3155 6grafické systémy v odevníctve 3A2)     
32SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI     
3248 4kožiarstvo3A2)  1210
3243 4operátor kožiarskej výroby3A2)3243 41210
3244 4operátor kožušníckej výroby3A3244 4  
          
3231 6výroba obuvi a galantérneho tovaru 3A2)3231 6 01  
     3231 6 02  
         
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV     
3341 4operátor drevárskej a nábytkárskej výroby11)3A2)3341 41212
3347 4drevárska a nábytkárska výroba10)3A3347 4 01    
     347 4 02   
3336 6drevárstvo a nábytkárstvo 3A2)3336 6  
3336 6 01drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo3A2)3336 6 01  
3336 6 02drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo3A2)3331 6 02   
     3331 6 03  
3336 6 04drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve3A2)3332 6 04  
3337 6výroba hudobných nástrojov     
3337 6 01výroba hudobných nástrojov – technológie výroby hudobných nástrojov3A2)3337 6 01  
3383 6spracúvanie dreva3A2)3383 6  
           
34POLYGRAFIA A MÉDIÁ     
3431 6polygrafia     
3431 6 01polygrafia – polygrafická technológia3A2)3431 6 01  
3431 6 02polygrafia – grafika tlačovín3A2)3431 6 02  
3432 6obalová technika3A2)3432 6  
3434 4operátor obalových materiálov11)3A2)3434 477
3446 4grafik tlačových médií11)3A2)  1212
3447 4grafik digitálnych médií11)3A2)  1212
3453 4tlačiar na polygrafických strojoch11)3A2)3453 477
3454 4polygrafický priemysel10)3A3454 4  
3471 4reprodukčný grafik11)3A2)3471 477
         
36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA     
3650 6staviteľstvo3A2)3650 6  
3692 6geodézia, kartografia a kataster 3A2)3692 6  
3656 4operátor stavebnej výroby11)3A2)3656 41212
3658 4mechanik stavebnoinštalačných zariadení11)3A2)3658 4127
3659 4stavebníctvo10)3A3659 4 01  
     3659 4 02  
      3659 4 05  
3660 4vodné hospodárstvo10)3A3660 4  
           
37DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE       
3739 6elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách3A2)3739 6   
3756 4poštová prevádzka10)3A3756 4   
3757 4dopravná prevádzka10)      
3757 4 01dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava10)3A3757 4 01   
3757 4 05dopravná prevádzka – obchodná činnosť železníc10)3A     
3757 4 06dopravná prevádzka – železničná dopravná cesta10)3A     
3757 4 08dopravná prevádzka – vodná doprava10)3A     
3758 4operátor prevádzky a ekonomiky dopravy11)3A2)3758 41212
3759 4 komerčný pracovník v doprave11)3A2)  1212
3760 6prevádzka a ekonomika dopravy3A2)3760 6   
3765 6technika a prevádzka dopravy3A2)3756 6   
3776 4mechanik lietadiel11)     
3776 4 01mechanik lietadiel – mechanika11)3A2)  1212
3776 4 02mechanik lietadiel – avionika11)3A2)  1212
3778 4technik informačných a telekomunikačných technológií11)3A2)  1212
3792 4poštový manipulant11)3A2)   1212
         
39ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY      
3916 6životné prostredie3A2)3916 6   
3917 6technické a informatické služby3A2)3917 6   
3917 6 01technické a informatické služby – v hutníctve3A2)3917 6 01   
3917 6 02technické a informatické služby – v strojárstve3A2)3917 6 02   
3917 6 03technické a informatické služby – v elektrotechnike3A2)3917 6 03   
3917 6 04technické a informatické služby – v chémii3A2)3917 6 04   
3917 6 05technické a informatické služby – v textile a odevníctve3A2)3917 6 05   
3917 6 06technické a informatické služby – v stavebníctve3A2)3917 6 06   
3917 6 07technické a informatické služby – prevádzka a ekonomika železníc3A2)3917 6 07   
3917 6 08technické a informatické služby – mechanizácia a doprava v poľnohospodárstve3A2)3917 6 08   
3917 6 09technické a informatické služby – zasielateľstvo3A2)3917 6 09   
3917 6 10technické a informatické služby – odevníctvo 3A2)3917 6 10   
3917 6 11technické a informatické služby – obuvníctvo3A2)3917 6 11   
3917 6 12technické a informatické služby – spracúvanie dreva3A2)3917 6 12   
3917 6 13technické a informatické služby – geológia a baníctvo3A2)3917 6 13   
3917 6 14technické a informatické služby – zdravotnícke služby3A2)    
3918 6technické lýceum3A2)    
3965 6bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci3A2)   
        
42POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA     
4210 6agropodnikanie     
4210 6 02agropodnikanie – poľnohospodárske služby3A2)4210 6 02  
     4210 6 03  
4210 6 04agropodnikanie – farmárstvo3A2)4210 6 04  
   4210 6 01  
4210 6 07agropodnikanie – hydinárstvo3A2)4210 6 07  
4210 6 08agropodnikanie – poľnohospodársky manažment 3A2)4210 6 08  
4210 6 09agropodnikanie – záhradnícka výroba3A2)4210 6 09  
4210 6 10agropodnikanie – krajinnoekologické meliorácie3A2)4210 6 10  
     4210 6 06  
4210 6 11agropodnikanie – agroturistika3A2)    
4210 6 12agropodnikanie – produkcia potravín3A2)     
4210 6 13agropodnikanie – alternatívne poľnohospodárstvo3A2)    
4210 6 14agropodnikanie – chovateľstvo hospodárskych zvierat3A2)    
4210 6 15agropodnikanie – plemenárstvo3A2)    
4210 6 16agropodnikanie – pestovateľstvo3A2)    
4210 6 17agropodnikanie – chov koní a jazdectvo3A2)    
4211 6záhradníctvo     
4211 6 01záhradníctvo – ovocinárstvo a zeleninárstvo3A2)4211 6 01  
4211 6 02záhradníctvo – kvetinárstvo a sadovníctvo3A2)4211 6 02  
4211 6 09záhradníctvo – škôlkarstvo3A2)    
4211 6 16záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba3)4A4211 6 16  
4211 6 17záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo3A2)4211 6 07   
4211 6 18záhradníctvo – agroturistika 3A2)    
4211 6 19záhradníctvo – záhradnícky manažment3A2)4211 6 06  
4211 6 26záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba3A2)    
4211 6 27záhradníctvo – krajinná ekológia3A2)    
4215 6rybárstvo3A2)4215 6  
4219 6lesníctvo     
4219 6 01lesníctvo – lesnícka prevádzka3A2)4219 6 01  
4219 6 02lesníctvo – krajinná ekológia3A2)4219 6 02  
4227 6vinohradníctvo a ovocinárstvo     
4227 6 01vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka3A2)4214 6 01  
4227 6 02vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie3A2)4214 6 02   
4227 6 03vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika 3A2)4214 6 03  
4228 6 záhradnícka výroba a služby3A2)    
4236 6ekonomika pôdohospodárstva3A2)4218 6  
4243 6mechanizácia pôdohospodárstva      
4243 6 01mechanizácia pôdohospodárstva – mechanizácia poľnohospodárskej výroby3A2)4210 6 05  
4243 6 02mechanizácia pôdohospodárstva – opravárenstvo3A2)    
4243 6 03mechanizácia pôdohospodárstva – technické služby na vidieku3A2)    
         
43VETERINÁRSKE VEDY     
4330 6veterinárstvo       
4330 6 01veterinárstvo – veterinárno-asanačné služby3A2)    
4330 6 02veterinárstvo – hygienická a laboratórna služba3A2)    
4330 6 04veterinárstvo – starostlivosť o hospodárske zvieratá3A2)    
4330 6 05veterinárstvo – starostlivosť o cudzokrajné zvieratá3A2)    
4336 6 veterinárne zdravotníctvo a hygiena3A2)    
4336 6 01veterinárne zdravotníctvo a hygiena v chove hospodárskych zvierat     
4336 6 02veterinárne zdravotníctvo a hygiena v hygienickej a laboratórnej službe     
4336 6 03veterinárne zdravotníctvo a hygiena v chove cudzokrajných zvierat     
4336 6 04veterinárne zdravotníctvo a hygiena v drobnochove     
4336 6 05veterinárne zdravotníctvo a hygiena v chove psov     
         
45POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA     
4508 4rybárstvo a životné prostredie 3A5)      
4556 4operátor lesnej techniky3A2)4556 4 1210
4511 4záhradníctvo 3A4511 4  
4512 4poľnohospodárstvo3A    
4521 4lesné hospodárstvo3A4521 4  
4526 4mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva3A4526 4  
           
53ZDRAVOTNÍCTVO       
5304 6asistent výživy3A2)5304 6   
5308 6zdravotnícky laborant3A2)5308 6   
5310 6 zubný technik3)4A5310 6   
5311 6 farmaceutický laborant3A2)5311 6    
5312 6 očný optik3)4A5312 6    
5314 6 ortopedický technik3)3A5314 6   
5315 6zdravotnícky záchranár3)4A5315 6   
5356 6 zdravotnícky asistent3A2)     
5370 6 masér3A2)     
5376 6 masér pre zrakovo hendikepovaných3A2)     
          
63EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY        
6308 6verejná správa3)4A     
6353 3služby a domáce hospodárenie        
6314 6cestovný ruch3)4A6314 6   
6317 6obchodná akadémia3A2)6317 6   
6317 6 09obchodná akadémia – malé a stredné podnikanie3A2)     
6317 6 74obchodná akadémia – bilingválne štúdium3A2)6317 6 74   
6323 6hotelová akadémia 3A2) 6323 6   
6324 6manažment regionálneho cestovného ruchu3A2)     
6326 6efektívny manažment3)4A6326 6   
6329 6obchodné a informačné služby       
6329 6 01obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy3A2)     
6329 6 02obchodné a informačné služby – riadenie podniku3A2)     
6329 6 03obchodné a informačné služby – informatika a informačné systémy3A2)     
6341 6škola podnikania3A2)6341 6   
6352 6obchod a podnikanie3A2)6352 6   
6354 6služby a súkromné podnikanie      
6354 6 01služby a súkromné podnikanie – hotelierstvo3A2)6354 6 01    
6354 6 02služby a súkromné podnikanie – ekonomika a prevádzka odievania 3A2)6354 6 02   
6354 6 03služby a súkromné podnikanie – ekonomika a prevádzka kozmetiky3A2)6354 6 03   
6354 6 04služby a súkromné podnikanie – marketing3A2)6354 6 04   
6355 6služby v cestovnom ruchu3A2)6355 6   
6357 6ekonomické služby5) 3A6357 6   
6358 6sociálne služby5) 3A 6358 6    
6360 6kozmetika3)4A6360 6   
6362 6kozmetička a vizážistka3A2)     
           
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY        
6405 4pracovník marketingu3A  1212
6441 4kníhkupec3A6441 41212
6442 4obchodný pracovník3A6442 4 011210
     6442 4 02  
     6442 4 03  
     6442 4 04  
6444 4čašník, servírka3A6444 4128
6445 4kuchár3A6445 4128
6446 4kozmetik3A6446 41510
6403 4podnikanie v remeslách a službách3A     
6411 4prevádzka obchodu      
6411 4 01prevádzka obchodu – vnútorný obchod3A6411 4 01   
6411 4 02prevádzka obchodu – propagácia3A6411 4 02    
6421 4spoločné stravovanie3A6421 4   
6426 4vlasová kozmetika3A6426 4   
6443 4obchodník 3A     
6476 4technickoekonomický pracovník3A     
          
68PRÁVNE VEDY      
6851 6sociálno-právna činnosť3)4A 6851 6   
           
72PUBLICISTIKA, KNIHOVNÍCTVO A VEDECKÉ INFORMÁCIE       
7237 6informačné systémy a služby        
7237 6 01informačné systémy a služby – knihovníctvo a vedecké informácie3A2)7237 6 01   
7237 6 03informačné systémy a služby – hospodárske informácie3A2)7237 6 03  
7237 6 04informačné systémy a služby – verejné knižnice3A2)7237 6 04  
           
76UČITEĽSTVO      
7646 6vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť3A2)7646 6   
7647 3opatrovateľka3C7647 3   
7649 6učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo3A2)7640 6   
     7641 6     
     7644 6   
7661 6sociálno-výchovný pracovník3A2)7661 6   
7662 6 animátor voľného času3A2)7663 6   
7663 6kultúrno-výchovný pracovník3A2)7663 6   
       
82UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA     
8218 6reštaurovanie textílií 3A3)    
8221 6 dizajn     
8221 6 05dizajn – priemyselný dizajn3A    
8221 6 09dizajn – fotografický dizajn3A    
8221 6 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn3A    
8221 6 14 dizajn – odevný dizajn3A    
8222 6úžitková maľba3A3)8222 6  
8223 6úžitková fotografia3A3)8223 6  
8226 6hudobno-dramatické umenie12)3A 8226 6  
8227 6tanec13)     
8227 6 01tanec – klasický tanec13)3A 8227 6 01  
8227 6 02tanec – ľudový tanec13)3A 8227 6 02  
8228 6spev12)3A 8228 6  
8229 6hudba12)     
8229 6 01hudba – skladba12)3A 8229 6 01  
8229 6 02hudba – dirigovanie12) 3A 8229 6 02  
8229 6 03hudba – hra na klavíri12) 3A 8229 6 03  
8229 6 04hudba – hra na organe12)    3A 8229 6 04  
8229 6 06hudba – hra na husliach, viole, čele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale12)3A 8229 6 06  
8229 6 07hudba – hra na akordeóne12)3A 8229 6 07  
8229 6 08hudba – cirkevná hudba12)3A 8229 6 08  
8229 6 09hudba – hra na ľudových hudobných nástrojoch12)3A 8229 6 09  
8230 6scénická technika3A8230 6  
8231 6tvarovanie priemyselných výrobkov 8231 6  
8233 6výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov3A    
8233 6 01výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo3A8233 6 01  
8233 6 02výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké zámočníctvo a kováčstvo 3A8233 6 02  
8233 6 03výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – plošné a plastické rytie kovov3A8233 6 03  
8233 6 04výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké odlievanie3A8233 6 04  
8234 6výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu3A8234 6   
8235 6výtvarné spracúvanie skla     
8235 6 02výtvarné spracúvanie skla – brúsenie skla3A3)8235 6 02  
8235 6 03výtvarné spracúvanie skla – hutnícke tvarovanie skla3A3)8235 6 03  
8235 6 04výtvarné spracúvanie skla – maľovanie a leptanie skla3A3)8235 6 04  
8235 6 07výtvarné spracúvanie skla – vzorkárstvo sklenej bižutérie3A3)8235 6 07  
8235 6 09výtvarné spracúvanie skla – tvorba drobnej sklenej plastiky3A3)    
8236 6textilné výtvarníctvo     
8236 6 01textilné výtvarníctvo – tkáčska tvorba 3A3)8236 6 01  
8236 6 02textilné výtvarníctvo – pletiarska tvorba3A3)8236 6 02  
8236 6 03textilné výtvarníctvo – tlačiarenská tvorba3A3)8236 6 03   
8238 6ručné výtvarné spracúvanie textílií3A3)8238 6  
8240 6tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov3A3)8240 6  
8244 6modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov3A3)8244 6  
8245 6konzervátorstvo a reštaurátorstvo      
8245 6 01konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb 3A3)8245 6 01  
8245 6 02konzervátorstvo a reštaurátorstvo – kovov3A3) 8245 6 02  
8245 6 05konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba 3A3)8245 6 05   
8247 6ladenie klavírov12)3A3)8247 6  
8248 6kameňosochárstvo3A3)8248 6  
8249 6tvarovanie dreva a rezbárstvo3A3)8249 6  
8259 6 animovaná tvorba3A3) 8260 6  
8260 6propagačné výtvarníctvo3A3)     
8261 6propagačná grafika3A3)8261 6  
8262 6grafická úprava tlačív 3A3) 8262 6   
8264 6konzervátorské a reštaurátorské práce       
8264 6 01konzervátorské a reštaurátorské práce – papier, staré tlače a knižné väzby3A3)8264 6 01  
8264 6 03konzervátorské a reštaurátorské práce – drevo3A3)8264 6 03  
8264 6 05konzervátorské a reštaurátorské práce – kameň, omietky, nástenné maľby, keramika, porcelán3A3)8264 6 05  
8267 6štukatérstvo  3A3)8239 6  
8269 6 tvorba nábytku a interiéru  3A5)  8242 6   
8270 6scénická kostýmová tvorba3A3)    
8273 6scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba3A3)    
8278 6maskérska tvorba3A3)    
8279 6dizajn a tvarovanie dreva3A3)    
8297 6fotografický dizajn3A3)    
8298 6odevný dizajn3A3)    
85UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA     
8501 4umeleckoremeselné práce3A8501 4    
8503 4umeleckoremeselné spracúvanie kovov      
8503 4 01umeleckoremeselné spracúvanie kovov – kováčske a zámočnícke práce3A2)8503 4 0166
8503 4 03umeleckoremeselné spracúvanie kovov – rytecké práce 3A2)8503 4 0366
8503 4 04umeleckoremeselné spracúvanie kovov – pasiarske práce 3A2)8503 4 0466
8504 4umeleckoremeselné spracúvanie dreva     
8504 4 01umeleckoremeselné spracúvanie dreva – stolárske práce3A2)8504 4 0166
8504 4 02umeleckoremeselné spracúvanie dreva – rezbárske práce3A2)8504 4 0266
8504 4 03umeleckoremeselné spracúvanie dreva – čalúnnické a dekoratérske práce 3A2)8504 4 0366
8506 4umeleckoremeselné spracúvanie textilu     
8506 4 02umeleckoremeselné spracúvanie textilu – gobelinárske práce3A2)8506 4 0266
8506 4 03umeleckoremeselné spracúvanie textilu – ručná čipka3A2)8506 4 0366
8506 4 04umeleckoremeselné spracúvanie textilu – ručná výšivka3A2)8506 4 0466
8507 4umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky       
8507 4 01umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky – kameňosochárske práce3A2)8507 4 0166
8507 4 03umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky – štukatérske práce3A2)8507 4 0366
8507 4 04umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky – keramické práce3A2)8507 4 04 66
8508 4 scénické umeleckoremeselné práce     
8508 4 01scénické umeleckoremeselné práce – parochniarske a maskérske práce3A2)8508 4 0166
8508 4 02scénické umeleckoremeselné práce – maľba dekorácií a interiérov3A2)8508 4 0266
8508 4 03scénické umeleckoremeselné práce – kroje a kostýmy3A2)8508 4 0366
8508 4 04scénické umeleckoremeselné práce – krojová a divadelná obuv3A2)8508 4 0466
8513 4umeleckoremeselné spracúvanie kože3A2)  66
         
92BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY     
9210 6 bezpečnostná služba     
9210 6 01bezpečnostná služba – základná policajná príprava3), 6)4A9210 6 01  
9210 6 02bezpečnostná služba – poriadková polícia3), 6), 7) 4A9210 6 02  
9210 6 03bezpečnostná služba – dopravná polícia6), 7)4A9210 6 03  
9210 6 04 bezpečnostná služba – ochrana objektov6), 7)4A    
9210 6 05bezpečnostná služba – hraničná a cudzinecká polícia6), 7)4A9210 6 05  
9210 6 06bezpečnostná služba – justičná a kriminálna polícia3), 6), 7)4A 9210 6 06  
9210 6 07bezpečnostná služba – služby osobitného určenia6), 7)4A    
9210 6 09bezpečnostná služba – ochrana určených osôb6), 7)4A    

ODDIEL E

Sústava skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní študijných odborov, ktorých absolvovaním žiaci získajú vyššie odborné vzdelanie

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV Stupeň najvyššieho
dosiahnutého vzdelania
podľa ISCED1)
Nadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov
študijný odbor
študijný odbor – zameranie
21BANÍCTVO A BANÍCKA GEOLÓGIA  
2156 7geopropagácia krajiny5B2156 7
      
22HUTNÍCTVO  
2241 7polytechnika 5B2241 7
       
23STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA  
2381 7strojárstvo  
2381 7 01strojárstvo – hydraulické systémy5B2381 7 01
2381 7 02strojárstvo – príprava a riadenie výroby5B2381 7 02
2381 7 08strojárstvo – grafické systémy CAD, CAM5B2381 7 08
2381 7 09strojárstvo – automatizácia v strojárstve5B2381 7 09
      
26ELEKTROTECHNIKA  
2665 7manažment a podnikanie v elektrotechnike 5B2665 7
2675 7elektrotechnika  
2675 7 06elektrotechnika – racionalizácia výroby a spotreba energie5B 
2675 7 13elektrotechnika – automatizačná technika5B 
2695 7počítačové systémy 5B 
      
29POTRAVINÁRSTVO   
2940 7potravinárstvo   
2940 7 01potravinárstvo – hygiena potravín5B2940 7 01
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO  
3135 7 komerčný pracovník v odevníctve5B 
      
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV  
3383 7spracúvanie dreva  
3383 7 11spracúvanie dreva – manažment a podnikanie v spracúvaní dreva5B 
       
37DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE  
3764 7logistika a manažment v cestnej preprave  
39ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY  
3963 7požiarna ochrana4)5B 
      
42POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA  
4210 7agropodnikanie  
4210 7 02agropodnikanie – hygiena potravín živočíšneho pôvodu5B4210 7 02
4210 7 03agropodnikanie – chov koní 5B 
4211 7záhradníctvo  
4211 7 08záhradníctvo – aranžovanie a viazačstvo5B4211 7 08
4211 7 13záhradníctvo – podnikanie a obchod 5B4211 7 13
4220 7lesníctvo a lesnícky manažment 5B 
4221 7vidiecka turistika5B 
4223 7krajinárske úpravy a tvorba krajiny5B 
4225 7obchod a služby v poľnohospodárstve 5B 
      
43VETERINÁRSKE VEDY   
4336 7veterinárne zdravotníctvo a hygiena 5B 
53ZDRAVOTNÍCTVO  
5317 7diplomovaný fyzioterapeut5B5317 7
5325 7diplomovaná všeobecná sestra5B5325 7
5328 7 diplomovaná dentálna hygienička5B5328 7
5329 7 diplomovaný zubný technik5B5329 7
5332 7diplomovaný zdravotnícky záchranár5B 
5333 7 diplomovaný rádiologický asistent5B5333 7
5335 7 diplomovaný optometrista5B5335 7
5345 7 diplomovaný medicínsko-technický laborant5B 
      
63EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY   
6310 7financie 5B6310 7
6314 7cestovný ruch 5B6314 7
6318 7manažment hotelov a cestovných kancelárií   
6318 7 01manažment hotelov a cestovných kancelárií – manažment hotelov5B6318 7 01
6318 7 02manažment hotelov a cestovných kancelárií – manažment cestovných kancelárií 5B6318 7 02
6318 7 03manažment hotelov a cestovných kancelárií – manažment turistických informačných kancelárií 5B6318 7 03
6332 7daňové služby5B 
6334 7trhové služby5B 
6335 7medzinárodné podnikanie 5B 
6338 7manažment a ekonomika priemyselného podniku5B 
      
68PRÁVNE VEDY  
6851 7sociálno-právna činnosť5B6851 7
      
75PEDAGOGICKÉ VEDY  
7518 7špeciálna pedagogika 5B7518 7
    
82UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA   
8218 7reštaurovanie textílií5B 
8226 7hudobno-dramatické umenie12)5B8226 7
8227 7tanec13) 8227 7
8227 7 01tanec – klasický tanec13) 5B8227 7 01
8227 7 02tanec – ľudový tanec13)5B8227 7 02
8228 7spev12) 8228 7
8229 7hudba12) 8229 7
8229 7 01hudba – skladba12)5B8229 7 01
8229 7 02hudba – dirigovanie12) 5B8229 7 02
8229 7 03hudba – hra na klavíri12)5B8229 7 03
8229 7 04hudba – hra na organe12)5B8229 7 04
8229 7 05hudba – hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch12) 5B8229 7 05
8229 7 06hudba – hra na husliach, viole, čele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale12)5B8229 7 06
8229 7 07hudba – hra na akordeóne12) 5B8229 7 07
8229 7 08hudba – cirkevná hudba12)5B8229 7 08
8229 7 09hudba – hra na ľudových hudobných nástrojoch12)5B8229 7 09
8235 7výtvarné spracúvanie skla5B 
8237 7modelárstvo a návrhárstvo odevov5B 
8238 7ručné výtvarné spracúvanie textílií5B 

Vysvetlivky:

1) Medzinárodná norma klasifikácie vzdelania (ISCED 1997).

2) 4A, ak ide o pomaturitné štúdium podľa § 47 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) Iba pomaturitné štúdium podľa § 47 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.

4) V študijnom odbore možno študovať len v stredných odborných školách požiarnej ochrany v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

5) Iba nadstavbové štúdium.

6) V študijnom odbore možno študovať len v stredných odborných školách Policajného zboru v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

7) Iba zdokonaľovacie pomaturitné štúdium podľa § 47 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.

8) Študijný odbor, ktorý obsahovo nadväzuje na učebný odbor.

9) Učebný odbor strednej odbornej školy, ktorého štúdium trvá dva roky.

10) Študijný odbor nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov.

11) V študijnom odbore štátny vzdelávací program určuje možnosť získania výučného listu.

12) V študijnom odbore možno študovať len na hudobnom a dramatickom konzervatóriu.

13) V študijnom odbore možno študovať len na tanečnom konzervatóriu.

14) Pri preberaní učiva o vulkanizácii najviac šesť žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.

15) V treťom ročníku pri práci vo výškach štyria žiaci na jedného majstra odbornej výchovy.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 písm. g) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.