Oznámenie č. 303/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o schválení Vyhlásenia Slovenskej republiky k článkom 40 a 41 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985

Čiastka 114/2008
Platnosť od 06.08.2008

303

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 426 z 25. júna 2008 schválila Vyhlásenie Slovenskej republiky k článkom 40 a 41 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985, v nasledujúcom znení:

a) Slovenská republika oznamuje, že príslušníkmi vykonávajúcimi cezhraničné sledovanie podľa článku 40 ods. 1 a 2 Schengenského dohovoru sú príslušníci Policajného zboru,

b) Slovenská republika oznamuje, že orgánom podľa článku 40 ods. 1 a 2 Schengenského dohovoru je Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce prezídia Policajného zboru,

c) Slovenská republika oznamuje, že vo vzťahu k Poľskej republike, Českej republike, Rakúskej republike a Maďarskej republike možno na území Slovenskej republiky vykonávať cezhraničné prenasledovanie za nasledujúcich podmienok:

1. s právom zadržať prenasledovanú osobu [článok 41 ods. 2 písm. b)],

2. bez priestorového alebo časového obmedzenia [článok 41 ods. 3 písm. b)],

3. pre trestné činy, ktoré sú dôvodom na vydanie osoby [článok 41 ods. 4 písm. b)];

platné bilaterálne zmluvy upravujúce cezhraničné prenasledovanie s Poľskou republikou, Českou republikou, Rakúskou republikou a Maďarskou republikou sa považujú za zmluvy rozširujúce rozsah použitia odseku 1;“.