Vyhláška č. 302/2008 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 1 000 Sk s tematikou rozlúčky so slovenskou korunou

Čiastka 114/2008
Platnosť od 06.08.2008 do31.12.2008
Účinnosť od 01.11.2008 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

302

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

zo 7. júla 2008

o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 1 000 Sk s tematikou rozlúčky so slovenskou korunou

Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti ukončenia platnosti slovenskej meny a jej prechodu na menu euro v Slovenskej republike sa vydávajú do obehu pamätné strieborné mince v nominálnej hodnote 1 000 Sk (ďalej len „tisíckorunák“).

(2) Tisíckorunák sa razí zo striebra s rýdzosťou 999; jeho hmotnosť je 62,207 g a priemer 50 mm. Pri razbe tisíckorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 1,244 g.

§ 2

(1) Na líci tisíckorunáka je v strede mincového poľa vyobrazená budova sídla Národnej banky Slovenska. Po oboch jej stranách sú umiestnené hviezdy a ich fragmenty symbolizujúce členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii. Pri hornom okraji tisíckorunáka je v opise zľava doprava názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Pri spodnom okraji tisíckorunáka je vpravo od vyobrazenia budovy sídla Národnej banky Slovenska umiestnený štátny znak Slovenskej republiky a vľavo od nej letopočet „2008“. Vľavo od vyobrazenia budovy sídla Národnej banky Slovenska je vyobrazená značka programu Spoločné emisie Európy znázorňujúca európsku hviezdu a symbol eura.

(2) Na rube tisíckorunáka sú v kompozícii štylizovaného symbolu eura „“ vyobrazené fragmenty motívov piatich slovenských mincí, ktoré sú v obehu. Označenie nominálnej hodnoty „1000 Sk“ je v dvoch riadkoch v pravej časti tisíckorunáka. Pri hornom okraji tisíckorunáka je v opise zľava doprava text „SLOVENSKÁ KORUNA“. Pri spodnom okraji tisíckorunáka sú v opise zľava doprava letopočty platnosti slovenskej koruny ako peňažnej jednotky v Slovenskej republike „1993 – 2008“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“, medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu tisíckorunáka sochára Karola Lička „KL“ sú umiestnené pri ľavom spodnom okraji tisíckorunáka vedľa štylizovaného symbolu eura.

(3) Na hrane tisíckorunáka je razbou do hĺbky umiestnený text „* 1. 1. 2009 * ZAVEDENIE EURA * EURO INTRODUCTION“.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2008.


v z. Viliam Ostrožlík v. r.


Obrázok