Oznámenie č. 3/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

Čiastka 1/2008
Platnosť od 10.01.2008
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. januára 2008.

3

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1, § 30 ods. 1 a § 30a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

výnos z 10. decembra 2007 č. 26682/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín.

Tento výnos upravuje požiadavky na množstvá a druhy rezíduí prípravkov na ochranu rastlín, ich najvyššie prípustné množstvo v potravinách a v potravinových surovinách alebo na povrchu potravín a potravinových surovín. Predmetným výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2006 č. 11968/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín (oznámenie č. 290/2006 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. októbra 2006 č. 20728/2006-SL (oznámenie č. 559/2006 Z. z.), výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. decembra 2006 č. 28119/2006-SL (oznámenie č. 10/2007 Z. z.), výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. mája 2007 č. 12290/2007-OL (oznámenie č. 267/2007 Z. z.) a výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. augusta 2007 č. 19652/2007-OL (oznámenie č. 403/2007 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 15. januára 2008.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 1/2008 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. januára 2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.