Vyhláška č. 299/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 13/2008 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu

Čiastka 113/2008
Platnosť od 01.08.2008
Účinnosť od 01.08.2008

OBSAH

299

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 23. júla 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 13/2008 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 13/2008 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 6 znie:

(6) Výška výdavku na mesačnú priznanú mzdu zamestnanca alebo jej pomernú časť subjektu hospodárskej mobilizácie podľa odseku 1 písm. m) nemôže byť vyššia ako platová tarifa najvyššej platovej triedy podľa osobitného predpisu.3) Ak mesačná priznaná mzda zamestnanca subjektu hospodárskej mobilizácie je rovnaká alebo nižšia ako platová tarifa najvyššej platovej triedy podľa osobitného predpisu,3) výška výdavku podľa prvej vety sa počíta z mesačnej priznanej mzdy zamestnanca subjektu hospodárskej mobilizácie. Ak mesačná priznaná mzda zamestnanca subjektu hospodárskej mobilizácie je vyššia ako platová tarifa najvyššej platovej triedy podľa osobitného predpisu,3) výška výdavku podľa prvej vety sa počíta z výšky platovej tarify najvyššej platovej triedy podľa osobitného predpisu.3) Odvody podľa odseku 1 písm. n) sa počítajú z výšky výdavku podľa prvej vety, pričom súčet výdavkov podľa odseku 1 písm. m) a n) môže byť vyšší ako platová tarifa najvyššej platovej triedy podľa osobitného predpisu.3)“.

2. V prílohe v trinástom a štrnástom bode sa za slovo „podnikateľ,“ vkladajú slová „príspevková organizácia, verejná vysoká škola alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2008.


v z. Peter Žiga v. r.