Zákon č. 298/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 113/2008
Platnosť od 01.08.2008
Účinnosť od 01.09.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2008 Aktuálne znenie