Oznámenie č. 291/2008 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v plynárenstve a ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 31. júla 2007 č. 4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve

Čiastka 111/2008
Platnosť od 31.07.2008 do31.12.2011
Účinnosť do 31.12.2011
Zrušený 216/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 31. júla 2008 s výnimkou § 23, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

291

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal podľa § 12 ods. 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výnos z 23. júla 2008 č. 4/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v plynárenstve a ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 31. júla 2007 č. 4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve (oznámenie č. 382/2007 Z. z.).

Výnosom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ustanovuje spôsob, postup a podmienky regulácie ceny, podklady a spôsob predkladania návrhu ceny v plynárenstve. Týmto výnosom sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 31. júla 2007 č. 4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve (oznámenie č. 382/2007 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 31. júla 2008 s výnimkou § 23, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Výnos je uverejnený v čiastke 64/2008 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.