Nariadenie vlády č. 290/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov

(v znení č. 397/2012 Z. z., 312/2014 Z. z.)

Čiastka 111/2008
Platnosť od 31.07.2008
Účinnosť od 16.11.2014

OBSAH