Oznámenie č. 281/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Internej dohody medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady o financovaní pomoci Spoločenstva na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2008 – 2013 v súlade s Dohodou o partnerstve štátov Afriky, Karibiku a Tichomoria (AKT) – ES a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje časť 4 Zmluvy o ES

Čiastka 109/2008
Platnosť od 25.07.2008
Redakčná poznámka

Interná dohoda nadobudla platnosť 1. júla 2008 v súlade s článkom 13 ods. 2. V ten istý deň, t. j. 1. júla 2008, nadobudla platnosť aj pre Slovenskú republiku.

281

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. júla 2006 bola v Bruseli podpísaná Interná dohoda medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady o financovaní pomoci Spoločenstva na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2008 – 2013 v súlade s Dohodou o partnerstve štátov Afriky, Karibiku a Tichomoria (AKT) – ES a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje časť 4 Zmluvy o ES.

Interná dohoda nadobudla platnosť 1. júla 2008 v súlade s článkom 13 ods. 2. V ten istý deň, t. j. 1. júla 2008, nadobudla platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Do textu internej dohody možno nahliadnuť na Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.