Oznámenie č. 280/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Internej dohody, ktorou sa mení a dopĺňa dokument z 18. septembra 2000 o vykonávaní Dohody o partnerstve štátov Afriky, Karibiku a Tichomoria a Európskeho spoločenstva

Čiastka 109/2008
Platnosť od 25.07.2008
Redakčná poznámka

Interná dohoda nadobudla platnosť 1. júla 2008 v súlade s článkom 2. V ten istý deň, t. j. 1. júla 2008, nadobudla platnosť aj pre Slovenskú republiku.

280

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. apríla 2006 bola v Luxemburgu podpísaná Interná dohoda, ktorou sa mení a dopĺňa dokument z 18. septembra 2000 o vykonávaní Dohody o partnerstve štátov Afriky, Karibiku, Tichomoria a Európskeho spoločenstva.

Interná dohoda nadobudla platnosť 1. júla 2008 v súlade s článkom 2. V ten istý deň, t. j. 1. júla 2008, nadobudla platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Do textu internej dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.