Oznámenie č. 276/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch

Čiastka 107/2008
Platnosť od 25.07.2008 do31.05.2010
Účinnosť do 31.05.2010
Zrušený 220/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2008.

276

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 70 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 7. júla 2008 č. 15/2008, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch.

Opatrením sa zabezpečí vykonávanie § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch aj po úpravách účinných od 1. novembra 2007 a 1. januára 2008 týkajúcich sa poskytovania investičných služieb. Opatrením sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 43/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2008.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 21/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.