Zákon č. 273/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

Čiastka 107/2008
Platnosť od 25.07.2008
Účinnosť od 01.08.2008

OBSAH

273

ZÁKON

z 2. júla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona č. 130/1991 Zb., zákona č. 295/1992 Zb., zákona č. 109/1993 Z. z. a zákona č. 222/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Mestská časť ako právnická osoba podľa odseku 2 má ako žiadateľ na účely čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie postavenie obce.“.

2. V § 11 ods. 5 sa za slová „jeho námestníci,“ vkladajú slová „najviac dvaja,“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2008.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.