Zákon č. 271/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 107/2008
Platnosť od 25.07.2008
Účinnosť od 01.09.2008

OBSAH

271

ZÁKON

z 2. júla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 536/2004 Z. z., zákona č. 612/2004 Z. z. a zákona č. 290/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 písmeno c) znie:

c) na úseku bývania

1. posudzuje a overuje údaje v žiadosti o poskytnutie dotácií na rozvoj bývania,

2. vykonáva kontrolu vynakladania verejných finančných prostriedkov na rozvoj bývania poskytnutých ministerstvom a fondom,

3. vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených ministerstvom alebo fondom v oblasti podpory rozvoja bývania,

4. vykonáva prevod finančných prostriedkov podľa uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácií na rozvoj bývania uzatvorených v rámci programu rozvoja bývania,

5. vykonáva kontrolu čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou,

6. zabezpečuje spracovanie podkladov a návrhov na rozvoj bývania v príslušnom kraji,

7. spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy pri tvorbe opatrení súvisiacich s rozvojom bývania,

8. zabezpečuje spracovanie regionálnych koncepcií zameraných na vytváranie podmienok na rozvoj bývania,

9. vedie evidenciu podaných žiadostí o poskytovanie dotácií na rozvoj bývania,

10. poskytuje informácie o formách pomoci štátu pri zveľaďovaní a rozširovaní bytového fondu,

11. spolupracuje s orgánmi územnej samosprávy pri riešení problémov rozvoja bývania,

12. metodicky usmerňuje orgány územnej samosprávy pri tvorbe a realizácii miestnej bytovej politiky, pri zabezpečovaní dostupnosti pozemkov na bytovú výstavbu a ich zainvestovaní technickou vybavenosťou.“.

2. Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Krajský stavebný úrad vykonáva činnosti uvedené v odseku 1 písm. c) štvrtom bode prostredníctvom mimorozpočtového účtu.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.