Opatrenie č. 267/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku

Čiastka 106/2008
Platnosť od 19.07.2008 do31.08.2009
Účinnosť od 01.09.2008 do31.08.2009
Zrušený 326/2009 Z. z.

OBSAH