Vyhláška č. 240/2008 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa určuje počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní pri premene menovitej hodnoty niektorých druhov cenných papierov zo slovenskej meny na eurá

Čiastka 93/2008
Platnosť od 01.07.2008
Účinnosť od 08.07.2008

OBSAH