Nariadenie vlády č. 237/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 144/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Čiastka 93/2008
Platnosť od 01.07.2008 do15.10.2009
Účinnosť od 10.07.2008 do15.10.2009
Zrušený 385/2009 Z. z.

OBSAH

237

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. júna 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 144/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 144/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 2 sa za slovo „neplatné“ vkladajú slová „od 10. júla 2011“.

2. § 5 znie:

㤠5

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.“.

3. V prílohe sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

2. Smernica Komisie 2007/35/ES z 18. júna 2007, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Rady 76/756/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení na motorových a ich prípojných vozidlách (Ú. v. EÚ L 157, 19. 6. 2007).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 10. júla 2008.


Robert Fico v. r.