Nariadenie vlády č. 236/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 309/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 171/2007 Z. z.

Čiastka 93/2008
Platnosť od 01.07.2008
Účinnosť od 06.07.2008

236

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. júna 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 309/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 171/2007 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 309/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 171/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa vypúšťa.

2. § 3 znie:

㤠3

Vozidlo musí spĺňať vzhľadom na hladinu hluku a výfukový systém technické požiadavky ustanovené v bode 2 prílohy I a v prílohe III smernice Rady 70/157/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 5 sa vypúšťajú.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

4. V § 4 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.“.

6. V § 5 ods. 3 písmeno c) znie:

c) vozidlo predstavujúce typ vozidla, do ktorého má byť namontovaný systém, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v bode 4.1 prílohy 7 k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 51 – Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motorových vozidiel s najmenej štyrmi kolesami z hľadiska ich emisií hluku (ďalej len „predpis EHK OSN č. 51“),9a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) Ú. v. EÚ L 137, 30. 5. 2007.“.

7. V § 6 odsek 2 znie:

(2) Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.11) Kontroly ustanovené v osobitnom predpise12) sa vykonávajú raz za dva roky. Testy ustanovené v osobitnom predpise13) sú zhodné s testami na overenie zhody výroby ustanovenými v prílohe 7 k predpisu EHK OSN č. 51 a v prílohe 5 k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK/OSN) č. 59 – Jednotné ustanovenia pre homologizáciu náhradných systémov tlmenia hluku výfukov.13a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

13a) Ú. v. EÚ L 326, 24. 11. 2006.“.

8. V § 6 ods. 3 sa vypúšťa skratka „ES“.

9. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:

㤠7a

Vozidlo typovo schválené ES alebo typovo schválené od 6. júla 2008 do 6. júla 2010 podlieha testu ustanovenému v prílohe 10 k predpisu EHK OSN č. 51 na účely monitorovania. Výsledky testu sa pripoja k dokumentom ustanoveným v doplnkoch 1 a 2 prílohy I smernice v súlade s prílohou 9 k predpisu EHK OSN č. 51 a zasielajú sa Európskej komisii;17) to neplatí, ak ide o predĺženie platnosti udeleného typového schválenia ES alebo typového schválenia. Vozidlo sa nepovažuje za nový typ vozidla na účely postupu monitorovania, ak sa odlišuje v bodoch 2.2.1 a 2.2.2 predpisu EHK OSN č. 51.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

17) § 99 písm. o) bod 9a zákona č. 725/2004 Z. z.“.

10. Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

3. Smernica Komisie 2007/34/ES zo 14. júna 2007, ktorou sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Rady 70/157/EHS týkajúca sa prípustnej hladiny hluku a výfukových systémov motorových vozidiel (Ú. v. EÚ L 155, 15. 6. 2007).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 6. júla 2008.


Robert Fico v. r.