Vyhláška č. 23/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Parížske močiare

Čiastka 10/2008
Platnosť od 24.01.2008
Účinnosť od 01.02.2008

23

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 7. januára 2008,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Parížske močiare

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:


§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Parížske močiare (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov chriašteľa malého, trsteniarika tamariškového, kačice chrapľavej, včelárika zlatého, bučiačika močiarneho, kane močiarnej a husi divej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Nové Zámky v katastrálnych územiach Gbelce, Maďarský Svodín, Nová Vieska, Strekov.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 376,58 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2 považuje

a) zasahovanie do pobrežnej alebo vodnej vegetácie od 1. marca do 15. augusta okrem údržby objektov alebo zariadení potrebných pre správu vodných tokov podľa osobitného predpisu,1)

b) kosenie porastov trstiny, pálky alebo ostrice, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

c) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. marca do 31. júla okrem odstraňovania následkov havárií alebo porúch na elektrickom vedení,

d) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov2) alebo ostatných zatrávnených plôch,2)

e) mechanizované kosenie existujúcich trvalých trávnych porastov od 1. mája do 31. júla spôsobom od okrajov do stredu,

f) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný druh poľnohospodárskeho pozemku,3)

g) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy na iný druh poľnohospodárskeho pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast,

h) pozemná aplikácia pesticídov alebo priemyselných hnojív na existujúcich trvalých trávnych porastoch okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín,

i) pozemná aplikácia pesticídov alebo priemyselných hnojív na pozemkoch dočasne nevyužívaných na rastlinnú výrobu2) od 15. marca do 30. júna okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín,

j) aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr.

(2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3 považuje

a) vykonávanie činnosti uvedenej v odseku 1 písm. a), b), e), f) alebo g),

b) lov rýb od 15. marca do 30. júna,

c) čerpanie vody do pojazdných cisterien.

(3) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 4 považuje

a) vykonávanie činnosti uvedenej v odseku 1 písm. c), g) alebo h),

b) rekultivácia ťažobných stien po ťažbe piesku alebo hliny, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

c) ťažba piesku, hliny alebo iné poškodenie pôdneho krytu od 5. mája do 20. augusta, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia.

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Nitre a na Obvodnom úrade životného prostredia v Nových Zámkoch.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.


Jaroslav Izák v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 23/2008 Z. z.

VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA

Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa stavu katastrálnych máp k 16. septembru 2004, z ktorých bola hranica chráneného vtáčieho územia prenesená do Základnej mapy v mierke 1 : 50 000 tejto nomenklatúry:

Nové Zámky 45 – 42

Nové Zámky 45 – 44

Vonkajšia hranica

Vonkajšia hranica chráneného vtáčieho územia je opísaná osobitne pre jeho tri oddelené časti, a to v smere od severozápadu na juhovýchod.

Prvá, najväčšia časť chráneného vtáčieho územia, predstavuje vlastný močiar s priľahlými plochami. Vonkajšia hranica je opísaná od najsevernejšieho bodu územia v katastrálnom území Strekov smerom na juhovýchod ku katastrálnym územiam Nová Vieska a Gbelce. Od najsevernejšieho bodu chráneného vtáčieho územia pri okraji štátnej cesty (východný okraj obce Strekov). Od daného bodu hranica ďalej pokračuje na juhovýchod po severnom okraji mokrade a vrbín. Na úseku približne 540 metrov tvorí hranicu prevažne rozhranie alúvia potoka Paríž s vrbinami, mokraďami a záhradami v katastrálnom území Strekov. V ďalšom úseku pokračuje hranica na juhovýchod, pričom s močariskom susedí prevažne už orná pôda a miestami hranicu tvorí poľná cesta oddeľujúca alúvium Paríža od agrocenóz. Hranica po vonkajšom obvode obchádza aj severovýchodný výbežok porastu mäkkých lužných drevín a ďalej pokračuje juhovýchodným smerom, rozhraním mokradí a agrocenóz. Vo vzdialenosti približne 900 metrov západne od časti obce Arad prechádza hranica plynulo do katastrálneho územia obce Nová Vieska. Ďalej pokračuje severovýchodným okrajom mokradí a južným okrajom poľnej cesty, ktorá oddeľuje od agrocenóz mokrade. Hranica pretína asfaltovú komunikáciu z obce Nová Vieska k obci Arad, ktorá nie je súčasťou územia. Odtiaľto hranica opäť pokračuje juhovýchodným smerom, sledujúc severný okraj mokradí a južný okraj poľnej cesty. Vo vzdialenosti približne 325 metrov východne od rašelinového jazierka hranica vybieha v ostrom uhle na sever a obopína časť lúky v tvare výbežku. Potom opäť na juhovýchod hranica pokračuje, kopírujúc severný okraj mokradí a južný okraj poľnej cesty v katastrálnom území Nová Vieska. Vo vzdialenosti približne 30 metrov na východ od južného výbežku severného stromoradia hranica prechádza do katastrálneho územia Maďarský Svodín. Pod juhozápadným cípom sadov hranica vybieha v ostrom uhle na sever a obopína časť lúk so solitérnymi drevinami. Popri juhozápadnom cípe sadov opäť hranica v miernom uhle pokračuje na juhovýchod, sledujúc severný okraj lúk. Po približne 300 metroch hranica v blízkosti juhovýchodného cípu sadov prechádza postupne do katastrálneho územia Gbelce. Hranica pokračuje rozhraním severného okraja lúk a mokradí, pod južným okrajom poľnej cesty, ďalej juhovýchodným smerom. Hranica takýmto spôsobom pokračuje na juhovýchodný smer, na západnej päte svahu štátnej cesty Gbelce – Svodín sa prudko v ostrom uhle stáča na juh a kopíruje pätu svahu cesty. Postupne v miernom uhle poniže rekreačného zariadenia Ardea sa hranica stáča na juhozápadný smer, popri juhovýchodnom okraji skupinky drevín, popod pätou svahu št. cesty. Vo vzdialenosti približne 180 metrov juhozápadne od križovatky štátnych ciest Gbelce – Svodín – Kamenín sa hranica prudko v ostrom uhle stáča na severozápad, pretína pole a po približne 150 metroch prechádza hranica ku Gbelskému kanálu a prechádza prevažne jeho južným okrajom ďalej na západ, pričom hranica zaberá aj časť agrocenóz a menších trsťových mokradí popri južnom brehu kanála. Potom ďalej na západ približne 230 metrov vonkajšej hranice tvorí severný okraj záhrad obce Gbelce. Za nimi hranica pretína úložné priestory na skladovanie vykoseného tŕstia vo vzdialenosti približne 30 metrov južne od južného brehu Gbelského kanála. Ďalej hranica sa v ostrom uhle stáča na juhozápad k obci Gbelce, kopíruje vonkajší obvod mokrade a po približne 130 metroch pokračuje v ostrom uhle ďalej na severozápad, prevažne kopírujúc okraj mokradí južne od Gbelského kanála, v katastrálnom území Gbelce. Vo vzdialenosti približne 270 metrov na severozápad od Gbeliec hranica v tvare vystupujúceho výbežku zaberá mokrade a lúky so solitérnou drevinovou vegetáciou. Ďalej na severozápadný smer pokračuje, kopírujúc prevažne rozhranie agrocenóz a mokradí. Ďalej hranica prechádza do katastrálneho územia Nová Vieska a približne vo vzdialenosti 1 100 metrov na juhovýchod od obce hranica v ostrom uhle vybieha južným smerom a zaberá časť agrocenóz s výbežkami mokradí a nelesných plôch s rozptýlenou drevinovou vegetáciou. Na úrovni severovýchodného cípu obce Nová Vieska hranica prebieha na rozhraní záhrad a severne priliehajúcich lúk, mokradí a skupín solitérnych drevín. Takto hranica pokračuje na úseku približne 1 250 metrov až k štátnej ceste Nová Vieska – Arad, ktorú pretína a pokračuje ďalej na severozápad prevažne na rozhraní obecných záhrad, trávnych porastov a mokradí. Vo vzdialenosti približne 160 metrov od západného okraja obce Nová Vieska južnú hranicu CHVÚ tvorí rozhranie mokradí a agrocenóz. Takto hranica pokračuje ďalej severozápadným smerom. Postupne hranica prechádza obdobným spôsobom aj v katastrálnom území Strekov. Približne vo vzdialenosti 625 metrov na juhovýchod od obce Strekov hranica obopína časť mokradí a solitérnych stromov v tvare výbežku a pokračuje ďalej k juhovýchodnému okraju obce Strekov. Vo vzdialenosti približne 100 metrov od severovýchodného cípu poľnohospodárskeho družstva Strekov sa hranica v ostrom uhle stáča na sever a kopíruje južný breh potoka Paríž. Takto pokračuje až k východnej päte asfaltovej komunikácie a premostenia potoka v obci Strekov. Pri moste sa hranica v ostrom uhle stáča na severovýchod a približne po 100 metrov sa napája na východiskový bod opisu vonkajšej hranice, sledujúc východnú pätu svahu asfaltovej komunikácie.

Druhá časť chráneného vtáčieho územia sa nachádza v katastrálnom území Nová Vieska vo vzdialenosti asi 600 metrov juhozápadne od obce Nová Vieska. Pomerne malá lokalita je obkolesená poliami. Vonkajšiu hranicu tvorí rozhranie polí a dobývacieho priestoru. Vo východnej časti lokality vonkajšia hranica prechádza po vonkajšom (východnom) obvode porastov drevín. V severovýchodnom cípe lokality územie zaberá aj časť príjazdovej komunikácie.

Tretia samostatná časť chráneného vtáčieho územia sa nachádza v katastrálnom území obce Gbelce vo vzdialenosti približne 425 metrov východne od rekreačného strediska Ardea v blízkosti južného okraja štátnej cesty Gbelce – Kamenín. Ide o nevyužívaný ťažobný priestor s jazierkom. Opis hranice sa začína najsevernejším cípom územia. Severný cíp sa nachádza na južnom okraji štátnej cesty v agátovom lesnom poraste. Odtiaľto vonkajšia hranica pokračuje na juhovýchod. Po približne 270 metroch sa v miernom uhle stáča na juhozápad a po približne 65 metroch sa v ostrejšom uhle stáča viac na západ. Po približne 130 metroch sa hranica v ostrom uhle stáča na sever a po približne 94 metroch sa stáča v ostrom uhle na juhozápad. Po približne 140 metroch sa hranica stáča v ostrom uhle na severozápad. Po približne 165 metroch hranica dosahuje južný okraj štátnej cesty, stáča sa v ostrom uhle na severovýchod a pokračuje a po približne 290 metroch sa opäť napája na východiskový bod opisu vonkajšej hranice.

Vnútorné hranice

Vnútorné hranice chráneného vtáčieho územia sa v území vymedzenom vonkajšou hranicou chráneného vtáčieho územia nevymedzujú.

Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia

Katastrálne územie Gbelce:

10770/3, 10770/5, 10770/6, 13573, 13574/1, 13574/2, 13575, 13579/3, 13579/8, 13581/2, 13582, 13583, 13584, 13587, 13588, 13592/1, 13592/2, 13593/1, 13593/2, 13593/3, 13593/4, 13593/5, 13594/1, 13594/2, 13595, 13598, 13602/2, 13607/2 (časť), 13607/5, 13607/6.

Katastrálne územie Maďarský Svodín:

3100/9, 3100/13.

Katastrálne územie Nová Vieska:

1028, 1030, 1031, 1040, 1041, 1259, 1292, 1293, 1294, 1354, 1355, 1357, 1358, 1359, 1418/3, 1497 (časť), 2044 (časť), 2059/4, 2288/3, 2289/1, 2292/1, 2298, 2299/2, 2300/1, 2301, 2302/1, 2302/2, 2302/3, 2302/4, 2303, 2304/1, 2304/2, 2306, 2307, 2308, 2309/1, 2309/2, 2309/3, 2309/4, 2309/5, 2309/6, 2309/7, 2309/8, 2312/1 (časť), 2323, 2997/1, 3514/1 (časť), 3514/2 (časť), 3514/3 (časť), 3514/5 (časť), 3516, 3520/2 (časť), 607, 631, 788, 838.

Katastrálne územie Strekov:

1458/1 (časť), 1458/2 (časť), 1504/1 (časť), 1504/2, 1504/6, 1504/7, 2157, 2159, 2160/2.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 23/2008 Z. z.

ČASŤ CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, NA KTOROM JE ZAKÁZANÉ VYKONÁVAŤ ČINNOSŤ PODĽA § 2 ods. 1

Vymedzený ekologicko-funkčný priestor sa nachádza v okrese Nové Zámky v katastrálnych územiach Gbelce, Maďarský Svodín, Nová Vieska, Strekov. V rámci jednotlivých katastrov zaberá tieto parcely:

Katastrálne územie: čísla parciel

Katastrálne územie Gbelce:

13592/2, 13593/1, 13593/2, 13593/3, 13593/4, 13593/5, 13594/1, 13594/2, 13595, 13602/2, 13607/2 (časť), 13607/5, 13607/6.

Katastrálne územie Maďarský Svodín:

3100/9, 3100/13.

Katastrálne územie Nová Vieska:

1028, 1030, 1031, 1040, 1041, 1259, 1293 (časť), 1359, 1418/3, 1497 (časť), 2288/3, 2289/1, 2292/1, 2298, 2299/2, 2300/1, 2301, 2302/1, 2306, 2307, 2308, 2309/1, 2309/3, 2309/8, 2312/1 (časť), 2323 (časť), 2997/1, 3514/1 (časť), 3514/2 (časť), 3514/3 (časť), 3514/5 (časť), 3516, 3520/2 (časť), 607, 631, 788, 838.

Katastrálne územie Strekov:

1458/1 (časť), 1458/2 (časť), 1504/1 (časť), 1504/2 (časť), 1504/6 (časť), 2157, 2159, 2160/2.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 23/2008 Z. z.

ČASŤ CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, NA KTOROM JE ZAKÁZANÉ VYKONÁVAŤ ČINNOSŤ PODĽA § 2 ods. 2

Vymedzený ekologicko-funkčný priestor sa nachádza v okrese Nové Zámky v katastrálnych územiach Gbelce, Nová Vieska, Strekov. V rámci jednotlivých katastrov zaberá tieto parcely:

Katastrálne územie: čísla parciel

Katastrálne územie Gbelce:

13573, 13574/1, 13574/2, 13575, 13579/3, 13579/8, 13581/2, 13582, 13584, 13587, 13588, 13592/1, 13598.

Katastrálne územie Nová Vieska:

1292, 1293 (časť), 1294, 1354, 1355, 1357, 1358, 2302/2, 2302/3, 2302/4, 2303, 2304/1, 2304/2, 2309/2, 2309/4, 2309/5, 2309/6, 2309/7, 2323 (časť).

Katastrálne územie Strekov:

1458/1 (časť), 1458/2 (časť), 1504/1 (časť), 1504/2 (časť), 1504/6 (časť), 1504/7.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 23/2008 Z. z.

ČASŤ CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, NA KTOROM JE ZAKÁZANÉ VYKONÁVAŤ ČINNOSŤ PODĽA § 2 ods. 3

Vymedzený ekologicko-funkčný priestor sa nachádza v okrese Nové Zámky v katastrálnych územiach Gbelce, Nová Vieska. V rámci jednotlivých katastrov zaberá tieto parcely:

Katastrálne územie: čísla parciel

Katastrálne územie Gbelce:

10770/3, 10770/5, 10770/6.

Katastrálne územie Nová Vieska:

2044 (časť), 2059/4.

Poznámky pod čiarou

1) § 48 až 51 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

2) Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 647/2004 Z. z.

3) § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.