Oznámenie č. 226/2008 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania

Čiastka 89/2008
Platnosť od 24.06.2008
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 25. júna 2008.

226

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 12 ods. 4 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal

výnos z 18. júna 2008 č. 1/2008 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania.

Výnosom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vyhlasuje rozsah cenovej regulácie v oblasti elektroenergetiky, plynárenstva, tepla, pitnej vody a odpadovej vody a pri poskytovaní vodohospodárskych služieb, ako aj spôsob jej vykonania.

Výnos nadobúda účinnosť 25. júna 2008.

Výnos je uverejnený v čiastke 59/2008 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.