Opatrenie č. 225/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Čiastka 89/2008
Platnosť od 24.06.2008
Účinnosť od 01.07.2008

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2008 Aktuálne znenie