Opatrenie č. 225/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Čiastka 89/2008
Platnosť od 24.06.2008
Účinnosť od 01.07.2008

OBSAH

225

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 13. júna 2008

o úprave súm životného minima

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:

a) v § 2 písm. a) zákona sa suma „5 130 Sk“ nahrádza sumou „5 390 Sk“,

b) v § 2 písm. b) zákona sa suma „3 580 Sk“ nahrádza sumou „3 760 Sk“,

c) v § 2 písm. c) zákona sa suma „2 340 Sk“ nahrádza sumou „2 460 Sk“.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2008.


Viera Tomanová v. r.