Nariadenie vlády č. 217/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

Čiastka 87/2008
Platnosť od 20.06.2008
Účinnosť od 01.07.2008 do30.06.2016
Zrušený 209/2016 Z. z.

OBSAH

217

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. júna 2008,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu sa mení takto:

1. Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 3 až 8, 11 a 12 znejú:

1) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z.

3) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí.

4) § 3 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z.

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

6) § 19 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z.

7) § 10 a 19 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z.

8) § 6 ods. 1 písm. q) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) § 26 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

12) § 5 ods. 4 písm. x) zákona č. 355/2007 Z. z.“.

2. V prílohe č. 2 tabuľka č. 1 znie:

„Tabuľka č. 1

Limitné hodnoty expozície (musia byť splnené všetky podmienky)

Frekvenčný rozsahPrúdová hustota pre hlavu a trup J (mA/m2) (efektívna hodnota)Priemerný SAR pre celé telo (W/kg)Lokalizovaný SAR (hlava a trup) (W/kg)Lokalizovaný SAR (končatiny) (W/kg)Hustota žiarivého toku S (W/m2)
do 1 Hz 40
1 Hz < 4 Hz 40/f
4 Hz < 1 000 Hz 10
1 000 Hz < 100 kHzf/100
100 kHz < 10 MHzf/1000,41020
10 MHz < 10 GHz 0,41020
10 < 300 GHz50
Poznámka:
Uvedené hodnoty neplatia pre činnosti spojené s používaním, obsluhou a údržbou prístrojov magnetickej  rezonancie.“.

3. V prílohe č. 3 sa doterajší text prílohy označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/46/ES z 23. apríla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/40/ES o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (18. individuálna smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. EÚ L 114, 26. 4. 2008).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2008.


Robert Fico v. r.