Vyhláška č. 212/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja

Čiastka 85/2008
Platnosť od 13.06.2008 do31.12.2008
Účinnosť od 01.07.2008 do31.12.2008
Zrušený 618/2008 Z. z.

212

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 28. mája 2008,

ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 43 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja ustanovuje:


§ 1

Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja (ďalej len „daň“) a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane je uvedený v prílohe.

§ 2

Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie dane a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane podľa § 1 sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce sa 1. júla 2008.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 697/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2008.


Ján Počiatek v. r.


Príloha k vyhláške č. 212/2008 Z. z.

VZOR

SPOTREBNÁ DAŇ Z MINERÁLNEHO OLEJA

VZOR 01