Zákon č. 207/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Čiastka 84/2008
Platnosť od 13.06.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH