Nariadenie vlády č. 190/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 440/2006 Z. z. o kŕmnych zmesiach

Čiastka 77/2008
Platnosť od 31.05.2008 do14.02.2011
Účinnosť od 24.06.2008 do14.02.2011
Zrušený 29/2011 Z. z.

OBSAH

190

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 7. mája 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 440/2006 Z. z. o kŕmnych zmesiach

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 440/2006 Z. z. o kŕmnych zmesiach sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno q).

2. V § 6 ods. 2 písm. b), § 13 ods. 3 písm. a) a v § 13 ods. 4 písm. a) sa za slovo „sídlo“ vkladajú slová „krmivárskeho podniku výrobcu“.

3. V prílohe č. 3 položka Zníženie rizika vzniku popôrodného uľahnutia znie:

„Zníženie rizika vzniku popôrodného uľahnutiaNízky obsah vápnikaDojniceVápnik
Fosfor
Horčík
Jeden až štyri týždne pred otelenímV návode na použitie uveďte text:
„Po otelení skrmovanie treba ukončiť.“.
  alebo       
  úzky pomer katiónov a aniónov  Vápnik
Fosfor
Sodík
Draslík
Chloridy
Síra
Jeden až štyri týždne pred otelenímV návode na použitie uveďte text:
„Po otelení skrmovanie treba ukončiť.“.
  alebo       
  vysoký obsah zeolitu (syntetického kremičitanu hlinitosodného)  Obsah syntetického kremičitanu hlinitosodnéhoDva týždne pred otelenímV návode na použitie uveďte text:
„Množstvo krmiva treba obmedziť tak, aby denný príjem kremičitanu hlinitosodného nepresiahol 500 g.“.
„Po otelení skrmovanie treba ukončiť.“.
  alebo       
  vysoký obsah vápnika vo forme dobre využiteľných vápenatých solí  Celkový obsah vápnika, zdroje vápnika a množstvo vápnika z jednotlivých zdrojovOd prvých príznakov pôrodu až do dvoch dní po pôrodeNa obale, nádobe alebo štítku uveďte:
1. Návod na použitie, t. j. počet podaní, obdobie pred otelením a obdobie po otelení.
2. Text: „Pred použitím odporúčame konzultovať s odborníkom na výživu.“.“.

4. Príloha č. 9 sa dopĺňa bodmi 9 a 10, ktoré znejú:

9. Smernica Komisie 2008/4/ES z 9. januára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/39/ES, pokiaľ ide o krmivá určené na zníženie rizika popôrodného uľahnutia (Ú. v. EÚ L 6, 10. 1. 2008).

10. Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 623/2007/ES z 23. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2002/2/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 79/373/EHS o uvádzaní kŕmnych zmesí do obehu (Ú. v. EÚ L 154, 14. 6. 2007).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 24. júna 2008.


Robert Fico v. r.