Opatrenie č. 181/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 75/2008
Platnosť od 24.05.2008
Účinnosť od 24.05.2008 do31.05.2019
Zrušený 143/2019 Z. z.

OBSAH