Opatrenie č. 181/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 75/2008
Platnosť od 24.05.2008
Účinnosť od 24.05.2008 do31.05.2019
Zrušený 143/2019 Z. z.

OBSAH

181

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 13. mája 2008

o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:


§ 1

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre

a) jednostopové vozidlá a trojkolky je 1,50 Sk,

b) osobné cestné motorové vozidlá je 5,50 Sk.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Viera Tomanová v. r.