Opatrenie č. 180/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Čiastka 75/2008
Platnosť od 24.05.2008
Účinnosť od 24.05.2008 do31.10.2014
Zrušený 296/2014 Z. z.

OBSAH

180

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 13. mája 2008

o sumách stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:


§ 1

Sumy stravného pre časové pásma sú:

a) 98 Sk pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

b) 149 Sk pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

c) 230 Sk pre časové pásmo nad 18 hodín.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Viera Tomanová v. r.