Vyhláška č. 18/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky

Čiastka 9/2008
Platnosť od 24.01.2008
Účinnosť od 01.02.2008

18

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 7. januára 2008,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:


§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov strakoša kolesára, ľabtušky poľnej a sokola červenonohého a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Dunajská Streda v katastrálnom území Opatovský Sokolec, v okrese Komárno v katastrálnych územiach Bodza, Bodzianske Lúky, Brestovec, Čalovec, Kameničná, Kolárovo, Lipové, Okoličná na Ostrove, Sokolce – Lak, Sokolce – Turi a Zemianska Olča.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 8 297,7 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.

§ 2

(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) likvidácia, zmenšovanie rozlohy alebo aplikovanie insekticídov alebo herbicídov na zamokrených terénnych depresiách, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

b) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. apríla do 31. júla okrem odstraňovania následkov havárií alebo porúch na elektrickom vedení, údržby ochranného pásma dráh železničných tratí alebo vykonávania povodňových zabezpečovacích prác alebo povodňových záchranných prác,1)

c) vykonávanie úmyselnej ťažby2) od 1. apríla do 31. júla,

d) vykonávanie hospodárskej činnosti okrem obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy v blízkosti hniezda sokola červenonohého od 1. apríla do 15. augusta, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

e) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu3) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku,4)

f) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy3) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast,

g) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov okrem ich obnovy,

h) rozorávanie hniezdnych biotopov ľabtušky poľnej, najmä brehov materiálových jám (štrkovísk, pieskovní a hlinísk) alebo okrajov miestnych komunikácií alebo účelových komunikácií, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

i) mechanizovaná kosba okrajov účelových komunikácií bez súvislého porastu drevinami do 15. júna bežného kalendárneho roka,

j) aplikovanie insekticídov alebo herbicídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch, na ostatných zatrávnených plochách, na medziach alebo drevinách rastúcich mimo lesa okrem odstraňovania inváznych druhov,

k) aplikovanie priemyselných hnojív alebo pesticídov na miestnych alebo účelových komunikáciách a ich okrajoch alebo brehoch materiálových jám (štrkovísk, pieskovní a hlinísk) okrem odstraňovania inváznych druhov,

l) aplikovanie rodenticídov od 20. apríla do 30. septembra,

m) používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie a reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb.5)

(2) Činnosti ustanovené v odseku 1 písm. c) a d) sú zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu.6)

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Nitre a na Obvodnom úrade životného prostredia v Komárne.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.


Jaroslav Izák v. r.


Príloha k vyhláške č. 18/2008 Z. z.

VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA

Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa stavu katastrálnych máp k 16. septembru 2004, z ktorých bola hranica chráneného vtáčieho územia prenesená do Základnej mapy v mierke 1 : 50 000 týchto nomenklatúr:

Dunajská Streda 45 – 32

Komárno 45 – 34

Vonkajšia hranica

Od najzápadnejšieho cípu územia, ktorý sa nachádza za cestným mostom trasy Okoč – Bodzianske Lúky, a to v priesečníku východného okraja cesty a vzdušnej päty ľavostrannej hrádze Komárňanského kanála, hranica chráneného vtáčieho územia pokračuje na severovýchod, kopírujúc južný okraj štátnej cesty až k osade Nový Golyáš (katastrálne územie Opatovský Sokolec). Ďalej hranica pokračuje po južnom okraji osady s priľahlými pozemkami pričlenenými k osade, až sa opäť vracia k južnému okraju štátnej cesty Okoč – Bodzianske Lúky. Hranica pokračuje južným okrajom štátnej cesty až ku križovatke pri juhozápadnom okraji osady Veľký Sek. Tesne pod križovatkou sa hranica stáča na juhovýchod pozdĺž cesty Okoč – Veľký Sek – Bodzianske Lúky. Po 50 metroch pretína štátnu cestu a pokračuje smerom na severovýchod. Pretína v polovici materiálovú jamu, pokračuje ďalej agrocenózami pozdĺž juhovýchodného okraja osady Veľký Sek. Na východnom okraji osady sa hranica napája na západný okraj poľnej cesty so stromoradím, pokračuje k asfaltovej komunikácii medzi Veľkým Sekom a Veľkým Kováčom. Od severovýchodného okraja osady pokračuje hranica severovýchodným smerom po južnom okraji asfaltovej komunikácie a samoty s priľahlým políčkom, popri ktorom sa hranica opäť stáča k južnému okraju pôvodnej asfaltovej komunikácie a smeruje ďalej severovýchodným smerom popri južnom okraji uvedenej komunikácie až ku križovatke ciest v tvare T pri miestnom cintoríne. Na tejto križovatke sa hranica stáča v ostrom uhle juhovýchodným smerom, pričom ide pozdĺž juhozápadného okraja komunikácie a smeruje až k usadlosti. Ďalej hranica pokračuje vonkajším juhozápadným obvodom usadlosti s jej priľahlými pozemkami. Od východného okraja usadlosti hranica smeruje juhovýchodným smerom pozdĺž poľnej cesty na južnom okraji parcely 1554 (katastrálne územie Opatovský Sokolec). Ďalej ide týmto smerom severnými okrajmi parciel 199/3 a 199/4 (katastrálne územie Sokolce – Turi) a križuje kolmo prebiehajúcu poľnú cestu. Pozdĺž východného okraja poľnej cesty pokračuje hranica na severovýchod smerom k meandrovitému občasnému toku Částa a ďalej sa lomí na juhovýchod pozdĺž tej istej poľnej cesty až k samote so stavbou. Obchádza stavbu aj s priľahlými záhradami po ich vonkajšom južnom okraji a na severovýchodnom okraji samoty prechádza naprieč cez občasný tok Částa na jeho severný (pravostranný) breh. Hranica ďalej prebieha juhovýchodným smerom pozdĺž pravostranného brehu Částej a po 480 m križuje parcelu 26300/1 (katastrálne územie Kolárovo) a prechádza na západný okraj poľnej cesty prebiehajúcej na hranici lesných pozemkov, ktorými sú lesné porasty prebiehajúce severovýchodne a východne od Částej. Hranica ďalej prebieha južným smerom pozdĺž tejto poľnej cesty až po záver posledného výraznejšieho meandra Částej na konci rozšírenej časti parcely 26732 (katastrálne územie Kolárovo). Tu hranica opúšťa okraj porastov, križuje poľnú cestu a stáča sa na severovýchod naprieč cez poľnohospodárske pozemky (parcela č. 26888, katastrálne územie Kolárovo) až k ceste vedúcej k poľnohospodárskemu areálu (pri Částej). Ďalej hranica prechádza krížom cez cestu na juhovýchodný okraj poľnej cesty a pozdĺž neho prebieha až po priesečník poľnej cesty so vzdušnou pätou pravostrannej hrádze kanála Asód – Čergov. Ďalej hranica pokračuje pozdĺž pravostrannej vzdušnej päty hrádze kanála Asód – Čergov juhovýchodným smerom. Južne od Kolárova pretína štátnu cestu Kolárovo – Zemianska Olča a pokračuje na juhovýchod rovnakým smerom pozdĺž pravostrannej vzdušnej päty hrádze kanála Asód – Čergov až ku kanálu Kolárovo – Kameničná. Tam sa hranica prudko stáča južným smerom a kopíruje ľavostrannú pätu hrádze kanála Kolárovo – Kameničná. Takto hranica pokračuje stále na juh ľavostrannou pätou kanála. Pretína asfaltovú komunikáciu Kráľka – Balvany, pokračuje stále na juh a západne od bývalej samoty Piesky sa hranica stáča na západ. Nad mostom pretína kanál Kolárovo – Kameničná. Ďalej pokračuje západným smerom pozdĺž severného okraja poľnej cesty vedúcej z obce Čalovec do bývalej samoty Piesky. Hranica ďalej obchádza intravilán obce Čalovec a priľahlé samoty v katastrálnom území, sleduje vonkajší obvod časti obce Violín a pokračuje po vonkajšom obvode osady Ambrózov hon. Pri juhozápadnom okraji samôt Ambrózovho honu hranica kopíruje južný okraj poľnej cesty až po jej ústie na štátnu cestu Čalovec – Okoličná na Ostrove. Hranica ďalej naberá juhozápadný smer a prebieha pozdĺž západného okraja štátnej komunikácie až k osade Štúrová. Hranica obchádza zastavané územie časti obce Štúrová (katastrálne územie Okoličná na Ostrove) po jej západnom obvode. Ďalej pokračuje juhozápadným smerom pozdĺž západného okraja uvedenej štátnej komunikácie. Pretína naprieč Komárňanský kanál a pokračuje smerom k obci Okoličná na Ostrove. Severne od obce hranica obchádza intravilán a rybník, stáča sa na západ, kde vedie severným okrajom poľnej cesty medzi Okoličnou na Ostrove a Zemianskou Olčou. Hranica po obvode obchádza tiež menšiu nepoľnohospodársku plochu pri križovatke poľných ciest. Hranica ďalej obchádza severný okraj areálu poľnohospodárskej farmy Zemianska Olča a potom pokračuje na severozápad popri východnom okraji štátnej cesty Zemianska Olča – Kolárovo. Za premostením Komárňanského kanála sa hranica stáča zo štátnej cesty severozápadným smerom a prechádza na vzdušnú pätu pravostrannej hrádze Komárňanského kanála. Ďalej obchádza areál čerpacej stanice a pokračuje severozápadným a neskôr západným smerom k ústiu Lipovského kanála. Od miesta ústia kanála Vrbina – Holiare hranica pokračuje západným smerom pozdĺž vzdušnej päty ľavostrannej (severnej) hrádze tohto kanála až tesne po ústie vedľajšieho odvodňovacieho kanála s vetrolamom. V tomto bode sa hranica stáča na severozápad pozdĺž západného okraja vetrolamu smerom k obci Lipové. Obchádza intravilán a priľahlé záhrady a na severovýchodnom okraji obce sa stáča pozdĺž kanála vedúceho súbežne s cestou z obce Lipové severovýchodným smerom. Na úrovni vedľajšieho odvodňovacieho kanála s vetrolamom hranica prechádza krížom cez cestu a prebieha ďalej pozdĺž juhozápadného okraja vetrolamu severozápadným smerom až na východný okraj komunikácie (Lipové – Bodzianske Lúky). Odtiaľto pokračuje severovýchodným smerom až za premostenie Komárňanského kanála. Tesne za premostením sa hranica napája na vzdušnú pätu ľavostrannej hrádze kanála. Ďalej smeruje na severozápad až do východiskového bodu pri premostení Komárňanského kanála štátnou cestou Okoč – Bodzianske Lúky.

Vnútorné hranice

Vnútorné hranice chráneného vtáčieho územia vymedzujú zastavané územia obcí1) nachádzajúce sa v území vymedzenom vonkajšou hranicou chráneného vtáčieho územia, ktoré nie sú súčasťou chráneného vtáčieho územia.

Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia

Katastrálne územie Bodza:

1032, 1034, 1958.

Katastrálne územie Bodzianske Lúky:

1101, 1104, 1164, 1173, 1319/1, 1320, 1323, 1326 – časť, 1328/2, 1329/2, 1329/3, 1329/14, 1347/1, 1356/1 – časť, 1418/1, 1418/2, 1427/2, 1427/4, 1444 – časť, 1463, 1474/2, 1490, 1585, 1586, 1592/1, 1592/5, 1592/6, 1594/3, 1603, 1615, 1638, 1649, 1651, 1664, 1674, 1704, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1756, 1759, 1780/3, 1790, 1798, 1866/1, 1866/3, 1866/4 – časť, 1866/7, 1879/1, 1879/2, 1879/3, 1880, 1881/3, 1888/10, 1889, 1892/2, 1893/2, 1898/1 – časť, 1900, 1917, 1921, 1925/3, 1925/5, 1926, 1928, 1943, 1945.

Katastrálne územie Brestovec:

1010/1, 1010/2, 1014/1, 1014/2, 726, 914, 915, 986, 986.

Katastrálne územie Čalovec:

2032/30, 2032/31, 2056/3, 2056/5, 2057, 2058/1, 2058/28 – časť, 2059/18, 2059/28, 2059/4, 2071, 2074, 2120/1, 2120/10, 2120/11, 2120/12, 2120/13, 2120/14, 2120/15, 2120/16, 2120/17, 2120/2, 2120/3, 2120/4, 2120/5, 2120/7, 2120/8, 2120/9, 2192/1, 2192/2, 2257, 2281/1, 2281/2, 2380/1, 2380/2, 2412, 2454, 2460/1, 2460/2, 2462/5, 2471, 2498, 2515, 2535, 2649, 2700, 2734, 2844, 2845, 2848, 2852, 2871, 2887, 2887, 2896/4, 2896/5, 2901/1, 2901/1, 2901/2, 2926/4, 2927, 2965/1, 2965/2, 3132/1, 3132/2, 3232, 3284.

Katastrálne územie Kameničná:

3045, 3045, 3047/4, 3047/4, 3047/5, 3047/5, 3049/6, 3049/6, 3058/1, 3060, 3061/1, 3061/2, 3061/3, 3061/4, 3061/5, 3062/1, 3062/2, 3063, 3064/1, 3064/3, 3064/4, 3066/1, 3066/2, 3074/1, 3074/2, 3074/3, 3074/4, 3075, 3076/1, 3076/2, 3076/3, 3076/4, 3077, 3079/1, 3079/2, 3083, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3094, 3096, 3097, 3103/1, 3103/2, 3103/3, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109/1, 3109/2, 3109/3, 3116/1, 3119/1, 3119/5, 3120/3, 3120/4, 3122/1, 3122/2, 3122/3, 3123/1, 3123/3, 3123/4, 3124/2, 3124/4, 3128, 3133, 3135/1, 3136/1, 3139, 3140/1, 3270, 3270.

Katastrálne územie Kolárovo:

23713, 26300/1 – časť, 26300/2, 26301 – časť, 26688 – časť, 26730, 26732, 26882 – časť, 26970, 26976, 27059, 27060, 27087, 27140/1, 27147, 27218, 27225, 27237, 27250, 27252, 27252, 27254, 27256, 27266/4, 27266/4, 27266/4, 27266/5, 27266/6, 27266/7, 27268/1, 27268/10, 27269, 28059, 28119/1, 28119/2, 28441, 28448/2, 28448/3, 28448/4, 28448/5, 28448/8, 28448/9, 28449/1, 28449/2, 28656, 28662/1, 28662/2, 28664/2, 28665/1, 28665/2, 28665/3, 28665/4, 28665/5, 28667/2, 28667/4, 28667/4, 28667/5, 28672/1, 28672/2, 28672/3, 28672/4, 28674/1, 28674/10, 28674/11, 28674/12, 28674/13, 28674/14, 28674/17, 28674/18, 28674/2, 28674/3, 28674/4, 28674/5, 28674/6, 28674/7, 28674/8, 28675, 28676/1, 28676/10, 28676/2, 28676/3, 28676/4, 28676/7, 28676/9, 28677, 28678/1, 28678/2, 28678/3, 28678/4, 28678/5, 28678/6, 28679/1, 28679/2, 28679/3, 28680, 28702/2, 28702/3, 28702/4, 28703/1, 28703/12, 28703/14, 28703/15, 28703/16, 28703/17, 28703/19, 28703/2, 28703/20, 28703/3, 28703/4, 28703/5, 28703/6, 28703/7, 28703/8, 28703/86, 28710, 28713, 28715/1, 28715/10, 28715/11, 28715/4, 28715/5, 28715/7, 28715/8, 28715/9, 28716/1, 28716/2, 28733/1.

Katastrálne územie Lipové:

162/1 – časť, 175/1, 175/2,190, 240/1, 240/2, 242, 251/1, 251/2, 273, 285, 288, 290/2, 290/3, 305, 345, 370, 389, 414/1, 438, 465, 483/2, 500/1, 500/2, 508, 509, 510, 694, 695, 696, 698, 699/1, 703, 710, 711, 712, 747/3 – časť, 751, 753/1, 753/2, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 763/2, 763/3, 765.

Katastrálne územie Okoličná na Ostrove:

904, 905, 908, 911, 912, 913, 914, 923, 933, 942, 943, 944, 947, 999, 1110, 1112, 1122, 1131, 1146, 1147, 1188, 1191, 1192, 1199, 1219, 1222, 1225, 1353, 1357, 1363, 1367, 1369, 1404, 1412, 1415, 1430, 1431, 1440, 1441, 1445, 1453, 1454, 1455, 1456, 1461, 1465, 1465, 1466, 1467, 1468, 1471, 1513, 1520, 1522, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1590, 1597, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1608, 1613, 1614, 1621, 1627, 1632 – časť, 1662 – časť, 2077, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1004/1 – časť, 1006/1/1, 1006/1/2, 1006/1/3, 1006/1/4, 1006/6, 1006/7, 1006/8, 1189/1, 1189/3, 1202/1, 1202/2, 1246/1, 1246/2, 1277/1, 1277/2, 1277/3, 1278/1, 1282/1, 1282/2, 1282/3, 1282/5, 1282/6, 1282/7, 1300/1, 1300/2, 1300/3, 1300/4, 1321/1, 1321/3, 1323/1, 1323/2, 1323/3, 1352/1, 1352/2, 1352/3, 1352/4, 1356/1, 1356/2, 1400/1, 1400/2, 1400/5, 1409/1, 1409/2, 1410/1, 1410/2, 1410/2, 1410/3, 1410/4, 1418/1, 1418/2, 1423/1, 1423/2, 1442/1, 1448/0/1, 1448/0/2, 1449/0/1, 1449/0/2, 1450/2, 1457/1, 1457/2, 1598/1, 1598/2, 1616/1, 1616/2, 1620/2, 1620/3, 1624/1 – časť, 1640/1, 1640/2, 910/1, 910/2, 917/1, 917/2, 934/1, 934/2, 945/1/1, 945/1/2, 945/5, 945/6, 945/7.

Katastrálne územie Opatovský Sokolec:

6, 29, 683, 684, 688, 691, 717, 730, 731, 732, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 741, 742, 743, 744, 1528, 1530, 1531, 1533, 1534, 1536, 1537, 1538, 1540, 1541, 1544, 1545, 1546, 1547, 1554, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1564, 1572, 1573,

1574, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1587, 1588, 1589, 1592, 1593, 1595, 1597, 1600, 1601, 1602, 1610, 1668, 1669, 1478/1, 1478/10, 1478/2, 1478/3, 1478/4, 1478/5, 1478/6, 1478/7, 1478/8, 1532/1, 1532/2, 1532/3, 1535/1, 1535/10, 1535/11, 1535/12, 1535/13, 1535/14, 1535/15, 1535/2, 1535/3, 1535/4, 1535/5, 1535/6, 1535/7, 1535/8, 1535/9, 1555/10, 1555/11, 1555/12, 1555/13, 1555/14, 1555/15, 1555/16, 1555/17, 1555/18, 1555/19, 1555/2, 1555/20, 1555/21, 1555/22, 1555/23, 1555/24, 1555/3, 1555/30, 1555/31, 1555/32, 1555/33, 1555/34, 1555/35, 1555/4, 1555/5, 1555/6, 1555/7, 1555/8, 1555/9, 1562/1, 1562/2, 1575/1, 1575/2, 1575/3, 1575/4, 1575/5, 1585/1, 1585/2, 1586/1, 1586/2, 1596/1, 1596/2, 1596/3, 1596/4, 1596/5, 1596/6, 1596/7, 1603/1, 1603/2, 1603/3, 1603/4, 1603/5, 1603/6, 1603/7, 1611/1, 1611/2, 1611/3, 1611/4, 1611/5, 1611/6, 740/1, 740/2.

Katastrálne územie Sokolce – Lak:

1392, 1568, 1570, 1571, 1611, 1613, 1615, 1629, 1631, 1639, 1641, 1649, 1680, 1689, 1704, 1751, 1752, 1753, 1775, 1775, 1777, 1797, 1813, 1814, 1614/1, 1622/1, 1623/2, 1623/3, 1635/1, 1635/2, 1638/1, 1663/1, 1663/2, 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1690/1, 1690/2, 1690/3, 1690/4, 1723/1, 1723/2, 1733/1, 1733/2, 1740/1, 1743/14, 1743/15, 1743/16, 1743/2, 1743/3, 1743/4, 1743/5, 1743/6, 1743/7, 1743/8, 1745/1, 1745/3, 1749/1, 1749/2, 1749/3/1, 1749/3/2, 1749/4, 1754/1, 1754/2, 1754/3, 1755/1, 1755/2, 1755/3, 1755/4, 1759/1, 1759/2, 1759/3, 1759/4, 1759/5, 1766/1, 1767/1, 1767/2, 1767/3, 1767/4, 1770/2, 1770/3, 1783/1, 1783/2, 1783/3, 1783/5.

Katastrálne územie Sokolce – Turi:

142, 175, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 201, 203, 204, 225, 226, 229, 244, 250, 251, 252, 137/1, 139/1, 139/2, 139/3, 140/1, 140/2, 143/2, 143/3, 143/6, 152/1, 152/5, 152/6, 152/7, 154/1, 154/2, 159/1, 159/3, 159/4, 159/5, 161/1, 161/2, 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 171/1, 171/2, 174/1, 174/2, 174/3, 180/9, 193/3, 194/1,197/1, 199/3, 199/4, 200/1, 200/2, 200/3, 205/1, 205/10, 205/11, 205/2, 205/5, 205/7, 205/8, 205/9, 210/1, 210/35, 210/36, 210/37, 210/38, 211/1, 211/2, 212/1, 212/2, 212/3, 218/1, 218/2, 230/1, 230/2, 245/1, 249/1, 249/10, 249/11, 249/12, 249/13, 249/14, 249/15, 249/16, 249/2, 249/3, 249/4, 249/5, 249/6, 249/7, 249/8, 249/9.

Katastrálne územie Zemianska Olča:

1748, 1750, 1771/1 – časť, 1771/2, 1774 – časť, 1776, 1780/1, 1780/2, 1813 – časť, 1814/1, 1814/4, 1953 – časť, 2068/4, 2070, 2071, 2100, 2156, 2184, 2207, 2209, 2218, 2206/1, 2251/1, 2251/2, 2283, 2284, 2291/1, 2291/2, 2291/3, 2348, 2380, 2381/1, 2406/1, 2406/2, 2406/3, 2411, 2435, 2436, 2449, 2469, 2470, 2480/1, 2480/2, 2482/1, 2482/2, 2488, 2499, 2502/2, 2502/4, 2503, 2504, 2538, 2539, 2557/2, 2560/2, 2561, 2567/1, 2569, 2570, 2581, 2582, 2583, 2589, 2572/1, 2572/2, 2572/3, 2572/4, 2574/12, 2574/17, 2574/3, 2574/5, 2574/6, 2580/10/1, 2580/10/2, 2580/13, 2580/15, 2580/16, 2580/2/1, 2580/2/2, 2580/4, 2622/1, 2622/2, 2638/3, 2638/4, 2638/5, 2639/2, 2648, 2671, 2677, 2678, 2684/1, 2684/2, 2684/3, 2684/4, 2684/5, 2694, 2695/1, 2695/2, 2696/2, 2703, 2704, 2705, 2714/2, 2715/2, 2717/1, 2717/2.

Poznámky pod čiarou

1) § 10 a 11 zákona č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami.

2) § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

3) Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 647/2004 Z. z.

4) § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) § 43b a 43c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

6) § 41 a 43 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.

1) § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.