155

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. apríla 2008

o podmienkach poskytovania platieb na opatrenie životné podmienky zvierat

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie vlády podľa osobitného predpisu1) upravuje podmienky poskytovania platieb na opatrenie životné podmienky zvierat2) (ďalej len „platba“).

(2) Platba sa poskytuje na podopatrenia zlepšenia životných podmienok v chove

a) hydiny,

b) hovädzieho dobytka

1. zlepšenie prirodzeného správania zvierat

1.1 voľným chovom ustajnených dojníc,

1.2 maštaľným výkrmom dobytka,

2. zlepšenie prirodzeného materského správania kráv,

c) ošípaných,

d) oviec.

(3) Podopatrenie v odseku 2 písm. b) bode 1.1 nemožno kombinovať na tých istých zvieratách s podopatrením v odseku 2 písm. b) druhom bode.

§ 2

Podmienky poskytovania platby

(1) Žiadosť o platbu môže podať osoba2a) (ďalej len „žiadateľ“) ktorá

a) má zaradenú žiadosť do opatrenia podľa osobitného predpisu,3)

b) vykonáva poľnohospodársku činnosť.4)

(2) Platbu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý

a) dodržiava dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky5) a základné požiadavky hospodárenia,6)

b) sa zaviaže čestným vyhlásením dodržiavať záväzok,7)

c) má evidované zvieratá podľa § 1 ods. 2 písm. b) až d) v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat,8)

d) zabezpečí najneskôr do konca druhého roku záväzku vyškolenie zamestnanca, ktorý absolvuje akreditovaný školiaci kurz týkajúci sa životných podmienok zvierat, a zároveň vyškolenie zamestnancov ku zvieratám zaradeným do podopatrenia podľa § 1 ods. 2 písm. b) bodu 2 a písm. c) a d) prostredníctvom akreditovaného kurzu zameraného na špeciálnu starostlivosť o zvieratá.

(3) Žiadateľ predkladá žiadosť o platbu spolu s identifikačným listom9) Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“) do 15. mája príslušného kalendárneho roka každoročne počas trvania záväzku.

(4) Žiadosť o platbu obsahuje

a) počet dobytčích jednotiek10) vymedzených podľa § 1 ods. 2, na ktoré sa požaduje platba,

b) registračné číslo chovu, na ktorý sa požaduje platba, ak ide o žiadosť podľa § 1 ods. 2 písm. a), alebo zoznam zvierat, na ktoré sa požaduje platba, ak ide o žiadosť podľa § 1 ods. 2 písm. b) a d), ktorý obsahuje čísla ušných značiek zvierat zaradených do chovu podľa § 1 ods. 2 písm. b) a d) a identifikáciu individuálneho registra,

c) overenú kópiu dokladu o zaevidovaní chovu v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, ak ide o žiadosť podľa § 1 ods. 2 písm. b) až d),

d) čestné vyhlásenie podľa odseku 2 písm. b), ktoré predkladá žiadateľ pri podávaní prvej žiadosti o platbu.

(5) Zviera uvedené v zozname podľa odseku 4 písm. b) je možné nahradiť iným zvieraťom, ktoré je evidované podľa odseku 2 písm. c), najneskôr do 20 dní od vyradenia z chovu alebo úhynu nahrádzaného zvieraťa. Oznámenie o nahradení sa zašle agentúre do piatich dní odo dňa náhrady a obsahuje číslo ušnej značky vyradeného zvieraťa a číslo ušnej značky nahradzujúceho zvieraťa.

(6) Žiadateľ podáva žiadosť o platbu podľa odseku 4 každoročne počas trvania záväzku na obdobie, ktoré plynie od 1. mája roku predloženia žiadosti o platbu do 30. apríla nasledujúceho roku. Platbu je možné poskytnúť najviac na počet dobytčích jednotiek zaradených do opatrenia.

(7) Nepredložením žiadosti o platbu v termíne na predkladanie žiadosti záväzok zaniká a žiadateľ musí vrátiť16) platby poskytnuté za predchádzajúce roky.

§ 3

Zlepšenie životných podmienok v chove hydiny

(1) Platbu podľa § 1 ods. 2 písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi, ak pri výkrme kurčiat zabezpečí

a) naskladnenie chovného priestoru zvieratami do 24 hodín jednorazovo,

b) hlbokú podstielku vysokú najmenej 10 cm na začiatku turnusu,

c) hlásenie o naskladnení a vyskladnení chovných priestorov za každý turnus,

d) dvakrát denne kontrolu chovného priestoru a hydiny s vyplnením halovej karty po ukončení kontroly podľa halovej karty, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1, a uchovanie tejto evidencie počas záväzku a následné tri roky po skončení záväzku,

e) zaťaženie podlahovej plochy do 30 kg živej hmotnosti na m2 chovného priestoru,

f) kŕmne zariadenie, ktoré umožní prístup pre najmenej 70 % zvierat naraz a sprístupnenie krmiva počas celého dňa,

g) sprístupnenie vody počas celého dňa a napájacie zariadenie, ktoré umožní prístup pre najmenej 70 % zvierat naraz, alebo kvapkové napájacie zariadenie,

h) dĺžku výkrmu najmenej 40 dní od naskladnenia chovného priestoru,

i) teplotu vzduchu v hale, nie vyššiu o viac ako 2 C teploty vzduchu vo vonkajšom prostredí, ak je od 1. mája do 31. augusta teplota vzduchu vo vonkajšom prostredí vyššia ako 30 C.

(2) Hlásenie o naskladnení chovného priestoru podľa odseku 1 písm. c) obsahuje dátum naskladnenia, počet naskladnených kurčiat v kusoch a v počte dobytčích jednotiek. Hlásenie sa zasiela agentúre do piatich pracovných dní odo dňa naskladnenia.

(3) Hlásenie o vyskladnení chovného priestoru podľa odseku 1 písm. c) obsahuje dátum vyskladnenia, počet vyskladnených kurčiat v kusoch a v počte dobytčích jednotiek, počet uhynutých kurčiat v kusoch a v počte dobytčích jednotiek. Hlásenie sa zasiela agentúre do piatich pracovných dní odo dňa vyskladnenia.

§ 4

Zlepšenie životných podmienok v chove hovädzieho dobytka

(1) Platbu podľa § 1 ods. 2 písm. b) bodu 1.1 možno poskytnúť žiadateľovi, ak zabezpečí

a) minimálne rozmery plochy ležiska a celkovej plochy koterca podľa prílohy č. 2,

b) zvieratám počas celého dňa nepretržitý prístup ku krmivu a čistej vode,

c) vytvorenie optimálnych skupín kráv v laktácii v počte do 40 kusov na základe štádia laktácie, telesnej hmotnosti a veku,

d) voľný chov kráv s výbehom mimo ustajňovacieho priestoru alebo pastevný spôsob chovu kráv,

e) voľný pohyb zvierat.

(2) Platbu podľa § 1 ods. 2 písm. b) bodu 1.2 možno poskytnúť žiadateľovi, ak pri maštaľnom výkrme býkov, volov vo veku od šesť do 24 mesiacov zabezpečí

a) minimálne rozmery plochy ležiska, minimálnu dĺžku kŕmneho miesta alebo minimálne rozmery na plochu a kus pri celoroštovom kotercovom ustajnení výkrmového dobytka podľa prílohy č. 3,

b) vytvorenie optimálnej skupiny ustajnených býkov a volov v počte do 15 kusov na základe fyziologického štádia, telesnej hmotnosti a veku,

c) pevný výbeh,

d) voľný pohyb zvierat.

(3) Platbu podľa § 1 ods. 2 písm. b) bodu 2 možno poskytnúť žiadateľovi, ak zabezpečí

a) najmenej dvakrát denne toaletu vemena dojčiacich kráv a dodájanie kráv v čase nadprodukcie mlieka,

b) odchovanie najmenej troch jalovičiek v troch trojmesačných cykloch od jednej kravy za laktáciu, pričom prvé prikladanie viacerých jalovičiek pod kravu v jednom cykle musí byť zabezpečené v rozsahu 24 hodín,

c) prístup jalovičiek k jednej krave po dobu dvoch mesiacov permanentne a v treťom mesiaci obmedzenie prístupu jalovičiek ku krave na dvakrát denne s prikrmovaním kvalitným jadrovým krmivom a senom,

d) denné vedenie evidencie dojčiacich kráv podľa prílohy č. 4 a uchovanie tejto evidencie počas trvania záväzku a následné tri roky po skončení záväzku,

e) potrebné ošetrenie jalovičiek a kráv.

(4) Žiadateľ poberajúci platbu podľa § 1 ods. 2 písm. b) bodu 2 zabezpečí na činnosti podľa odseku 3 zamestnanca, pričom na každých 20 kusov kráv s teľatami zabezpečí jedného zamestnanca.

§ 5

Zlepšenie životných podmienok v chove ošípaných

(1) Platbu podľa § 1 ods. 2 písm. c) možno poskytnúť žiadateľovi, ak pri chove prasníc v kategórii rodiace a dojčiace prasnice zabezpečí

a) naskladnenie prasníc do pôrodne najmenej sedem dní pred plánovaným termínom pôrodu,

b) čistotu koterca a prasnice,

c) pomoc pri prasení,

d) zvýšené nároky na teplotu v priestore pre ciciaky,

e) ak je potrebné prikladanie ciciakov k ceckom, ukladanie ciciakov do chovného priestoru,

f) vytváranie návyku u ciciakov prijímať krmivo a piť vodu od piateho dňa,

g) aby nedošlo k vyštikávaniu očných zubov po siedmom dni veku ciciakov okrem prípadov, ak dochádza k poraneniu ceckov prasnice,

h) kontrolu zdravotného stavu prasnice a ciciakov,

i) odstav ciciakov v priemere najmenej 32 dní od narodenia,

j) denné vedenie evidencie v chove ošípaných podľa prílohy č. 5.

(2) Žiadateľ zabezpečí na činnosti podľa odseku 1 zamestnanca, pričom na každých 50 kusov prasníc s ciciakmi zabezpečí jedného zamestnanca.

§ 6

Zlepšenie životných podmienok v chove oviec

(1) Platbu podľa § 1 ods. 2 písm. d) možno poskytnúť žiadateľovi, ak pri chove oviec starších ako jeden rok zabezpečí

a) optimálne skupiny ustajnených

1. gravidných a rodiacich bahníc do 110 kusov,

2. dojčiacich bahníc s jahňatami do veku troch týždňov do 22 kusov,

3. bahníc s jahňatami od troch týždňov do odstavu do 44 kusov,

podľa telesnej hmotnosti, veku a plemena,

b) včasné naskladnenie oviec do pôrodne,

c) čistotu koterca a oviec,

d) pomoc pri pôrode a ošetrovanie jahniat a oviec,

e) učenie jahniat piť prikladaním k ceckom ihneď po narodení,

f) učenie jahniat prijímať krmivo a piť vodu od piateho dňa,

g) sledovanie zdravotného stavu bahníc a jahniat,

h) denné vedenie evidencie v chove ustajnených dojčiacich bahníc s jahňatami podľa prílohy č. 6, uchovanie tejto evidencie počas trvania záväzku a následné tri roky po skončení záväzku.

(2) Žiadateľ zabezpečí na činnosti podľa odseku 1 zamestnanca, pričom na každých 70 kusov oviec s jahňatami zabezpečí jedného zamestnanca.

§ 7

Výška platby

Výška platieb je uvedená v prílohe č. 7.

§ 8

Prevod záväzku

(1) Ak počas trvania záväzku dôjde k prevodu podniku11) a predmetom prevodu je aj záväzok,7) zmluva o prevode záväzku musí obsahovať

a) obdobie, na ktoré sa prevádza záväzok,

b) počet dobytčích jednotiek, ktoré sú predmetom prevodu,

c) úradne osvedčený podpis fyzickej osoby konajúcej za prevodcu a nadobúdateľa,

d) dátum podpisu.

(2) Prevodca a nadobúdateľ predkladajú agentúre originálne vyhotovenie zmluvy o prevode záväzku podľa odseku 1 do 15 dní od jej podpisu.

(3) Ak sa prevod podniku uskutoční v priebehu piateho roka bez prevodu záväzku, žiadateľ nemusí poskytnutú platbu vrátiť, ak ukončil poľnohospodársku činnosť

(4) Záväzok7) nemožno meniť.12)

§ 9

Zníženie platby a vrátenie platby

(1) Ak sa pri kontrole žiadosti o platbu podľa § 3 alebo 5 zistí rozdiel medzi počtom dobytčích jednotiek uvedených v žiadosti o platbu a skutočným stavom dobytčích jednotiek, platba sa zníži o

a) percento zisteného rozdielu, ak rozdiel nie je väčší ako 10 %,

b) dvojnásobok percenta zisteného rozdielu, ak rozdiel je nad 10 % do 20 %,

c) 100 %, ak sa zistí rozdiel nad 20 %.

(2) Ak sa pri kontrole žiadosti o platbu podľa § 4 alebo 6 zistí rozdiel medzi počtom zvierat uvedených v žiadosti o platbu a skutočným stavom, platba sa zníži podľa osobitného predpisu.13)

(3) Zvieratá, pri ktorých neboli dodržané požiadavky na identifikáciu a registráciu podľa osobitného predpisu,14) sa pri kontrole žiadosti o platbu považujú za nezistené.

(4) Ak sa pri kontrole žiadosti o platbu zistí porušenie podmienok podľa § 2 ods. 2 písm. a), platba sa zníži podľa osobitného predpisu.15)

(5) Platba na príslušné podopatrenia sa zníži za príslušný rok o 20 % za nedodržanie každej z podmienok uvedených v

a) § 3 ods. 1 písm. a), b), d), f) až i),

b) § 4 ods. 1 písm. b) až e), ods. 2 písm. b) a c), ods. 3 písm. a), c) a e),

c) § 5 ods. 1 písm. b) a d),

d) § 6 ods. 1 písm. b) a c).

(6) Ak došlo v prvom až štvrtom roku záväzku k prevodu celého podniku15) a predmetom prevodu je aj záväzok a nadobúdateľ v niektorom z nasledujúcich rokov trvania záväzku po prevode podniku nepredloží agentúre žiadosť o platbu v termíne na predkladanie žiadosti, nadobúdateľ musí vrátiť16) aj platby poskytnuté prevodcovi.

(7) Ak žiadateľ v priebehu záväzku nedodrží počet dobytčích jednotiek zaradených do opatrenia, platobná agentúra zníži záväzok pre nasledujúci rok na počet stanovených zvierat17) prepočítaných na dobytčie jednotky. Žiadateľ musí vrátiť16) platby poskytnuté za predchádzajúce roky okrem prípadu podľa osobitného predpisu.18)

(8) Ak žiadateľ preukáže, že podmienky záväzku neboli splnené z dôvodu vyššej moci,19) nemožno žiadať vrátenie už poskytnutých platieb.

§ 10

Neposkytnutie platby v príslušnom roku

Platba na príslušné podopatrenie sa žiadateľovi neposkytne, ak nedodržal podmienku uvedenú v

a) § 3 ods. 1 písm. c) alebo e),

b) § 4 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) alebo d), ods. 3 písm. b) alebo d) alebo ods. 4,

c) § 5 ods. 1 písm. a), c), e) až j) alebo ods. 2,

d) § 6 ods. 1 písm. a), d) až h) alebo ods. 2.

§ 11

Vykonávané právne akty

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 8.


§ 11a

Prechodné ustanovenie

(1) Do žiadosti o platbu podanej v roku 2008 možno doplniť počet dobytčích jednotiek hydiny podľa § 2 ods. 4 písm. a) do 31. decembra 2008.

(2) V období od 1. decembra 2008 do 31. decembra 2008 sa sumy v eurách uvedené v prílohe č. 7 považujú za sumy v platnej menovej jednotke po prepočte podľa konverzného kurzu.

§ 12

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2008.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 155/2008 Z. z.

HALOVÁ KARTA

Evidencia chovu hydiny za každý chovný priestor

Dátum naskladnenia: Plocha chovného priestoru (m2):

Dátum vyskladnenia: Konečné zaťaženie plochy chov. priestoru (kg/m2):

Počet dobytčích jednotiek:

Naskladnené množstvo (ks):

Vyskladnené množstvo (kg):

Kontrola/Dátum Kontrola chovného priestoru* Kontrola vody* Kontrola
krmiva*
Vnútorná teplota
(o C)
Vonkajšia teplota
(o C)**
Rozdiel
teplôt
(o C)
Počet
uhynutej
hydiny (ks)
Podpis
zamestnanca
1.                  
2.                  

* Políčka vyplňte značkou „x“, ak bola činnosť vykonaná.

** Pri meraní vonkajšej teploty sa berú do úvahy len hodnoty namerané v tieni.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 155/2008 Z. z.

MINIMÁLNE ROZMERY PLOCHY LOŽISKA A CELKOVEJ PLOCHY KOTERCA PRI VOĽNOM USTAJNENÍ

Živá hmotnosť [kg] Plocha na [ks/m2]
  Ležisko s výnimkou boxov Celkom
  od od
do 550 6,10 8
do 650 6,60 9,20
do 750 7 10,50
Pôrodňa 11 13,75

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 155/2008 Z. z.

MINIMÁLNE ROZMERY PLOCHY LEŽISKA A DĹŽKA KŔMNEHO MIESTA PRI USTAJNENÍ NA HLBOKEJ ALEBO NARASTAJÚCEJ PODSTIELKE PRE VÝKRMOVÝ DOBYTOK

Živá hmotnosť
(kg)
Minimálna plocha ležiska
s výnimkou boxov
(ks/m2)
Minimálna dĺžka kŕmneho miesta
(mm)
do 200 nad 2 nad 495
od 200do 300 nad 2,75 nad 550
od 300do 450 nad 3,85 nad 660
nad 450 nad 4,95 nad 770

MINIMÁLNE ROZMERY NA PLOCHU NA KUS PRI CELOROŠTOVOM KOTERCOVOM USTAJNENÍ VÝKRMOVÉHO DOBYTKA

Živá hmotnosť
(kg)
Minimálna plocha
(ks/m2)
do 200 nad 1,65
do 300 nad 2,20
do 450 nad 2,75
nad 450 nad 3,30

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 155/2008 Z. z.

DENNÉ VEDENIE EVIDENCIE DOJČIACICH KRÁV

Registračné číslo farmy:

Číslo ušnej značky dojčiacej kravy:

Priemerná produkcia mlieka (kg) za poslednú laktáciu:

Číslo ušnej značky jalovičky:

1.

2.

3.

4.

Dátum odstavu:

Dátum prikladania:

Kontrola/Dátum Toaleta
vemena*
Prikladanie
jalovičiek
ku krave
na cicanie*
Dodájanie
dojčiacej
kravy*
Čistenie
koterca*
Prístup
jalovičiek
v treťom
mesiaci
dvakrát denne*
Poznámky
(zdravotný stav
jalovičiek)
Podpis
zamestnanca
1.                
2.                
3.                

* Políčka vyplňte značkou „x“, ak bola činnosť vykonaná.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 155/2008 Z. z.

DENNÉ VEDENIE EVIDENCIE V CHOVE OŠÍPANÝCH

Registračné číslo farmy:

Číslo ušnej značky matky:

Poradie vrhu:

Dátum oprasenia:

Počet narodených ciciakov:

Počet odstavených ciciakov:

Počet uhynutých ciciakov:

Dátum odstavu:

Kontrola/ Dátum Čistenie
koterca*
Ošetrovanie prasnice a sledovanie zdravotného stavu* Učenie
ciciakov piť prikladaním k ceckom*
Ošetrovanie ciciakov a sledovanie zdravotného stavu* Vyštikávanie očných
zubov*
Poznámky Podpis
zamestnanca
1.                
2.                
3.                
4.                

* Políčka vyplňte značkou „x“, ak bola činnosť vykonaná.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 155/2008 Z. z.

DENNÉ VEDENIE EVIDENCIE V CHOVE USTAJNENÝCH DOJČIACICH BAHNÍC S JAHŇATAMI

Registračné číslo farmy:

Poradové číslo koterca:

A tabuľka

Por.
èíslo
Číslo ušnej značky
bahnice
Dátum obahnenia Poradie
vrhu
Počet
narodených jahniat
Počet
odstavených
jahniat
Počet
uhynutých jahniat
Dátum
odstavu
1              
2              
3              
4              
...              
44              

B tabuľka

Kontrola/ Dátum Čistenie
koterca*
Ošetrovanie bahnice
a sledovanie zdravotného stavu*
Učenie
jahniat piť
prikladaním k ceckom*
Ošetrovanie jahniat
a sledovanie zdravotného stavu*
Učenie jahniat prijímať krmivo a vodu od piateho dňa veku* Poznámky Podpis
zamestnanca
1.                
2.                
3.                
4.                

* Políčka vyplňte značkou „x“, ak bola činnosť vykonaná.

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 155/2008 Z. z.

VÝŠKA PLATIEB NA OPATRENIE ŽIVOTNÉ PODMIENKY ZVIERAT

1. Platba na opatrenie zlepšenie životných podmienok v chove hydiny je 64,10 eura/DJ.

2. Platba na opatrenie zlepšenie prirodzeného správania zvierat voľným chovom ustajnených kráv je 70,20 eura/DJ.

3. Platba na opatrenie zlepšenie prirodzeného správania zvierat maštaľným výkrmom dobytka je 17,80 eura/DJ.

4. Platba na opatrenie zlepšenie prirodzeného materského správania kráv je 285,80 eura/DJ.

5. Platba na opatrenie zlepšenie životných podmienok v chove ošípaných je 103,20 eura/DJ.

6. Platba na opatrenie zlepšenie životných podmienok v chove oviec je 68,05 eura/DJ.

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 155/2008 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v znení

nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 42),

rozhodnutia Rady 2004/281/ES z 22. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 93, 30. 3. 2004),

nariadenia Rady (ES) č. 583/2004 z 22. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43),

nariadenia Rady (ES) č. 864/2004 z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45),

nariadenia Rady (ES) č. 2217/2004 z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 375, 23. 12. 2004),

nariadenia Komisie (ES) č. 118/2005 z 26. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27. 1. 2005),

Protokolu o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie (Ú. v. EÚ L 157, 21. 6. 2005),

nariadenia Komisie (ES) č. 2183/2005 z 22. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 (Ú. v. EÚ L 42, 14. 2. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 319/2006 z 20. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 058, 28. 2. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 953/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 175, 29. 6. 2006),

nariadenia Komisie (ES) č. 1156/2006 z 28. júla 2006 (Ú. v. EÚ L 208, 29. 7. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 z 18. septembra 2006 (Ú. v. EÚ L 265, 26. 9. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 2011/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 2013/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

nariadenia Komisie (ES) č. 552/2007 z 22. mája 2007 (Ú. v. EÚ L 131, 23. 5. 2007),

nariadenia Rady (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 273, 17. 10. 2007),

nariadenia Komisie (ES) č. 1276/2007 z 29. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2007).

2. Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 51) v znení

nariadenia Komisie (ES) č. 239/2005 z 11. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 42, 12. 2. 2005),

nariadenia Komisie (ES) č. 436/2005 zo 17. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 72, 18. 3. 2005),

nariadenia Komisie (ES) č. 1954/2005 z 29. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2005),

nariadenia Komisie (ES) č. 2184/2005 z 23. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

nariadenia Komisie (ES) č. 263/2006 z 15. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 46, 16. 2. 2006),

nariadenia Komisie (ES) č. 489/2006 z 24. marca 2006 (Ú. v. EÚ L 88, 25. 3. 2006),

nariadenia Komisie (ES) č. 659/2006 z 27. apríla 2006 (Ú. v. EÚ L 116, 29. 4. 2006),

nariadenia Komisie (ES) č. 2025/2006 z 22 decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

nariadenia Komisie (ES) č. 381/2007 zo 4. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 95, 5. 4. 2007),

nariadenia Komisie (ES) č. 972/2007 z 20. augusta 2007 (Ú. v. EÚ L 216, 21. 8. 2007),

nariadenia Komisie (ES) č. 1550/2007 z 20. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 337, 21. 12. 2007).

3. Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v znení

nariadenia Rady (ES) č. 1463/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 277, 9. 10. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 1944/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 367, 22. 12. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

4. Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v znení

nariadenia Komisie (ES) č. 434/2007 z 20. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 104, 21. 4. 2007),

nariadenia Komisie (ES) č. 1236/2007 z 22. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 280, 24. 10. 2007).

5. Nariadenie Komisie (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v znení

nariadenia Komisie (ES) č. 1396/2007 z 28. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 311, 29. 11. 2007).

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.

2) Čl. 36 písm. a) bod V nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.

2a) § 2 ods. 2 písm. a) a d) Obchodného zákonníka.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 245/2007 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia životné podmienky zvierat.

4) Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.

5) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2008 Z. z.

6) Čl. 4 a príloha III nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.

7) § 3 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2007 Z. z.

8) § 19 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

9) § 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z.

10) Príloha V k nariadeniu Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

11) Čl. 44 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

12) Čl. 27 ods. 11 a 12 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

13) Čl. 17 nariadenia Komisie (ES) č. 1975/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

14) § 19 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z.

15) Čl. 23 nariadenia Komisie (ES) 1975/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

16) § 31 ods. 7 druhá veta zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17) Čl. 2 ods. 23 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44) v platnom znení.

18) Čl. 73 ods. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 51) v platnom znení.

19) Čl. 47 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.