Vyhláška č. 141/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 405/2006 Z. z.

Čiastka 60/2008
Platnosť od 26.04.2008
Účinnosť od 01.05.2008 do31.03.2017
Zrušený 68/2017 Z. z.

OBSAH