Vyhláška č. 13/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu

(v znení č. 299/2008 Z. z.)

Čiastka 7/2008
Platnosť od 18.01.2008
Účinnosť od 01.08.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2008 299/2008 Z. z. Aktuálne znenie
01.02.2007 - 31.07.2008