Opatrenie č. 125/2008 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o kolektívnom investovaní

Čiastka 52/2008
Platnosť od 12.04.2008 do30.06.2011
Účinnosť od 01.07.2008 do30.06.2011
Zrušený 203/2011 Z. z.

125

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

z 1. apríla 2008,

ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o kolektívnom investovaní

Národná banka Slovenska podľa § 116 ods. 2 písm. b) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Toto opatrenie ustanovuje

a) podrobnosti o tom, čo sa rozumie

1. likvidnými finančnými aktívami podľa § 44 zákona,

2. nástrojmi peňažného trhu podľa § 5 písm. o) zákona,

3. prevoditeľnými cennými papiermi a nástrojmi peňažného trhu obsahujúcimi derivát podľa § 49 ods. 7 zákona,

4. podielovými fondmi kopírujúcimi zloženie indexu podľa § 46 zákona,

b) spôsob používania techník a nástrojov podľa § 49 ods. 3 zákona.

Likvidné finančné aktíva

§ 2

Likvidnými finančnými aktívami podľa § 44 zákona sa rozumejú aktíva uvedené v § 44 ods. 1 zákona, ktoré neznižujú schopnosť správcovskej spoločnosti dodržiavať povinnosť vyplatiť podielové listy na žiadosť podielnika podľa § 42 zákona a spĺňajú ďalšie požiadavky podľa § 3 až 10.

§ 3

(1) Likvidnými finančnými aktívami podľa § 2 sa rozumejú pri prevoditeľných cenných papieroch finančné nástroje podľa § 5 písm. e) zákona, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

a) možná strata z držby nástrojov v majetku v podielovom fonde je najviac vo výške nákladov vynaložených na ich obstaranie; pri finančných nástrojoch, ktoré sú len čiastočne uhradené, sa možná strata obmedzuje na sumu, ktorá má byť vynaložená na obstaranie finančného nástroja,

b) likvidita finančných nástrojov neznižuje schopnosť správcovskej spoločnosti dodržiavať povinnosť vyplatiť podielové listy na žiadosť podielnika bez zbytočného odkladu podľa § 42 zákona,

c) je pre finančné nástroje k dispozícii spoľahlivé oceňovanie,1) ak ide o

1. prevoditeľné cenné papiere prijaté na obchodovanie alebo obchodované na regulovanom trhu podľa § 44 ods. 1 písm. a) až d) zákona formou presných, spoľahlivých a pravidelných cien, ktoré sú buď trhovými cenami, alebo cenami, ktoré sú k dispozícii na základe systémov oceňovania nezávislých od emitentov,

2. iné prevoditeľné cenné papiere podľa § 44 ods. 1 písm. i) zákona formou pravidelného oceňovania vychádzajúceho z informácií od emitenta cenného papiera alebo odborného investičného výskumu,2)

d) sú o finančných nástrojoch k dispozícii primerané informácie, a to pri

1. prevoditeľných cenných papieroch prijatých na obchodovanie alebo obchodovaných na regulovanom trhu podľa § 44 ods. 1 písm. a) až d) zákona formou poskytovania pravidelných, presných a komplexných informácií určených pre trh, ktoré sa týkajú cenného papiera, prípadne portfólia cenného papiera,

2. iných prevoditeľných cenných papieroch podľa § 44 ods. 1 písm. i) zákona formou pravidelných a presných informácií prístupných pre správcovskú spoločnosť, ktoré súvisia s cenným papierom, prípadne s portfóliom cenného papiera,

e) s finančnými nástrojmi možno obchodovať,

f) nadobudnutie finančných nástrojov je v súlade so zameraním a s cieľmi investičnej stratégie správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde podľa zákona a štatútu podielového fondu,

g) riziká súvisiace s finančnými nástrojmi sú primerane upravené v postupoch riadenia rizika používaných pri správe majetku v otvorenom podielovom fonde a ich vplyv na celkové riziko spojené s investovaním majetku v otvorenom podielovom fonde je priebežne sledovaný podľa § 49 ods. 1 zákona.

(2) Pri prevoditeľných cenných papieroch prijatých na obchodovanie alebo obchodovaných na regulovanom trhu podľa § 44 ods. 1 písm. a) až c) zákona sa požiadavky podľa odseku 1 písm. b) a e) považujú za splnené; to neplatí, ak správcovskej spoločnosti boli v čase posudzovania požiadaviek podľa odseku 1 dostupné informácie, ktoré by viedli k odlišnému záveru.

(3) Likvidnými finančnými aktívami podľa § 2 sa rozumejú pri prevoditeľných cenných papieroch aj

a) cenné papiere uzavretých zahraničných investičných spoločností alebo uzavretých zahraničných investičných fondov (trust), ak

1. spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 1,

2. podliehajú mechanizmom riadenia podnikov (corporate governance) uplatňovaným v rámci obchodných spoločností,

3. sa na subjekt, ktorý vykonáva riadenie investícií v mene uzavretej zahraničnej investičnej spoločnosti alebo v mene uzavretého zahraničného investičného fondu (trust), vzťahuje na účel ochrany investora právny predpis štátu, v ktorom má tento subjekt sídlo,

b) podielové listy uzavretých podielových fondov alebo obdobné cenné papiere uzavretých zahraničných podielových fondov, ak

1. spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 1,

2. podliehajú mechanizmom riadenia podnikov (corporate governance), ktoré sú aspoň rovnocenné mechanizmom uplatňovaným v rámci obchodných spoločností podľa písmena a) druhého bodu,

3. sú spravované subjektom, na ktorý sa na účel ochrany investora vzťahuje právny predpisy štátu, v ktorom má tento subjekt sídlo,

c) iné prevoditeľné cenné papiere, ak

1. spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 1,

2. sú kryté inými aktívami alebo viazané na výkonnosť iných aktív, pričom sa tieto aktíva môžu odlišovať od aktív uvedených v § 44 ods. 1 písm. a) až h) zákona.

(4) Na účely podľa odseku 3 písm. b) druhého bodu sú mechanizmy riadenia podnikov (corporate governance) rovnocenné mechanizmom uplatňovaným v rámci obchodných spoločností, ak existuje štatút alebo obdobný dokument, z ktorého vyplýva právo podielnikov na

a) spolupodieľanie sa na rozhodovaní v dôležitých oblastiach riadenia podielového fondu alebo zahraničného podielového fondu vrátane zmeny správcovskej spoločnosti podielového fondu alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti zahraničného podielového fondu, zmeny štatútu alebo obdobného dokumentu, z ktorého vyplývajú práva podielnikov, zmeny investičnej stratégie, zlúčenia alebo zániku podielového fondu alebo zahraničného podielového fondu,

b) monitorovanie vykonávania investičnej stratégie.

(5) Ak finančný nástroj podľa odseku 3 písm. c) obsahuje vloženú derivátovú zložku podľa § 10, požiadavky podľa § 49 zákona sa vzťahujú na predmetný derivátový prvok.

§ 4

(1) Likvidnými finančnými aktívami podľa § 2 sa rozumejú pri nástrojoch peňažného trhu nástroje podľa § 5 písm. o) zákona, ak spĺňajú požiadavky podľa odsekov 2 až 4 a ktoré

a) sú prijaté na obchodovanie alebo sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu v súlade s § 44 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona,

b) nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 44 ods. 1 písm. h) a i) zákona.

(2) Na účely § 5 písm. o) zákona a odseku 1 sa nástrojmi, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu, rozumejú nástroje, ak

a) v čase emisie majú splatnosť najviac 397 dní vrátane,

b) majú zostatkovú splatnosť najviac 397 dní vrátane,

c) najmenej každých 397 dní sú predmetom pravidelných úprav výnosov v súlade s podmienkami peňažného trhu alebo

d) ich rizikový profil vrátane úverových a úrokových rizík zodpovedá rizikovému profilu finančných nástrojov, ktoré majú splatnosť podľa písmen a) a b) alebo ktoré sú predmetom úprav výnosov podľa písmena c).

(3) Na účely § 5 písm. o) zákona a odseku 1 sa nástrojmi, ktoré sú likvidné, rozumejú nástroje, ktoré možno predať pri vynaložení obmedzených nákladov v dostatočne krátkom období pri zohľadnení povinnosti správcovskej spoločnosti vyplatiť podielové listy na žiadosť podielnika bez zbytočného odkladu podľa § 42 zákona. Predajom pri vynaložení obmedzených nákladov sa rozumie predaj, pri ktorom sa platia nízke poplatky, existuje nízke rozpätie medzi cenami dopytu a ponuky nástroja a lehota na vyrovnanie je najviac sedem pracovných dní.

(4) Na účely § 5 písm. o) zákona a odseku 1 sa nástrojmi, ktorých hodnota je kedykoľvek presne určiteľná v peniazoch, rozumejú nástroje, pre ktoré sú k dispozícii presné a spoľahlivé systémy oceňovania,1) ktoré

a) umožňujú správcovskej spoločnosti vypočítať čistú hodnotu majetku v podielovom fonde v súlade s hodnotou, pri ktorej dosiahnutí by bolo možné predmetný finančný nástroj z portfólia podielového fondu vymeniť medzi informovanými a ochotnými stranami za obvyklých obchodných podmienok,

b) vychádzajú z trhových údajov alebo z modelov oceňovania vrátane systémov založených na amortizovanej hodnote.

(5) Pri nástrojoch peňažného trhu, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu podľa odseku 2 a ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v súlade s § 44 ods. 1 písm. a) až c) zákona, sa požiadavky podľa odsekov 3 a 4 považujú za splnené; to neplatí, ak správcovskej spoločnosti boli v čase posudzovania požiadaviek podľa odsekov 3 a 4 dostupné informácie, ktoré by viedli k odlišnému záveru.

§ 5

(1) Likvidnými finančnými aktívami podľa § 2 sa rozumejú pri nástrojoch peňažného trhu iných, ako sú uvedené v § 44 ods. 1 písm. a) až c) zákona, ak ich vydanie alebo ich emitent podlieha dohľadu na účel ochrany investorov podľa § 44 ods. 1 písm. h) zákona, finančné nástroje, ak

a) spĺňajú aspoň jednu požiadavku uvedenú v § 4 ods. 2 a požiadavky uvedené v § 4 ods. 3 a 4,

b) sú pre tieto finančné nástroje k dispozícii primerané informácie vrátane informácií, ktoré umožňujú náležité posúdenie úverových rizík týkajúcich sa investícií do takých nástrojov s prihliadnutím na odseky 2, 3 a 4 a

c) sú voľne prevoditeľné.

(2) Primeranými informáciami podľa odseku 1 písm. b) pri nástrojoch peňažného trhu, na ktoré sa vzťahuje § 44 ods. 1 písm. h) druhý a tretí bod zákona, alebo pri nástrojoch peňažného trhu vydávaných regionálnymi orgánmi alebo orgánmi miestnej správy, alebo verejnou medzinárodnou organizáciou, ktoré nie sú garantované Slovenskou republikou alebo členským štátom Európskej únie alebo štátom, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „členský štát“), alebo štátom, ktorý nie je členským štátom, v prípade štátu, ktorý je federáciou, aj subjektmi tvoriacimi federáciu, sa rozumejú informácie, ktoré obsahujú

a) údaje o emisii alebo emisnom programe, ako aj o právnej situácii a finančnej situácii emitenta nástroja peňažného trhu pred vydaním nástroja peňažného trhu,

b) aktualizácie údajov uvedených v písmene a), a to v pravidelných intervaloch nie dlhších ako jeden rok, ako aj pri akejkoľvek významnej udalosti,

c) údaje uvedené v písmene a) overené primerane kvalifikovanými tretími osobami špecializujúcimi sa na kontrolu a overovanie finančných a právnych dokumentov, ktoré nepodliehajú pokynom emitenta,

d) dostupné a spoľahlivé štatistické údaje týkajúce sa emisie alebo emisného programu.

(3) Primeranými informáciami podľa odseku 1 písm. b) pri nástrojoch peňažného trhu, na ktoré sa vzťahuje § 44 ods. 1 písm. h) bod 1k. alebo 1l. zákona, sa rozumejú informácie, ktoré obsahujú

a) údaje o emisii alebo emisnom programe, alebo o právnej situácii a finančnej situácii emitenta nástroja peňažného trhu pred vydaním nástroja peňažného trhu,

b) aktualizácie údajov uvedených v písmene a), a to v pravidelných intervaloch nie dlhších ako jeden rok, ako aj pri akejkoľvek významnej udalosti,

c) dostupné a spoľahlivé štatistické údaje, ktoré sa týkajú emisie alebo emisných programov, alebo iných údajov slúžiacich na primerané posúdenie úverových rizík súvisiacich s investíciami do takých nástrojov.

(4) Primeranými informáciami podľa odseku 1 písm. b) pri nástrojoch peňažného trhu, na ktoré sa vzťahuje § 44 ods. 1 písm. h) prvý bod zákona, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú v odseku 2, ako aj s výnimkou nástrojov vydávaných Európskou centrálnou bankou alebo centrálnou bankou členského štátu sa rozumejú informácie, ktoré obsahujú údaje týkajúce sa emisie alebo emisného programu alebo údaje týkajúce sa právnej a finančnej situácie emitenta nástroja peňažného trhu pred vydaním emisie nástroja peňažného trhu.

§ 6

Likvidnými finančnými aktívami podľa § 2 sa rozumejú pri nástrojoch peňažného trhu vydaných alebo garantovaných osobou, ktorá podlieha a vyhovuje pravidlám obozretného podnikania, najmenej však v rozsahu pravidiel obozretného podnikania zabezpečených právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo členského štátu, podľa § 44 ods. 1 písm. h) bodu 1l. zákona finančné nástroje vydané alebo garantované emitentom podliehajúcim a dodržiavajúcim pravidlá obozretného podnikania, ktorý spĺňa niektorú z týchto požiadaviek:

a) má sídlo v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru,

b) má sídlo v krajinách OECD patriacich do skupiny G 10,

c) má rating ratingovej agentúry3) minimálne v investičnom pásme alebo

d) na základe hĺbkovej analýzy emitenta nástroja peňažného trhu možno preukázať, že pravidlá obozretného podnikania, ktoré sa uplatňujú voči emitentovi, sú najmenej v rozsahu príslušných pravidiel ustanovených v právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo členského štátu.

§ 7

(1) Likvidnými finančnými aktívami podľa § 2 sa rozumejú pri nástrojoch peňažného trhu vydaných emitentom, ktorý je právnickou osobou určenou na financovanie prostredníctvom nástrojov sekuritizácie podľa § 44 ods. 1 písm. h) tretieho bodu zákona, nástroje vydané osobami zriadenými na účely sekuritizácie4) v Slovenskej republike alebo v zahraničí vo forme obchodnej spoločnosti alebo fondu (trust) alebo vydané na základe zmluvy v súvislosti so zabezpečením sekuritizácie.

(2) Likvidnými finančnými aktívami podľa § 2 sa rozumejú pri nástrojoch peňažného trhu vydaných emitentom, ktorý je právnickou osobou určenou na financovanie prostredníctvom nástrojov sekuritizácie s využitím bankových úverov podľa § 44 ods. 1 písm. h) tretieho bodu zákona, nástroje, pri ktorých vydaní sa využívajú bankové služby zabezpečené finančnou inštitúciou spĺňajúcou požiadavky uvedené v § 44 ods. 1 písm. h) bode 1k. alebo 1l. zákona.

§ 8

(1) Likvidnými finančnými aktívami podľa § 2 sa rozumejú pri finančných derivátoch podľa § 44 ods. 1 písm. g) zákona finančné nástroje spĺňajúce tieto požiadavky:

a) podkladové nástroje sú tvorené jedným alebo viacerými z nasledujúcich nástrojov:

1. aktíva uvedené v § 44 ods. 1 písm. a) až h) zákona vrátane finančných nástrojov s jedným charakteristickým znakom alebo viacerými charakteristickými znakmi týchto aktív,

2. úrokové miery,

3. výmenné kurzy mien alebo meny,

4. finančné indexy,

b) finančný nástroj je v súlade s § 44 ods. 1 písm. g) druhým a tretím bodom zákona, ak finančný nástroj je derivátom neprijatým na obchodovanie na regulovanom trhu.

(2) Likvidnými finančnými aktívami podľa § 2 sa rozumejú pri finančných derivátoch podľa § 44 ods. 1 písm. g) zákona aj finančné nástroje, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

a) umožňujú presun úverového rizika súvisiaceho s aktívom podľa odseku 1 písm. a) nezávisle od ostatných rizík spojených s týmto aktívom,

b) nevyplýva z nich odovzdanie alebo prevod vrátane hotovostného prevodu, iných aktív, ako sú aktíva uvedené v § 44 ods. 1 zákona,

c) nástroje sú v súlade s podmienkami pre deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu uvedenými v § 44 ods. 1 písm. g) druhom a treťom bode zákona a v odseku 3, ak sú nástroje finančnými derivátmi neprijatými na obchodovanie na regulovanom trhu,

d) pri úverovom deriváte, ktorý je vystavený riziku asymetrie informácií, ktoré si vzájomne poskytujú správcovská spoločnosť a jej druhá zmluvná strana (ďalej len „protistrana“), sú riziká súvisiace s úverovým derivátom primerane obsiahnuté v rámci procesu riadenia rizika podielového fondu a v rámci systému vnútornej kontroly správcovskej spoločnosti; rizikom asymetrie informácií, ktoré si vzájomne poskytujú správcovská spoločnosť a jej protistrana, sa rozumie riziko, ktoré vzniká v dôsledku potenciálneho prístupu protistrany k neverejným informáciám týkajúcim sa spoločností, ktorých aktíva sa používajú ako podkladové nástroje v úverových derivátoch.

(3) Likvidnými finančnými aktívami podľa § 2 sa rozumejú pri finančných derivátoch neprijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 44 ods. 1 písm. g) zákona finančné deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak

a) ich možno predať, speňažiť alebo uzavrieť za trhovú cenu z iniciatívy správcovskej spoločnosti podľa § 44 ods. 1 písm. g) tretieho bodu zákona, čím sa rozumie, že ich možno predať, speňažiť alebo uzavrieť v rámci sumy, za ktorú možno vymeniť aktívum alebo vyrovnať záväzky medzi informovanými stranami, ktoré sú ochotné vymeniť si predmetné aktívum za obvyklých obchodných podmienok,

b) sú denne oceňované s odbornou starostlivosťou spoľahlivým a preukázateľným spôsobom podľa § 44 ods. 1 písm. g) tretieho bodu zákona, čím sa rozumie, že sú oceňované správcovskou spoločnosťou spôsobom, ktorého výsledkom je ocenenie zodpovedajúce trhovej cene podľa odseku 3, ktoré nevychádza len z kotácií protistrany a ktoré spĺňa tieto požiadavky:

1. pre oceňovanie ako základ slúži spoľahlivá aktuálna trhová hodnota nástroja alebo ak taká hodnota nie je k dispozícii, model oceňovania s využitím adekvátnej uznávanej metodológie,

2. overovanie oceňovania vykonáva

2a. príslušná tretia strana, ktorá je nezávislá od protistrany finančného derivátu neprijatého na obchodovanie na regulovanom trhu, a to v primeraných časových intervaloch a takým spôsobom, aby toto overenie mohla správcovská spoločnosť skontrolovať alebo

2b. útvar v rámci správcovskej spoločnosti, ktorý je nezávislý od útvaru zodpovedného za riadenie investícií a ktorý je na takýto účel primerane vybavený.

(4) Likvidnými finančnými aktívami podľa § 2 pri finančných derivátoch podľa § 44 ods. 1 písm. g) zákona nie sú

a) komoditné deriváty,

b) deriváty, ktorých podkladovým aktívom sú iné indexy ako finančné indexy podľa § 9.

§ 9

(1) Na účely § 8 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu sa finančnými indexmi rozumejú indexy spĺňajúce tieto požiadavky:

a) sú dostatočne členené, to znamená, že index je zložený tak, že pohyby cien alebo obchodné aktivity týkajúce sa jednej zložky nemajú výrazný vplyv na výkonnosť celého indexu a ak je index zložený z

1. aktív uvedených v § 44 ods. 1 písm. a) až h) zákona, je jeho zloženie členené aspoň na úrovni ustanovenej v § 46 zákona alebo

2. iných aktív, ako uvedených v § 44 ods. 1 písm. a) až h) zákona, je členený spôsobom, ktorý je rovnocenný členeniu na úrovni ustanovenej v § 46 zákona,

b) predstavujú primeraný ukazovateľ (benchmark) pre trh, ktorého sa týkajú, a teda spĺňajú tieto požiadavky:

1. index slúži na meranie výkonnosti reprezentatívnej skupiny podkladových nástrojov, a to náležitým a vhodným spôsobom,

2. index sa pravidelne aktualizuje a vyvažuje s cieľom zabezpečiť, aby naďalej slúžil na mapovanie trhov, na ktoré sa vzťahuje, a to podľa verejne dostupných kritérií,

3. podkladové nástroje sú dostatočne likvidné, čo v prípade potreby užívateľom umožňuje kopírovať index,

c) sú zverejňované primeraným spôsobom, a to tak, že

1. proces ich zverejňovania vychádza z riadnych postupov zisťovania cien a výpočtu, ako aj následného zverejnenia hodnoty indexu vrátane postupov oceňovania zložiek indexu v prípade nedostupnosti trhovej ceny,

2. relevantné informácie týkajúce sa napríklad výpočtu indexu, metodológií jeho vyváženia, zmien indexu alebo akýchkoľvek prevádzkových ťažkostí pri zabezpečovaní včasných a presných informácií sa poskytujú v čo najširšom meradle a včas.

(2) Ak zloženie aktív, ktoré sa používajú ako podkladové nástroje finančných derivátov v súlade s § 44 ods. 1 písm. a) až h) zákona, nespĺňa požiadavky uvedené v odseku 1, takéto finančné deriváty, ak vyhovujú požiadavkám uvedeným v § 8 ods. 1, sa považujú za finančné deriváty, ktorých podkladovým nástrojom je kombinácia aktív uvedených v § 8 ods. 1 písm. a) prvom až treťom bode.

§ 10

Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu obsahujúce derivát

(1) Prevoditeľnými cennými papiermi obsahujúcimi derivát sa podľa § 49 ods. 7 zákona rozumejú finančné nástroje, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v § 3 ods. 1 a ktoré obsahujú zložku spĺňajúcu tieto požiadavky:

a) na základe vlastností tejto zložky sa niektoré alebo aj všetky peňažné toky, ktoré by sa inak vyžadovali pri prevoditeľnom cennom papieri predstavujúcom základnú zmluvu, môžu upravovať podľa určenej úrokovej sadzby, ceny finančného nástroja, výmenného kurzu mien, indexu cien alebo sadzieb, úverového ratingu alebo úverového indexu, prípadne iných ukazovateľov, a teda môžu kolísať podobne ako samostatné deriváty,

b) jej ekonomické charakteristiky a riziká nie sú úzko prepojené s ekonomickými charakteristikami a rizikami základnej zmluvy,

c) má významný vplyv na rizikový profil a oceňovanie prevoditeľného cenného papiera.

(2) Nástroje peňažného trhu, ktoré spĺňajú aspoň jednu z požiadaviek uvedených v § 4 ods. 2 a požiadavky uvedené v § 4 ods. 3 a 4 a ktoré obsahujú prvok spĺňajúci požiadavky uvedené v odseku 1, sa považujú za nástroje peňažného trhu obsahujúce derivát.

(3) Prevoditeľný cenný papier alebo nástroj peňažného trhu sa nepovažuje za prevoditeľný cenný papier alebo nástroj peňažného trhu obsahujúci derivát, ak obsahuje zložku, ktorá je zmluvne prevoditeľná nezávisle od prevoditeľného cenného papiera alebo nástroja peňažného trhu. Taká zložka sa pokladá za samostatný finančný nástroj.

§ 11

Podielové fondy kopírujúce zloženie indexu

(1) Podielovými fondmi kopírujúcimi zloženie indexu sa rozumejú otvorené podielové fondy, ak podľa štatútu otvoreného podielového fondu je investičnou stratégiou kopírovať zloženie uznaného indexu akcií alebo dlhových cenných papierov (§ 46 zákona) a spĺňajú požiadavky podľa odsekov 2 až 5.

(2) Kopírovaním zloženia uznaného indexu akcií alebo dlhových cenných papierov (§ 46 ods. 1 zákona) sa rozumie kopírovanie zloženia podkladových aktív tohto indexu vrátane použitia derivátov alebo iných techník a nástrojov podľa § 49 ods. 3 zákona a § 12.

(3) Indexom, ktorý je zložený z dostatočného počtu akcií alebo dlhopisov a ich emitentov (§ 46 ods. 2 písm. a) zákona), sa rozumie index, ktorý spĺňa pravidlá rozloženia rizika podľa § 46 ods. 1 zákona.

(4) Indexom, ktorý s dostatočnou presnosťou vyjadruje celkové cenové pohyby na trhu, na ktorý sa vzťahuje (§ 46 ods. 2 písm. b) zákona), sa rozumie index, ktorého poskytovateľ uplatňuje uznávanú metodológiu, v dôsledku čoho nedochádza k vylúčeniu dôležitého emitenta z trhu, na ktorý sa tento index vzťahuje.

(5) Indexom, ktorý je zverejňovaný spôsobom, akým sú uverejňované kurzy akcií alebo dlhopisov, ktoré tvoria index (§ 46 ods. 2 písm. c) zákona), sa rozumie index, ktorý spĺňa tieto požiadavky:

a) je verejne dostupný,

b) poskytovateľ indexu je nezávislý od správcovskej spoločnosti spravujúcej príslušný podielový fond kopírujúci zloženie indexu; za poskytovateľa indexu, ktorý je nezávislý od správcovskej spoločnosti spravujúcej príslušný podielový fond kopírujúci zloženie indexu, sa považuje aj poskytovateľ indexu, ktorý je súčasťou skupiny s úzkymi väzbami zahŕňajúcej aj príslušnú správcovskú spoločnosť, ak sú uplatňované účinné opatrenia týkajúce sa riešenia prípadov konfliktu záujmov.

§ 12

Spôsob používania techník a nástrojov

Pri používaní techník a nástrojov vzťahujúcich sa na prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu na účel efektívneho riadenia investícií v majetku v otvorenom podielovom fonde podľa § 49 ods. 3 zákona sa postupuje spôsobom,

a) ktorý je ekonomicky primeraný a nákladovo efektívny,

b) ktorý sleduje dosiahnutie jedného alebo viacerých z týchto cieľov:

1. znižovanie rizík,

2. znižovanie nákladov,

3. vytváranie dodatočných zdrojov alebo príjmov otvoreného podielového fondu s úrovňou rizika, ktorá je v súlade s rizikovým profilom otvoreného podielového fondu a s pravidlami rozloženia rizika podľa § 45 zákona,

c) pri ktorom v rámci procesu riadenia rizika príslušného otvoreného podielového fondu podľa § 49 ods. 1 zákona sú riziká súvisiace s používaním techník a nástrojov primerane ošetrené.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 13

Týmto opatrením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.

§ 14

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2008.


v z. Viliam Ostrožlík v. r.


Príloha k opatreniu č. 125/2008 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Komisie 2007/16/ES zo dňa 19. marca 2007, ktorou sa implementuje smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o objasnenie niektorých vymedzení pojmov (Ú. v. EÚ L 79, 20. 3. 2007, s. 11–19).

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 611/2003 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov v majetku v podielovom fonde.

2) § 71o ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 209/2007 Z. z.

3) § 6 ods. 16 a § 32 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) § 33b ods. 1 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 644/2006 Z. z.